Hopp til hovedinnhold

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som kan bidra til å fremme læreres profesjonelle "well-being".

Publisert: Endret:

Norsk prosjektleder

Professor
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Teaching to Be
Undertittel

Supporting Teachers’ Professional Growth and Well-being in the field of Social and Emotional Learning.

Mål

Å utvikle og studere et digitalt verktøy som bidrar til å fremme læreres profesjonelle well-being.

Internasjonalt

Teaching to Be er et internasjonalt forskningssamarbeid mellom flere partnere i ulike land. Prosjektet er støttet av Erasmus+.

Varighet

28. februar 2021 til 28. februar 2024.

En gruppe lærere i forskjellig alder er samlet rundt en skjerm. Den eldste viser de andre noe. De følger interessert med.
Lærere skal selv være med å utvikle verktøy som styrker deres profesjonelle well-being. Foto: Getty Images.

Hva er professional well-being?

Det er vanskelig å finne et godt norsk begrep for profesjonell well-being, men generelt kan vi si at det er knyttet til faktorer på arbeidsplassen som har betydning for ansattes helse og trivsel. Det kan for eksempel være faktorer knyttet til ledelse og støtte fra leder, arbeidsbelastning, kontroll over arbeidsoppgaver og mestring i jobben. Disse faktorene vil igjen kunne ha påvirkning på læreres trivsel og helse.

Hvis lærere opplever høy arbeidsbelastning og liten støtte fra leder, vil det kunne føre til jobbstress og utbrenthet, høyere sykefravær, og at lærere slutter i jobben. På den annen side, hvis lærere opplever god støtte fra sin leder, kontroll over arbeidsoppgavene, og høy grad av mestring, vil dette igjen kunne ha positive utfall som jobbengasjement og jobbtilfredshet. Hvordan lærere har det på jobb, kan ha betydning for elevenes trivsel og læring i klasserommet.

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt verktøy som skal fremme lærernes profesjonelle well-being.

Teaching to be-logo
Teaching to be er et prosjekt som undersøker lærerers profesjonelle well-being.

Bakgrunnen for prosjektet er at lærere er en utsatt gruppe når det gjelder stress, utbrenthet og arbeidsbelastning. Både nasjonalt og internasjonalt er det mange lærere som slutter i jobben. Det er alvorlig for læreres trivsel og helse, men er også et tap for skolesystemet og for elevene. Læreren er en viktig ressurs som organisasjonen må ivareta.

Målet med forskningen

Forskningen skal måle effekten av en digital, interaktiv ressurs. Ressursen skal være rettet mot arbeidsplassen. Den skal legge vekt på hvordan ledelsen ved skolen, i samarbeid med lærerene, kan jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø og høy grad av profesjonell well-being hos lærere.

Lærere skal selv være med på utviklingen av verktøyet. Temaet for det digitale verktøyet vil blant annet være knyttet til organisatoriske forhold ved skolen.

Metode

Studien består av flere deler:

I den første delen ønsker vi å involvere lærere i utformingen av den digitale nettressursen. Dette vil vi gjøre gjennom kvalitative intervjuer og dialoggrupper. Involvering av lærere er viktig for at det digitale verktøyet skal oppleves relevant.

Den andre delen av studien er kvantitativ, og her vil forskerne teste ut det digitale verktøyet på en større gruppe av lærere. Vi måler professional well-being hos de samme lærerne før og etter bruk av det digitale verktøyet. Da vil vi kunne se om lærerne rapporterer om høyere grad av professioanal well-being etter de har gjennomført det digitale kurset.

Erasmus+ logo
Teaching to be er et Erasmus+prosjekt.

Studien er designet på en slik måte at forskerne både vil studere resultater fra sitt eget land og sammenligne med de andre deltakerlandene.

Deltakere

Teaching to Be er et europeisk samarbeidsprosjekt knyttet til Erasmus+, som er et EU-program for utdanning og opplæring. Deltakerne kommer fra åtte land:

Disse er knyttet til prosjektet ved UiS

Professor
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51833136
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Trond Rekstad
Prosjektmedarbeider
97589186
Utviklingsleder i Jærskulen

Les mer om Læringsmiljøsenterets prosjekter

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Back2School

Målet i pilotprosjektet Back2School er å hjelpe elever med bekymringsfullt skolefravær tilbake til en trygg og god skole...

Interact - erfaringer fra praksisfeltet

Hvordan oppleves det å bli filmet i klasserommet? Og er det skummelt å få kommentarer på egen undervisning? Rektor og læ...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Kva inngår i INTERACT-intervensjonen?

INTERACT-intervensjonen er eit tiltak retta mot lærarar i vidaregåande opplæring som ynskjer å vidareutvikle eigen under...

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold. Duft gir unik informasjon om miljøet, s...

MOVE-P – motivasjon og mestring i videregående skole

Hvordan kan skolefaglig motivasjon stimuleres gjennom å fremme et mestringsorientert læringsmiljø?

Resilient – forskningsprosjekt knyttet til undervisningsopplegget ROBUST

Resilient har som mål å undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan, undervisningsopplegget ROBUST fremmer trivsel, mental ...

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærerer i arbeidet med å sty...

Se videre – motivasjon og fullføring i vgs

Hvordan påvirker elevenes opplevelse av læringsmiljøet deres motivasjon, psykiske helse og evne til å fullføre videregåe...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Elever blir mer engasjerte av lærere som bryr seg

Gløden for skolen synker med alderen om ikke læreren gir følelsesmessig støtte til den enkelte elev, viser en ny studie ...

Læreren er viktig for hvilke mål elevene setter seg på skolen

Hvordan læreren ser på læring er viktig for elevenes målorientering på skolen. Det viser forskning gjort ved Læringsmilj...

Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær

Lærerens klasseledelse kan ha en indirekte betydning for å forebygge mobbing og sosial ekskludering blant jevnaldrende. ...

Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

Det er eit godt spørsmål. I tillegg til å kunne svare «ja», vil vi gjerne også seie noko om kva faktorar som er avgjeran...

Lærarstøtta elevstyrt læring - autonomistøtte i klasserommet

Autonomi er eit av områda som er avgjerande for å forstå elevane sin motivasjon og engasjement i læringsaktivitetar. Aut...

Verdsetting av elevane si livsverd

Resultata frå CIESL-studien tyder på at lærarar generelt er dyktige til å skape positivt læringsklima og er sensitive fo...

Klasseledelse og den viktige relasjonen mellom lærer og elev

Læreres relasjonsbygging til elevene er et sentralt tema innen klasseledelse. Det blir belyst gjennom lærernes egen stem...

Selvbestemmelse og struktur i klasserommet

Selvbestemmelse synes å være nedfelt i mennesker fra naturens side. Vi kan gjøre de mest slitsomme ting så lenge vi velg...

Korleis lese forskingslitteratur – ein guide for deg som ikkje er forskar

Å lese og forstå forskingslitteratur er ei ferdigheit som må lærast. Her får du ei innføring i korleis du kan lese forsk...

Observasjonsmanualen CLASS

CLASS er en forkortelse for Classroom assessment scoring system, og er en observasjonsmanual utviklet av Robert C. Piant...

Lærar-elev-dialogen og elevane si læring

CIESL-prosjektet ser mellom anna på korleis læraren støttar elevane sine læringsprosessar og legg til rette for utvidand...

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig inn...

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Hefte: Mobbefritt læringsmiljø

Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever? I heftet Mobbefritt læringsmiljø har vi samlet erfaringer fra Lærings...

CIESL-prosjektet tar klasseleiing frå teori til praksis

CIESL-prosjektet ville utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasserommet gjenn...

Bry deg!

Bry deg! tilbyr kompetanseheving som skal bidra til å styrke skolers arbeid med skolemiljø i tråd med elevenes rettighet...

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen. Samtidig oppgir all...

ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremm...

– Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen

653 mobbesaker ble meldt inn til Fylkesmannen i 2018. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

Hvordan følge opp elever som har blitt utsatt for mobbing?

Stipendiat Mari M. Lunder undersøker hvordan skolene følger opp elever som har blitt utsatt for mobbing. - Det finnes ma...