Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrika. Funn viser at metoden oppleves som verdifull, men vanskelig å integrere i nåværende fagplaner.

Publisert Sist oppdatert
Sykepleiestudenter fra Madagskar i simulering
Sykepleierstudenter fra Madagaskar under simuleringstrening (Foto: Ingrid Tjoflåt)

Få eller ingen studier har beskrevet sykepleielæreres erfaringer med simulering som en pedagogisk metode i lav-inntekstland. Hensikten med denne studien var dermed å beskrive og diskutere sykepleielæreres perspektiver på simulering som pedagogisk metode i to sykepleierutdanninger i Tanzania og Madagaskar, begge lav-inntekst land i Afrika sør for Sahara.

Kvalitative intervju ble anvendt for å undersøke sykepleielærernes erfaringer med simulering som pedagogisk metode.

Funn fra studien viser at sykepleielærerne erfarte at simulering som pedagogisk metode var viktig for studentens læring. På den andre siden, mente de at metoden var utfordrende grunnet et høyt antall studenter og vansker med å integrere metoden i den nåværende fagplanen. I tillegg viser funnene at det var viktig for sykepleielærerne å utføre simuleringen korrekt og selv ha ekspertkunnskap om emnet som skulle simuleres.

Artikkelen er relevant for sykepleieutdanninger i lav-inntekstland som vurderer å implementere simulering som metode i utdanningen, samt for nasjonale myndigheter som arbeider og vedtar fagplaner i de enkelte land. I tillegg er artikkelen aktuell for universiteter og høgskoler i Norge og andre høy-inntekstland som har simuleringsprosjekter med sykepleieutdanninger i lav-inntekstland. 

Tekst: Ingrid Tjoflåt

Les mer

Ingrid Tjoflåt m.fl. Simulation-based education as a pedagogic method in nurse education programmes in sub-Saharan Africa – Perspectives from nurse teachers. Nurse Education in Practice, 2021

Prosjektet er tilknyttet SHARE- Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og forskergruppen innen e-læring og simulering ved UiS.

Les flere nyheter om simulering:

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Når en baby blir født vil den vanligvis trekke sine første åndedrag i løpet av sekunder. Dersom den ikke puster, må jord...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...