Paramedisin - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-PARAMED

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i paramedisin

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelor i paramedisin tilbys som fulltidsstudium over tre år og kvalifiseres til å søke om autorisasjon som ambulansearbeider i Norge i henhold til lov om helsepersonell av 2.juli 1999, §48. Graden bachelor i paramedisin skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve prehospital akuttmedisin. Paramedisinstudiet er underlagt Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som kan fremme, vedlikeholde og reetablere god helse og livskvalitet for mennesker på individ-, gruppe og samfunnsnivå. Videre skal kandidaten i en tidlig og ofte uavklart fase vurdere behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi omsorg og kunne bidra til at menneskeverdet ivaretas i livets sluttfase. Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandling. Hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette krever både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger. Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet.

Praksis er en sentral del av studiet og utgjør omtrent en tredjedel av studiet og fordeles mellom praksis i ambulansetjenesten og ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten. Det skilles mellom kliniske studier, ferdighetstrening og simulering. 

Studentene vil også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Hvert semester inneholder et praktisk orientert emne som bygger på det teoretiske innholdet i de øvrige emnene fra samme og forutgående semester.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen prehospitale emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
 • kan vurdere relevante medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet. 
 • kan vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen, samt vise en bred multikulturell forståelse.
 • kan identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
 • har kunnskap om organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig kunnskapsbasert praksis
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette og dokumentere pasientbehandlingen
 • kan beherske relevant utstyr, faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og ulike kommunikasjonsformer som er nødvendig for fremtidig yrkesutøvelse - kan vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser
 • kan samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, åpenhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten, informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve og oppkjøring for utrykningskjøring

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • utøver faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert praksis basert på juridisk og etisk bevissthet samt kritisk refleksjon over egen rolle
 • viser evne og vilje til å arbeide kunnskapsbasert og bidra til utvikling, nytenkning og innovasjon i eget fag og helsetjenesten for øvrig i et livslangt læringsperspektiv
 • har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
 • kan anvende og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig 
 • kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
 • kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål
 • har multikulturell kompetanse som sikrer likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning

Fagplan

Bachelor i Paramedisin er underlagt Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning av 2020. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra basalfag, via klinisk forberedende fag til kliniske fag hvor disse allikevel vil flyte noe over i hverandre.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap, samt innovativ bruk av helseteknologi. Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, praksisstudier, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. I noen emner forventes det at studenten tilegner seg kunnskapen ved selvstudium.

Gjennom skriftlige oppgaver og bacheloroppgaven skal studentene utarbeide problemstillinger for oppgaver som de arbeider med over tid, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Studentene skal tilegne seg relevant teori og opparbeide ferdigheter i tekstanalyse, kildebruk, anvendelse av forskningsresultater, samt akademisk muntlig og skriftlig formidling. Hovedhensikten er å utvikle evnen til kritisk refleksjon, til å se fagelementer i sammenheng, utøve kunnskapsbasert praksis og utvikle dypere forståelse for et emne.

Praksis i studiet

Klinisk praksis er veiledet praksis i ambulansetjeneste samt i relevant praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til at studentene skal tillegges økende grad av selvstendig arbeide i løpet av praksisperioden. 

Gjennomføring av praksis skjer i samarbeid og etter avtale mellom undervisningsinstitusjonen og relevante helseinstitusjoner.

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113-sentraler og 116117-sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

 • Obligatoriske emner

  • BPA301: Sykdomslære I

   Andre år, semester 3

   Sykdomslære I (BPA301)

   Studiepoeng: 5

  • BPA302: Akuttmedisinske tilstander

   Andre år, semester 3

   Akuttmedisinske tilstander (BPA302)

   Studiepoeng: 20

  • BPA304: Patofysiologi og farmakologi

   Andre år, semester 3

   Patofysiologi og farmakologi (BPA304)

   Studiepoeng: 5

  • BPAP2: Klinisk paramedisin 2

   Andre år, semester 3

   Klinisk paramedisin 2 (BPAP2)

   Studiepoeng: 10

  • BPA401: Sykdomslære II

   Andre år, semester 4

   Sykdomslære II (BPA401)

   Studiepoeng: 5

  • BPA404: Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner

   Andre år, semester 4

   Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner (BPA404)

   Studiepoeng: 5

  • BPAP3: Klinisk paramedisin 3

   Andre år, semester 4

   Klinisk paramedisin 3 (BPAP3)

   Studiepoeng: 10

  • BPA501: Traumatologi

   Tredje år, semester 5

   Traumatologi (BPA501)

   Studiepoeng: 10

  • BPA502: Pasientsikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Pasientsikkerhet (BPA502)

   Studiepoeng: 5

  • BPABAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BPABAC)

   Studiepoeng: 15

  • BPAP5: Klinisk paramedisin 5

   Tredje år, semester 6

   Klinisk paramedisin 5 (BPAP5)

   Studiepoeng: 15

 • Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

 • Obligatoriske emner

  • BPA101: Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

   Første år, semester 1

   Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (BPA101)

   Studiepoeng: 10

  • BPA102: Etikk, kultur og samfunnsforståelse

   Første år, semester 1

   Etikk, kultur og samfunnsforståelse (BPA102)

   Studiepoeng: 10

  • BPA103: Ambulanseoperativt arbeid

   Første år, semester 1

   Ambulanseoperativt arbeid (BPA103)

   Studiepoeng: 10

  • BPA201: Primærhelsetjeneste og legevaktmedisin

   Første år, semester 2

   Primærhelsetjeneste og legevaktmedisin (BPA201)

   Studiepoeng: 10

  • BPA202: Psykisk helse, rus og avhengighet

   Første år, semester 2

   Psykisk helse, rus og avhengighet (BPA202)

   Studiepoeng: 10

  • BPAP1: Klinisk paramedisin 1

   Første år, semester 2

   Klinisk paramedisin 1 (BPAP1)

   Studiepoeng: 10

  • BPA301: Sykdomslære I

   Andre år, semester 3

   Sykdomslære I (BPA301)

   Studiepoeng: 5

  • BPA302: Akuttmedisinske tilstander

   Andre år, semester 3

   Akuttmedisinske tilstander (BPA302)

   Studiepoeng: 20

  • BPA304: Patofysiologi og farmakologi

   Andre år, semester 3

   Patofysiologi og farmakologi (BPA304)

   Studiepoeng: 5

  • BPAP2: Klinisk paramedisin 2

   Andre år, semester 3

   Klinisk paramedisin 2 (BPAP2)

   Studiepoeng: 10

  • BPA401: Sykdomslære II

   Andre år, semester 4

   Sykdomslære II (BPA401)

   Studiepoeng: 5

  • BPA404: Ambulanseoperativt arbeid del 2

   Andre år, semester 4

   Ambulanseoperativt arbeid del 2 (BPA404)

   Studiepoeng: 5

  • BPAP3: Klinisk paramedisin 3

   Andre år, semester 4

   Klinisk paramedisin 3 (BPAP3)

   Studiepoeng: 10

  • BPA501: Traumatologi

   Tredje år, semester 5

   Traumatologi (BPA501)

   Studiepoeng: 10

  • BPA502: Pasientsikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Pasientsikkerhet (BPA502)

   Studiepoeng: 5

  • BPABAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BPABAC)

   Studiepoeng: 15

  • BPAP5: Klinisk paramedisin 5

   Tredje år, semester 6

   Klinisk paramedisin 5 (BPAP5)

   Studiepoeng: 15

 • Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester 
Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

På bachelorprogrammet i paramedisin er det lagt til rette for utveksling i 5.semester, i form av 8 ukers praksis i ambulansetjenesten i utlandet f.o.m. uke 34. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien, men det er verdt det! Les denne artikkelen som beskriver utveksingsopphold i Plymouth og sjekk rapporter fra andre studenter.
Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth! Plymouth er en sommerby med utsikt utover havet, små butikker og steder å spise rundt hvert hjørne. Det er også en nasjonalpark som heter Darthmore med fine turområder ikke langt fra byen.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth! Plymouth er en sommerby med utsikt utover havet, små butikker og steder å spise rundt hvert hjørne. Det er også en nasjonalpark som heter Darthmore med fine turområder ikke langt fra byen.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing samt førerkort klasse B (senest innen 01.03 i opptaksåret) og bestått fysisk opptaksprøve. Les mer her

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: paramedisin@uis.no