Samfunnssikkerhet - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-SAMSIK

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i Samfunnssikkerhet

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om forebygging og beredskap mot trusler og farer som på en eller annen måte kan gjøre skade i samfunnet. Samfunnssikkerhet er et sentralt begrep i Norge, og hensynet til samfunnssikkerheten styrer viktige prioriteringer i politikken og forvaltningen.

 

Masterstudiet i samfunnssikkerhet innebærer tverrfaglig samarbeid og analyse av problemstillinger ut fra organisatoriske, økonomiske og sosiale innfallsvinkler. Samtidig må teknologi og infrastruktur forstås ut fra sine funksjoner i virksomheter og i samfunnet. Da kreves kunnskap om mennesker i organisasjoner - i tillegg til ingeniørkompetanse om aktuelle tekniske systemer. Derfor er både ingeniørfaglige og samfunnsvitenskapelige bachelorutdanninger godkjent for opptak til studiet.

 

Risikoer og sikkerhetsutfordringer kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler på risikoer og sikkerhetsutfordringer som blir drøftet og analysert under studiet er klimaendringer, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, urbanisering, digitalisering, logistikk, handel, kommunikasjon og transport. Samtidig settes det søkelys på endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til politisk, økonomisk og sosial uro, samt organisert kriminalitet eller terrorisme.

 

Masterstudiet gir kompetanse til å arbeide helhetlig med samfunnssikkerhet og

kvalifiserer til arbeid innenfor industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Risiko, sikkerhet og sårbarhet i teknologi, organisasjoner, i institusjoner og i samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner.
K2: Ekstraordinære hendelser og påkjenninger som teknologi og organisasjoner og samfunnet (samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner) kan utsettes for.
K3: Natur- og menneskeskapte trusler mot samfunnet som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, digitalisering, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. 
K4: Særskilte utfordringer med beredskapsplanlegging og håndtering av uønskede hendelser. 
K5: At samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivåer og med ulike faglige perspektiver.
K6: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier, perspektiver og metoder.

Ferdigheter

F1: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
F2 Kunne gjøre selvstendige og kritiske vurderinger av sterke og svake sider ved ulike teorier, metoder og analyseverktøy innen risiko- og sikkerhetsforskning.
F3: Kunne anvende analyseverktøy innenfor risiko- og sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet.
F4: Kunne vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter.
F5: Kunne forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering. 
F6: Kunne analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. 
F7: Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og da spesielt særlige utfordringer med situasjonsforståelse, beslutningstaking og stress man står over for i slike situasjoner.
F8: Kunne arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team. 

Generell kompetanse

G1: Hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet. 
G2: Teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger når det gjelder skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering innenfor privat og offentlig sektor.
G3: En teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i samfunnet.
G4: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G5: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Fagplan

Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng (sp), og er bygd opp av 4 obligatoriske fellesemner á 10 sp hver, 2 obligatoriske spesialiseringsemner á 10 sp hver i samfunnssikkerhet/teknisk samfunnssikkerhet, 3 valgemner á 10 sp hver, samt en avsluttende masteroppgave på 30 sp. 

Følgende emner er obligatoriske: Risiko og samfunnssikkerhet (SAM505), Krisehåndtering (SAM515), Infrastruktur og sårbarhet (SAM500) og Foundations of risk analysis and risk science (RIS505). 

Studenter på spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet skal ta emnet STA500 Sannsynlighetsregning med statistikk 2 i første semester og SAM610 Tekniske sikkerhetssystemer i andre semester. Spesialiseringen i Samfunnssikkerhet skal ta emnet MEE140 Philosophy of Science and Research Methods i første semester og MEE115 Applied Social Science Research Methods i andre semester. 

I tredje semester kommer et obligatorisk oppgaveseminar (uten studiepoeng) som forberedelse til masteroppgaven. Studentene har 30 sp valgemner i tredje semester. Dette er også semesteret hvor det er mulig å ha utveksling. 

Vi gjør oppmerksom på at 10 opptaksplasser er reservert for søkere med bachelor i ingeniørfag som skal velge spesialisering i Teknisk samfunnssikkerhet. Dersom disse studieplassene ikke fylles opp med ingeniørstudenter, vil disse plassene bli overført til spesialisering i samfunnssikkerhet. 

Vi gjør også oppmerksom på at det kan forekomme endringer i studieplanen.

Vi gjør imidlertid også oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen. 

Hva kan du bli?

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med risiko, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

    • SAM690: Oppgaveseminar

     Andre år, semester 3

     Oppgaveseminar (SAM690)

     Studiepoeng: 0

    • SAMMAS: Masteroppgave i samfunnssikkerhet

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i samfunnssikkerhet (SAMMAS)

     Studiepoeng: 30

   • Valg av fordypning, utveksling eller andre valgbare emner 3. semester

    • Beredskap og krisehåndtering

     • Velg 3 emner

      • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

       Andre år, semester 3

       Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

       Studiepoeng: 10

      • SAM530: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

      • SAM560: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

    • Sikkerhet, planlegging og regulering

     • Velg 3 emner

      • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

       Andre år, semester 3

       Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

       Studiepoeng: 10

      • RIS535: Terrorsikring og resiliens

       Andre år, semester 3

       Terrorsikring og resiliens (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

       Andre år, semester 3

       Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

       Studiepoeng: 10

      • SAM600: Granskingsmetodikk

       Andre år, semester 3

       Granskingsmetodikk (SAM600)

       Studiepoeng: 10

    • Andre valgbare emner

     • MEE100: Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

      Studiepoeng: 10

     • MEN105: Organisasjon, ledelse og samfunn

      Andre år, semester 3

      Organisasjon, ledelse og samfunn (MEN105)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

  • Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

    • SAM690: Oppgaveseminar

     Andre år, semester 3

     Oppgaveseminar (SAM690)

     Studiepoeng: 0

    • SAMMAS: Masteroppgave i samfunnssikkerhet

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i samfunnssikkerhet (SAMMAS)

     Studiepoeng: 30

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

     • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

      Andre år, semester 3

      Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

      Studiepoeng: 10

     • RIS520: Teknisk sikkerhet

      Andre år, semester 3

      Teknisk sikkerhet (RIS520)

      Studiepoeng: 10

     • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

      Andre år, semester 3

      Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

      Studiepoeng: 10

     • SAM600: Granskingsmetodikk

      Andre år, semester 3

      Granskingsmetodikk (SAM600)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

    • MEE140: Philosophy of Science and Research Methods

     Første år, semester 1

     Philosophy of Science and Research Methods (MEE140)

     Studiepoeng: 10

    • RIS505: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

    • SAM505: Risiko og samfunnssikkerhet

     Første år, semester 1

     Risiko og samfunnssikkerhet (SAM505)

     Studiepoeng: 10

    • MEE115: Social Science Research Methods

     Første år, semester 2

     Social Science Research Methods (MEE115)

     Studiepoeng: 10

    • SAM500: Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet

     Første år, semester 2

     Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet (SAM500)

     Studiepoeng: 10

    • SAM515: Krisehåndtering

     Første år, semester 2

     Krisehåndtering (SAM515)

     Studiepoeng: 10

    • SAM690: Oppgaveseminar

     Andre år, semester 3

     Oppgaveseminar (SAM690)

     Studiepoeng: 0

    • SAMMAS: Masteroppgave i samfunnssikkerhet

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i samfunnssikkerhet (SAMMAS)

     Studiepoeng: 30

   • Valg av fordypning, utveksling eller andre valgbare emner 3. semester

    • Beredskap og krisehåndtering

     • Velg 3 emner

      • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

       Andre år, semester 3

       Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

       Studiepoeng: 10

      • SAM530: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

      • SAM560: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

    • Sikkerhet, planlegging og regulering

     • Velg 3 emner

      • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

       Andre år, semester 3

       Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

       Studiepoeng: 10

      • RIS535: Terrorisme og sikring

       Andre år, semester 3

       Terrorisme og sikring (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • SAM600: Granskingsmetodikk

       Andre år, semester 3

       Granskingsmetodikk (SAM600)

       Studiepoeng: 10

    • Andre valgbare emner

     • BYG650: Praksis i byplanlegging

      Andre år, semester 3

      Praksis i byplanlegging (BYG650)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

  • Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

    • RIS505: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

     Studiepoeng: 10

    • SAM505: Risiko og samfunnssikkerhet

     Første år, semester 1

     Risiko og samfunnssikkerhet (SAM505)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • SAM500: Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet

     Første år, semester 2

     Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet (SAM500)

     Studiepoeng: 10

    • SAM515: Krisehåndtering

     Første år, semester 2

     Krisehåndtering (SAM515)

     Studiepoeng: 10

    • SAM610: Tekniske sikkerhetssystemer

     Første år, semester 2

     Tekniske sikkerhetssystemer (SAM610)

     Studiepoeng: 10

    • SAM690: Oppgaveseminar

     Andre år, semester 3

     Oppgaveseminar (SAM690)

     Studiepoeng: 0

    • SAMMAS: Masteroppgave i samfunnssikkerhet

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i samfunnssikkerhet (SAMMAS)

     Studiepoeng: 30

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • 3. semester ved UiS - velg 3 emner

     • MEN255: Ledelse og regulering av HMS

      Andre år, semester 3

      Ledelse og regulering av HMS (MEN255)

      Studiepoeng: 10

     • RIS520: Teknisk sikkerhet

      Andre år, semester 3

      Teknisk sikkerhet (RIS520)

      Studiepoeng: 10

     • SAM520: Beredskapsanalyse og -planlegging

      Andre år, semester 3

      Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

      Studiepoeng: 10

     • SAM600: Granskingsmetodikk

      Andre år, semester 3

      Granskingsmetodikk (SAM600)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS - andre valgbare emner

     • BYG650: Praksis i byplanlegging

      Andre år, semester 3

      Praksis i byplanlegging (BYG650)

      Studiepoeng: 10

     • DAT540: Introduksjon til datavitenskap

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

Utveksling

Utvekslingssemester 3.semester

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

I 3. semester på masterprogrammet i samfunnssikkerhet er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Camilla Mellegård

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder for spesialisering i samfunnssikkerhet:

 • Kaunas University of Technology, Litauen
 • Karlstads Universitet, Sverige
 • Tampere University, Finland
 • LTH, Lund University, Sverige
 • San Diego State University, USA
 • Hawaii Pacific University, USA
 • Griffith University, Australia
 • University of Western Australia, Australia

Faglig anbefalte læresteder for spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet:

 • Lund Universitet, Sverige
 • University of Oviedo, Spania (Kun spansktalende)
 • Griffith University, Australia
 • Queensland University of Technologies, Australia
 • University of San Diego, USA
 • California State University, Monterey Bay, USA
 • Reykjavik Universitet, Island

Utveksling

 • Alle land

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Spania

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskrav til master i samfunnssikkerhet - spesialisering i samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, bachelor i «Byplanlegging og samfunnssikkert», bachelor i «Toll, vareførsel og grensekontroll» eller relevant profesjonsutdannelse som f.eks. innen helse, politi og forsvar. For at bachelorgraden skal kvalifisere for opptak kreves det at den har tilstrekkelig dekning i samfunnsvitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi, tilsvarende 10 studiepoeng.

Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:

 • Samfunnsfag
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi/administrasjon
 • Hotell- og reiseliv
 • Politiutdanning
 • Lærerutdanning
 • Journalistikk
 • Historiefag
 • Byplanlegging og samfunnssikkerhet
 • Toll, vareførsel og grensekontroll

 

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi, statsvitenskap eller «Byplanlegging og Samfunnssikkerhet» ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått 4 av følgende emner:

 • BYS100 Risikosamfunnet (10 studiepoeng)
 • BSA230/BYS200 Politikk og risiko (10 studiepoeng)
 • BSA240/BYS210 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 studiepoeng)
 • BSA250/BYS220 Kriser og samfunnssikkerhet (10 studiepoeng)
 • BSA260/BYS310 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 studiepoeng)

Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i sikkerhetsfag, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Københavns Profesjonshøgskole.

Opptakskrav for master i samfunnssikkherhet - spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i samfunnssikkerhet, spesialisering teknisk samfunnssikkerhet, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen "Master i teknologi/sivilingeniør".

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Studieprogramleder: Henrik Kvadsheim

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch