Hopp til hovedinnhold

Endringsledelse master

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Antall studieplasser

45

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Klimaendringer, et arbeidsliv i endring, teknologisk utvikling, migrasjon og økonomiske nedgangstider er eksempler på utviklingstrekk som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse. 

Illustrasjonsfoto ednringsledelse

Klimaendringer, et arbeidsliv i endring, teknologisk utvikling, migrasjon og økonomiske nedgangstider er eksempler på utviklingstrekk som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse. 

Studiet legger stor vekt på kritisk refleksjon og sammenhenger mellom beslutninger og de konsekvenser disse beslutningene har for individ, organisasjon og samfunn. Grunnideen i studiet er at det er behov for en åpen og samfunnsansvarlig ledelse, der økonomiske og andre mål for den enkelte virksomhet balanseres mot allmenne og samfunnsmessige verdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, deltakelse og medvirkning. 

Studiet gir deg en bred innføring i et sett av teoretiske perspektiver, modeller og metoder som er relevante i ulike typer organisasjoner, og er tilrettelagt for studenter med ulik faglig bakgrunn. Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. 

Hva kan du bli?

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særlig retning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Møt våre alumner

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, endring og ledelse.
 • Inngående kunnskap om og forståelse av organisasjoners samfunnsmessige rolle og ansvar, for eksempel i forhold til bærekraftsutfordringer slik som for eksempel arbeid, klima og miljø.
 • Inngående kunnskap om og forståelse av ledelse som praksis.
 • Kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av organisasjon og ledelse, som for eksempel intervjuer, analyser av dokumenter, survey og deltakende observasjon.

Ferdigheter

 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innenfor endringsledelse som for eksempel organisasjon, ledelse, endring, implementering, organisasjonskultur, bærekraftig utvikling, organisasjoners samfunnsansvar og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).
 • Kunne anvende fagets teoretiske perspektiver og begreper til å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer.
 • Kunne formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar fremstilling av resultatene.
 • Kunne anvende fagets perspektiver og begreper til å identifisere utfordringer, endringsbehov og relevante tiltak for organisasjoner.
 • Kunne anvende fagets perspektiver til å gjennomføre endringstiltak.

Generell kompetanse

 • Evne til kritisk refleksjon.
 • Evne til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff.
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre.
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som sannhet, åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet.
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved utøvelse av ledelse.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

- Sosiologi

- Psykologi

- Pedagogikk

- Sosialantropologi

- Jus

- Statsvitenskap

- Økonomi og administrasjon

- Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

- Sykepleie

- Hotell- og reiseliv

- Politiutdanning

- Allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanning

- Barnehagelærerutdanning

- Journalistikk og mediefag

- Historie

- Filosofi

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de begynner på studiet. 

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om endringsledelse

Er det praksis på studiet? Hva kan jeg jobbe som?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hva særpreger innholdet i studiet?

Vi som er tilknyttet masterprogrammet i endringsledelse er opptatt av at ledelse kan forstås som en form for etisk og praktisk dannelse. Studiet særpreges av I) overbevisningen om at menneskenes påvirkning på jorden i dag er for stor og bør reduseres, og II) en opptatthet av hvordan en slik tanke (formulert under punkt I) kan omsettes i praksis

Hvem er studiet for? 

Studiet er for alle som tror at det er mulig å tenke annerledes om hva ledelse er og kan utøves – og som ønsker å være med på å oppdage og utvikle nye måter å tenke om og praktisere ledelse på.     

Hva er forventet av meg som student? 

Vi forventer at du er nysgjerrig, engasjert og kritisk. Dette er viktig for at vi – studenter og ansatte – sammen hvert studieår skal greie å skape et program som ikke bare er opptatt av hva som er «sant» og «interessant», men også av hva som er «viktig» i vår tid.    

Er det praksis på studiet? 

Ja. Alle studenter med et karaktergjennomsnitt på C eller bedre fra første studieår på programmet – får mulighet til å søke om praksis i en av våre samarbeidsvirksomheter. Det er virksomhetene selv som – etter en søknadsprosess – avgjør om du får mulighet til å arbeide hos dem. Praksisemnet er på 30 studiepoeng og tas i studiets tredje semester.  

Får jeg jobb etter studiet? 

Ja. Erfaringsmessig får kandidater fra studiet jobb etter fullført program. Vi ønsker samtidig at studiet skal bidra til at du tenker nytt om forholdet mellom utdanning og arbeid. Det er ikke sikkert du går rett ut i en jobb som «endringsleder» etter endt utdanning. Samtidig er vi sikker på at studiet vil legge grunnlaget for en nysgjerrighet og et engasjement som varer – og som gjør at du kan fortsette å utvikle deg selv, dine relasjoner til verden rundt deg, og arbeid som ikke bare er interessant, men også viktig. 

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Organisasjon, ledelse og samfunn

   Første år, semester 1

   Organisasjon, ledelse og samfunn

   Studiepoeng: 10

  • Organisasjonsutvikling

   Første år, semester 1

   Organisasjonsutvikling

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

   Studiepoeng: 10

  • Organisasjonsdesign, kunnskapsoverføring og implementering

   Første år, semester 2

   Organisasjonsdesign, kunnskapsoverføring og implementering

   Studiepoeng: 10

  • Ledelse som praksis

   Første år, semester 2

   Ledelse som praksis

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Anvendt forskningsmetode

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • Responsible Innovation and Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Responsible Innovation and Entrepreneurship

    Studiepoeng: 10

   • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Studiepoeng: 10

   • Ledelse og regulering av HMS

    Andre år, semester 3

    Ledelse og regulering av HMS

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis

    Studiepoeng: 30

  • Utveksling

Vårt fagmiljø

Vårt fagmiljø 

Vi som er tilknyttet masterprogrammet i endringsledelse er opptatt av hvordan ledelse kan forstås som en form for praktisk og etisk dannelse. Under har vi angitt noen eksempler på spørsmål vi arbeider med.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.

Bjørn-Tore Blindheim   

Hvordan kan vi forstå hva organisasjoner er og gjør i antropocen – og hvordan kan vi tenke annerledes om hva organisasjoner er og gjør i vår tid? «Antropocen» kan oversettes med menneskets tidsalder. Ordet antyder at våre fotavtrykk på jorden er blitt så markante at de nå påvirker økosystemer ikke bare i en lokal, men også global målestokk, og at de bør reduseres. 

Øystein Hatteland 

Hvordan kan vi forstå organisasjonsutvikling som en naturlig og kollektiv læreprosess? 

Hva er nytten av estetiske virkerkemidler i lederutvikling og utdanning? 

Lars Klemsdal 

Hvordan skapes orden i organisasjoner? 

Hvordan skape vellykkede endringsprosesser? 

Kristiane M. Lindland 

Hvordan istandsetter og begrenser ledere og ansatte hverandres handlingsrom?

Hvordan kan organisasjoner bidra til løsninger som oppleves som sosialt rettferdige? 

Elin Oftedal 

Hvordan kan en involvere ulike mennesker, grupper og fellesskap, både de vokale og tause, i endringsprosesser på en slik måte at prosessene bidrar til en bærekraftig utvikling?  

Hvordan kan kunnskap, innovasjon og entreprenørskap bringe oss inn i en tidsalder hvor ulike former for liv blir mer likestilt enn de er i dag? 

Kjell Arne Røvik 

Det «ropes» overalt på mer innovasjon. Forskning viser imidlertid, at det aller meste av utvikling i moderne organisasjoner skjer som følge av vellykkede imitasjoner. Så hvordan kan organisasjoner bli enda bedre til å identifisere andres gode praksiser og ideer, lære av dem – og så overføre og oversette det til forbedringer i egen organisasjon? 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterStudenter på Master i Endringsledelse kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen samfunnsvitenskap og humaniora. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, sli slik at du har flere valgmuligheter.  Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver Magda Hognestad for mer informasjon.Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  Lingnan University

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

 • Australia

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Din linjeforening

MEL er linjeforeningen for master i Endringsledelse. Foreningen representerer om lag 100 studenter og jobber for å skape et godt miljø både sosialt og faglig. MEL virker som et talerør ovenfor UiS og sprer kunnskap om studiet ut i samfunnet til blant annet potensielle kommende arbeidsgivere. Dette arbeidet skjer gjennom blant annet bedriftspresentasjoner, alumniarrangement, minglekvelder og semesterfester. I tillegg har vi lavterskeltilbud som månedlig stipendpils og ukentlig quiz hvor det er mulig å henge seg med på kort varsel. Begge arrangementene er med på å bidra til godt samhold på studiet. Følg MEL på Facebook. 

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51831631
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Rådgiver
51831449
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon IMS

Du er kanskje også interessert i:

Samfunnssikkerhet

master 2 år

Nordisk og lesevitenskap

master 2 år

Studentmiljø i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Stavanger-studenter busser og bor billigst

Velger du Stavanger som studentby kan du lett spare en tusenlapp eller to i måneden på bo- og kollektivutgifter, sammenl...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Fadderfestivalen 16.-20. august 2021

I løpet av Fadderfestivalen første uka av semesterstart skal nye og gamle studenter få en livlig, trygg og opplevelsesri...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...