Endringsledelse - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-ENDLED

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i endringsledelse

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet. Klima og naturkrisen, et arbeidsliv i endring, teknologisk utvikling, migrasjon og økonomiske nedgangstider er eksempler på utviklingstrekk som krever omstilling og nye former for organisering og ledelse.

Studiet legger stor vekt på kritisk refleksjon og sammenhenger mellom beslutninger og de konsekvenser disse beslutningene har for individ, organisasjon, samfunn og natur. Grunnideen i studiet er at det er behov for en åpen og samfunnsansvarlig ledelse, der økonomiske og andre mål for den enkelte virksomhet balanseres mot allmenne og samfunnsmessige verdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, deltakelse og medvirkning.

Utdanningen bidrar til å utvikle din refleksjons-, iakttagelses- og handlingskompetanse i tilknytning til den typen endringer og utfordringer organisasjoner står overfor i en antropocen tid. Refleksjonskompetanse hjelper deg til å forstå den typen utfordringer organisasjoner står overfor, samt å vurdere behovet for endring.  Iakttagelseskompetanse gjør deg i stand til å konkretisere organisasjoners problemer eller utfordringer. Handlingskompetanse hjelper deg til å forstå betingelser for handling knyttet til et konkretisert problem, samt å gjøre problemet håndgripelig innenfor en kompleks organisasjons- og ledelseskontekst.

Master i endringsledelse er en en bred samfunnsvitenskapelig utdanning som kan kombineres med forskjellige grunnutdanninger. Gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgaven kan du spesialisere deg og gi utdanningen din et unikt preg. Utdanningen kvalifiserer for doktorgradsstudier.

Studiet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester). Det pedagogiske opplegget forutsetter tilstedeværelse på undervisnings- og studieaktiviteter. Det legges ikke ytterligere til rette for at studiet skal kunne kombineres med full jobb ved siden av. Studiet er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. I tredje semester tilbyr vi blant annet et valgemne der du kan søke om praksisopphold i en virksomhet. Det er også mulig å reise på utveksling dette semesteret.

Det er lagt vekt på at studiet skal være et tilbud for studenter med ulik faglig bakgrunn. Studiet er derfor åpent både for studenter som kommer direkte fra en bachelorutdanning, og ansatte fra alle virksomhetsnivå i arbeidslivet. Masterprogrammet i endringsledelse egner seg godt som en videreføring av bachelorgradene i sosiologi og statsvitenskap som tilbys ved IMS.

På masterprogrammet ønsker vi å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål, slik som for eksempel målene om å stoppe klimaendringene, ansvarlig forbruk og produksjon, anstendig arbeid og stans av tap av artsmangfold. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å utdanne kandidater med kunnskap og kritisk bevissthet om hva disse målene betyr for organisasjoner, og hvordan det er mulig å konkretisere og arbeide med dem i og mellom organisasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Har inngående kunnskap om og forståelse av ulike teoretiske perspektiver på organisasjon, endring og ledelse.

Har inngående kunnskap om og forståelse av organisasjoners samfunnsmessige rolle og ansvar, for eksempel i forhold til bærekraftsutfordringer slik som arbeid, klima og miljø.

Har inngående kunnskap om og forståelse av ledelse som praksis.

Har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av organisasjon og ledelse, som for eksempel intervjuer, analyser av dokumenter, surveys og deltakende observasjon.

Ferdigheter

Kan vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor endringsledelse som fagområde – for eksempel knyttet til antropocen (herunder natur og klima), organisasjon, organisasjonsutvikling og organiseringsprosesser, ledelse, implementering og helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).

Kan anvende fagets teoretiske perspektiver og begreper til å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Kan anvende fagets perspektiver og begreper til å identifisere utfordringer, endringsbehov og relevante tiltak for organisasjoner.

Kan anvende fagets perspektiver til å gjennomføre endringstiltak.

Generell kompetanse

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om endringsledelse på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å etablere, vedlikeholde og/eller endre allment verdsatte praksiser i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.

Kan bidra til nytenkning om hvordan ledelse kan utøves for å opprettholde nødvendige livsskapende prosesser og økosystemer på jorden.

Har respekt for sentrale vitenskapelige verdier (som sannhet, åpenhet, etterrettelighet, osv.) og bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved utøvelse av ledelse.

Fagplan

Studiet er et fulltids masterstudium over to år (fire semester). Studiet er bygget opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. I tredje semester har du valget mellom 30 studiepoeng valgemner på UiS eller å reise på utveksling. Merk at enkelte av valgemnene vil rullere, og det vil derfor kunne variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Vi gjør oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen.

Det kan forekomme endringer i studieplanen.

Hvis det er få studenter (inntil 5) som velger å ta et emne kan emnet bli avlyst det aktuelle semesteret.

Hva kan du bli?

Med denne masteren får du kompetanse til å bidra aktivt i utvikling av offentlig, privat og ideell virksomhet. Du kan gjennom valgfag, prosjektoppgaver og masteroppgave spesialisere deg og gi utdanningen din en særegen retning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsprogram.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MENMAS: Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • MEN260: Responsible Innovation and Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Responsible Innovation and Entrepreneurship (MEN260)

    Studiepoeng: 10

   • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

    Studiepoeng: 10

   • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

    Andre år, semester 3

    Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

    Studiepoeng: 10

   • MENPRA: Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • MEN105: Organisasjon, ledelse og samfunn

   Første år, semester 1

   Organisasjon, ledelse og samfunn (MEN105)

   Studiepoeng: 10

  • MEN125: Organisasjonsutvikling

   Første år, semester 1

   Organisasjonsutvikling (MEN125)

   Studiepoeng: 10

  • MEN155: Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk (MEN155)

   Studiepoeng: 10

  • MEN135: Organisasjonsdesign, kunnskapsoverføring og implementering

   Første år, semester 2

   Organisasjonsdesign, kunnskapsoverføring og implementering (MEN135)

   Studiepoeng: 10

  • MEN165: Ledelse som praksis

   Første år, semester 2

   Ledelse som praksis (MEN165)

   Studiepoeng: 10

  • MEN225: Anvendt forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Anvendt forskningsmetode (MEN225)

   Studiepoeng: 10

  • MENMAS: Masteroppgave i endringsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Emner i 3. semester - 30 SP

   • MEN260: Responsible Innovation and Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Responsible Innovation and Entrepreneurship (MEN260)

    Studiepoeng: 10

   • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

    Andre år, semester 3

    Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

    Studiepoeng: 10

   • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

    Andre år, semester 3

    Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

    Studiepoeng: 10

   • MENPRA: Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter på master i endringsledelse kan ta et semester av utdanningen i utlandet hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge fag innen samfunnsvitenskap og humaniora. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Magda Hognestad for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag. Bachelorutdanningen må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng eller være en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Fagområder som kvalifiserer til opptak kan være:

- Sosiologi
- Psykologi
- Pedagogikk
- Sosialantropologi
- Jus
- Statsvitenskap
- Økonomi og administrasjon
- Barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
- Sykepleie
- Hotell- og reiseliv
- Politiutdanning
- Allmennlærerutdanning
- Barnehagelærerutdanning
- Journalistikk og mediefag
- Historie
- Filosofi
- Toll, vareførsel og grensekontroll
- Paramedisin
- Byplanlegging og samfunnssikkerhet

Det forutsettes at søkeren har forkunnskaper i forskningsmetode. Studenter som ikke har kvalitativ og/eller kvantitativ metode på bachelornivå i fagkretsen, har et selvstendig ansvar for å tilegne seg dette før de begynner på studiet. 

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post: post-ims@uis.no. eller masteropptak@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til programleder Bjørn-Tore Blindheim, bjorn-tore.blindheim@uis.no.

Studieadministrative spørsmål rettes til studierådgiver Magda Hognestad, magda.hognestad@uis.no.

Opptaksspørsmål rettes til masteropptak@uis.no.