Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-INDØKG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi/sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk- og ledelsesfag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi (sivilingeniør) hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet. Det er imidlertid et krav til kompetanse i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi som enten må ha vært gjennomført som valgfag, eller som må tas som forkurs.

Studiet er på høyere grads nivå, går over 4 semestre og har et omfang på 120 studiepoeng.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i industriell økonomi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Ha avansert faglig kunnskap om vitenskapelig teori, metoder og anvendelser innenfor økonomi, investering, beslutningsanalyse og prosjektledelse og spesialisert innsikt i et avgrenset område innen økonomi- og teknologifag.

K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på økonomiske og tekniske problemstillinger i samfunnet tilknyttet industri og næringsliv med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan innhente og bearbeide data for å analysere tekniske og økonomiske problemer på en måte som integrerer tekniske og økonomiske hensyn.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

F6: Kan gjøre fundamentalanalyse av markeder, vurdere prisrisiko og vite hvordan benytte finansielle instrumenter for å redusere risiko (spesialisering i investering og finans)

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer. 

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Fagplan

Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.

Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse blant annet mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning. 

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. 

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).  

Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp)
STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, 10sp eller STA510 Statistisk modellering og simulering, 10sp eller STA530 Statistisk læring, 10p
IND520 Beslutningsanalyse med Excel, 10sp

Andre fellesemner (F) (10 sp)
IND500 Investeringsanalyse
IND510 Prosjektledelse 

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (V) (20 sp)

Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS. 

Spesialisering (20 sp)

Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

 • Kontraktsadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Grønn omstilling og innovasjonsledelse
 • Beslutningsanalyse
 • Investering og finans
 • Risikostyring

For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se seksjon: «Studieplan 2022-2023 for industriell økonomi – Master i teknologi/siv.ing.»

Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. De fleste studentene skriver masteroppgaven i en bedrift. Informasjonsmøte om master­oppgaven vil bli holdt i 3. semester. En anbefaler studentene å starte planlegging av master­oppgaven i 3. semester. Det anbefales også å skrive oppgaven sammen med en medstudent, da dette ofte gir bedre resultat. 

De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

Hva kan du bli?

Det er et klart behov, både i privat næringsliv og offentlig sektor, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • INDMAS: Masteroppgave i industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell økonomi (INDMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Investering og finans

   • Velg ett emne

 • Obligatoriske emner

  • IND500: Investeringsanalyse

   Første år, semester 1

   Investeringsanalyse (IND500)

   Studiepoeng: 5

  • IND510: Prosjektledelse

   Første år, semester 1

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

  • IND520: Beslutningsanalyse med Excel

   Første år, semester 2

   Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

   Studiepoeng: 10

  • INDMAS: Masteroppgave i industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell økonomi (INDMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne i 1. semester

  • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • STA510: Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering (STA510)

   Studiepoeng: 10

  • STA530: Statistisk læring

   Første år, semester 1

   Statistisk læring (STA530)

   Studiepoeng: 10

 • Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

  • Petroleumsteknologi

   • PET505: Retningsboring og brønnstrømning

    Første år, semester 1

    Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

    Studiepoeng: 10

   • PET555: Prosessimulering

    Første år, semester 2

    Prosessimulering (PET555)

    Studiepoeng: 10

  • Datateknikk

   • DAT510: Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

    Første år, semester 1

    Sikkerhet og sårbarhet i nettverk (DAT510)

    Studiepoeng: 10

   • DAT520: Distribuerte systemer

    Første år, semester 2

    Distribuerte systemer (DAT520)

    Studiepoeng: 10

  • Kybernetikk/Signalbehandling

  • Maskin- og materialteknologi

   • BYG550: Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • MSK525: Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology (MSK525)

    Studiepoeng: 10

  • Risikostyring og vedlikehold

   • Risikostyring og vedlikehold - obligatorisk emne

    • RIS505: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

   • Risikostyring og vedlikehold - velg 10 SP i 2. semester

    • OFF510: Drift og vedlikeholdsstyring

     Første år, semester 2

     Drift og vedlikeholdsstyring (OFF510)

     Studiepoeng: 5

    • OFF540: Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold

     Første år, semester 2

     Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold (OFF540)

     Studiepoeng: 5

    • RIS510: Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

  • Bygg - studieretning konstruksjonsteknikk

   • BYG660: Betongkonstruksjoner, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Betongkonstruksjoner, videregående kurs (BYG660)

    Studiepoeng: 10

   • BYG530: Plastisk konstruksjonsanalyse

    Første år, semester 2

    Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

    Studiepoeng: 5

   • MSK520: Korrosjon

    Første år, semester 2

    Korrosjon (MSK520)

    Studiepoeng: 5

  • Geovitenskap

   • GEO501: Subsurface Geology

    Første år, semester 1

    Subsurface Geology (GEO501)

    Studiepoeng: 10

   • GEO507: Reservoir Storage and Production  

    Første år, semester 2

    Reservoir Storage and Production   (GEO507)

    Studiepoeng: 5

   • GEO508: Energy Transition and Sustainability

    Første år, semester 2

    Energy Transition and Sustainability (GEO508)

    Studiepoeng: 5

 • Valg av spesialisering

  • Kontraktadministrasjon

   • Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 2

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

  • Prosjektledelse

   • Prosjektledelse - obligatorisk emne

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 1. eller 3. semester

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse

   • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse - obligatorisk emne

    • IND570: Grønn omstilling

     Første år, semester 1

     Grønn omstilling (IND570)

     Studiepoeng: 10

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Investering og finans

   • Investering og finans - obligatorisk emne

    • IND660: Investeringsanalyse 2

     Første år, semester 2

     Investeringsanalyse 2 (IND660)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse

   • Risikoanalyse - obligatoriske emner

    • RIS650: Enterprise risk and information security

     Første år, semester 1

     Enterprise risk and information security (RIS650)

     Studiepoeng: 10

    • RIS525: Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

     Første år, semester 2

     Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

  • Beslutningsanalyse

   • Beslutningsanalyse - obligatorisk emne

    • IND670: Beslutningsanalyse 2

     Første år, semester 1

     Beslutningsanalyse 2 (IND670)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

   • Beslutningsanalyse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND660: Investeringsanalyse 2

     Første år, semester 2

     Investeringsanalyse 2 (IND660)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester 3.semester

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Camilla Mellegård

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder

 • Griffith University, Australia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • San Diego State University, USA
 • Politecnico di Milano, Italia
 • University of Bergamo, Italia
 • Univerità Carlo Carraneo, Italia
 • Aalto University, Finland
 • UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Spania

Utveksling

 • Alle land

  Aalto University

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for ingeniørfag, eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk. For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det, i tillegg til de generelle opptakskravene, bestått eksamen i minimum 5 studiepoeng bedriftsøkonomi og minimum 5 studiepoeng mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:

 • Studenter som mangler bedriftsøkonomi, må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
 • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av førstesemester.

I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i industriell økonomi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Studieprogramleder: Sigbjørn Landazuri Tveteraas

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch