– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar til.

Published Endret
Marie Larsen Gellein

Stilling: Revisor

Arbeidsstad: KPMG

Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon, master i økonomi og administrasjon, master i rekneskap og revisjon

Spesialisering under master i økonomi og administrasjon: Spesialisering i økonomisk analyse, og med anvendt finans som «minor»

Marie Larsen Gellein
Marie Larsen Gellein

Marie Larsen Gellein

Kvaliteten på det faglege tilbodet har vore på eit solid nivå , med kompetente førelesarar - som er veldig viktig!

Kvifor valde du å studere studere til å bli siviløkonom, og så ein mastergrad i rekneskap og revisjon?

Det var på vidaregåande at eg fekk interesse for økonomifaget (eg gjekk allmenn og økonomiske fag), og då særleg samfunnsøkonomi etter ei innleveringsoppgåve om spelteori som eg syntest var veldig spennande. Det var då klart for meg kva eg ville satse på vidare.

Å studere rekneskap og revisjon blei aktuelt då eg hadde arbeida som revisor etter eg gjekk ut frå Handelshøgskolen ved UiS som siviløkonom. Eg hadde opparbeida meg godt med praktisk erfaring, men ønska å få meir fagleg påfyll for å forstå det store bildet. I tillegg var denne vidareutdanninga gunstig med tanke på vidare karriereutvikling.

Eg valde å studere dette på UiS nettopp på grunn av det toårige programmet, som eg opplevde var meir gjevande i omfang enn fleire tilsvarande program som kunne bli fullført innan eitt år.

Kvifor valde du Universitetet i Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Utgangspunktet for valet av UiS og Handelshøgskolen var nok mest av praktiske årsaker. At eg har haldt fram med å velje UiS og Handelshøgskolen igjen (og igjen) skyldast fleire faktorar. Eg opplevde både eit godt sosialt og faglig miljø, som inkluderte førelesarar og studentar. Det faglege tilbodet var også attraktivt og svært treffande for mine interessar, då særleg med tanke på spesialiseringa i økonomisk analyse. Kvaliteten på det faglege tilbodet har også vore på eit solid nivå, med kompetente førelesarar - som er veldig viktig!

Korleis såg ein typisk studiekvardag ut for deg?

Eg har studert i ein del år og har fått testa ut forskjellige studiekvardagar. Den kvardagen eg opplevde som mest positiv var prega av jamleg deltaking på førelesingar, gruppearbeid og bruk av bibliotek eller lesesal. Å legge opp til  «heile» skuledagar som ei rutine, sjølv om det ikkje alltid innebar førelesingar heile dagen, var motiverande for å arbeide jamnt og trutt. Dessuten var det sosialt, og eg blei godt kjend med andre medstudentar på denne måten. I periodar var eg også engasjert i studentorganisasjonar og studentpolitikk, og var ofte på campus også utanom studietid. Det opplevde eg var veldig berikande for studietida.

Er det noko du hugsar spesielt godt frå studietida?

Eg har mange gode minne! Å engasjere seg i studentlivet gav meg ei ny oppleving av det å vere student, og eg blei kjent med mange nye menneske - både andre studentar og tilsette ved UiS.

Noko av det eg likte aller best har vore å arbeide meg større akademiske oppgåver. Sentralt her er bacheloroppgåva og dei to masteroppgåvene eg har skrive. Kanskje blei eg velsigna med spesielt gode rettleiarar, men i det arbeidet koste eg meg verkeleg. Både med hensyn til måten å lære på, og fordi ein gjennom denne typen arbeid får vist sine evner på ein annan måte enn ved vanlege eksamenar. Det var også veldig motiverande at rettleiarane oppmuntra til fagleg utfolding og viste begeistring for min entusiasme. Eksamensperiodane står også igjen som gode minne: Då var me mykje på campus og hadde selskap i kvarandre i oppturar og nedturar.

Les også: To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal journal

Korleis var studiemiljøet?

Eg har positive erfaringar med studiemiljøet på UiS. Eg fekk testa ut å vere student både utan særleg engasjement, og med stort engasjement - og sistnemnte var utslagsgjevande for opplevinga. Studiemiljøet er veldig bra, og det bør oppsøkast aktivt!

Kva har du jobba med etter studiane?

Eg begynte som revisor i KPMG då eg gjekk ut som siviløkonom i 2013, og arbeider der ennå. Det er ein spennande jobb prega av mykje læring, eit dynamisk arbeidsmiljø og ein variert arbeidskvardag som eg trivst godt med.

Les også: Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet

Kva tok du med deg inn i arbeidslivet frå det du lærte her?

For min del har kombinasjonen av finansfag og analytiske fag gitt eit godt kompetansegrunnlag for å byggje vidare på i arbeidet som revisor. Det er ikkje alltid at alt ein lærer er direkte overførbart til arbeidslivet, men ein viktig del av å studere er å lære seg fagspråket, opparbeide fagleg forståing, og ulike måtar å tenke på. Særleg det å opparbeide seg analytiske eigenskapar har vore gunstig for utfordringar eg møter i arbeidskvardagen.

Les også: Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

Har du nokre tips til nye studentar?

For å få det beste ut av studietida så trur eg det er viktig å tørre å kaste seg ut i det. Eg trur mange studentar er redde for å feile, og dermed å prøve, men å feile er som regel lærerikt og sjeldan ein katastrofe. Å lage seg faste rutinar frå starten av kan vere nyttig for mange.

Start gjerne semesteret med å delta i fadderveka, det gjer oppstarten på studiet enklare. Så vil eg anbefale å delta i studentmiljøet.

Les også: Økonomistudent Karl deltok på Nordens største økonomifestival

Tør å delta aktivt i førelesingar, engasjer deg i arbeide saman med andre, og finn deg nokon du kan lese/jobbe saman med. Er det noko som er vanskeleg - enten fagleg eller elles, - ta kontakt med førelesarane eller administrasjonen og få hjelp. I administrasjonen er det eit svært hjelpsamt apparat som finn løysinger på det meste.

Sist, men ikkje minst: Hugs at du sannsynlegvis ikkje kjem til å oppleve alle fag like spennande. Men det er heilt normalt, og det er god trening i å lære seg å orke å fullføre kjedelege ting også (for det vil du oppleve i arbeidslivet òg).

Les også: To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

Ta økonomifag på Handelshøgskolen ved UiS

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...