Industriell teknologi og driftsledelse - master 2 år

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor? Med en mastergrad i Industriell teknologi og driftsledelse får du nettopp dette.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

17 for nasjonale søkere og 5 for internasjonale søkere

Følg oss på LinkedIn

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april Søk på Master of Science in Industrial Asset Management i Søknadsweb:

Vil du bygge morgendagens samfunn?
Prosessfabrikk, industriell teknologi.

Om studiet

Dette studiet fokuserer på teknologi, drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer. Dette er relevant for offshore-produksjonsplattformer, landbaserte produksjonsanlegg, prosessanlegg, teknisk infrastruktur, transport og andre fysiske systemer.

Studiet er tverrfaglig og dekker blant annet områdene beslutninger og prestasjonsstyring, pålitelighet og vedlikehold, modellering og simulering av assets, risikostyring, menneskelige og organisatoriske forhold, økonomi og prosjektledelse – som alle har betydning under utvikling, utnyttelse og avvikling av tekniske systemer.

Du får bryne deg på prosjekter og problemstillinger som hentes direkte fra offentlig og privat sektor. Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier.

Hva kan du bli?

Programmet kvalifiserer kandidatene til et bredt utvalg av stillinger innenfor privat industri og offentlige organisasjoner. Ettersom kjernen i masterprogrammet består av og bygger på allment anvendelige prinsipper og metoder, kan nyutdannede kandidater være kvalifisert til mange attraktive stillinger både innenfor offshore- og landbasert industri.

Kandidatene vil generelt være kvalifisert til stillinger innenfor ulike sektorer, herunder eiere og operatører av anlegg, tjeneste- og teknologileverandører, maskinentreprenører, konsulenter, myndigheter samt offentlige institusjoner som er involvert i konstruksjon, bygging, drift, fjerning og/eller gjenvinning av avanserte og komplekse tekniske anlegg og systemer. Dette kan for eksempel omfatte olje- og gassplattformer, produksjonsfasiliteter på havbunnen, borerigger, rørledninger, raffinerier, infrastruktur, energiproduksjon og distribusjon, landbasert produksjon og et bredt utvalg av annen konstruksjons- og prosessindustri.

Mange vil også kunne få interessante jobber innenfor forskning, undervisning eller i offentlig sektor knyttet til kontroll, regulering og myndighetstilsyn overfor ulike industrisektorer.

I tillegg kan en med fullført mastergrad med gjennomsnittskarakter B eller bedre for emner og masteroppgave med karakter A eller B, kvalifisere til opptak til doktorgradstudiet i en teknisk disiplin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Alumniportrett

Ine Høines

Ingeniør i Gassco

Vanessa Sele

Ingeniør i Oceaneering

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert og tverrfaglig kunnskap om industriell teknologi og spesialisert innsikt i teknisk og driftsmessig integritet, samt innovasjon og entreprenørskap.

K2: Kandidaten har grundig og relevant kunnskap om industri- og vedlikeholdsteknikk og styring av smarte og teknologisk støttede industrielle driftsmidler (assets) (f.eks. produksjonssystemer / prosess-systemer / prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer / maskinsystemer / maskiner / utstyr / etc.) som dekker omfanget av NORSOK Z-008 standard og samsvarer med Industri 4-0 visjon.

K3: Kandidaten har grundig og relevant kunnskap innen industriell driftsledelse av avanserte, komplekse og integrerte industrielle driftsmidler (assets) som dekker omfanget av ISO 55000 og IEC 60300 standarder.

K4: Kandidaten har kunnskap om prosjektering og forvaltning av industriell teknologi og driftsledelse som kan benyttes til teknisk og driftsmessig integritetsanalyse, teknologiutvikling og innovasjon, samt entreprenørskap innenfor nye områder av praktisk og/eller teoretisk betydning.

K5: Kandidaten har evnen til å analysere praktiske eller akademiske problemer ved industriell teknologi basert på historikk, tradisjoner samt industrielle og sosiale behov.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger når det gjelder industriell teknologi (f.eks. produksjonssystemer/-prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer/maskiner/utstyr osv.) og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing. Kandidaten kan selvstendig identifisere, kartlegge, analysere og løse utfordrende produksjonsprosesser/produksjonsproblemer ved å bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger i felten.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder og kunnskap til forskning og faglig utvikling på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan fange opp interessentenes behov, måle, analysere og visualisere ytelsesindikatorer og driftsmidlers tilstandstiltak, modellere, simulere og forutsi systematferd, og diagnostisere og foreskrive intervensjoner.

F4: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere praktiske og/eller akademiske argumenter knyttet til prosjektering og forvaltning av industriell teknologi.

F5: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende forskningsetiske standarder knyttet til prosjekteringsaktiviteter samt tekniske og driftsmessige integritetsanalyser, teknologiutvikling og innovasjon og entreprenørskap.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske og forskningsetiske utfordringer og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av nye teknologier, metoder og prinsipper, samt konstruksjons- eller forvaltningsløsninger for industriell teknologi i industrien.

G2: Kandidaten kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter knyttet til industriell teknologi, teknisk og driftsmessig integritet, teknologiutvikling og innovasjon samt entreprenørskap.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende arbeid profesjonelt og selvstendig, og behersker terminologi, språk og uttrykk innenfor industriell teknologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemer, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor teknologi og forvaltning av avansert, kompleks og integrert industriell teknologi i alle livssyklusfaser.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen hvilken som helst teknisk disiplin. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Det kan være en fordel dersom en søker har tatt emner tilknyttet konstruksjonsmessige, tekniske og driftsmessige sider ved tekniske anlegg/systemer og prosesser i sin bachelorgrad OG/ELLER har relevant teknisk og driftsmessig bransjeerfaring knyttet til systemteknikk og prosesser.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i industriell teknologi- og driftsledelse, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informsjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold

   Første år, semester 1

   Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold (IAM540)

   Studiepoeng: 10

  • Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer

   Første år, semester 1

   Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer (IAM570)

   Studiepoeng: 10

  • Smart drift og modellbasert vedlikeholdsteknikk

   Første år, semester 2

   Smart drift og modellbasert vedlikeholdsteknikk (IAM510)

   Studiepoeng: 10

  • Industriell assets, prosesser og prestasjon i moderne kontekst

   Første år, semester 2

   Industriell assets, prosesser og prestasjon i moderne kontekst (IAM560)

   Studiepoeng: 10

  • Pålitelighetsanalyse

   Første år, semester 2

   Pålitelighetsanalyse (RIS510)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og simulering av drift og vedlikehold

   Andre år, semester 3

   Modellering og simulering av drift og vedlikehold (IAM640)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse (IAMMAS)

   Studiepoeng: 30

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Andre år, semester 3

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne 1. semester

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering (STA510)

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte valgemner 3. semester

  • Introduksjon til datavitenskap

   Andre år, semester 3

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • Grønn omstilling

   Andre år, semester 3

   Grønn omstilling (IND570)

   Studiepoeng: 10

  • Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Andre år, semester 3

   Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

   Studiepoeng: 10

  • Teknisk sikkerhet

   Andre år, semester 3

   Teknisk sikkerhet (RIS520)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 3. semester

  • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

   Andre år, semester 3

   Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

   Studiepoeng: 5

  • Prosjektledelse

   Andre år, semester 3

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

  • Supply Chain and Lean Management

   Andre år, semester 3

   Supply Chain and Lean Management (MSB255)

   Studiepoeng: 10

  • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

   Andre år, semester 3

   Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690)

   Studiepoeng: 10

  • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

   Andre år, semester 3

   Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

   Studiepoeng: 10

 • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Hvordan er jobbutsiktene etter endt mastergrad?

spørsmål og svar SOS

Hvorfor skal jeg velge UiS?

Dette studiet, industriell teknologi og driftsledelse, er ganske unikt. Det er ikke så mange ingeniørfag som fokuserer på teknologi, drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer.

Hvordan er jobbutsiktene etter endt mastergrad?

Hvis du ser på arbeidsmarkedet nå, blir den industrielle normalen mer komplisert og mer avansert teknologisk. Studenter må tilegne seg ferdighetssett og kvalifikasjoner utover det tradisjonelle ingeniørfaget. Dette studieprogrammet er utviklet for å gi de kvalifikasjonene som kreves av framtidens ingeniører. Alle som tar dette kurset er konkurransedyktige på arbeidsmarkedet.

Hvilke egenskaper trenger studentene for å lykkes?

Vi trenger ingeniører som kan tenke utenfor boksen. Velger du denne mastergraden, er det en fordel at du er uavhengig, kreativ og ønsker å være en del av den industrielle utviklingen.

Vi utdanner ingeniører som kan tenke utenfor boksen, sier professor Jayantha Liyanage.
Bli med på omvisning på campus UiS!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i industriell teknologi og driftsledelse er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 10 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Ecole centrale de Nantes

  Central Nantes, a top ranking school on the international stage, situated in the beautiful city Nantes.

  Lappeenranta University of Technology

  Lappeenranta University of Technology (LUT) er et ungt og innovativt universitet i Finland, som er kjent for å koble forskning og utdanning innen teknologi og business og ha et strategisk fokus på bærekraftig teknologi og energi. Universitetet ligger i sør-øst Finland og har betydelig akademisk kontakt til Russland.

  Luleå tekniska universitet

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Lappeenranta University of Technology

  Lappeenranta University of Technology (LUT) er et ungt og innovativt universitet i Finland, som er kjent for å koble forskning og utdanning innen teknologi og business og ha et strategisk fokus på bærekraftig teknologi og energi. Universitetet ligger i sør-øst Finland og har betydelig akademisk kontakt til Russland.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Frankrike

  Ecole centrale de Nantes

  Central Nantes, a top ranking school on the international stage, situated in the beautiful city Nantes.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Luleå tekniska universitet

 • Tyskland

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831968
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i industriell teknologi- og driftsledelse
51832794
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Livet som student i Stavanger

Vårt fagmiljø

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Mer fra Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

- Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Fikk innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...