Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen siviløkonom.

Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

150 via både lokalt og internasjonalt opptak.

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Sikre deg gode og allsidige karrieremuligheter

Bli siviløkonom på Universitetet i Stavanger!

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon sikrer du deg gode og allsidige karrieremuligheter i privat og offentlig sektor. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir en del av et aktivt studentmiljø.

Søkere som ønsker å studere til siviløkonom må først søke/fullføre treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Siviløkonomstudiet er på Handelshøgskolen ved UiS lagt opp etter 3+2 modellen, dvs. først gjennomføring av en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon og deretter en toårig mastergrad i økonomi og administrasjon.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger en hovedprofil (major) som består av tre emner og en masteroppgave. For å etablere en felles faglig og sosial plattform består første semester av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

Semester to fortsetter med spesialiseringsemner, på en av hovedprofilene:

 • Anvendt finans
 • Ledelse i en digital økonomi
 • Næringsutvikling og innovasjon (ny fra 2021)
 • Strategisk markedsføring
 • Økonomisk analyse
 • Strategisk innovasjonsledelse (ikke opptak 2021)

Se beskrivelse av de ulike spesialiseringene som tilbys under.

Tredje semester er viet valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, og minimum ett emne må velges utenfor egen spesialisering.

Spesialisering 1: Anvendt finans

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter.

Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Spesialisering 2: Ledelse i en digital økonomi

Digitalisering dreier seg om å tilpasse forretningsprosesser og praksis slik at organisasjoner kan konkurrere effektivt i en stadig mer digital økonomi.

Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi vil gjøre deg i stand til å bidra konstruktivt til denne reisen. Dette åpner for gode jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor, og kanskje den voksende konsulentbransjen er en naturlig start på en lang og spennende karriere?

Spesialisering 3 (ny 2021): Næringsutvikling og innovasjon

Bærekraftig utvikling og innovasjon er viktig for at bedrifter og samfunn skal kunne møte de utfordringer som alle står ovenfor.

Spesialiseringen innen Næringsutvikling og Innovasjon gir deg spesialistkunnskap om hvordan støttende forhold for bærekraftig næringsutvikling skapes og utvikler seg over tid. Her vil du lære om rollene lokal administrasjon, nasjonale myndigheter, konsulentfirmaer og ulike støtteorganisasjoner jobber for, og tiltak som fremmer, samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og politikkutforming. Denne profilen passer for studenter som tar sikte på karrierer innen nærings- og industriutvikling i regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon eller organisasjoner. Dette er for eksempel stillinger som utlyses i tilknytning til ulike typer utviklingsarbeid i næringsavdelinger i kommune eller fylke, Innovasjon Norge, SIVA, Europakontorer eller i klyngeorganisasjoner. Du vil også kunne ta sikte mot karrierer i næringsforeninger, tankesmier, innovative bedrifter generelt eller forskning.

Spesialisering 4: Strategisk markedsføring

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og forbereder deg til en suksessfull karriere.

Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står ovenfor. Karrierespesialiseringen innenfor Strategic Marketing and Analytics bygger på ideen om et inkludere læringsmiljø med fokus på samarbeid, der medstudenter, faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og profesjonelle relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Spesialisering 5: Økonomisk analyse

Gir deg kompetanse og redskap til å til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig.

Med spesialisering i økonomisk analyse blir du i stand til å gjøre kompetente samfunnsøkonomiske analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Tidligere spesialisering 3: Strategisk innovasjonsledelse (ikke opptak 2021)

Økonomien er iboende dynamisk. Nye produkter kommer, gamle forsvinner. Med en spesialisering i strategisk innovasjonsledelse vil du kunne bli en ekspert på innovasjonsprosesser.

Du vil få en dyp forståelse for betydningen av innovasjon i bedrifter, industrier og i samfunnet for øvrig. Du vil lære mer om hvordan innovasjon påvirker virksomheter og hvordan det kan ledes. Som en konsekvens, som fremtidige ledere og profesjonelle, så vil denne spesialiseringen gjøre deg i stand til å bidra til utvikling av strategier og politikk og ledelse av innovasjon i private og offentlige virksomheter.

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Møt en tidligere student

Siviløkonom Jørn Solvang jobber som konsulent

Engasjer deg!

Meld deg inn i studiets linjeforening, MastØk

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:

 • demonstrere avansert kunnskap innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • kommunisere om spesialiseringsområdets vitenskapelige teori og metoder
 • adressere og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i spesialiseringsområdets historie, tradisjoner, og egenart

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:

 • analysere ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
 • gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor ditt valgte spesialiseringsområde av økonomi og administrasjon
 • produsere og presentere en akademisk artikkel eller essay

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse vil du være i stand til å:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, og opptre ansvarlig
 • analysere profesjonelle problemstillinger, prosesser, beslutninger og dilemma
 • kommunisere om faglige problemstillinger med spesialister og allmennheten
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Les om andre typer bachelorgrader som kvalifiserer.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):
1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.
2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:
a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- finansregnskap
- økonomistyring
- investering og finansiering
b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:
- markedsføring
- organisasjon og ledelse
- foretaksstrategi
c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- makroøkonomi
- mikroøkonomi
d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:
- matematikk for økonomer
- statistikk for økonomer
- samfunnsvitenskapelig metode
e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søknad og opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Utfyllende regler

Oppdateres for opptaket 2021

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategi og ledelse

   • Obligatoriske emner

   • Velg 2 emner i 2. og/eller 3. semester

   • Valg av minor eller andre valgemner

    • Minor Applied Finance

     • Minor Applied Finance-obligatorisk emne

     • Minor Applied Finance-velg ett emne

    • Minor Business Innovation

     • Minor Business Innovation-obligatorisk emne

     • Minor Business Innovation-velg ett emne

    • Minor Economic Analysis - velg 2 emner

    • Velg 2 emner i 2. og/eller 3. semester

  • Spesialisering innovasjon

   • Obligatoriske emner

   • Velg 2 emner i 2. og 3. semester

   • Valg av minor eller andre valgemner

    • Minor Applied Finance

     • Minor Applied Finance-obligatorisk emne

     • Minor Applied Finance-velg ett emne

    • Minor Economic Analysis - velg 2 emner

    • Velg 2 emner i 2. og 3. semester

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emne

   • Valg 1: 3 emner i 2. og 3. semester

   • Valg 2: 1 valgemner i 2. eller 3. semester

   • Valg av minor eller andre valgemner

    • Minor Business Innovation

     • Minor Business Innovation-obligatorisk emne

     • Minor Business Innovation-velg ett emne

    • Minor Applied Finance

     • Minor Applied Finance-obligatorisk emne

     • Minor Applied Finance-velg ett emne

    • Velg 2 valgemner i 2. og/eller 3. semester

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • Velg 1 valgemne i 3. semester

   • Valg av minor eller andre valgemner

    • Minor Business Innovation

     • Minor Business Innovation-obligatorisk emne

     • Minor Business Innovation-velg ett emne

    • Minor Economic Analysis - velg 2 emner

    • Velg 2 valgemne i 2. og/eller 3. semester

 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

  • Spesialisering innovasjon

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

    • 3. semester ved UiS

     • Valg av minor eller frie valgemner

     • Velg ett emne i 2. eller 3. semester

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

    • 3. semester ved UiS

     • Velg ett emne i 2. eller 3. semester

     • 3. semester ved UiS

 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

  • Spesialisering strategisk innovasjonsledelse

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

    • 3. semester ved UiS

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       ÅR 1 SEMESTER 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Studiepoeng: 10

      • Financial statement analysis and security valuation

       ÅR 1 SEMESTER 2

       Financial statement analysis and security valuation

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       ÅR 1 SEMESTER 2

       Microeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       ÅR 1 SEMESTER 2

       Macroeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       ÅR 1 SEMESTER 2

       Economics of Energy Markets

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS

  • Spesialisering ledelse i en digital økonomi

   • Obligatoriske emner

    • Strategy and Business Models

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Strategy and Business Models

     Studiepoeng: 10

    • Leadership and Organisational Change

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Leadership and Organisational Change

     Studiepoeng: 10

    • Information Management and Digitalization

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Information Management and Digitalization

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester

3. semester

Som student på master i økonomi og administrasjon har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Fagfeltene innenfor økonomi og administrasjon berører også internasjonale problemstillinger med globale føringer og konsekvenser. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

 

Opplegg for utvekslingen

Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

 

Valg av emner

I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Fagene du velger må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet. Merk at for spesialiseringen i økonomisk analyse er det lagt inn krav om å ta tre spesialliseringsfag på til sammen 30 studiepoeng. Fakultetet vil være behjelpelig med å finne rette type fag.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:https://www.uis.no/article.php?articleID=73438&categoryID=11198https://www.uis.no/article.php?articleID=73438&categoryID=11198

Anne-Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands husmailto:utveksling@uis.nomailto:utveksling@uis.no

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Politechnika Gdanska

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  SRH Hochschule Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

  Özyegin Üniversitesi

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

  Université catholique de Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

  Karl-Franzens-Universität Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

  KU Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  Università degli Studi di Verona

  Vær flittig Erasmus+-student i vakre Nord-Italia!

  The University of Tokyo

  Vysoká Skola bánská - Technická univerzita Ostrava

  Bli utvekslingstudent i en av Europas mest pulserende studentbyer!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Nederland

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Polen

  Akademia Leona Kozmínskiego

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Politechnika Gdanska

  Gdansk University of Technology er et universitet med over 100 år gamle lange tradisjoner og stort fokus på internasjonalisering. Reis til Gdansk for det ultimate utvekslingsoppholdet!

 • Tyskland

  Westfälische Wilhelms-Universität Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+-utveksling til University of Münster!

  SRH Hochschule Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student så er SRH Hochschule Berlin det riktige valget for deg.

 • Tyrkia

  Özyegin Üniversitesi

  Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler.

 • Frankrike

  Université catholique de Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise

  Bli Erasmus+-student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business School i Europa!

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Sør-Korea

  Chonnam National University

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

  Chonnam National University er et statlig universitet som ligger i byen Gwangju. Universitetet ble etablert i 1952, på askene av koreakrigen, med ønske om å bygge opp landet gjennom utdannelse og demokrati. I dag har universitetet over 34 000 studenter og har stor fokus på globalt fellesskap og internasjonalt samarbeid.

 • Østerrike

  Karl-Franzens-Universität Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser så Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCO verdensarvliste.

 • Belgia

  KU Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Italia

  Università degli Studi di Verona

  Vær flittig Erasmus+-student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  The University of Tokyo

 • Tsjekkia

  Vysoká Skola bánská - Technická univerzita Ostrava

  Bli utvekslingstudent i en av Europas mest pulserende studentbyer!

Lurer du på noe?

51833717
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Rådgiver
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Relaterte sider