Økonomi og administrasjon - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-ØKAD

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science in Business Administration - Siviløkonom

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon har en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon er blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet. Studiet oppnådde nylig en prestisjefull internasjonal akkreditering (EFMD accredited) fra European Foundation for Management Development. Høy kvalitet er en forutsetning for å få denne akkrediteringen.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et av følgende spesialiseringsområder:

Anvendt finans

Økonomisk analyse

Strategisk markedsføring

Strategi og ledelse

Næringsutvikling og innovasjon

30 studiepoeng skal være emner innenfor spesialiseringsområdet. Alle studenter tar i tillegg 30 studiepoeng fellesemner (Business Decisions, Data Analytics og Research Methods) og 30 studiepoeng valgemner, og/eller internship og/eller utveksling. I fjerde semester skriver studentene masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng).

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere og studiet har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø.

Anvendt finans
Spesialiseringen Anvendt finans forbereder deg på arbeid med finansiering av investeringer og drift i private og offentlige virksomheter. Her møter du tema som kapitalstruktur, verdsetting av eiendeler og investeringsprosjekter, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger innen selskapsorganisering og ledelse samt prosesser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med metoder og verktøy som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansinstitusjoner. Med denne spesialiseringen har du gode jobbmuligheter blant annet innen bankvirksomhet, kapitalforvaltning og kapitalanskaffelse.

Økonomisk analyse
Spesialiseringen Økonomisk analyse gir deg kompetanse og verktøy til å analysere økonomisk atferd og økonomiske sammenhenger i næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Du blir i stand til å utføre kompetente analyser av konjunkturutvikling og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, miljøøkonomi og energimarkeder. Med denne spesialiseringen har du gode jobbmuligheter både i det private næringslivet (finans, industri, energi) og i offentlig sektor (stat og kommune, fagdirektorat).

Strategisk markedsføring
Strategisk markedsføring gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og danner grunnlaget for en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og setter deg i stand til å håndtere reelle utfordringer som bedrifter stilles overfor. Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med casestudier i grupper, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet. Spesialiseringen innen strategisk markedsføring har et engasjert miljø for samarbeidslæring der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter vil utgjøre ditt nettverk av personlige og faglige relasjoner som bidrar til å nå dine karrieremål.

Strategi og ledelse
Spesialiseringen Strategi og ledelse gir deg kunnskap om ledelse, strategi, bærekraft og teknologi, og setter deg i stand til å møte de krevende utfordringene dagens organisasjoner stilles overfor. Virksomheter må være bærekraftige, de må utvikle seg og tilpasse seg omskiftninger i økonomien, samarbeide og inngå partnerskap for å møte krav om nye produkter og tjenester, samtidig som de må ta hensyn til mange forskjellige interessenter.

Digital teknologi gir muligheter, og det hevdes at virksomheter må digitalisere for å overleve. Teknologi gjør nye forretningsmodeller, nye produkter og nye tjenester mulige, og nye jobber skapes. Men jobber forsvinner også, virksomheter og industrier blir radikalt endret. Noen vinner mens andre taper. Dette er noen eksempler på trusler og mulige konsekvenser av ny teknologi. Hvordan kan virksomheter utvikle seg og bruke de digitale mulighetene? Dette er utfordringer en organisasjons strategi og ledelse må forholde seg til. Spesialiseringen i strategi og ledelse vil bidra til at du kan ta en aktiv rolle i denne viktige utviklingen.

Næringsutvikling og innovasjon
Spesialiseringen Næringsutvikling og innovasjon gir deg spesialistkunnskap om hvordan støttende forhold for bærekraftig næringsutvikling skapes og utvikles over tid. Her vil du lære om hvilke roller lokale og nasjonale myndigheter, konsulentfirmaer og ulike støtteorganisasjoner spiller i en slik utvikling, og om hvordan tiltak som fremmer samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og politikkutforming, fungerer. Denne spesialiseringen passer for studenter som tar sikte på karrierer innen nærings- og industriutvikling, regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon, utviklingsorganisasjoner, konsulentvirksomheter, tenketanker, handelskamre, innovative bedrifter eller forskningsvirksomhet.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten skal:

Kunnskap:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Forklare, demonstrere, sammenligne og kontrastere kjerneteorier og metoder i deres valgte spesialisering

Ferdigheter:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Designe vitenskapelig solide studier og ved hensiktsmessig metodebruk kunne møte reelle utfordringer knyttet til forretningsvirksomheter

Generell kompetanse:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Kunne ha en kritisk vurdering på etiske og bærekraftige perspektiver i næringslivet

• Vise evner til å kommunisere og jobbe effektivt med andre

• Gjenkjenne regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver knyttet til ledelse og forretningsvirksomhet

Fagplan

Studieplanen går over fire semestre og er organisert som følger:

Semester 1
For å etablere et felles utgangspunkt når det gjelder tankesett og metodikk, og for å bygge et fellesskap av studenter med ulike bakgrunner og interesser, er to av tre emner i første semester felles for alle studentene på programmet. Det tredje emnet er en innføring i den spesialiseringen du velger.

Semester 2
Studentene tar så to emner innen spesialiseringen som er valgt, og et emne i forskningsmetode.

Semester 3
I tredje semester åpnes det for stor fleksibilitet - her står alle studenter fritt til å ta valgemner, dra på utveksling og/eller ta en praktikantstilling ("internship") hos en av våre partnere i næringslivet. Minst ett av valgemnene må være utenfor spesialiseringen.

Semester 4
I det fjerde og siste semesteret skriver studentene masteroppgave.

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Emneevaluering

Studenter kan gi tilbakemeldinger på studiet gjennom tidligdialoger og skriftlige sluttevalueringer av emner. Studiet har også et studieprogramråd med studentrepresentanter, representanter fra fagstaben og næringslivet som tar beslutninger angående utviklingen av studietilbudet. Hvert emne i studiet skal ha studenttillitsvalgte.

Ta kontakt med lene.k.hoff@uis.no dersom du ønsker å være studenttillitsvalgt i et emne eller i studieprogramrådet.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomi og administrasjon - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

      Andre år, semester 3

      Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • MSB107: Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • MSB109: Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • MSB201: Business to Business Marketing

      Andre år, semester 3

      Business to Business Marketing (MSB201)

      Studiepoeng: 5

     • MSB207: Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • MSB230: Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • MSB255: Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • MSB300: Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

      Studiepoeng: 10

     • MSB309: Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • MSB310A: Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB310B: Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • MSB325: Sustainable Business Practices

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Practices (MSB325)

      Studiepoeng: 10

     • MSB350: Environmental Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • MSB365: Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • MSB370: Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • MSB370A: Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB371: Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

     • MSB208: Pricing Strategies

      Andre år, semester 3

      Pricing Strategies (MSB208)

      Studiepoeng: 5

     • MSB209: Advanced Customer Analytics

      Andre år, semester 3

      Advanced Customer Analytics (MSB209)

      Studiepoeng: 10

     • MSB260: Competitive Strategy

      Andre år, semester 3

      Competitive Strategy (MSB260)

      Studiepoeng: 10

     • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

      Andre år, semester 3

      Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering næringsutvikling og innovasjon

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

      Andre år, semester 3

      Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • MSB107: Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • MSB108: Marketing Strategy

      Andre år, semester 3

      Marketing Strategy (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • MSB109: Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • MSB201: Business to Business Marketing

      Andre år, semester 3

      Business to Business Marketing (MSB201)

      Studiepoeng: 5

     • MSB207: Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • MSB208: Pricing Strategies

      Andre år, semester 3

      Pricing Strategies (MSB208)

      Studiepoeng: 5

     • MSB209: Advanced Customer Analytics

      Andre år, semester 3

      Advanced Customer Analytics (MSB209)

      Studiepoeng: 10

     • MSB230: Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • MSB255: Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • MSB260: Competitive Strategy

      Andre år, semester 3

      Competitive Strategy (MSB260)

      Studiepoeng: 10

     • MSB285: Economics of Energy Markets

      Andre år, semester 3

      Economics of Energy Markets (MSB285)

      Studiepoeng: 10

     • MSB300: Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • MSB309: Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • MSB310A: Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB310B: Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • MSB325: Sustainable Business Practices

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Practices (MSB325)

      Studiepoeng: 10

     • MSB350: Environmental Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • MSB365: Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • MSB370: Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • MSB370A: Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB371: Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: Advanced Customer Analytics

         Andre år, semester 3

         Advanced Customer Analytics (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

     • Velg ett emne

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: Advanced Customer Analytics

         Andre år, semester 3

         Advanced Customer Analytics (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering anvendt finans

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Frie valgemner i 2. og 3. semester

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg 10sp valgemne

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: Advanced Customer Analytics

         Andre år, semester 3

         Advanced Customer Analytics (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering strategi og ledelse

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

      Andre år, semester 3

      Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • MSB107: Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • MSB108: Marketing Strategy

      Andre år, semester 3

      Marketing Strategy (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • MSB109: Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • MSB201: Business to Business Marketing

      Andre år, semester 3

      Business to Business Marketing (MSB201)

      Studiepoeng: 5

     • MSB207: Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • MSB208: Pricing Strategies

      Andre år, semester 3

      Pricing Strategies (MSB208)

      Studiepoeng: 5

     • MSB209: Advanced Customer Analytics

      Andre år, semester 3

      Advanced Customer Analytics (MSB209)

      Studiepoeng: 10

     • MSB230: Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • MSB255: Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • MSB285: Economics of Energy Markets

      Andre år, semester 3

      Economics of Energy Markets (MSB285)

      Studiepoeng: 10

     • MSB300: Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

      Studiepoeng: 10

     • MSB309: Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • MSB310A: Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB310B: Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

      Andre år, semester 3

      Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

      Studiepoeng: 10

     • MSB350: Environmental Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • MSB365: Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • MSB370: Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • MSB370A: Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB371: Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: Advanced Customer Analytics

         Andre år, semester 3

         Advanced Customer Analytics (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske fellesemne

  • MSB103: Data Analytics

   Første år, semester 1

   Data Analytics (MSB103)

   Studiepoeng: 10

  • MSBMAS: Master Thesis

   Andre år, semester 3

   Master Thesis (MSBMAS)

   Studiepoeng: 30

  • MSB104: Research Methods

   Første år, semester 2

   Research Methods (MSB104)

   Studiepoeng: 10

  • MSB001: Social, Emotional and Professional Skill BootCamp

   Første år, semester 1

   Social, Emotional and Professional Skill BootCamp (MSB001)

   Studiepoeng: 0

  • MSB102: Business Decisions

   Første år, semester 1

   Business Decisions (MSB102)

   Studiepoeng: 10

 • Økonomi og administrasjon - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • Obligatoriske emner

    • MSB108: Marketing Strategy

     Første år, semester 1

     Marketing Strategy (MSB108)

     Studiepoeng: 10

    • MSB106: New Product & Innovation Management

     Første år, semester 2

     New Product & Innovation Management (MSB106)

     Studiepoeng: 10

    • MSB202: Marketing Analytics

     Første år, semester 2

     Marketing Analytics (MSB202)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Business Economics

       Andre år, semester 3

       Business Economics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

     • Valgemner innen strategisk markedsføring (0-20 sp)

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Business Economics

       Andre år, semester 3

       Business Economics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB285: Economics of Energy Markets

         Andre år, semester 3

         Economics of Energy Markets (MSB285)

         Studiepoeng: 10

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

         Andre år, semester 3

         Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Operations Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Operations Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

        Andre år, semester 3

        Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

   • Obligatoriske emner

    • MSB305: Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

     Studiepoeng: 10

    • MSB335: Sustainable Business Development and Innovation: The policy perspective

     Første år, semester 2

     Sustainable Business Development and Innovation: The policy perspective (MSB335)

     Studiepoeng: 10

    • MSB416: Sustainable Business Development and Innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Sustainable Business Development and Innovation: The firm perspective (MSB416)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

      Andre år, semester 3

      Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • MSB107: Business Economics

      Andre år, semester 3

      Business Economics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • MSB108: Strategic Management

      Andre år, semester 3

      Strategic Management (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • MSB109: Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • MSB201: Business to Business Marketing

      Andre år, semester 3

      Business to Business Marketing (MSB201)

      Studiepoeng: 5

     • MSB207: Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • MSB208: Pricing Strategies

      Andre år, semester 3

      Pricing Strategies (MSB208)

      Studiepoeng: 5

     • MSB209: AI Applications in Marketing

      Andre år, semester 3

      AI Applications in Marketing (MSB209)

      Studiepoeng: 10

     • MSB230: Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • MSB255: Supply Chain and Operations Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Operations Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

      Andre år, semester 3

      Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

      Studiepoeng: 10

     • MSB285: Economics of Energy Markets

      Andre år, semester 3

      Economics of Energy Markets (MSB285)

      Studiepoeng: 10

     • MSB300: Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • MSB309: Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • MSB310A: Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB310B: Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • MSB325: Sustainable Business Practices

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Practices (MSB325)

      Studiepoeng: 10

     • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

      Andre år, semester 3

      Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

      Studiepoeng: 10

     • MSB350: Environmental Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • MSB365: Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • MSB370: Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • MSB370A: Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB371: Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Business Economics

       Andre år, semester 3

       Business Economics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB285: Economics of Energy Markets

         Andre år, semester 3

         Economics of Energy Markets (MSB285)

         Studiepoeng: 10

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: AI Applications in Marketing

         Andre år, semester 3

         AI Applications in Marketing (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Operations Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Operations Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

        Andre år, semester 3

        Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

    • MSB107: Microeconomics

     Første år, semester 1

     Microeconomics (MSB107)

     Studiepoeng: 10

    • MSB111: Macroeconomics

     Første år, semester 2

     Macroeconomics (MSB111)

     Studiepoeng: 10

    • MSB275: Workers and Firms in the Modern Economy

     Første år, semester 2

     Workers and Firms in the Modern Economy (MSB275)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner innen økonomisk analyse (0-20 sp)

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

         Andre år, semester 3

         Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: AI Applications in Marketing

         Andre år, semester 3

         AI Applications in Marketing (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Operations Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Operations Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

        Andre år, semester 3

        Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Valgemner innen anvendt finans (0-20 sp)

      • MRR230: Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB111: Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics (MSB111)

       Studiepoeng: 10

      • MSB210: Derivatives and Risk Management

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB371: Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10sp valgemne

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

       Andre år, semester 3

       Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB325: Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB285: Economics of Energy Markets

         Andre år, semester 3

         Economics of Energy Markets (MSB285)

         Studiepoeng: 10

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: AI Applications in Marketing

         Andre år, semester 3

         AI Applications in Marketing (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

         Andre år, semester 3

         Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • MSB255: Supply Chain and Operations Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Operations Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

        Andre år, semester 3

        Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • MSB325: Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering strategi og ledelse

   • Obligatoriske emner

    • MSB325: Sustainable Business Practices

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Practices (MSB325)

     Studiepoeng: 10

    • MSB203: Leadership and Organisational Change

     Første år, semester 2

     Leadership and Organisational Change (MSB203)

     Studiepoeng: 10

    • MSB204: Information Management and Digitalization

     Første år, semester 2

     Information Management and Digitalization (MSB204)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

      Andre år, semester 3

      Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • MSB107: Business Economics

      Andre år, semester 3

      Business Economics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • MSB108: Strategic Management

      Andre år, semester 3

      Strategic Management (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • MSB109: Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • MSB201: Business to Business Marketing

      Andre år, semester 3

      Business to Business Marketing (MSB201)

      Studiepoeng: 5

     • MSB207: Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • MSB208: Pricing Strategies

      Andre år, semester 3

      Pricing Strategies (MSB208)

      Studiepoeng: 5

     • MSB209: AI Applications in Marketing

      Andre år, semester 3

      AI Applications in Marketing (MSB209)

      Studiepoeng: 10

     • MSB230: Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • MSB255: Supply Chain and Operations Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Operations Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • MSB260: Strategic Decision-Making with AI

      Andre år, semester 3

      Strategic Decision-Making with AI (MSB260)

      Studiepoeng: 10

     • MSB285: Economics of Energy Markets

      Andre år, semester 3

      Economics of Energy Markets (MSB285)

      Studiepoeng: 10

     • MSB300: Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

      Andre år, semester 3

      Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

      Studiepoeng: 10

     • MSB309: Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • MSB310A: Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB310B: Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

      Andre år, semester 3

      Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

      Studiepoeng: 10

     • MSB350: Environmental Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • MSB365: Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • MSB370: Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • MSB370A: Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • MSB371: Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • MFJ310: Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • MSB107: Business Economics

       Andre år, semester 3

       Business Economics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • MSB108: Strategic Management

       Andre år, semester 3

       Strategic Management (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • MSB109: Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • MSB201: Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • MSB207: Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • MSB208: Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • MSB209: AI Applications in Marketing

       Andre år, semester 3

       AI Applications in Marketing (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • MSB230: Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • MSB255: Supply Chain and Operations Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Operations Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • MSB285: Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • MSB300: Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • MSB309: Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • MSB310A: Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB310B: Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • MSB350: Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • MSB365: Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • MSB370: Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • MSB370A: Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

        • MSB310A: Corporate Governance

         Andre år, semester 3

         Corporate Governance (MSB310A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB310B: Financing of startups and small corporations

         Andre år, semester 3

         Financing of startups and small corporations (MSB310B)

         Studiepoeng: 5

        • MSB365: Fixed Income Markets

         Andre år, semester 3

         Fixed Income Markets (MSB365)

         Studiepoeng: 5

        • MSB370A: Cases in Valuation

         Andre år, semester 3

         Cases in Valuation (MSB370A)

         Studiepoeng: 5

        • MSB371: Sustainable Finance

         Andre år, semester 3

         Sustainable Finance (MSB371)

         Studiepoeng: 5

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB109: Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • MSB201: Business to Business Marketing

         Andre år, semester 3

         Business to Business Marketing (MSB201)

         Studiepoeng: 5

        • MSB208: Pricing Strategies

         Andre år, semester 3

         Pricing Strategies (MSB208)

         Studiepoeng: 5

        • MSB209: AI Applications in Marketing

         Andre år, semester 3

         AI Applications in Marketing (MSB209)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • MSB305: Growth, Location and Sustainable Development

         Andre år, semester 3

         Growth, Location and Sustainable Development (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • MSB340: Sustainability Transitions and Innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainability Transitions and Innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • MSB285: Economics of Energy Markets

         Andre år, semester 3

         Economics of Energy Markets (MSB285)

         Studiepoeng: 10

        • MSB300: Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • MSB350: Environmental Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.

Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bandung Institute of Technology

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Doshisha University

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Friedrich Schiller University of Jena

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  The University of Tokyo

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Estland

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Indonesia

  Bandung Institute of Technology

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  Doshisha University

  The University of Tokyo

 • Kroatia

  University of Split

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  Friedrich Schiller University of Jena

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.


Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.


Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no