Hopp til hovedinnhold

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjonar

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke korleis digital video-basert dialog kan støtte lærarar i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjonar i klasserommet for igjen å auke elevane sitt engasjement og læring.

Publisert: Endret:
Fakta
Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

2021-2025

Video-basert dialog. Foto: Getty Images

Bakgrunn for INTERACT

Dei fleste elevane gjennomfører vidaregåande opplæring som planlagt. Dei seinare åra har det vore ei liten auke både i omfanget av elevar som fullfører på normert tid og elevar som fullfører innan fem-seks år. Dette er godt nytt.

Korleis kan lærarar støtte den faglege læringa til elevane? Foto: Getty Images.

Samstundes er det framleis 34 prosent av elevane som ikkje fullfører vidaregåande opplæring (vgo) på normert tid, og 20 prosent fullfører ikkje innan fem-seks år (Statistisk Sentralbyrå, 2021).  

Dei fleste elevane i vgo trivs. Nyare studiar tyder likevel på at elevane i  aukande grad rapporterer at dei kjedar seg og har planar om å slutte (Bakken, 2020; Tvedt et al. 2021). Ungdata (Bakken, 2020) har funne ei jamn negativ utvikling i trivsel og auke i tankar om å slutte dei ti åra dei nasjonale rapportane har vore gjennomført.

Både dei personlege og samfunnsmessige utfordringane knytt til å ikkje fullføre vgo er store, og ytterlegare reduksjon av omfanget elevar som ikkje fullfører vgo er ei målsetting.  Det kan i  samanlikning kanskje synes som mindre viktig om ein  trivest i vgo, så lenge ein fullfører. Samstundes er forsking relativt samstemd om at elevar har betre læringsutbytte når dei er engasjerte og motiverte i læringsaktivitetane og opplever skulen som meiningsfull (Allen et al. 2013). INTERACT har som mål å bidra både til auka fullføring i vgo og til at elevar som fullfører i aukande grad opplever undervisninga meiningsfull.

Mange lærarar er slitne, óg når ein ser bort frå pandemien, og mange sluttar etter få år i yrke. Samtidig tyder studiar på at det tar tid å meistre lærarrolla, gjerne fem-seks år. Då har mange lærarar slutta. Mange oppgir krevjande undervisningssituasjonar og arbeidsmengde som årsaker. Lærarar i klasserom med høg observert undervisningskvalitet rapporterer i større grad at dei trivs i jobben, er mindre stressa og utmatta enn lærarar i klasserom der det er lågare observert undervisningskvalitet (Virtanen et al. 2019).

INTERACT vil såleis vektlegge sider ved undervisningssituasjonen som både elevar og lærarar kan ha nytte av.

Referansar

Allen, J., Gregory et al. (2013). Obs of eff teacher–student inter. in secondary school classrooms. School Psych Rev, 42(1), 76–98.

Bakken, A. (2020). Ungdata. Nasjonale resultater 2020 (Nova Report 16/20). Nova. http://www.forebygging.no/Global/Ungdata-2020-Nasjonale-resultater-NOVA-Rapport%2016-20%20(1).pdf

Statistisk sentralbyrå (2021) Gjennomføring i videregående opplæring (ssb.no)

Tvedt, M.S., Bru, E. & Idsoe, T.  (2021) Perceived Teacher Support and Intentions to Quit Upper Secondary School: Direct, and Indirect Associations via Emotional Engagement and Boredom, Scandinavian Journal of Educational Research, 65(1), 101-122, DOI: 10.1080/00313831.2019.1659401

Virtanen, T., Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2019) Associations between patterns of observed classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school. Teaching and teacher education.77, 240-252

Fakta
Mange lærarar involvert

Skuleåra 2022-2025 vert 100 lærarar og ei klasse/gruppe dei underviser (ca. 2000 elevar) invitert til å delta i Interact.

Fakta
Randomisert kontrollert forsøk

Intervensjonen vert evaluert gjennom eit randomisert kontrollert forsøk der 50 lærarar og deira klasser/grupper gjennomfører intervensjonen, medan dei resterande 50 lærarane/klassene er ei samanlikningsgruppe som gjennomfører undervisning som vanleg.

Forskarar og medarbeidarar i forskningsprosjektet

51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51833698
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832930
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832971
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51834529
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
Marja-Kristiina Lerkkanen
University of Jyväskylä
Elise Breivik
Rogaland fylkeskommune
Hilde Meringdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Bridget Hamre
Teachstone
Pam Sammons
University of Oxford
Kirsti Klette
Universitetet i Oslo
51832916
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Eija Pakarinen
University of Jyväskylä
Tuomo Virtanen
University of Jyväskylä
51831410
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832964
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Seniorrådgiver