Hopp til hovedinnhold

Lesing i skolen

Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående opplæring. Her vil du finne undervisningsopplegg og praksisfortellinger, tips og materiale til observasjon og kartlegging, samt omtale fagartikler og bøker som kan være nyttige.

Publisert: Endret:

Søk etter ressurser – Begynneropplæring

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Ungdomstrinnet

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Mellomtrinnet

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Søk etter ressurser – Videregående skole

Klikk for å søke. Bruk så menyen til høyre for å filtrere og gjøre utvalg.

Bla i ressurser: Praksisfortellinger og undervisningsopplegg

Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag

I de estetiske fagene møter elevene på multimodale tekster, og må kunne lese og tolke tegn og symboler.

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

Materiell: Bøker og hefter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Lesesenteret, eller der ansatte ved senteret er forfatter eller med...

Hefte: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

Når ungdommar i vidaregåande skole les, er det nokre føresetnader som må vere oppfylt for at dei skal kunne lære av lesi...

Hefte: Skrivetrappa

Eit elevhefte som lærar og elev bruker saman ved undervegsvurdering av skriving.

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Å leggje til rette for undring og forventning

Eit undervisningsopplegg som hjelper elevane til å få forventningar og undre seg over boka. Opplegget er basert på Jakob...

Korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk

Eit undervisningsopplegg for 7. klassingar som visar korleis elevar med bokmål som opplæringsspråk kan skrive nynorsk. B...

På sporet - eit svar på kva tidleg innsats i begynnaropplæringa kan vere

Kva er tidleg innsats i lesing? Korleis gjer me det heilt konkret? Dette spørsmålet er dagsaktuelt trass i at tidleg inn...

Bok i bruk: Dramatisering av den late skredderen

Undervisningsopplegget er brukt på 1.trinn av Kari Ingeleiv Søreide, og legger vekt på samtale om illustrasjonene og tek...

Hefte: Nynorsk i bruk

Nynorsk i bruk inneheld ulike artiklar som alle har det til felles at dei fokuserer på det nynorske skriftspråket i ein ...

Hefte: Fagbok i bruk

Trenger du idéer til hvordan du kan arbeide med lesing av fagtekster? Lise Helgevold og Liv Engen ved Lesesenteret har s...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gan...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.

Bla i ressurser: Fagartikler, hefter og fagbøker

Å motivere og engasjere for lesing i helse- og oppvekstfag

Når vi skal arbeide med elevane si læring og utvikle kunnskap, forståing og ferdigheit i helse- og oppvekstfag, må vi ar...

Å skrive i norsk og i yrkesfag

Skriving er ein grunnleggjande ferdigheit også i yrkesfaglege programfag på vidaregåande skule.

Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag

I de estetiske fagene møter elevene på multimodale tekster, og må kunne lese og tolke tegn og symboler.

Fagspesifikk norskundervisning

Hvordan arbeide fagspesifikt i norsk etter literacy-reformen?

La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også re...

Lesesenterets blogg

Lesesenterets ansatte blogger om aktuelle spørsmål om leseopplæring og leseforskning.

Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne...

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Fartsblind leseopplæring

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Sett av tid til elevenes egen lesing!

BLOGG: Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette fo...

Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

BLOGG: Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir ...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Lesestrategiar – middel, ikkje mål

Sjølv om strategiomgrepet er i bruk i skulen kan det vera nyttig å friska opp kva som kjenneteiknar lesestrategiar og sk...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og ...

Materiell: Bøker og hefter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Lesesenteret, eller der ansatte ved senteret er forfatter eller med...

Hefte: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

Når ungdommar i vidaregåande skole les, er det nokre føresetnader som må vere oppfylt for at dei skal kunne lære av lesi...

Hefte: Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Hefte: Skrivetrappa

Eit elevhefte som lærar og elev bruker saman ved undervegsvurdering av skriving.

Prøvemateriell: Lesesenterets bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang ell...

Hefte: Når skriftspråket blir utfordrende

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære ...

Hefte: FYR - Treffsikker undervisning

Fagkoordinatorane i norsk frå heile landet har bidratt til dette ressursheftet om lesing av samtidstekst i yrkesfagleg s...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Hefte: Hvordan planlegge for høytlesing?

I dette heftet gir førstelektor Toril Frafjord Hoem forskningsbaserte tips til hvordan du kan planlegge bokvalg, forbere...

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive

For at elevane skal bli gode til å skrive i alle fag, treng dei støtte og tid til å jobbe grundig med tekstane sine. I b...

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet bak den nye boka «God ...

Bla i ressurser: Observasjon og kartlegging

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forkl...

Fartsblind leseopplæring

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor...

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt, mener erfarne barnehagel...

Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen

En studie fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Guttene kan derf...

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene, bekrefter to nye studier. ...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og ...

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10 år.

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn. Utanlandsadopterte blir utsette for eit språkbrot i tillegg ti...

Leselogg – hvorfor og hvordan

Ved hjelp av leselogg kan vi på en systematisk måte få oversikt over hvilke barn som er med, hvilke bøker og lesemåter s...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdigh...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gan...

Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språklig støtte, og utfor...

Nå rettes søkelyset mot elever på mellomtrinnet

Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt forskningsprosjekt.