Risk Analysis - master i teknologi


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-RISGOV

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor konflikter, klimaendringer, sykdommer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko.

Studieprogrammet i Risk Analysis gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert risikoanalyse og risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og risikosamstyring (risk governance), policy relatert til risiko, og risikovitenskap. Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. Studieprogrammet bygger på konsepter og ideer utviklet gjennom Society for Risk Analysis de siste 40 årene.

Studiet passer for deg som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan oppnå sikkerhet.

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som risikoekspert kan du jobbe i de fleste sektorer, i det offentlige så vel som i frivillige organisasjoner. Som sikkerhetsansvarlig, risikoanalytiker, risikokommunikasjonsekspert eller forsker vil du ha mange muligheter til positiv påvirkning. Du kan jobbe med konkrete utfordringer, som det å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som risikoekspert kan du bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene. For eksempel handler bærekraftsmål 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige; og bærekraftsmål 13 handler om å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. Du vil også kunne bidra i diskusjonen hvordan best utforme slike mål og følge dem opp. Risikofaget og risikovitenskapen hjelper deg stille de viktige og kritiske spørsmålene for å sikre god risikoforståelse og fokus på de beste tilnærmingene og tiltakene i denne sammenheng.

Studieprogrammet har to spesialiseringer. Begge spesialiseringene gir en bred risikokompetanse og dekker konsepter, teorier, prinsipper og metoder for å vurdere, kommunisere, og styre risiko og sikkerhet (safety og security), men har ulik vektlegging av temaer:

 • Spesialiseringen i Risk Governance er relevant for studenter med ulike typer bakgrunn. Denne spesialiseringen vektlegger risikostyring i en samfunnskontekst (risk governance). Spesialiseringen dekker ulike perspektiver på risiko og samfunn, sammen med ulike typer forskningsmetoder og styringstilnærminger.
 • Spesialiseringen i Engineering and Technology er åpen for studenter med bachelorgrad i ingeniørfag, teknologi, matematikk (inkludert statistikk), naturvitenskap eller lignende. Denne spesialiseringen vektlegger risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en teknisk profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.

I løpet av studiet er det mulighet for praksis i et fagmiljø utenfor universitetet, for eksempel i en bedrift, en offentlig etat eller et forskningsinstitutt, eller for å delta i et større prosjektarbeid ved universitetet (hvis tilgjengelig).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i Risk Analysis skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: har avansert kunnskap innen risikostyring (risk analysis), relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

K2: har spesialisert innsikt i risikovurdering og risikostyring med en ingeniørfaglig teori- og metodeprofil, eller i risikostyring med en samfunnsfaglig teori- og metodeprofil, avhengig av valgt spesialisering.

K3: har inngående kunnskap om teorier og metoder som utgjør grunnlaget for og som karakteriserer risikovitenskap.

K4: kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv., slik som oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

K5: kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: kan evaluere teorier, prinsipper, fortolkninger, metoder og modeller innenfor fagområdet.

F2: kan utvikle og anvende metoder og modeller innen risikostyring; avhengig av spesialisering, metoder for risikoanalyse, pålitelighetsanalyse, kost-nytte-analyse og risikopersepsjonsanalyse.

F3: kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko og sikkerhet (safety og security) på en selvstendig måte ved å bruke ovenfornevnte kunnskaper.

F4: kan bruke relevante metoder for forskning og faglig/vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte.

F5: kan analysere og behandle kritisk forskjellige kilder til informasjon og bruke dem til å strukturere og formulere faglige/vitenskapelige argumenter.

F6: kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å håndtere spørsmål knyttet til risikostyring og på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellige praksiser og løsninger.

G4: kan formidle omfattende selvstendig arbeid.

G5: er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.

G6: kan kommunisere om faglige/vitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.

G7: kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

G8: kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Hva kan du bli?

Studieprogrammet i Risk Analysis gir avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikofag. Dette er en attraktiv kompetanse både i arbeidslivet og innen forskning. Studieprogrammet kvalifiserer for en rekke ulike typer stillinger i både privat næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel:

Risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent: Risikostyring er i dag i omfattende bruk både i det private næringsliv, for eksempel i petroleums- og energinæringene, bank og finans, og IKT-næringen; og i offentlig sektor, for eksempel i helsevesenet, i by- og regionalplanlegging, og i planlegging og drift av offentlig infrastruktur. Risikostyring tas også i bruk i et stadig økende antall næringer og sektorer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk risikofaglig kompetanse som kan sikre god analyse, vurdering, karakterisering, kommunikasjon, og styring av risiko. Studieprogrammet gir den nødvendige brede og generelle kompetansen til å fungere som risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent.

Leder: En viktig lederoppgave er å ta beslutninger under usikkerhet om fremtidige konsekvenser, altså når en står ovenfor risiko. Risikoanalyser utgjør et viktig beslutningsgrunnlag i slike situasjoner. Det kreves da høy kompetanse i å forstå og tolke resultatene av risikoanalyser og i å foreta risikovurderinger. Videre trengs det høy kompetanse i å kommunisere risiko og i å forstå hvordan risiko gjerne oppfattes ulikt av lekfolk sammenlignet med i profesjonelle risikoanalyser. Og det er behov for høy kompetanse i risikostyring og risikosamstyring (risk governance), og i utforming av policyer for risiko for å sikre en akseptabel risiko.

Forsker: Som risikoforsker er det mange muligheter til å bidra til å utvikle og utvide ulike deler av forskningsfronten. Sentrale fundamentale spørsmål som studeres innenfor risikovitenskapen er: Hvordan forstå risiko og usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan avgjøre hva som er akseptabel risiko?

En fullført mastergrad i Risk Analysis med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemner

  • RISMAS: Masteroppgave i Risk Analysis

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Risk Analysis (RISMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Spesialiseringer

  • Risk Analysis and Governance

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS535: Terrorisme og sikring

       Andre år, semester 3

       Terrorisme og sikring (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i Risk Analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i Risk Analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise Risk Management

       Andre år, semester 3

       Enterprise Risk Management (RIS650)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • SAM530: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

      • SAM560: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling ved Lund University, Sverige

    • Utveksling ved University of Trento, Italy

    • Flere muligheter

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS520: Teknisk sikkerhet

       Andre år, semester 3

       Teknisk sikkerhet (RIS520)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i Risk Analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i Risk Analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise Risk Management

       Andre år, semester 3

       Enterprise Risk Management (RIS650)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • IND500: Investeringsanalyse

       Andre år, semester 3

       Investeringsanalyse (IND500)

       Studiepoeng: 5

      • IND510: Prosjektledelse

       Andre år, semester 3

       Prosjektledelse (IND510)

       Studiepoeng: 5

      • OFF515: Offshore feltutvikling

       Andre år, semester 3

       Offshore feltutvikling (OFF515)

       Studiepoeng: 5

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Andre år, semester 3

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • STA530: Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring (STA530)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling ved Lund University, Sverige

    • University of Bologna, Italy

    • INSA Toulouse, France

    • Flere muligheter

 • Obligatoriske fellesemner

  • RIS505: Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Første år, semester 1

   Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

   Studiepoeng: 10

  • RIS515: Theories of Risk Perception and Risk Governance

   Første år, semester 1

   Theories of Risk Perception and Risk Governance (RIS515)

   Studiepoeng: 10

  • RIS525: Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

   Første år, semester 2

   Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

   Studiepoeng: 10

  • RIS630: Risk Management, Communication and Policy

   Første år, semester 2

   Risk Management, Communication and Policy (RIS630)

   Studiepoeng: 10

  • RISMAS: Masteroppgave i Risk Analysis

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Risk Analysis (RISMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Spesialiseringer

  • Risk Governance

   • Risk Governance - obligatoriske emner

    • SAM525: Risk, Society and Ethics

     Første år, semester 1

     Risk, Society and Ethics (SAM525)

     Studiepoeng: 10

    • RIS660: Research Methods in Risk, Safety, and Security Studies

     Første år, semester 2

     Research Methods in Risk, Safety, and Security Studies (RIS660)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS535: Terrorisme og sikring

       Andre år, semester 3

       Terrorisme og sikring (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i Risk Analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i Risk Analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • SAM560: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • RIS650: Enterprise Risk Management

       Andre år, semester 3

       Enterprise Risk Management (RIS650)

       Studiepoeng: 10

      • SAM530: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

      • SAM600: Granskingsmetodikk

       Andre år, semester 3

       Granskingsmetodikk (SAM600)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling ved Lund University, Sverige

    • Utveksling ved University of Trento, Italy

    • Flere muligheter

  • Engineering and Technology

   • Engineering and Technology - obligatoriske emner

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • RIS510: Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS520: Teknisk sikkerhet

       Andre år, semester 3

       Teknisk sikkerhet (RIS520)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i Risk Analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i Risk Analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise Risk Management

       Andre år, semester 3

       Enterprise Risk Management (RIS650)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • IND500: Investeringsanalyse

       Andre år, semester 3

       Investeringsanalyse (IND500)

       Studiepoeng: 5

      • IND510: Prosjektledelse

       Andre år, semester 3

       Prosjektledelse (IND510)

       Studiepoeng: 5

      • OFF515: Offshore feltutvikling

       Andre år, semester 3

       Offshore feltutvikling (OFF515)

       Studiepoeng: 5

      • RIS650: Enterprise Risk Management

       Andre år, semester 3

       Enterprise Risk Management (RIS650)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Andre år, semester 3

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • STA530: Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring (STA530)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling ved Lund University, Sverige

    • Utveksling ved University of Bologna, Italy

    • Utveksling ved INSA Toulouse, France

    • Utveksling ved Politecnico di Milano University

    • Flere muligheter

Utveksling

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i Risk Analysis er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

Spesialisering: Risk Governance

- Lunds Universitet, Sverige

- University of Trento, Italia

- Catholic University of Portugal, Lisboa

Spesialisering: Engineering and Technology

- Lunds Universitet, Sverige

- Politecnico di Milano, Italia

- INSA Toulouse, Frankrike

- University of Bologna, Italia

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Catholic University of Portugal

  Benytt muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene i Lisboa, Portugal.

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  INSA Toulouse

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Frankrike

  INSA Toulouse

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Portugal

  Catholic University of Portugal

  Benytt muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene i Lisboa, Portugal.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen. Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer:

- Sosialfag
- Helse- og samfunnsfag
- Økonomi og administrasjon
- Hotell og turisme
- Politiutdanning
- Lærerutdanning
- Journalistikk
- Historie og vitenskapsfilosofi

Opptaksregler for spesialisering i Engineering and Technology

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag, teknologi, matematikk (inkludert statistikk), naturvitenskap eller lignende, med minst (tilsvarende) 20 sp i matematikk/statistikk, hvorav minst (tilsvarende) 5 sp i statistikk.
Studenter med en treårig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 sp matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til Master i Risk Analysis, spesialisering i Engineering and Technology, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.»

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i risk analysis, spesialisering in Engineering Risk Analysis and management, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen "Master i teknologi/sivilingeniør".

Alle søkere:
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch