Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spennende muligheter? Har du lyst å jobbe med mennesker, tall og data? Studer økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS!

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år

Antall studieplasser

228

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: 46,5 / 43,4 (Ord./ førstegang)

– Økonomer trengs over alt og i alle bransjer

Det er behov for økonomer i alle fagfelt, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Bachelorstudiet økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.

Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi det beste grunnlaget for de analytiske delene av studiet, får du grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder. Gjennom studiet vil du lære å bruke ulike data og analyseverktøy, samt jobbe i team og lage presentasjoner og formidle disse digitalt og til medstudenter og forelesere.

Etter fullført bachelorgrad kan du også studere videre til å bli siviløkonom ved å ta en toårig mastergrad i økonomi og administrasjon. Les mer om siviløkonomistudiet på Handelshøgskolen ved UiS her.

Hva kan du bli?

En utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for mange ulike jobber. Alle bedrifter og offentlig virksomhet har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft. 

Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og administrasjon ved UiS, som gir tittelen siviløkonom ved fullført studium. Det kvalifiserer også til opptak til Master i regnskap og revisjon ved UiS og for opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon på andre studiesteder. 

Møt våre studenter

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon skal ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og hvordan investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv
 • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interesser og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

Kandidaten skal ha relevant kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

Kandidaten skal kjenne til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

FERDIGHETER

Kandidaten skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

 • kunne innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
 • kunne analysere praktiske økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelp av relevante teorier, empiriske metoder og digitale verktøy
 • kunne gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser
 • kunne kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig
 • kunne anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
 • kunne anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer
 • kunne integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne ved hjelp av veiledning
 • demonstrere evne til tverrfaglig og tverrkulturell refleksjon og kommunikasjon

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal være bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

Kandidaten skal kunne vise evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

Kandidaten skal forstå hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

Kandidaten skal kunne bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og kunne handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder

Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe

Kandidaten skal ha grunnlag til å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

Kandidaten skal ha grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

Kandidaten skal kunne samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

Kandidaten skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked

Ofte stilte spørsmål

Må man være god i matematikk? Hvordan er studiemiljøet? Og hvor kan man dra på utveksling?

1. Er det mulig å jobbe ved siden av studiene eller ta studiet på deltid?

Bachelor i økonomi og administrasjon er et fulltidsstudium, noe som innebærer at det kan være utfordrende å kombinere med jobb. Noen emner har obligatorisk oppmøte og mye av undervisningen baserer seg på teamarbeid.

2. Er det krav om å være god i matematikk?

For å komme inn på studiet kreves generell studiekompetanse. Det stilles ikke krav til R-matte eller S-matte fra videregående skole.

3. Jeg har studert ved annet lærested og lurer på om jeg kan søke innpass for disse fagene på Bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS?

Først når du har fått bekreftet opptak til studiet kan du søke innpass av emner. Hvis søknaden innvilges vil du få en tilpasset utdanningsplan basert på hva som er blitt godkjent/innpasset.

4. Jeg ønsker å dra på utveksling. Hvor og når kan jeg dra?

Det er lagt til rette for utveksling i femte semester. Handelshøgskolen ved UiS har utvekslingsavtaler med en rekke velrennomerte skoler over hele verden. Du finner mer informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studieprogrammet på denne siden.

5. Hvordan er studiemiljøet?

Handelshøgskolen ved UiS jobber hele tiden for et godt, aktivt og engasjert studiemiljø. For bachelorstudenter starter første semester med en kickoff-samling. Her blir du kjent med medstudentene dine, og du lærer om godt teamarbeid. Det arrangeres også en rekke andre sosiale og faglige arrangementer gjennom studieåret. Bachelorstudentene i økonomi og administrasjon ved UiS har også en egen linjeforening, ØSF. Linjeforeninger er en god arena for å bli kjent med medstudenter og få faglig påfyll.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon Økonomi og administrasjon.
HHS-studenter svarer på spørsmål.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

I femte semester kan du reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Flere av våre utvekslingsavtaler er tilknyttet stipendprogram, og alle kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse. Dette er en unik mulighet til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivetStudenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

Valg av emner

I utvekslingssemesteret er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil ta i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Emnene må være på riktig nivå for din progresjon i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet. Dette må du gjøres i godt tid før avreise. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop der vi informerer mer om valg av og godkjenning av emner.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Anette Hansen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

Lurer du på noe?

Seniorkonsulent
51833746
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2.etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Økonomi og administrasjon

Master 2 år (siviløkonom)

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad