Økonomi og administrasjon - bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spennende muligheter? Har du lyst å jobbe med mennesker, tall og data? Studer økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS!

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

191

Poenggrense

2022: 46,5 / 43,6 (Ord./ førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

– Økonomer trengs over alt og i alle bransjer

Om studiet

Det er behov for økonomer i alle bedrifter og organisasjoner, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, metode og statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.

Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi det beste grunnlaget for de analytiske delene av studiet, får du grunnleggende innsikt i matematiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Gjennom studiet vil du lære å bruke ulike data og analyseverktøy, samt jobbe i team og lage presentasjoner og formidle disse digitalt og til medstudenter og forelesere.

Denne bachelorgraden er relevant for følgende 2-årige mastergrader: Digitale samfunn og sosiale transformasjoner Endringsledelse, Energi, miljø og samfunn, Regnskap og revisjon, Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance, Samfunnssikkerhet, Service Leadership in International Business og Økonomi og administrasjon.

Hva kan du bli?

En utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for mange ulike jobber. Alle bedrifter og offentlig virksomhet har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft. 

Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og administrasjon ved UiS, som gir tittelen siviløkonom ved fullført studium. Det kvalifiserer også til opptak til Master i regnskap og revisjon ved UiS og for opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon på andre studiesteder. 

Møt våre studenter

– Du lærer alt fra etikk til regnskap til markedsføring

Stine mener en bachelor i økonomi og administrasjon kan være interessant for de fleste

– Alt er økonomi

Karl har deltatt på sin første KÅKÅ|nomics-festival

Grønn vekst og bærekraftig økonomi er sentrale tema

Mi er med på den grønne utviklingen

– Dette studiet åpner dørene for alle slags muligheter

Marie vil jobbe internasjonalt innen strategi og ledelse

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon skal ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og hvordan investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
 • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interesser og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

Kandidaten skal ha relevant kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

Kandidaten skal kjenne til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

 • kunne innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
 • kunne analysere praktiske økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelp av relevante teorier, metoder og digitale verktøy
 • kunne gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kunne kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kunne anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kunne anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kunne integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved hjelp av veiledning
 • demonstrere evne til tverrfaglig og tverrkulturell refleksjon og kommunikasjon

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal være bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

Kandidaten skal kunne vise evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

Kandidaten skal forstå hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

Kandidaten skal kunne bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og kunne handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder

Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe

Kandidaten skal ha grunnlag til å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

Kandidaten skal ha grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

Kandidaten skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

Kandidaten skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked

Ofte stilte spørsmål

Må man være god i matematikk? Hvordan er studiemiljøet? Og hvor kan man dra på utveksling?

Er det mulig å jobbe ved siden av studiene eller ta studiet på deltid?

Bachelor i økonomi og administrasjon er et fulltidsstudium, noe som innebærer at det kan være utfordrende å kombinere med jobb. Noen emner har obligatorisk oppmøte og mye av undervisningen baserer seg på teamarbeid.

Er det krav om å være god i matematikk?

For å komme inn på studiet kreves generell studiekompetanse. Det er en fordel med S- eller R-matte fra videregående skole, men ikke et krav. Studenter med P-matte bør delta på forkurs i matte – dette starter opp uken før fadderuken.

Jeg har studert ved annet lærested og lurer på om jeg kan søke innpass for disse fagene på Bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS?

Først når du har fått bekreftet opptak til studiet kan du søke innpass av emner. Hvis søknaden innvilges vil du få en tilpasset utdanningsplan basert på hva som er blitt godkjent/innpasset.

Jeg ønsker å dra på utveksling. Hvor og når kan jeg dra?

Det er lagt til rette for utveksling i femte semester. Handelshøgskolen ved UiS har utvekslingsavtaler med en rekke velrennomerte skoler over hele verden. Du finner mer informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studieprogrammet på denne siden.

Hvordan er studiemiljøet?

Handelshøgskolen ved UiS jobber hele tiden for et godt, aktivt og engasjert studiemiljø. For bachelorstudenter starter første semester med en kickoff-samling. Her blir du kjent med medstudentene dine, og du lærer om godt teamarbeid. Det arrangeres også en rekke andre sosiale og faglige arrangementer gjennom studieåret. Bachelorstudentene i økonomi og administrasjon ved UiS har også en egen linjeforening, ØSF. Linjeforeninger er en god arena for å bli kjent med medstudenter og få faglig påfyll.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Introduksjon til bedrift, organisasjon og ledelse

   Første år, semester 1

   Introduksjon til bedrift, organisasjon og ledelse (BØK107)

   Studiepoeng: 10

  • Matematisk metode for økonomer

   Første år, semester 1

   Matematisk metode for økonomer (BØK108)

   Studiepoeng: 10

  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

   Første år, semester 1

   Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (BØK109)

   Studiepoeng: 10

  • Sosial og emosjonell kompetanse

   Første år, semester 1

   Sosial og emosjonell kompetanse (HH100)

   Studiepoeng: 0

  • Forkurs i matematikk

   Første år, semester 1

   Forkurs i matematikk (HH200)

   Studiepoeng: 0

  • Næringsutvikling og bærekraftig innovasjon

   Første år, semester 2

   Næringsutvikling og bærekraftig innovasjon (BØK224)

   Studiepoeng: 10

  • Mikroøkonomi

   Første år, semester 2

   Mikroøkonomi (BØK265)

   Studiepoeng: 10

  • Statistics For Business and Economics

   Første år, semester 2

   Statistics For Business and Economics (BØK356)

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BØK250)

   Studiepoeng: 10

  • Corporate Finance

   Andre år, semester 3

   Corporate Finance (BØK260)

   Studiepoeng: 10

  • Makroøkonomi

   Andre år, semester 4

   Makroøkonomi (BØK255)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet (BØK295)

   Studiepoeng: 10

  • Driftsregnskap og økonomistyring

   Andre år, semester 4

   Driftsregnskap og økonomistyring (BØK301)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon (BØKBAO)

   Studiepoeng: 20

  • Strategy

   Tredje år, semester 6

   Strategy (BØK235)

   Studiepoeng: 10

 • Valgbare emner i 5. semester eller utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS: Valgbare emner i 5. semester

   • Entrepreneurship and Business Plan

    Tredje år, semester 5

    Entrepreneurship and Business Plan (BØK385)

    Studiepoeng: 10

   • Skatterett I

    Tredje år, semester 5

    Skatterett I (BØK420)

    Studiepoeng: 10

   • Strategisk human resource management (HRM)

    Tredje år, semester 5

    Strategisk human resource management (HRM) (BØK400)

    Studiepoeng: 10

   • Internship

    Tredje år, semester 5

    Internship (BØK207)

    Studiepoeng: 10

   • Marketing Analytics

    Tredje år, semester 5

    Marketing Analytics (BØK345)

    Studiepoeng: 10

   • Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi

    Tredje år, semester 5

    Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi (BØK415)

    Studiepoeng: 10

   • Adferdsfinans

    Tredje år, semester 5

    Adferdsfinans (BØK430)

    Studiepoeng: 10

   • Videregående regnskap

    Tredje år, semester 5

    Videregående regnskap (BØK435)

    Studiepoeng: 10

   • Finansregnskap og verdsettelse

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap og verdsettelse (BØK440)

    Studiepoeng: 10

   • Finansmarkeder og personlig økonomi

    Tredje år, semester 5

    Finansmarkeder og personlig økonomi (BØK445)

    Studiepoeng: 10

   • Applied Economics

    Tredje år, semester 5

    Applied Economics (BØK450)

    Studiepoeng: 10

   • Internasjonal økonomi

    Tredje år, semester 5

    Internasjonal økonomi (BØK455)

    Studiepoeng: 10

   • Law and Economics

    Tredje år, semester 5

    Law and Economics (BØK501)

    Studiepoeng: 10

   • Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

I femte semester kan du reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Flere av våre utvekslingsavtaler er tilknyttet stipendprogram, og alle kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse. Dette er en unik mulighet til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet

Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

Valg av emner
I utvekslingssemesteret er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil ta i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Emnene må være på riktig nivå for din progresjon i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. 

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet. Dette må du gjøres i godt tid før avreise. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop der vi informerer mer om valg av og godkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Anette Hansen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51 83 18 15
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2.etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Liknende utdanninger

Økonomi og administrasjon

Master 2 år (siviløkonom)

Rettsvitenskap

Master 2 år

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad