Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

60

Poenggrense

2022: 56,8 / 52,0 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Vil du studere bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger?

Om studiet

Kontroll langs landeveg.
Tollere gjennomfører kontroll på landeveien på Svinesund. Foto: Thomas Haugersveen/Tolletaten.

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og du vil få en unik kombinasjon av teori og praksis i studietiden.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

I programmet inngår 6 måneder praksis på tollsteder. Tollere vil også være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet. Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Les mer:

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

K1: Tolletatens roller, oppgaver, organisering og funksjon i samfunnet. 

K2: Logistikk, leveringskjeder og varestrømmer i internasjonal handel. 

K3: Relevante lover og regler innenfor Tolletatens arbeidsområde. 

K4: Muligheter og utfordringer i arbeidet med tanke på HMS, risiko, etterretning og sikkerhet. 

K5: Praktiske anvendelser av metodiske og vitenskapsteoretiske verktøy. 

K6: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet. 

Ferdigheter 

F1: Relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller. 

F2: Organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidssituasjonen. 

F3: Rapportere relevant informasjon til kollegaer og annen samarbeidende myndighet. 

F4: Kommunisere med brukere på en trygg og relasjonsfremmende måte og kjenne til hvordan god kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner. 

F5: Gjennomføre kontroller og forklare sanksjonsmuligheter og straffereaksjoner som inntrer ved overtredelse av gjeldende lover og regler. 

F6: Samhandle med ulike aktører og delta i tverrfaglig samarbeid. 

F7: Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer. 

Generell kompetanse 

G1: Se og skape sammenhenger mellom de teoriske emnene og praksis i utdanningen.  

G2: Identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.  

G3: Kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass.  

G4: Analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse.  

G5: Anvende individuelle, gruppebaserte og organisasjonsperspektiv i analyser og beskrivelser av relevante fenomen.  

G6: Forstå Tolletatens roller i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og andre aktører.  

G7: Raskt sette seg inn i endringer i rammebetingelser for virksomheten, organisering, lovverk og prosedyrer  

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for arbeid i Tolletaten, men kan også være relevant for yrker som håndterer varestrømmer og internasjonal handel. 

Arbeid i Tolletaten

Gjennomført bachelorutdanning kan kvalifisere til videre mastergradsstudier i økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Dette gjelder blant annet executive master i business administrasjon (krever 2-3 års yrkespraksis i tillegg) og masterutdanninger i samfunnssikkerhet og endringsledelse.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Våre studenter

Dette jobber vi med

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel

   Første år, semester 1

   Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel (TOL100)

   Studiepoeng: 10

  • Helse, miljø og sikkerhet

   Første år, semester 1

   Helse, miljø og sikkerhet (TOL120)

   Studiepoeng: 10

  • Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

   Første år, semester 1

   Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (TOL130)

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode

   Første år, semester 2

   Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode (TOL110)

   Studiepoeng: 10

  • Toll og vareførsel

   Første år, semester 2

   Toll og vareførsel (TOL200)

   Studiepoeng: 10

  • Praksis 1

   Første år, semester 2

   Praksis 1 (TOL280)

   Studiepoeng: 10

  • Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi (TOL160)

   Studiepoeng: 10

  • Forvaltningsrett

   Andre år, semester 3

   Forvaltningsrett (TOL210)

   Studiepoeng: 10

  • Tollrett og relaterte juridiske emner

   Andre år, semester 3

   Tollrett og relaterte juridiske emner (TOL220)

   Studiepoeng: 10

  • Praksis 2

   Tredje år, semester 5

   Praksis 2 (TOL380)

   Studiepoeng: 30

  • Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll (TOLBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Etterretning og risikovurdering

   Tredje år, semester 6

   Etterretning og risikovurdering (TOL310)

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 4. semester

  • Obligatoriske emner 4. semester

   • Vitenskapsteori og metode

    Andre år, semester 4

    Vitenskapsteori og metode (TOL170)

    Studiepoeng: 10

   • Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse

    Andre år, semester 4

    Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse (TOL250)

    Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet, IKT og beredskap

    Andre år, semester 4

    Sikkerhet, IKT og beredskap (TOL260)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

Spørsmål og svar

Få svar på noen aktuelle spørsmål om bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte relevante emner fra andre studieemner?

Først etter at du har fått opptak kan du søke om evt. godkjenning og innpass av andre avlagte emner.


Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Praksisperiodene er obligatoriske.

Kan man ta master i toll?

Per nå finnes ingen master i toll i Norge. Det finnes noen masterstudier internasjonalt, blant annet i Tyskland og Nederland, Australia. Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om disse. Du vil imidlertid være kvalifisert til en rekke masterstudier innen samfunnsfaglig retning ved Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner.

Kan jeg ta emner som enkeltemner eller privatist?

Nei, det er dessverre ikke mulig.

Kan jeg søke opptak til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll på bakgrunn av realkompetanse?

Du kan kun søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom du ikke har generell studiekompetanse. Les om realkompetanse.

Fakultetet foretar en faglig vurdering hvor det sees på om den utdanning og praksis som er dokumentert, er relevant og omfattende nok til at den som søker er kvalifisert for det aktuelle studiet.

Hva regnes som relevant praksis?

Eksempler på relevante arbeidsgivere er: Forsvaret, Sivilforsvaret, Fengselsvesenet, Spedisjons- eller logistikkfirma, Brann- og redningsetaten, Politi- og lensmannsetaten, Service og administrasjon, håndverkeryrker som f.eks. mekaniker, vekterfirma.

Det stilles krav om at du har hatt relevant stillingstype, eller relevante oppgaver. Du kan for eksempel ha jobbet som vekter, offiser, fengselsbetjent, osv.

Eksempler på utdanning som regnes med er: Videregående, fagskole, yrkesfag, høyere utdanning, befalsskole, Fengselsskolen. Du kan få inntil to år med utdanning regnet som relevant praksis.

Annet som kan regnes med er: Førstegangstjeneste regnes som relevant praksis. Unntaksvis vil du kunne få uttelling for kurs. Kurs må være relevant, og ha hatt en varighet på minst tre måneder.

Hva regnes ikke som relevant praksis?

Siden det er ganske strengt hva som vurderes som relevant praksis, vil veldig mange former for praksis vurderes som ikke relevant.

Noen få eksempler på praksis som ikke anses relevant er om du har jobbet som butikkmedarbeider, elektriker, snekker, kokk, servitør, guide, renholdsarbeider, eller med salg.

Merk at listen med eksempler er veiledende. Fakultetet forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt dokumentert praksis er relevant.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog politiattest

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Fom. opptaket 2023 gis det to tilleggspoeng for menn på studiet.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Se flere glimt fra hverdagen i Tolletaten.
Dopingmidler beslaglegges. Foto: Terje Heiestad/Tolletaten
Se presentasjon om Toll, vareførsel og grensekontroll fra Åpen dag 2021.
Bli med på omvisning på campus UiS!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semesterOpplegg for utvekslingen

I 4. semester på bachelorprogrammet i toll, vareførsel og grensekontroll er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp emner med til sammen 30 studiepoeng i 4. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Kristi Løne 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Mid Sweden University

  Mittuniversitetet har campuser i Östersund, Sundsvoll og Härnösand.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Sverige

  Mid Sweden University

  Mittuniversitetet har campuser i Östersund, Sundsvoll og Härnösand.

Din linjeforening

BaTo

Linjeforeningen til bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved universitet i Stavanger.

Om BaTo

BaTo deler innhold som er relevant for nåværende studenter, framtidige tollstudenter og folk som bare er nysgjerrige på tollstudiet.
Visste du at BaTo har en podcast? I podcasten Rød/Grønn sone kan du høre om hverdagen til tollstudentene. Klikk her for å høre Rød/grønn sone på Spotify.

Kontakt oss

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831552
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging er et av de mest forskningstunge instituttene i Norge. Instituttet har en rekke masterstudium innen svært aktuelle områder. Toll, vareførsel og grensekontroll er et tverrfaglig studie, deler av undervisningen vil også foregå på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Livet som student i Stavanger

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP)

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Røstvik i BBC-dokumentar

Samarbeidet mellom UiS-professor Harald N. Røstvik og a-ha-vokalist Morten Harket har blitt til en dokumentar om Norges ...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...