Hopp til hovedinnhold

Barnevernsarbeid - master

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern og ulike velferdssektorer som retter seg mot barn, unge og familier.

Publisert: Endret:
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

25

Poenggrense

Nytt studietilbud 2022

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Fra høsten 2022 kan du studere master i barnevernsarbeid ved UiS.

Fra høsten 2022 kan du ta en master i barnevernsarbeid ved Universitetet i Stavanger.

Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen, og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn.

Masteren i barnevernsarbeid gir inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv. Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter og kompetanse som kvalifiserer deg til arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet gir deg en helhetlig og integrert kunnskapsbase om forhold som virker inn på barn og unges oppvekst og utvikling og deres familieliv. Du får kunnskap om teorier og perspektiver på mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet, samt arbeid med og samhandling i utfordrende og konfliktfylte relasjoner.

Læringsutbyttene vektlegger at teoretisk kunnskap skal kunne forvaltes i en praktisk sammenheng til barnets beste – i samhandling med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere.

Praksis

Innovasjon og kunnskapsutvikling utgjør sentrale områder i masterprogrammet og skal gi et godt grunnlag for fagutvikling i praksis og gjennom forskning. Fire uker praksis inngår i studiet. Der får du arbeide i prosjekter tilknyttet fagutvikling, samt få innsikt i sentrale utfordringer i barnevernfaglig arbeid og reflektere over din egen profesjonelle rolle i møte med systemer og brukere.

Samlet sett gir studiet deg et solid grunnlag for arbeid med sosiale og barnevernfaglige problemstillinger, og styrker kompetansen din til å gjøre og dokumentere gode barnevernfaglige vurderinger.

Studiet kvalifiserer videre til doktorgradsstudier og til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanseområder

Studiet er basert på en forskrift for master i barnevernsarbeid (LOVDATA) som fastslår overordnede kompetanseområder og læringsutbytter innenfor disse områdene. De overordnede kompetanseområdene er:

1) Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

2) Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

3) Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

Studiet er en del av en større kompetansesatsing innenfor barnevern på nasjonalt nivå.

Emneplan:

1. semester

Enme 1: Kunnskapsperspektiver, vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier (15 ECTS)

Emne 2: Barnevernsrettslige tema (15 ECTS)

2. semester

Emne 3: Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet (20 ECTS)

Emne 4: Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap i barnevernet (10 ECTS)

3. semester

Emne 5: Traumer, vold og overgrep – Komplekse problemområder i barnevernsarbeid (10 ECTS)

Emne 6: Mangfold, inkludering og barnevernsarbeid i et flerkulturelt perspektiv (10 ECTS)

Emne 7: Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger (10 ECTS)

4. semester

Emne 8: masteroppgave (30 ECTS)

Komplett studieprogrambeskrivelse publiseres i februar.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom de kan vise til yrkespraksis fra barnevernstjenesten utover 4 år dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no