Hopp til hovedinnhold

Paramedisin bachelor

Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

20

Linjeforening

Parasjuk

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 59,2 / 52,3 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Bli paramedisiner ved UiS

Hovedmålet for en paramedisiner er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette krever både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger. 

Studenter i ferdighetstrening
Studenter under ferdighetstrening i ambulansen på HelseCampus (Foto: Cathrine Sneberg).

Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet. Dette innebærer at man må bestå en fysisk opptaksprøve for å være kvalifisert for opptak. I løpet av studietiden vil du også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng). Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, seminar, studiegrupper, og skriftlige studieoppgaver kommer i tillegg til praksisstudier og simulerings- og ferdighetstrening. Sistnevnte vil blant annet gjennomføres i ferdighetslaboratoriene på UiS og på det nye test-, innovasjons- og simuleringssenteret i HelseCampus.

Les mer:

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om medisinske, natur- og samfunnsvitenskapelige emner, og sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen fagområdet
 • har kunnskap om fagutvikling, innovasjon og forskning innen fagområdet
 • kan redegjøre for organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten, ulike helse- og omsorgsfaglige yrkesgruppers oppgaver og roller
 • har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer
 • kan vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen og risiko for uønskede hendelser
 • har kunnskap om organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, samt ledelse av helsetjenestens innsats på skadested

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig kunnskapsbasert praksis
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette og dokumentere pasientbehandlingen
 • kan beherske relevant utstyr, faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og ulike kommunikasjonsformer som er nødvendig for fremtidig yrkesutøvelse - kan vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser
 • kan samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, åpenhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten, informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve og oppkjøring for utrykningskjøring

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • utøver faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert praksis basert på juridisk og etisk bevissthet samt kritisk refleksjon over egen rolle
 • viser evne og vilje til å arbeide kunnskapsbasert og bidra til utvikling, nytenkning og innovasjon i eget fag og helsetjenesten for øvrig i et livslangt læringsperspektiv
 • kan anvende og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål
 • har multikulturell kompetanse som sikrer likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing samt førerkort klasse B (senest innen 01.03 i opptaksåret) og bestått fysisk opptaksprøve.Les mer her

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Hvordan søke?

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt:

opptak@uis.no

Ved spørsmål om opptaksprøven, kontakt: paramedisin@uis.no

Informasjon om opptaksprøven:

Opptaksprøve 2021

Opptaksprøven er i 2021 erstattet av en egenerklæring. Denne blir tilsendt alle som har søkt opptak per e-post, og må lastes opp i nettsøknaden på Samordna opptak innen 15. juni. Vær oppmerksom på at erklæringen skal signeres for hånd. For spørsmål om dette, kontakt: paramedisin@uis.no

Ofte stilte spørsmål om opptaksprøven

Her finner du svar på noen av de mest stilte spørsmålene i forbindelse med opptaksprøven, både praktiske spørsmål om selve testdagen og øvelsene som inngår.

Hovedinngang SIS sportsenter
Opptaksprøven i Stavanger gjennomføres på SIS sportssenter.

Om testdagen:

Hvor kan jeg ta opptaksprøven?

Det er mulig å ta prøven i Stavanger (Universitetet i Stavanger), Oslo (OsloMet), Tromsø (Universitetet i Tromsø), Bodø (Nord Universitet) og Fredrikstad (Høgskolen i Østfold). Du kan bare ta opptaksprøven ett sted, selv om du har søkt flere studiesteder.

Opptaksprøven i Stavanger gjennomføres på SIS sportssenter som ligger på UiS campus. Adressen er Rennebergstien 24, 4021 Stavanger.

Hvordan registrerer jeg meg testdagen?

I inngangspartiet finner du en registreringsmedarbeider. Der melder du at du er kommet, signerer for oppmøte, viser ID, og leverer egenerklæringen for svømmedyktighet.

Når skal jeg møte?

Du skal møte på det tidspunktet som du har fått på bekreftelsesmailen. En halv time etter dette tidspunktet starter opptaksprøven.

Hva skal jeg ha på meg?

Lett treningstøy og gode sko. Du skal løpe 3000 meter, og så gjøre styrkeøvelser. Joggesko, shorts og treningstrøye / t-trøye er nok.

Hva gjør jeg om jeg er forsinket?

Kom og meld deg, så prøver vi å sette deg i en annen gruppe. Vi kan ikke garantere at vi får det til, dette avhenger av hvor store grupper vi får. Vi prøver å få det til.

Hvor lang tid tar opptaksprøven?

Mellom 30 minutter og 1 time, litt avhengig av om gruppen du møter sammen med er stor eller liten. Sett av en time for sikkerhets skyld.

Om selve testene:

Får jeg karakterer?

Det gis bare bestått / ikke bestått.

Må jeg bestå alle testene?

Ja, alle må bestås for at søknaden skal behandles.

Kan jeg gjøre alternative styrketester?

Nei.

Hvor mange forsøk har jeg på styrketestene og 3000 meteren?

Ett forsøk.

Hvis jeg stryker, når kan jeg prøve igjen?

Til neste år.

Hva er rekkefølgen på testene?

Først løpes 3000 meter. Etter denne får dere puste ut i noen få minutter, så starter styrketestene. Gruppen deles i tre mindre grupper og styrketestene gjennomgås etter sirkelprinsippet. Rekkefølge for styrkeøvelsene vil derfor være ulik for hver enkelt deltaker.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Praksisstudier

Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør en sentral del av utdanningen.

ambulansearbeidere
Ambulansetjenesten er et av flere aktuelle praksissteder (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Den prehospitale tjenesten har en viktig samhandlingsrolle som bindeledd mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og oppgaven med å lede pasienten til riktig behandlingsnivå tilfaller ofte ambulansetjenesten. Studentene vil derfor i løpet av utdanningen gjennomføre praksis innen ulike fagområder relatert til paramedisinerens yrkesutøvelse.

Alle studenter må være forberedt på at praksisstudier kan bli gjennomført ved institusjoner og i kommuner utenfor Stavanger og i andre fylker enn Rogaland, samt å følge praksisstedets arbeidstid. Vi har praksisplasser i Helse Fonna, Sørlandet Sykehus og Stavanger Universitetssykehus, men arbeider også for å utvide praksisfeltet.

Får praksis ved flere prehospitale tjenester

Studentene vil ha praksis i ambulansetjenesten, på legevakt/kommunal akutt døgnenhet (KAD), på akuttmottak, på sykehus, i forbindelse med rehabilitering og i tilknytning til rus- og psykiatri. Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene i utlandet.

Studentene vil få erfaring fra både by- og distriktstjeneste, samt fra sykehusavdelinger for hjertemedisin, nevrologi, barnesykdommer, fødeavdeling og anestesiavdeling. De vil også ha praksis ved en psykiatrisk institusjon og institusjon for rehabilitering og pleie. Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene i utlandet.

Opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy inngår som del av praksisstudiene.

Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene generelt.

Fagmiljøet i prehospital akuttmedisin

UiS har over tid bygget opp et sterkt fagmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus i nært samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

paramedisin ferdighetstrening med traumedukke
Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er i tillegg involvert i en rekke forskningsprosjekt innen fagfeltet (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS tilbyr studieprogram fra bachelor- til doktorgradsnivå i prehospital akuttmedisin.

Bachelorutdanningen i paramedisin startet i 2019 og var det mest søkte studieprogrammet i Norge samme år målt i antall søkere per studieplass. Programmet danner grunnlaget for videre utdanning innen prehospital akuttmedisin.

Det internasjonale masterstudiet i prehospital akuttmedisin vil oppøve prehospitale helsearbeideres evne til å kritisk vurdere kunnskapsbasen innen eget felt og utvikle ferdigheter for kvalitet og kompetanseheving i praksis. Studentene er leger, sykepleiere, paramedisinere eller ambulansearbeidere med klinisk erfaring fra prehospitale tjenester. Programmet startet i 2014, og har for tiden studenter fra fire kontinent.

Ph.d.-programmet i helse og medisin har flere kandidater som forsker på prehospitale tjenester. I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse er det etablert en forskningsklynge innen prehospital pasientsikkerhet som en del av forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. I samarbeid med lokale aktører innen innovasjon, gjennomføres det et doktorgradsprosjekt med fokus på fjernundervisning i prehospitale ultralydundersøkelser.

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon Paramedisin bachelor
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester (12 ukers praksis i utlandet)Opplegg for utvekslingen

Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!På bachelorprogrammet i paramedisin er det lagt til rette for utveksling i 5.semester, i form av 12 ukers praksis i utlandet. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien.Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena BrekkeGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon+
Utveksling
 • Alle land

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Storbritannia

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

Kontakt:

Universitetslektor
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Faglige spørsmål

paramedisin@uis.no

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: