Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse E-MRS610

Dette emnet gir deg kunnskaper om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. Dette innebærer hva som kreves av kvalitetsarbeid i virksomheter samt hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet. Emnet gir også en innføring i verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS. Det blir lagt vekt på hvordan ny politikk, teknologisk endring, nye organisasjonsformer, samt endringer i risikobilder skaper utfordringer og krever nye former for ledelse og regulering av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

17.06.2024

Pris

20 000,- + semesteravgift Påmelding- og betalingsbetingelser

Kurset er nå fulltegnet for høsten 2024, påmeldte f.o.m 5.2.24 kl 12.50 vil bli satt på venteliste

Kursinnhold

Emnet legger vekt på å presentere grunnbegreper, prinsipper og perspektiver knyttet til styring, ledelse og regulering av HMS.

Byggeplasshjelm

Blant annet dekkes sikkerhetsbegrepet i et arbeidslivsperspektiv, forståelse av risikobildet i arbeidslivet, prinsippene for regulering, tilsyn og partssamarbeid, organisatoriske betingelser for HMS, samt ulike perspektiver for sikkerhetsforståelse i arbeidslivet.

Emnet har en vekting mot arbeidsmiljø- og sikkerhetsdelen av HMS, men gir også et grunnlag for arbeidet med grønn omstilling og belyser HMS-arbeidet sin funksjon knyttet til forebygging av helseskader. Prinsippene for arbeid med både helse, miljø og sikkerhet bygger på det samme fundamentet.

Emnet legger vekt på å presentere grunnbegreper, prinsipper og perspektiver knyttet til styring, ledelse og regulering av HMS. Blant annet dekkes sikkerhetsbegrepet i et arbeidslivsperspektiv, forståelse av risikobildet i arbeidslivet, prinsippene for regulering, tilsyn og partssamarbeid, organisatoriske betingelser for HMS, samt ulike perspektiver for sikkerhetsforståelse i arbeidslivet. Emnet har en vekting mot arbeidsmiljø- og sikkerhetsdelen av HMS, men gir også et grunnlag for arbeidet med grønn omstilling og belyser HMS-arbeidet sin funksjon knyttet til forebygging av helseskader. Prinsippene for arbeid med både helse, miljø og sikkerhet bygger på det samme fundamentet.

Emnet gir en innføring i overordnede modeller, grunnleggende verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS, herunder bruk av risikoanalyser, revisjoner og systemer for hendelsesrapportering. I tillegg inviteres studentene til kritisk tenkning og refleksjon rundt ulike metoders godhet og virkemåter.

Som enkeltpersoner og som kollektiv kan vi både være en ressurs for HMS arbeidet og ha sårbarheter som kan få betydning for arbeidsmiljø og sikkerheten. Emnet gir en innføring i teori om den menneskelige faktoren og knytte dette til muligheter og utfordringer for HMS. Et annet tema som vil bli trukket inn er hvordan den norske styringsmodellen for HMS i store trekk er rettet mot overholdelse av et regelverk som setter søkelys på formelle systemer for ledelse og styring av systematisk HMS-forbedring. Det er et godt utgangspunkt for å bringe HMS-statusen opp på et høyere nivå. Samtidig kan regelverket fremme byråkratiske strukturer der det blir viktigere å følge reglene enn å oppnå en reell og synlig HMS-forbedring. I emnet vil vi også se fremover på hvilke nye utfordringer som kan oppstå for HMS i arbeidslivet, blant annet knyttet til digitalisering, klimaendringer og nye organisasjonsformer

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper,

ferdigheter og generell kompetanse:

Ferdigheter

Studenten skal ha inngående kunnskap om:

 • det historiske bakteppet for ledelse og regulering av HMS.
 • sentrale begreper, teorier og perspektiver i ledelse og regulering av HMS
 • grunnleggende verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS
 • den menneskelige faktoren knyttet til muligheter og utfordringer for HMS
 • hvordan ny politikk, teknologisk endring, nye organisasjonsformer, samt endringer i risikobildet skaper utfordringer og krever nye former for ledelse og regulering av HMS
 • bærekraftig utvikling og HMS
 • forebygging av helseskader og HMS

Etter avsluttet emne skal studentene ha økt sine ferdigheter i

 • Anvendelse av ulike teorier og perspektiv på problemstillinger knyttet til ledelse, organisering og regulering av HMS.
 • Anvendelse av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder.
 • Å analysere og avveie krav og forventninger ved dimensjonering av HMS - av tilsynsrollen.
 • Analyse godhet og virkemåter ved ulike HMS verktøy og metoder, blant annet basert på ulike perspektiver for sikkerhetsforståelse i arbeidslivet
 • Å kunne utvikle scenarier av mulige konsekvenser av nyvinninger og samfunnsutvikling for regulering og ledelse av HMS.

Emnet gir en generell kompetanse i

 • hvordan arbeidet med HMS kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet
 • samspillet mellom ansatte sin innsats, virksomhetenes egenkontroll med risiko og myndighetsregulering og kontroll.
 • det teoretisk og metodisk kompetansegrunnlag for å kunne utvikle virksomhetsmodeller for HMS som både er bærekraftige og konkurransedyktige

Undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid.

Kurset er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid i ukedager.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Følgende datoer er satt opp (fysiske samlinger), med mulighet for deltakelse/hybrid forelesning via Zoom.

 1. samling: 18. - 19. september 2024
 2. samling: 17. - 18. oktober 2024
 3. samling: 14. - 15. november 2024

Hjemmeeksamen, Varighet: 4 timer, Vekting 100%

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurdering: Karakter A-F

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Utdrag fra bøker og artikler

Karlsen, J.E. (2010) Ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet, Fagbokforlaget (kap 6-9)

Karlsen, J. E. (2011) Metoder for HMS-regulering, Cappelen Damm Akademiske (hele boken)

Kongsvik et al. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet, Fagbokforlaget (Kap 1-6. 10, 11, 13-18)

Lindøe, P. H. (2018). Risiko, tillit og kontroll: et aktørperspektiv på risikostyring. Gyldendal.(enkelte kapittel)

Lindøe, P., Jacob Kringen og Geir Sverre Braut (red)(2015): Risiko og tilsyn. Risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave. Universitetsforlaget (enkelte kap)

Artikkelsamling

Endelig pensumlister vil være klar i august 2024.

Forelesere

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831658
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i samfunnssikkerhet
51831858
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor em.
51832309
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrativ kontaktperson

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...