Praktisk pedagogisk utdanning - deltid


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

P-PPUD

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning på deltid være noe for deg. UiS tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Studiet retter seg mot deg som fra før har en fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5 - 13) og for trinn 8 - 13 for yrkesfaglig PPU.

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fag/yrkesdidaktikk. Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis, 6 uker i første høstsemester og 6 uker i siste semester. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og vidieregående skole. For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjennomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget i første semester kan avlegges.

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Læringsutbytte

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag):

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13:

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante

for profesjons- og yrkesutøvelsen.

- har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,

arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

- kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

- har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

sosiale og flerkulturelle kontekster.

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

tiltak etter gjeldende lovverk.

- kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

kunnskaper.

- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

læring.

- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

(8. - 13. trinn)

- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og

kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

- kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

dokumentasjonsformer.

- kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

-kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt

arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

- kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

inkluderende læringsmiljø

- kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

samarbeidspartnere.

Rammeplan

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Hva kan du bli?

Allmennfaglig PPU kvalifiserer til arbeid på 5 - 13 trinn.

Yrkesfaglig PPU kvalifiserer for arbeid på 8-13 trinn.

Emneevaluering

Studentene er med å evaluere emnene etter fastsatt plan.

Studieplan og emner

 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU211: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • PPU141: Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 (PPU141)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU142: Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 (PPU142)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • PPU211: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • PPU260: Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag (PPU260)

     Studiepoeng: 15

    • PPU220: Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk (PPU220)

     Studiepoeng: 15

    • PPU230: Yrkesdidaktikk elektro og datateknologi

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk elektro og datateknologi (PPU230)

     Studiepoeng: 15

    • PPU270: Yrkesdidaktikk teknologi- og industrifag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk teknologi- og industrifag (PPU270)

     Studiepoeng: 15

 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

     Studiepoeng: 15

    • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP10: Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU211: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • PPU141: Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 (PPU141)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU142: Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 (PPU142)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU290: Fagdidaktikk i økonomisk-administrative fag

     Andre år, semester 4

     Fagdidaktikk i økonomisk-administrative fag (PPU290)

     Studiepoeng: 15

    • PPU330: Fagdidaktikk informasjonsteknologi og medieproduksjon

     Andre år, semester 4

     Fagdidaktikk informasjonsteknologi og medieproduksjon (PPU330)

     Studiepoeng: 15

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP10: Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

     Studiepoeng: 0

    • PPU211: Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

     Studiepoeng: 15

    • PPUP20: Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

     Studiepoeng: 0

    • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

     Studiepoeng: 15

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • PPU260: Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag (PPU260)

     Studiepoeng: 15

    • PPU214: Fagspesifikk yrkesdidaktikk

     Andre år, semester 4

     Fagspesifikk yrkesdidaktikk (PPU214)

     Studiepoeng: 15

    • PPU280: Yrkesdidaktikk i salg, service og reiseliv

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk i salg, service og reiseliv (PPU280)

     Studiepoeng: 15

    • PPU340: Informasjonsteknologi og medieproduksjon yrkesdidaktik

     Andre år, semester 4

     Informasjonsteknologi og medieproduksjon yrkesdidaktik (PPU340)

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad, siste gang til oppstart høsten 2024.

Les mer om de spesifikke fagkravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Finn mer informasjon om opptakskravene og mer: www.uis.no/hvordan-soke-pa-praktisk-pedagogisk-utdanning-ppu

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars.

Kontaktinformasjon

Eivind Øvrebø

studiekoordinator

tlf: 51 83 20 58

eivind.ovrebo@uis.no

Kristin Henanger Haugen

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 77

kristin.h.haugen@uis.no

Lene Båkind Sollie

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 69

lene.b.sollie@uis.no