Hopp til hovedinnhold

Energi, miljø og samfunn, master

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger politiske konflikter over hele verden. Hvordan blir samfunnet påvirket av utfordringer innen nye energisystemer?

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

2 år, 4 semestre

Antall studieplasser

30 for lokale søkere 15 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Masterstudiet gir deg en generell innsikt i energikonkrete utfordringer og miljøutfordringer. 
Om studieprogrammet

Dette masterstudiet tar utgangspunkt i Parisavtalen (klima) og FNs bærekraftsmål og utfordringene knyttet til realisere disse målsettingene, med spesiell vekt på energiutfordringene. Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debattene om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike, konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.

Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.

Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Praksis

I tredje semester kan du søke deg inn på valgemnet «Work placement».

Energi, miljø og samfunn, master
Work placement: Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker.

Praksisemnet er på 30 studiepoeng og gir deg muligheten til å gå ut i praksis hos en av virksomhetene UiS har avtale med.

Du kan ikke finne praksissted selv, det må være en virksomhetene vi samarbeider med. Via UiS søker du til virksomhetene og blir innkalt til jobbintervju, i likhet med en helt vanlig jobbsøknadsprosess.

Virksomhetene velger selv hvem de ønsker å tilby plass, du ikke er garantert praksisplass selv om du søker om det. Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker. Virksomheter som har tatt imot praksisstudenter er f.eks. Stavanger kommune, Fylkesmannen, Kolumbus, Lyse, Nordic Edge og Zero.

Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsoppgaver i arbeidslivet. Videre, å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier for å bidra til en ønsket endring.

Se mer informasjon under "Studieplan og emner".

Hva kan du bli?

Programmet er høyst relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. En slik omstilling krever nye måter å tenke på, og arbeidsgivere i offentlig sektor, tenketanker, konsulentbyråer og næringsliv utforsker i økende grad ulike måter å realisere en omstilling til et lavkarbonsamfunn. På et felt i dynamisk utvikling vil ferdig utdannede masterstudenter innenfor energi, miljø og samfunn utgjøre en ressurs for både offentlig og privat sektor.

Karrieremuligheter

– En bærekraftsleder pusher bedriften til å innfri bærekraftmålene, sier professor i statsvitenskap Oluf Langhelle ved Universitetet i Stavanger.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Det er forventet at studentene, etter fullført stadium, skal ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap:

 •  Kunnskap om Paris avtalen, FNs bærekraftsmål og globale utfordringer
 • Kunnskap om energibærere, -teknologi, og -utfordringer, digitalisering og IKT-relaterte energisystemintegrasjoner.
 • Avansert kunnskap om omstillingsteorier og andre teoretiske perspektiver på politikk og politiske endringer.
 • Avansert kunnskap om nasjonal og internasjonal energipolitikk.
 • Avansert kunnskap om utfordringene assosiert med lavkarbonendringer, og hvordan det påvirker samfunnsstrukturer og individuelle liv i et interseksjonelt perspektiv.
 • Avansert kunnskap om nødvendige strategier og tiltak relatert til lavkarbonsamfunnet.
 • Kunnskap om forholdet mellom energi, risiko, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.
 • Avansert kunnskap om de geopolitiske aspektene ved energi- og miljøpolitikk.
 • Kunnskap om energimarkeder, ressursøkonomi og innovasjon.

Ferdigheter:

 • Kunne kritisk vurdere ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utvikle et akademisk argument.
 • Bruke ulike teorier til analytiske formål.
 • Kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing.
 • Kunne utføre et selvstendig forskningsprosjekt.
 • Arbeide godt i grupper.
 • Kunne bruke en avansert forståelse av politikk og retningslinjer relatert til bærekraftig utvikling og energipolitikk.

Generell kompetanse:

 • Kunne kritisk bruke og evaluere relevant litteratur og relevante teorier og forslag til retningslinjer, samt anbefalinger.
 • Kunne bruke tilegnet kunnskap og tilegnede ferdigheter innen ulike energi- og miljørelaterte felt.
 • Kunne kommunisere forskning, analyser og konklusjoner for å lage effektive muntlige og skriftlige presentasjoner.
 • Kunne bidra til strategier og løsninger for å skape et bærekraftig samfunn.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i samfunnsvitenskap eller historie. Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: historie, hotell- og reiselivsledelse, samfunnsfag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialantropologi, jus, statsvitenskap, samfunnsgeografi, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder. Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor politi, lærer, sosialfag og journalistikk kvalifiserer for opptak. Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Møt en student

Forener samfunnsfag, teknologi og økonomi

Mastergraden i Energy, Environment and Society ved UiS kombinerer ulike disipliner. Rouven Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet.

Rouven Uzelmaier skal skrive master om Stavanger havn: –

Tekst og foto: Europower Energi 

Masteren i Energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et tverrfaglig sammensatt samfunnsvitenskapelig studieprogram. 

– Vi får verdifull kunnskap om utfordringene som den pågående energiomstillingen reiser. Fornybar energi er et stort og komplekst felt, og bedrifter trenger ansatte som innehar en bred oversikt i kombinasjon med teknologisk og økonomisk innsikt, sier student Rouven Uzelmaier, som også er leder av linjeforeningen til studieprogrammet. 

I masteren inngår samfunnsvitenskapelige emner knyttet til energiomstilling, klima, miljø og bærekraft. 

– Vi har også et obligatorisk teknisk-naturvitenskapelig emne knyttet til energiteknologier som vind, vann, sol, fossile brensler med mer. Det er i tillegg mulig å ta emner innenfor økonomi ved å ta valgfaget Energimarkeder og ressursøkonomi, sier han. 

Solceller og batterier

Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet ved å installere solcellepanel og batterier som kan lagre overskuddsstrøm. 

– Jeg skal estimere det fremtidige strømbehovet og regne ut hvor mye det vil koste å investere i solceller og batterier. Overskuddsstrømmen kan entes brukes senere eller selges over nettet, sier han. 

Uzelmaier har allerede skaffet seg nyttig erfaring fra arbeidslivet. I det tredje semesteret kan studentene velge mellom ordinære emner eller praksis i en privat eller offentlig bedrift. 

– Jeg tok praksis som prosjektassistent og utvikler i Integrate Renewables. Selskapet prosjekterer, installerer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter, sier han.

Fra alle verdensdeler 

Både undervisningen og pensum er på engelsk. Det er om lag 40 til 50 studenter på hvert kull i masterprogrammet. 

– Rundt halvparten er utvekslingsstudenter. Det er studenter fra 20 forskjellige land, og alle verdensdeler er representert. Det gir en unik mulighet til å utveksle erfaringer og bli kjent med andre lands energiutfordringer, sier han. 

Selv er Uzelmaier fra Tyskland. Han studerte statsvitenskap som utvekslingsstudent ved NTNU i Trondheim, og valgte masterprogrammet i Stavanger siden han fikk lyst til å vende tilbake til Norge. 

– Jeg ønsker i likhet med mange av mine medstudenter å bli i Norge etter studiene, og har begynt å søke på jobber, sier han. 

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om studiet

Hvilke jobber kan man få når man er ferdig utdannet? Er det mulig å ta praksis i løpet av studiet?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg ta studiet på deltid eller kombinere det med jobb?

Masterstudiet Energy, Environment and Society er et fulltidsstudium med mange forelesninger og en del gruppearbeid. I tillegg krevet studiet en god dose selvstudium for å tilegne deg kunnskapen det forventes at du skal sitte igjen med etter endt studium.

Det er ikke mulig å følge et offisielt deltidsstudieløp, men som masterstudent har du tre års studierett, og du kan dermed bruke tre år på å ta emnene som etter planen skulle tatt deg to år. Når du går utenfor utdanningsplanen på denne måten, kan vi ikke garanterer kollisjoner på hverken undervisning eller eksamen.

Hvilke jobber kan man få når man er ferdig utdannet?

Ved å ta masteren i Energy, Environment and Society får du en samfunnsvitenskapelig mastergrad. Det er ikke alltid like lett å si spesifikt hvilke yrker du da kan havne i, fordi det ikke er en yrkesrettet grad. Masteren vil gi deg generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer, og det er derfor naturlig å tenke at du være aktuell for jobber hvor disse problemstillingene er relevante. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover

Valg av yrke og arbeidsplass etter endt studium kan avhenge av hvilken bachelorgrad og interesser du har. På masterstudiet skal du selv velge fire valgemner, i tillegg til de obligatoriske emnene. Det betyr at du her har muligheten til å peile deg inn på temaer og områder du kunne tenke deg å jobbe med i framtiden. Også hvilket tema du velger på masteroppgaven din kan være med på å posisjonere deg mot de jobbene du kunne tenke deg.

Er det mye obligatorisk undervisning i løpet av studiet?

Selv om det beste for læringsutbyttet ditt er å møte opp på så mange forelesninger som mulig, og det helt klart er dette vi anbefaler, er det ikke mange obligatoriske forelesninger på energimasteren. I noen av emnene må du for øvrig bestå gruppearbeid og innleveringsoppgaver for å få gå opp til eksamen, og det forutsetter naturligvis tilstedeværelse og samarbeid med gruppen din.

Jeg er utdannet innen tekniske og naturvitenskapelige fag/jeg er ingeniør. Gir det opptaksgrunnlag på masteren?

Masteren i Energy, Environment and Society er en samfunnsvitenskapelig master, og en bachelor inn tekniske og naturvitenskapelig fag/ingeniørfag vil følgelig ikke være grunnlag nok for opptak. Har du derimot minst 30 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige emner, i eller i tillegg til bacheloren din, vil du kunne vurderes for opptak.  

Er det mulig å ta praksis i løpet av studiet?

Ja, i tredje semester kan du søke deg inn på valgemnet «Work placement». Praksisemnet er på 30 studiepoeng og gir deg muligheten til å gå ut i praksis hos en av virksomhetene UiS har avtale med (du kan ikke finne praksissted selv, det må være en virksomhetene vi samarbeider med). Via UiS søker du til virksomhetene og blir innkalt til jobbintervju, i likhet med en helt vanlig jobbsøknadsprosess. Virksomhetene velger selv hvem de ønsker å tilby plass, dvs. at du ikke er garantert praksisplass selv om du søker om det. Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker. Virksomheter som har tatt imot praksisstudenter er f.eks. Stavanger kommune, Fylkesmannen, Kolumbus, Lyse, Nordic Edge og Zero.

Her kan du lese mer om praksisemnet.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

   Første år, semester 1

   Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

   Studiepoeng: 10

  • Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE140)

   Studiepoeng: 10

  • Energy, energy technologies, and energy system integration

   Første år, semester 1

   Energy, energy technologies, and energy system integration (PET515)

   Studiepoeng: 10

  • Social Science Research Methods

   Første år, semester 2

   Social Science Research Methods (MEE115)

   Studiepoeng: 10

  • Master Thesis

   Andre år, semester 3

   Master Thesis (MEEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • 3. semester ved UiS - Velg 30 studiepoeng

   • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

    Andre år, semester 3

    Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

    Studiepoeng: 10

   • Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power

    Andre år, semester 3

    Intersectionality: critical perspectives on Inequality and Power (GEN560)

    Studiepoeng: 10

   • Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices

    Andre år, semester 3

    Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices (GEN570)

    Studiepoeng: 10

   • Praksis

    Andre år, semester 3

    Praksis (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Andre år, semester 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

    Studiepoeng: 10

 • Velg to emner i 2. semester

  • Digital Societies for Sustainable Energy Transitions

   Første år, semester 2

   Digital Societies for Sustainable Energy Transitions (MEE128)

   Studiepoeng: 10

  • Geopolitics of the Energy Transition

   Første år, semester 2

   Geopolitics of the Energy Transition (MEE200)

   Studiepoeng: 10

  • Economics of Energy Markets

   Første år, semester 2

   Economics of Energy Markets (MSB285)

   Studiepoeng: 10

  • Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective

   Første år, semester 2

   Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective (MEE120)

   Studiepoeng: 10

  • Energiomstilling

   Første år, semester 2

   Energiomstilling (MEE210)

   Studiepoeng: 10

  • Business Development and Innovation: Introduction

   Første år, semester 2

   Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

   Studiepoeng: 10

Vårt Fagmiljø

Slik skal vi lykkes med energiomstillingen

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt.

Energilaben! På campus Ullandhaug er et utendørs energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm, driftet av Future Energy Hub.

Forskerne i ENSYSTRA ser på hvilke løsninger som kan gi fortgang på omstillingen til et mer bærekraftig energisystem.

Den treige utviklingen mot et mer bærekraftig energisystem skjer ikke på grunn av manglende teknologiske løsninger. Det er økonomiske, politiske eller sosiale årsaker som gjør at utviklingen går tregt. For å få til løsninger som faktisk skaper denne omstillingen vi så sårt trenger, må teknologer og samfunnsvitere samarbeide tett. Bare slik kan vi unngå at vi får løsninger som fungerer teknisk, men ikke økonomisk og sosialt.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterStudenter på Energy, Environment and Society kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner på masternivå som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Magda Hognestad for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51832797
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag

MEES

Din linjeforening

Rådgiver
51831449
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon IMS

Du er kanskje også interessert i:

Student i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Studentfestivalen Ugå 2022

14.-20. mars brakar det laus med UGÅ i Stavanger! UGÅ er stavangerstudentane sin eigen festival.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...