Energi, miljø og samfunn - master 2 år

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger politiske konflikter over hele verden. Hvordan blir samfunnet påvirket av utfordringer innen nye energisystemer?

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

30 for lokale søkere 15 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Energy, Environment and Society i Søknadsweb:

Masterstudiet gir deg en generell innsikt i energikonkrete utfordringer og miljøutfordringer. 

Om studiet

Dette masterstudiet tar utgangspunkt i Parisavtalen (klima) og FNs bærekraftsmål og utfordringene knyttet til realisere disse målsettingene, med spesiell vekt på energiutfordringene. Energi og energirelaterte miljøutfordringer skaper store utfordringer for enkeltland og det internasjonale samfunnet som en helhet. Energisystemer verden over er i endring, eller i ferd med å endre seg, mot lavkarbon og mer bærekraftige energikonfigurasjoner. Samtidig har debattene om hva lavkarbon og bærekraftig energipolitikk egentlig er blitt stadig mer aktuell og intens i de fleste land. Det er pågående politiske konflikter om betydningen av bærekraftig energi og overgangen til lavkarbonsamfunn, og ulike, konkurrerende oppfatninger og visjoner av hvordan det framtidige energisystemet bør se ut.

Disse politiske kontroversene danner grunnlaget for masterprogrammet i energi, miljø og samfunn. Det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan eller bør være, og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan realiseres ut fra ulike perspektiver.

Studiet gir deg en generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere for en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i omstillingsteorier. Hvordan kan samfunnsmessige endringer håndteres og rettes mot spesifikke mål, som for eksempel bærekraftig utvikling og et lavkarbonsamfunn? Hvilke spesifikke politiske konfigurasjoner vil legge til rette for et bærekraftig samfunn i ulike kontekster?

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Praksis

I tredje semester kan du søke deg inn på valgemnet «Work placement».

Energi, miljø og samfunn, master
Work placement: Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker.

Praksisemnet er på 30 studiepoeng og gir deg muligheten til å gå ut i praksis hos en av virksomhetene UiS har avtale med.

Du kan ikke finne praksissted selv, det må være en virksomhetene vi samarbeider med. Via UiS søker du til virksomhetene og blir innkalt til jobbintervju, i likhet med en helt vanlig jobbsøknadsprosess.

Virksomhetene velger selv hvem de ønsker å tilby plass, du ikke er garantert praksisplass selv om du søker om det. Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker. Virksomheter som har tatt imot praksisstudenter er f.eks. Stavanger kommune, Fylkesmannen, Kolumbus, Lyse, Nordic Edge og Zero.

Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsoppgaver i arbeidslivet. Videre, å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier for å bidra til en ønsket endring.

Se mer informasjon under "Studieplan og emner".

Hva kan du bli?

Demand for knowledge about the nexus between energy, environment, and sustainability is expected to increase sharply in the future. Employers like the public sector, think tanks, consultancies, the energy industry, and start-ups explore new ways of thinking and new ways of governance to enable social change together with low-carbon energy transitions. In an area as dynamically changing, this Master’s social science graduates are therefore an asset for the public and private sector. We are actively working with an expanding network of companies, institutions, the public sector, and alumni in Rogaland, Norway, and beyond.

Work placement

In the third semester, you can apply for the elective course ‘Work placement’. This course gives you the opportunity to do an internship in a company or organization related to sustainable development and/or the energy transition. Each year, we offer work places in businesses and organizations the UiS has an agreement with. You can also propose work placements, and these propositions will be evaluated according to pre-defined standards made by the department.

 • This internship course is worth 30 credits
 • The work placement increases your awareness of your role in relation to others in specific work environments
 • The course will increase your capacity to perform new tasks in a dynamic surrounding; often this involves different and changing tasks
 • You gain insight in how to analyse situations and make use of different theories, methods and skills to enhance wanted changes

See more information about work placements under "Study plan and courses".

Møt en student

Forener samfunnsfag, teknologi og økonomi

Mastergraden i Energy, Environment and Society ved UiS kombinerer ulike disipliner. Rouven Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet.

Rouven Uzelmaier skal skrive master om Stavanger havn: –

Tekst og foto: Europower Energi 

Masteren i Energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et tverrfaglig sammensatt samfunnsvitenskapelig studieprogram. 

– Vi får verdifull kunnskap om utfordringene som den pågående energiomstillingen reiser. Fornybar energi er et stort og komplekst felt, og bedrifter trenger ansatte som innehar en bred oversikt i kombinasjon med teknologisk og økonomisk innsikt, sier student Rouven Uzelmaier, som også er leder av linjeforeningen til studieprogrammet. 

I masteren inngår samfunnsvitenskapelige emner knyttet til energiomstilling, klima, miljø og bærekraft. 

– Vi har også et obligatorisk teknisk-naturvitenskapelig emne knyttet til energiteknologier som vind, vann, sol, fossile brensler med mer. Det er i tillegg mulig å ta emner innenfor økonomi ved å ta valgfaget Energimarkeder og ressursøkonomi, sier han. 

Solceller og batterier

Uzelmaier skal forske på hvordan Stavanger havn kan redusere innkjøp av elektrisitet ved å installere solcellepanel og batterier som kan lagre overskuddsstrøm. 

– Jeg skal estimere det fremtidige strømbehovet og regne ut hvor mye det vil koste å investere i solceller og batterier. Overskuddsstrømmen kan entes brukes senere eller selges over nettet, sier han. 

Uzelmaier har allerede skaffet seg nyttig erfaring fra arbeidslivet. I det tredje semesteret kan studentene velge mellom ordinære emner eller praksis i en privat eller offentlig bedrift. 

– Jeg tok praksis som prosjektassistent og utvikler i Integrate Renewables. Selskapet prosjekterer, installerer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter, sier han.

Fra alle verdensdeler 

Både undervisningen og pensum er på engelsk. Det er om lag 40 til 50 studenter på hvert kull i masterprogrammet. 

– Rundt halvparten er utvekslingsstudenter. Det er studenter fra 20 forskjellige land, og alle verdensdeler er representert. Det gir en unik mulighet til å utveksle erfaringer og bli kjent med andre lands energiutfordringer, sier han. 

Selv er Uzelmaier fra Tyskland. Han studerte statsvitenskap som utvekslingsstudent ved NTNU i Trondheim, og valgte masterprogrammet i Stavanger siden han fikk lyst til å vende tilbake til Norge. 

– Jeg ønsker i likhet med mange av mine medstudenter å bli i Norge etter studiene, og har begynt å søke på jobber, sier han. 

Karrieremuligheter

– En bærekraftsleder pusher bedriften til å innfri bærekraftmålene, sier professor i statsvitenskap Oluf Langhelle ved Universitetet i Stavanger.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

All study programmes at the UiS have a set of defined learning targets. In this study program, we are learning for sustainability. It is expected that the students after completing the master will be able to actively work with sustainable development and the energy transition in different work environments.

Knowledge

Our goal is to provide students with broad knowledge about the main elements of the sustainability transition:

 • Knowledge about the Paris Agreement, the Sustainable Development Goals (SDGs) and global challenges
 • Advanced knowledge of transition theory and other theoretical perspectives on politics and policy changes
 • Knowledge of energy carriers, energy technologies, energy challenges, and digitalization of energy systems
 • Advanced knowledge of national and international energy politics and policy
 • Advanced knowledge of the challenges associated with the low carbon transition, and how it affects societal structures as well as individual lives
 • Advanced knowledge of strategies and actions necessary for a low carbon transition
 • Knowledge of the relationships between energy, risk, security, and sustainable development
 • Advanced knowledge of the geopolitics of energy and environmental policy
 • Knowledge of energy markets, resource economics and innovation

Skills

The study program aims at developing the capacities needed for working with complex sustainability issues in different environments. Students will be able to:

 • Critically assess different sources of information and to use them to structure and develop a scientific argument
 • Apply theoretical approaches, formulate proposals, and recommendations
 • Apply knowledge and methods in various energy and sustainability related fields
 • Make effective oral and written presentations
 • Work in teams
 • Ability to work independently and conduct an independent research project
 • Apply, communicate, and advance the understanding of issues related to sustainable energy

General competencies

In the study program, we aspire to promote competencies required to contribute to the strategies and solutions for a sustainable society. Students will be able to:

 • Develop sustainability transition strategies
 • Contribute to problem-solving, both in a practical and a theoretical sense
 • Analyse and describe complex systems across different subject areas related to sustainability (e.g. regulation, economics, environment)
 • Develop solutions to questions and challenges around sustainability, and to intervene in ongoing processes and systems
 • Design and implement sustainability measures
 • Facilitate cooperation towards sustainable solutions

Some of the above skills depend on which of the elective courses that are chosen.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i samfunnsvitenskap eller historie. Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: historie, hotell- og reiselivsledelse, samfunnsfag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialantropologi, jus, statsvitenskap, samfunnsgeografi, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder. Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor politi, lærer, sosialfag og journalistikk kvalifiserer for opptak. Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende.

Utfyllende regler for opptak.

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Hvilke jobber kan man få når man er ferdig utdannet? Er det mulig å ta praksis i løpet av studiet?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg ta studiet på deltid eller kombinere det med jobb?

Masterstudiet Energy, Environment and Society er et fulltidsstudium med mange forelesninger og en del gruppearbeid. I tillegg krevet studiet en god dose selvstudium for å tilegne deg kunnskapen det forventes at du skal sitte igjen med etter endt studium.

Det er ikke mulig å følge et offisielt deltidsstudieløp, men som masterstudent har du tre års studierett, og du kan dermed bruke tre år på å ta emnene som etter planen skulle tatt deg to år. Når du går utenfor utdanningsplanen på denne måten, kan vi ikke garanterer kollisjoner på hverken undervisning eller eksamen.

Hvilke jobber kan man få når man er ferdig utdannet?

Ved å ta masteren i Energy, Environment and Society får du en samfunnsvitenskapelig mastergrad. Det er ikke alltid like lett å si spesifikt hvilke yrker du da kan havne i, fordi det ikke er en yrkesrettet grad. Masteren vil gi deg generell innsikt i energi- og miljørelaterte utfordringer, og det er derfor naturlig å tenke at du være aktuell for jobber hvor disse problemstillingene er relevante. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover

Valg av yrke og arbeidsplass etter endt studium kan avhenge av hvilken bachelorgrad og interesser du har. På masterstudiet skal du selv velge fire valgemner, i tillegg til de obligatoriske emnene. Det betyr at du her har muligheten til å peile deg inn på temaer og områder du kunne tenke deg å jobbe med i framtiden. Også hvilket tema du velger på masteroppgaven din kan være med på å posisjonere deg mot de jobbene du kunne tenke deg.

Er det mye obligatorisk undervisning i løpet av studiet?

Selv om det beste for læringsutbyttet ditt er å møte opp på så mange forelesninger som mulig, og det helt klart er dette vi anbefaler, er det ikke mange obligatoriske forelesninger på energimasteren. I noen av emnene må du for øvrig bestå gruppearbeid og innleveringsoppgaver for å få gå opp til eksamen, og det forutsetter naturligvis tilstedeværelse og samarbeid med gruppen din.

Jeg er utdannet innen tekniske og naturvitenskapelige fag/jeg er ingeniør. Gir det opptaksgrunnlag på masteren?

Masteren i Energy, Environment and Society er en samfunnsvitenskapelig master, og en bachelor inn tekniske og naturvitenskapelig fag/ingeniørfag vil følgelig ikke være grunnlag nok for opptak. Har du derimot minst 30 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige emner, i eller i tillegg til bacheloren din, vil du kunne vurderes for opptak.  

Er det mulig å ta praksis i løpet av studiet?

Ja, i tredje semester kan du søke deg inn på valgemnet «Work placement». Praksisemnet er på 30 studiepoeng og gir deg muligheten til å gå ut i praksis hos en av virksomhetene UiS har avtale med (du kan ikke finne praksissted selv, det må være en virksomhetene vi samarbeider med). Via UiS søker du til virksomhetene og blir innkalt til jobbintervju, i likhet med en helt vanlig jobbsøknadsprosess. Virksomhetene velger selv hvem de ønsker å tilby plass, dvs. at du ikke er garantert praksisplass selv om du søker om det. Blir du tilbudt en praksisplass, jobber du i en 75 prosent stilling i 15 uker. Virksomheter som har tatt imot praksisstudenter er f.eks. Stavanger kommune, Fylkesmannen, Kolumbus, Lyse, Nordic Edge og Zero.

Her kan du lese mer om praksisemnet.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Compulsary courses

  • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

   Første år, semester 1

   Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

   Studiepoeng: 10

  • Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods (MEE125)

   Studiepoeng: 10

  • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

   Første år, semester 1

   Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

   Studiepoeng: 10

  • Applied Social Science Research Methods

   Første år, semester 2

   Applied Social Science Research Methods (MEN185)

   Studiepoeng: 10

  • Master Thesis

   Andre år, semester 3

   Master Thesis (MEEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3 term at UiS or exchange studies

  • Exchange studies

  • Term 3 at UiS - Choose 30 ECTS

   • New Technologies and Ideas for Sustainable City Development

    Andre år, semester 3

    New Technologies and Ideas for Sustainable City Development (BYG655)

    Studiepoeng: 10

   • Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices

    Andre år, semester 3

    Global Sexualities:Theories, Methodologies, Practices (GEN570)

    Studiepoeng: 10

   • Work Placement

    Andre år, semester 3

    Work Placement (MENPRA)

    Studiepoeng: 30

   • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

    Andre år, semester 3

    Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

    Studiepoeng: 10

 • Choose two courses in term 2

  • Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective

   Første år, semester 2

   Energy and Environmental Politics and Policy in a Comparative Perspective (MEE120)

   Studiepoeng: 10

  • Digital Societies for Sustainable Energy Transitions

   Første år, semester 2

   Digital Societies for Sustainable Energy Transitions (MEE128)

   Studiepoeng: 10

  • Geopolitics of the Energy Transition

   Første år, semester 2

   Geopolitics of the Energy Transition (MEE200)

   Studiepoeng: 10

  • Governing Energy Transitions

   Første år, semester 2

   Governing Energy Transitions (MEE210)

   Studiepoeng: 10

  • Economics of Energy Markets

   Første år, semester 2

   Economics of Energy Markets (MSB285)

   Studiepoeng: 10

Vårt Fagmiljø

Slik skal vi lykkes med energiomstillingen

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt.

Energilaben! På campus Ullandhaug er et utendørs energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm, driftet av Future Energy Hub.

Forskerne i ENSYSTRA ser på hvilke løsninger som kan gi fortgang på omstillingen til et mer bærekraftig energisystem.

Den treige utviklingen mot et mer bærekraftig energisystem skjer ikke på grunn av manglende teknologiske løsninger. Det er økonomiske, politiske eller sosiale årsaker som gjør at utviklingen går tregt. For å få til løsninger som faktisk skaper denne omstillingen vi så sårt trenger, må teknologer og samfunnsvitere samarbeide tett. Bare slik kan vi unngå at vi får løsninger som fungerer teknisk, men ikke økonomisk og sosialt.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Exchange semester
Semester 3

Students at Energy, Environment and Society can do a semester abroad, at one of our partner universities. Going on exchange is a great opportunity to make the most out of your degree, and to take courses not offered by UiS. Your semester abroad will be integrated into your degree, without your study progression being delayed.

Choosing courses
Throughout the recommended exchange semester, you are to take master level electives giving you 30 ECTS. This means you can choose freely which electives to take abroad, as long as the content is relevant for your study program. Some institutions have already made 30 ECTS course packages. At other institutions, you can choose courses freely. The Department of Media and Social Sciences has a list of previously approved courses.

Help to apply for pre-approval of courses
After the application deadline, the department invites you to a workshop, where you will receive guidance in how to apply for pre-approval of the courses you want to take abroad. We recommend you to include courses giving you more than 30 ECTS, so that you have a number of courses to choose from.

Want to know more?
magda.hognestad@uis.nofor more information.

General information about exchange: Exchange guide in Digital student service desk

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

Kontakt oss

Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831634
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

MEES

Din linjeforening

Seniorrådgiver
51831449
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Liknende utdanninger

Student i Stavanger