Økonomi og administrasjon – bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spennende muligheter? Har du lyst å jobbe med mennesker, tall og data? Studer økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen UiS!

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

180

Omfang

Heltid

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Poenggrense

2023: 47,8 / 46,0 (Ord./ førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

– Økonomer trengs over alt og i alle bransjer

Om studiet

Jeg valgte å studere økonomi og administrasjon fordi det er en allsidig og framtidsrettet utdanning. Etter denne bacheloren kan du jobbe med nesten hva du vil, både i privat og offentlig sektor.

Stine Risnes

Hva kan du bli?

En utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for mange ulike jobber. Alle bedrifter og offentlig virksomhet har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft.

Med denne bachelorgraden kan du søke deg videre til følgende 2-årige mastergrader: Digitale samfunn og sosiale transformasjoner Endringsledelse, Energi, miljø og samfunn, Regnskap og revisjon, Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance, Samfunnssikkerhet, Service Leadership in International Business og Økonomi og administrasjon.

Møt våre studenter

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Matematisk metode for økonomer

   Første år, semester 1

   Matematisk metode for økonomer (BØK108)

   Studiepoeng: 10

  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

   Første år, semester 1

   Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (BØK109)

   Studiepoeng: 10

  • Ledelse og organisasjonspsykologi

   Første år, semester 1

   Ledelse og organisasjonspsykologi (BØK415)

   Studiepoeng: 10

  • Forkurs i matematikk

   Første år, semester 1

   Forkurs i matematikk (HH200)

   Studiepoeng: 0

  • Næringsutvikling og bærekraftig innovasjon

   Første år, semester 2

   Næringsutvikling og bærekraftig innovasjon (BØK224)

   Studiepoeng: 10

  • Mikroøkonomi

   Første år, semester 2

   Mikroøkonomi (BØK265)

   Studiepoeng: 10

  • Statistics For Business and Economics

   Første år, semester 2

   Statistics For Business and Economics (BØK356)

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BØK250)

   Studiepoeng: 10

  • Corporate Finance

   Andre år, semester 3

   Corporate Finance (BØK260)

   Studiepoeng: 10

  • Makroøkonomi

   Andre år, semester 4

   Makroøkonomi (BØK255)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet (BØK295)

   Studiepoeng: 10

  • Driftsregnskap og økonomistyring

   Andre år, semester 4

   Driftsregnskap og økonomistyring (BØK301)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon (BØKBAO)

   Studiepoeng: 20

  • Strategy

   Tredje år, semester 6

   Strategy (BØK235)

   Studiepoeng: 10

 • Valgbare emner i 5. semester eller utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS: Valgbare emner i 5. semester

   • Entrepreneurship and Business Plan

    Tredje år, semester 5

    Entrepreneurship and Business Plan (BØK385)

    Studiepoeng: 10

   • Skatterett I

    Tredje år, semester 5

    Skatterett I (BØK420)

    Studiepoeng: 10

   • Strategisk human resource management (HRM)

    Tredje år, semester 5

    Strategisk human resource management (HRM) (BØK400)

    Studiepoeng: 10

   • Internship

    Tredje år, semester 5

    Internship (BØK207)

    Studiepoeng: 10

   • Intermediate microeconomics

    Tredje år, semester 5

    Intermediate microeconomics (BØK365)

    Studiepoeng: 10

   • Adferdsfinans

    Tredje år, semester 5

    Adferdsfinans (BØK430)

    Studiepoeng: 10

   • Videregående regnskap

    Tredje år, semester 5

    Videregående regnskap (BØK435)

    Studiepoeng: 10

   • Finansregnskap og verdsettelse

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap og verdsettelse (BØK440)

    Studiepoeng: 10

   • Internasjonal økonomi

    Tredje år, semester 5

    Internasjonal økonomi (BØK455)

    Studiepoeng: 10

   • Fullt semesters internasjonalt internship

    Tredje år, semester 5

    Fullt semesters internasjonalt internship (BØK500)

    Studiepoeng: 30

   • Law and Economics

    Tredje år, semester 5

    Law and Economics (BØK501)

    Studiepoeng: 10

   • Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

   • Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi

    Tredje år, semester 5

    Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi (TOL160)

    Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon skal ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og hvordan investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
 • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interesser og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

Kandidaten skal ha relevant kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

Kandidaten skal kjenne til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

 • kunne innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
 • kunne analysere praktiske økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelp av relevante teorier, metoder og digitale verktøy
 • kunne gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kunne kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kunne anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kunne anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kunne integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved hjelp av veiledning
 • demonstrere evne til tverrfaglig og tverrkulturell refleksjon og kommunikasjon

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal være bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

Kandidaten skal kunne vise evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

Kandidaten skal forstå hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

Kandidaten skal kunne bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og kunne handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder

Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe

Kandidaten skal ha grunnlag til å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

Kandidaten skal ha grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

Kandidaten skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

Kandidaten skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked

Opptakskrav

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Våre studenter forventes å tilbringe 5. semester ved en institusjon i utlandet. Dette vil gi deg nyttig og ettertraktet internasjonal erfaring og slik styrke dine muligheter når du skal ut i arbeidslivet. Handelshøgskolen har avtaler med en rekke institusjoner i Europa og resten av verden, så mulighetene for et flott utenlandsopphold er mange og gode. Flere av våre utvekslingsavtaler er tilknyttet stipendprogram, og alle kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse. Mange av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger vi ikke selv har ved UiS, og mange legger også til rette for at studiene kan kombineres med praksisopphold i lokale virksomheter.

Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

Valg av emner
I utvekslingssemesteret er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil ta i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Emnene må være på riktig nivå for din progresjon i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet. Dette må du gjøres i god tid før avreise. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop der vi informerer mer om valg av og godkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Vilde Engen på vilde.engen@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  University Savoie Mont Blanc

  The University of Savoie Mont Blanc (USMB) is a middle-sized university, with an attractive location between lakes and mountains, and on the border of Switzerland and Italy. Be one of the students to enjoy quality education and breath-taking settings.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Slik er det å være student i Stavanger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51 83 18 15
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Førsteamanuensis i filosofi og metode
51833757
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap