Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-INDØKG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Masterstudiet i industriell økonomi gir deg teoretisk og praktisk forståelse av ingeniør- og naturvitenskap, samt utruster deg med en bredde av økonomi- og ledelsesfag.

Studiet er tverrfaglig og gir muligheten til å skreddersy din fordypning i en fagretning som passer med dine profesjonelle målsettinger. Det grønne skiftet, eksemplifisert av et energimarked i endring, lover å gjøre økonomier mer miljømessig bærekraftige og motstandsdyktige. I denne sammenheng, legger studiet et grunnlag som bidrar til å avansere FNs bærekraftsmål, spesielt mål 7 (Ren energi til alle), mål 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur), og mål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon). Ekspertisen du får innen teknologi og ledelse vil være relevant for stillinger innen ledelse, forskjellige sektorer nasjonalt og internasjonalt, inkludert energi, marinindustri og annen industri, bygg og anlegg, handel, tjenester, offentlig sektor, forskning og akademia.

Opptakskravene for masterstudiet i industriell økonomi er en treårig bachelorgrad i ingeniørfag og dokumentert kompetanse i bedriftsøkonomi samt mikroøkonomi. Sistnevnte kan demonstreres gjennom emner fullført før søknaden til masterstudiet eller ved å ta innledende emner.

Studiet er av høyere grad, går over fire semestre, og utgjør 120 studiepoeng. Etter fullført studium får du tittelen Sivilingeniør.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger emnepakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.

Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse blant annet mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning.

Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp)
- STA510 Statistisk modellering og simulering, 10 sp eller DAT540 Introduksjon til datavitenskap, 10 sp
- IND520 Beslutningsanalyse med Excel, 10 sp

Andre fellesemner (F) (10 sp)
IND500 Investeringsanalyse, 5 sp
IND510 Prosjektledelse, 5 sp

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre emnepakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (20 sp)

Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved Universitetet i Stavanger.

Spesialisering (20 sp)

Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

 • Kontraktsadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Grønn omstilling og innovasjonsledelse
 • Operasjonsanalyse
 • Investering og finans

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i industriell økonomi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Ha avansert faglig kunnskap om vitenskapelig teori, metoder og anvendelser innenfor økonomi, investering, beslutningsanalyse og prosjektledelse og spesialisert innsikt i et avgrenset område innen økonomi- og teknologifag.

K2: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på økonomiske og tekniske problemstillinger i samfunnet tilknyttet industri og næringsliv med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan innhente og bearbeide data for å analysere tekniske og økonomiske problemer på en måte som integrerer tekniske og økonomiske hensyn.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

F6: Kan gjøre fundamentalanalyse av markeder, vurdere prisrisiko og vite hvordan benytte finansielle instrumenter for å redusere risiko (spesialisering i investering og finans)

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Hva kan du bli?

Ekspertisen du får innen teknologi og ledelse vil være relevant for stillinger innen ledelse forskjellige sektorer nasjonalt og internasjonalt, inkludert energi, marin industri og annen industri, bygg og anlegg, handel, tjenester, offentlig sektor, forskning og akademia.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • INDMAS: Masteroppgave i industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell økonomi (INDMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • IND500: Investeringsanalyse

   Første år, semester 1

   Investeringsanalyse (IND500)

   Studiepoeng: 5

  • IND510: Prosjektledelse

   Første år, semester 1

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

  • IND520: Beslutningsanalyse med Excel

   Første år, semester 2

   Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

   Studiepoeng: 10

  • INDMAS: Masteroppgave i industriell økonomi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell økonomi (INDMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne i 1. semester

  • DAT540: Introduksjon til datavitenskap

   Første år, semester 1

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • STA510: Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering (STA510)

   Studiepoeng: 10

 • Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

  • Petroleumsteknologi

   • PET505: Retningsboring og brønnstrømning

    Første år, semester 1

    Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

    Studiepoeng: 10

   • PET555: Prosessimulering

    Første år, semester 2

    Prosessimulering (PET555)

    Studiepoeng: 10

  • Datateknikk

   • DAT510: Sikkerhet og sårbarhet i nettverk

    Første år, semester 1

    Sikkerhet og sårbarhet i nettverk (DAT510)

    Studiepoeng: 10

   • DAT520: Distribuerte systemer

    Første år, semester 2

    Distribuerte systemer (DAT520)

    Studiepoeng: 10

  • Kybernetikk/Signalbehandling

  • Maskin- og materialteknologi

   • BYG550: Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • MSK525: Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology (MSK525)

    Studiepoeng: 10

  • Risikostyring og vedlikehold

   • Risikostyring og vedlikehold - obligatorisk emne

    • RIS505: Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

   • Risikostyring og vedlikehold - velg 10 SP i 2. semester

    • IAM510: Smart drift og vedlikehold

     Første år, semester 2

     Smart drift og vedlikehold (IAM510)

     Studiepoeng: 10

    • RIS510: Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

  • Bygg - studieretning konstruksjonsteknikk

   • BYG660: Betongkonstruksjoner, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Betongkonstruksjoner, videregående kurs (BYG660)

    Studiepoeng: 10

   • BYG530: Plastisk konstruksjonsanalyse

    Første år, semester 2

    Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

    Studiepoeng: 5

   • MSK520: Korrosjon

    Første år, semester 2

    Korrosjon (MSK520)

    Studiepoeng: 5

 • Valg av spesialisering

  • Kontraktadministrasjon

   • Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 2

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

  • Prosjektledelse

   • Prosjektledelse - obligatorisk emne

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 1. eller 3. semester

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Operations Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Operations Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse

   • Grønn omstilling og innovasjons-ledelse - obligatoriske emner

    • IND570: Grønn omstilling

     Første år, semester 1

     Grønn omstilling (IND570)

     Studiepoeng: 10

    • IND650: Innovasjonsledelse og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

  • Investering og finans

   • Investering og finans - obligatorisk emne

    • IND660: Finansiell engineering med Python

     Første år, semester 2

     Finansiell engineering med Python (IND660)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • IND640: Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Operations Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Operations Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

  • Operasjonsanalyse

   • Operasjonsanalyse - obligatorisk emne

    • IND670: Operasjonsanalyse med R

     Første år, semester 1

     Operasjonsanalyse med R (IND670)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • IND550: Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 1

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

     Studiepoeng: 10

    • RIS525: Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

     Første år, semester 1

     Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • IND610: Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring (IND610)

     Studiepoeng: 10

    • IND630: Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse (IND630)

     Studiepoeng: 10

    • IND640: Derivatives, Risk and Markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, Risk and Markets (IND640)

     Studiepoeng: 10

    • MSB255: Supply Chain and Operations Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Operations Management (MSB255)

     Studiepoeng: 10

    • MSB309: Corporate Finance

     Første år, semester 1

     Corporate Finance (MSB309)

     Studiepoeng: 10

    • IND530: Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi (IND530)

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalto University

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.Universitetet ligger kun 15 min unna Milano-Malpensa flyplassen.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  North-West University

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord-Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.Universitetet ligger kun 15 min unna Milano-Malpensa flyplassen.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord-Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Sør-Afrika

  North-West University

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det, i tillegg til de generelle opptakskravene, bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
- Studenter som mangler bedriftsøkonomi, må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
- Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av førstesemester. I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinatorer: Sabrina Ebenhoch and Stine Thu Johannessen