Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse E-MRS610

Dette kurset gir deg kunnskap om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. I tillegg får du operativ kunnskap til å arbeide med systematisk HMS-forbedring i tråd med forskriftene for internkontroll.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Høsten 2023

Søknadsfrist

14.06.2023

Pris

20 000,- + semesteravgift

Studier viser at virksomheter med god HMS og godt arbeidsmiljø gjør det bedre på børsen.

Jan Erik Karlsen , professor emeritus

Kursinnhold

Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor som har ansatte er pålagt å opprette ordninger for systematisk forbedring av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene er omfattende og ufravikelige, og de må møtes med moderne HMS-ledelse, herunder kompetanse i bruk av kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og verktøy. Kurset dekker myndighetenes krav til moderne HMS-ledelse, samt møter organisasjonenes interne behov for å gjøre systematisk HMS-forbedring til et konkurransefortrinn.

Byggeplasshjelm

Kurset er et erfaringsbasert emne på mastergradsnivå som passer for studenter som ønsker økt innsikt og kompetanse innen moderne HMS-ledelse. Det er åpent for studenter med minst treårig, høyere utdannelse og/eller tilsvarende realkompetanse, samt to års relevant yrkeserfaring.

Kurset bygger på de nyeste kravene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften, 1.7.2017). Kurset behandler ulike perspektiver på HMS-utfordringer, på ressurs-/klima-/miljø- og risikostyring, på HMS-oppgaver, HMS-atferd og HMS-reaksjoner, samt gjennomgår modeller og verktøy for å kartlegge HMS-situasjonen og iverksette forebyggende og intervenerende HMS-tiltak. I løpet av kurset dekkes følgende hovedtemaer:

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kjennskap til sentrale teorier, modeller, metoder og verktøy innen moderne HMS-ledelse, herunder;

Ferdigheter:
Emnet skal gi studentene operativ kunnskap til å kunne arbeide med systematisk HMS-forbedring innenfor rammen av forskriftsverket for internkontroll av HMS, herunder å stille en «diagnose» på hvilke HMS-utfordringer som skal møtes. 

Studentene skal også gis innføring i moderne metoder og verktøy som skal skreddersys for å møte HMS-lovgivningens forbedringskrav.

Generell kompetanse:
HMS-ledelse omfatter prinsipper for god og effektiv endringsledelse. Emnet skal gi studentene en generell oversikt over hele reguleringsfeltet for HMS i samfunn og virksomhet, hva hensikten med HMS-lovgivningen er og hvordan den nedfeller seg i virksomhetenes handlemåte. Dessuten skal man få kompetanse i hvordan man kan oppnå økt systematikk i organisering og evaluering av HMS-arbeidet i egen organisasjon, kjenne de viktigste premissene for og konsekvensene av HMS-beslutninger og tiltak, samt vite hvordan HMS som et konfliktområde kan håndteres.

Opptakskrav:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Kurssted/datoer

Følgende datoer er satt opp (fysiske samlinger), med mulighet for deltakelse/hybrid forelesning via Zoom:

11.-12. september

26.-27. september

30.-31. oktober

Alle dager fra kl. 08.15-16.00 på Måltidets hus, Ipark.

Detaljert forelesningsplan vil legges ut på Canvas og være tilgjengelig når opptaksbrevet sendes ut.

Arbeidsform

Kurset veksler mellom forelesninger og arbeidsoppgaver, i alt 48 timer undervisning. Forelesninger, oppgaver og støtteark legges på Canvas. Forbehold om endring.

Evaluering

Kurset godkjennes gjennom en 4 timers digital skriftlig hjemmeeksamen på Inspera (5stp) hvor besvarelsene gis bokstav-karakterer (A-F), samt i en likeverdig (5stp) hjemmeoppgave på 8 uker. Hver del teller 50 prosent av endelig karakter, hvor beste karakter trekker opp.

Hør podkast

Professor emeritus Jan Erik Karlsen er ansvarlig for kurset. Han er utdannet økonom, sosiolog og teknolog, noe som gir ham en spesielt gunstig innfallsvinkel til HMS-ledelse. Karlsen har lang erfaring, og har en rekke vitenskapelige publikasjoner og bøker på merittlisten.

Hør podcast med Jan Erik Karlsen.

Hør podkasten "Moderne HMS-ledelse"

Pensumliste

Obligatorisk litteratur:

Karlsen, J.E. (a) Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Høyskoleforlaget 2010. (kap. 1, 2, 5, 6.1 = 90 s.)

Karlsen, J.E. (b)    Ledelse av Helse, miljø og sikkerhet. 3. utgave. Fagbokforlaget 2010. (230 s.)

Karlsen, J.E. (c)     Metoder for HMS-regulering. Cappelen Akademisk, 2. opplag 2011 (÷ vedl. = 175 s.)

Karlsen, J.E. (d) Forbi bunnlinjen. Balansert HMS-økonomi. Cappelen Akademisk, 2012. (170s.)

Karlsen, J.E. (e) Visjoner for det gode arbeidsliv. Cappelen Damm, 2018,(kap. 1,5,7-9. = 125 s.)

Samlet pensum: Ca. 790 sider.

Støttelitteratur:            NB! Er tillatt brukt til skriftlig eksamen

Arbeidsmiljøforlaget         Internkontrollforskriften

Utgave: 1.7. 2017 eller senere. Nettutgave kan benyttes

Hjemmeoppgaven

For den obligatoriske hjemmeoppgaven kan kandidaten legge opp et begrenset særpensum med vanskelighetsgrad likeverdig det obligatoriske pensum. Dette gjøres i samråd med faglærer. Forelesningsplanen omfatter en orientering og veiledning av hvordan hjemmeoppgaven skal presenteres. Støttelitteratur for hjemmeoppgaven oppgis under.

Støttelitteratur for hjemmeoppgaven:

Ry Nielsen, J. C. & P. Repstad (2004):” Fra nærhet til distanse og tilbake igjen. Om å analysere sin egen organisasjon”, i P. Repstad (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker, (s. 234-253). Deles ut til deltaker

Oppdatert 10.10.2022 Med forbehold om endringer

Foreleser

Professor emeritus
51832273
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Administrativ kontaktperson

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Nyttig informasjon

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable measures to deal with ...

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF) aspects in complex ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...