StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal forskere ved Lesesenteret undersøke i samarbeid med Oslo Kommune.

Publisert Sist oppdatert
Fakta:
Prosjekteier:

Utdanningsetaten i Oslo

Prosjektledelse ved Lesesenteret:

Hege Rangnes og Johanne Ur Sæbø

Prosjektperiode:

2022-2025

Framfor å diskutere om man skal bruke digitale verktøy i skolen, bør vi finne ut hvordan vi kan bruke disse verktøyene på best mulig måte for å støtte elevenes engasjement og læring.

Førsteamanuensis Johanne Ur Sæbø

Gutt og jente med ipad i klasserommet. Gutten holder ipaden. Jenta står ved siden av og ser på.
Teknologien i skolen skal være med på å gi elevene opplevelser av mestring, medvirkning, samarbeid og inkludering. (Illustrasjonsfoto: Getty.)

StøDig-prosjektet ble initiert av Utdanningsetaten i Oslo høsten 2022 på grunn av et økende behov for oppdatert og forskningsbasert kunnskap om digital opplæring for elever på 1. til 4. trinn. Oslo kommune satser på læringsteknologi, og har et mål om 1:1-dekning i skoleåret 23/24. Digitale ferdigheter er også et mål i læreplanen (LK20).

Formålet med prosjektet er å utvikle gode undervisningspraksiser for digitalt støttet språk- lese og skriveopplæring i et inkluderende læringsfellesskap. Et viktig prinsipp i StøDig-prosjektet er derfor at elevene skal oppleve at læringsteknologien er med på å gi mestring, elevmedvirkning, samarbeid og inkludering. I tillegg har kommunen som mål å utjevne forskjeller og sikre inkluderende praksis i en skole der elevene kommer fra ulike bakgrunner.

Samarbeid mellom skoler og forskere

I StøDig-prosjektet samarbeider lærere i Osloskolen og forskere ved Lesesenteret derfor om? å prøve og utvikle anbefalinger for hvordan teknologi kan brukes på læringsfremmende måter i lese-, skrive- og språkopplæringen i barneskolen.

StøDig eies og gjennomføres av Utdanningsetaten i Oslo. Lesesenteret bidrar ved å delta i utviklingen av faglige praksiser, og tilbyr følgeforskning for å kvalitetssikre de faglige anbefalingene.
Forskergruppen i prosjektet har ekspertise innen begynneropplæring i språk, lesing og skriving, og erfaring med kompetanseutvikling i utdanningssektoren. De vil samarbeide med de 10 pilotskolene i StøDig for å sikre at anbefalingene som blir gitt, er praksisnære og fungerer i skolehverdagen.

Forskergruppen ved Lesesenteret:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51832384
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om forskningen ved Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human Reading Assessment: Hvordan kan KI brukes i leseprøver - og hva har det å si for elevene?

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers har utviklet læringsmetoder og bidratt med mer kompetanse på hvordan skriveteknologi k...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

I Two Teachers har forskerne undersøkt betydningen av økt lærertetthet for elevenes læring. Studien viser at økt lærerte...