Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som kan bidra til å fremme læreres profesjonelle "well-being".

Publisert Sist oppdatert

Norsk prosjektleder

Professor i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Teaching to Be
Undertittel

Supporting Teachers’ Professional Growth and Well-being in the field of Social and Emotional Learning.

Mål

Å utvikle og studere et digitalt verktøy som bidrar til å fremme læreres profesjonelle well-being.

Internasjonalt

Teaching to Be er et internasjonalt forskningssamarbeid mellom flere partnere i ulike land. Prosjektet er støttet av Erasmus+.

Varighet

28. februar 2021 til 28. februar 2024.

Syv personer står ved siden av hverandre og er i samtale med hverandre bak et langbord med en pc-på.
Lærere skal selv være med å utvikle verktøy som styrker deres profesjonelle well-being. Foto: Getty Images.

Hva er professional well-being?

Det er vanskelig å finne et godt norsk begrep for profesjonell well-being, men generelt kan vi si at det er knyttet til faktorer på arbeidsplassen som har betydning for ansattes helse og trivsel. Det kan for eksempel være faktorer knyttet til ledelse og støtte fra leder, arbeidsbelastning, kontroll over arbeidsoppgaver og mestring i jobben. Disse faktorene vil igjen kunne ha påvirkning på læreres trivsel og helse.

Hvis lærere opplever høy arbeidsbelastning og liten støtte fra leder, vil det kunne føre til jobbstress og utbrenthet, høyere sykefravær, og at lærere slutter i jobben. På den annen side, hvis lærere opplever god støtte fra sin leder, kontroll over arbeidsoppgavene, og høy grad av mestring, vil dette igjen kunne ha positive utfall som jobbengasjement og jobbtilfredshet. Hvordan lærere har det på jobb, kan ha betydning for elevenes trivsel og læring i klasserommet.

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt verktøy som skal fremme lærernes profesjonelle well-being.

Teaching to be-logo
Teaching to be er et prosjekt som undersøker lærerers profesjonelle well-being.

Bakgrunnen for prosjektet er at lærere er en utsatt gruppe når det gjelder stress, utbrenthet og arbeidsbelastning. Både nasjonalt og internasjonalt er det mange lærere som slutter i jobben. Det er alvorlig for læreres trivsel og helse, men er også et tap for skolesystemet og for elevene. Læreren er en viktig ressurs som organisasjonen må ivareta.

Målet med forskningen

Forskningen skal måle effekten av en digital, interaktiv ressurs. Ressursen skal være rettet mot arbeidsplassen. Den skal legge vekt på hvordan ledelsen ved skolen, i samarbeid med lærerene, kan jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø og høy grad av profesjonell well-being hos lærere.

Lærere skal selv være med på utviklingen av verktøyet. Temaet for det digitale verktøyet vil blant annet være knyttet til organisatoriske forhold ved skolen.

Metode

Studien består av flere deler:

I den første delen ønsker vi å involvere lærere i utformingen av den digitale nettressursen. Dette vil vi gjøre gjennom kvalitative intervjuer og dialoggrupper. Involvering av lærere er viktig for at det digitale verktøyet skal oppleves relevant.

Den andre delen av studien er kvantitativ, og her vil forskerne teste ut det digitale verktøyet på en større gruppe av lærere. Vi måler professional well-being hos de samme lærerne før og etter bruk av det digitale verktøyet. Da vil vi kunne se om lærerne rapporterer om høyere grad av professioanal well-being etter de har gjennomført det digitale kurset.

Erasmus+ logo
Teaching to be er et Erasmus+prosjekt.

Studien er designet på en slik måte at forskerne både vil studere resultater fra sitt eget land og sammenligne med de andre deltakerlandene.

Deltakere

Teaching to Be er et europeisk samarbeidsprosjekt knyttet til Erasmus+, som er et EU-program for utdanning og opplæring. Deltakerne kommer fra åtte land:

Disse er knyttet til prosjektet ved UiS

Professor i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i utdanningsvitenskap
51831310
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Trond Rekstad
Prosjektmedarbeider
97589186
Utviklingsleder i Jærskulen

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human Reading Assessment: Hvordan kan KI brukes i leseprøver - og hva har det å si for elevene?

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers har utviklet læringsmetoder og bidratt med mer kompetanse på hvordan skriveteknologi k...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

I Two Teachers har forskerne undersøkt betydningen av økt lærertetthet for elevenes læring. Studien viser at økt lærerte...