Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som kan bidra til å fremme læreres profesjonelle "well-being".

Published Endret

Norsk prosjektleder

førsteamanuensis i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Teaching to Be
Undertittel

Supporting Teachers’ Professional Growth and Well-being in the field of Social and Emotional Learning.

Mål

Å utvikle og studere et digitalt verktøy som bidrar til å fremme læreres profesjonelle well-being.

Internasjonalt

Teaching to Be er et internasjonalt forskningssamarbeid mellom flere partnere i ulike land. Prosjektet er støttet av Erasmus+.

Varighet

28. februar 2021 til 28. februar 2024.

Syv personer står ved siden av hverandre og er i samtale med hverandre bak et langbord med en pc-på.
Lærere skal selv være med å utvikle verktøy som styrker deres profesjonelle well-being. Foto: Getty Images.

Hva er professional well-being?

Det er vanskelig å finne et godt norsk begrep for profesjonell well-being, men generelt kan vi si at det er knyttet til faktorer på arbeidsplassen som har betydning for ansattes helse og trivsel. Det kan for eksempel være faktorer knyttet til ledelse og støtte fra leder, arbeidsbelastning, kontroll over arbeidsoppgaver og mestring i jobben. Disse faktorene vil igjen kunne ha påvirkning på læreres trivsel og helse.

Hvis lærere opplever høy arbeidsbelastning og liten støtte fra leder, vil det kunne føre til jobbstress og utbrenthet, høyere sykefravær, og at lærere slutter i jobben. På den annen side, hvis lærere opplever god støtte fra sin leder, kontroll over arbeidsoppgavene, og høy grad av mestring, vil dette igjen kunne ha positive utfall som jobbengasjement og jobbtilfredshet. Hvordan lærere har det på jobb, kan ha betydning for elevenes trivsel og læring i klasserommet.

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt verktøy som skal fremme lærernes profesjonelle well-being.

Teaching to be-logo
Teaching to be er et prosjekt som undersøker lærerers profesjonelle well-being.

Bakgrunnen for prosjektet er at lærere er en utsatt gruppe når det gjelder stress, utbrenthet og arbeidsbelastning. Både nasjonalt og internasjonalt er det mange lærere som slutter i jobben. Det er alvorlig for læreres trivsel og helse, men er også et tap for skolesystemet og for elevene. Læreren er en viktig ressurs som organisasjonen må ivareta.

Målet med forskningen

Forskningen skal måle effekten av en digital, interaktiv ressurs. Ressursen skal være rettet mot arbeidsplassen. Den skal legge vekt på hvordan ledelsen ved skolen, i samarbeid med lærerene, kan jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø og høy grad av profesjonell well-being hos lærere.

Lærere skal selv være med på utviklingen av verktøyet. Temaet for det digitale verktøyet vil blant annet være knyttet til organisatoriske forhold ved skolen.

Metode

Studien består av flere deler:

I den første delen ønsker vi å involvere lærere i utformingen av den digitale nettressursen. Dette vil vi gjøre gjennom kvalitative intervjuer og dialoggrupper. Involvering av lærere er viktig for at det digitale verktøyet skal oppleves relevant.

Den andre delen av studien er kvantitativ, og her vil forskerne teste ut det digitale verktøyet på en større gruppe av lærere. Vi måler professional well-being hos de samme lærerne før og etter bruk av det digitale verktøyet. Da vil vi kunne se om lærerne rapporterer om høyere grad av professioanal well-being etter de har gjennomført det digitale kurset.

Erasmus+ logo
Teaching to be er et Erasmus+prosjekt.

Studien er designet på en slik måte at forskerne både vil studere resultater fra sitt eget land og sammenligne med de andre deltakerlandene.

Deltakere

Teaching to Be er et europeisk samarbeidsprosjekt knyttet til Erasmus+, som er et EU-program for utdanning og opplæring. Deltakerne kommer fra åtte land:

Disse er knyttet til prosjektet ved UiS

førsteamanuensis i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i utdanningsvitenskap
51831310
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Trond Rekstad
Prosjektmedarbeider
97589186
Utviklingsleder i Jærskulen