Ta et årsstudium ved UiS?

Et årsstudium er for deg som kanskje ikke har planer om å ta en grad, men som har lyst til å studere i ett år.

Published Endret
semesterstart 2020
Fra semesterstart på campus Ullandhaug 2020.

Lurer du på hva du skal gjøre til høsten? Ett årsstudium gir deg en god base innenfor en studieretning med 60 studiepoeng som senere kan pakkes inn i en bachelor- eller mastergrad.

For PPU kreves det mastergrad eller bachelorgrad/fagbrev og innpasses ikke et ordinær studieløp eller bachelorgrad. Søknad for PPU går via søknadsweb – lokalt opptak.

Søknadsfrist 15. april

Vi tilbyr flere årsstudier ved UiS. Disse har søknadsfrist 15. april i Samordna opptak: kommunikasjon, idrett, historie, religion, sosiologi, engelsk, nordisk, kunst og håndverk, drama og teater og matematikk.

Drama og teater årsstudium har som formål å forberede studentene til å anvende teater som kunst og læringsform i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring. Du vil bli utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme, hvordan du kan bruke drama og teater i klasserommet og samtidig tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i å lære bort og inspirere ved hjelp av teaterets skapende verktøy.
Du vil få en undervisningskompetanse som gir dybdelæring og pedagogiske strategier med fokus på utvikling av kreativitet, innovasjon, samarbeid og entreprenørskap hos elevene.  
Studentene vil lære skuespillerfag og teaterproduksjon, og hvordan dette anvendes i drama-og teaterpedagogikk i en flerkulturell kontekst. Undervisningen veksler mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid, hvor du får brukt dine kunstneriske evner.

Engelskfaget åpner for økt innsikt i den anglo-amerikanske kulturarven. Årsstudium i engelsk språk og litteratur gir deg en allmenn innføring i engelsk språk og i engelskspråklig litteratur, kultur og samfunnsliv.
Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser. Studiet er nyttig i alle yrker der engelskspråklig kompetanse og kommunikasjon står sentralt.
Årsstudiet åpner for videre utdanning i faget, og kan bygges ut til en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur.

Historiefaget gir deg en bred og allmenn kompetanse som det er behov for blant annet i skole, media og kulturarbeid. Årsstudium i historie går over to semester på ett år, og gir deg en innføring i den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden, fra antikken til i dag. Du får også innføring i historiefaglig teori, metode og didaktikk. Gjennom studiet får du trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.
Du lærer mer om verdenshistorien fra 500 f.Kr. til vår egen tid, samt politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie. I tillegg vil du lære mer om hva historie er, for eksempel hvordan en historikers egne perspektiver kan påvirke vår forståelse av fortiden. Studiet gir deg også en innføring i historiefagets egen historie. Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en historie bachelor.

Årsstudiet i idrett fokuserer på instruksjon av barn og unge, og kan blant annet knyttes til arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet. Årsstudiet vil gjøre deg i stand til å tilrettelegge ulike aktiviteter tilpasset forskjellige aldersgrupper.

Studiet samsvarer med det første året på bachelorstudiet i idrettvitenskap, som du kan søke deg inn på etter endt årsstudium. Det er en fordel å være i god fysisk form og svømmedyktig, da du må bestå ulike fysiske arbeidskrav i løpet av studiet.

Høsten 2021 kan 30 studenter starte på et årsstudium i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger. Årsstudiet i kommunikasjon gir deg en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet og er rettet mot deg som ønsker å arbeide med kommunikasjon i privat eller offentlig sektor.
Som kommunikasjonsstudent lærer du om kommunikasjon som prosess, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, retorikk, etikk og skillelinjer mellom kommunikasjon og markedsføring, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon, strategisk kommunikasjon og kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier.

Kunst og håndverk årsstudium er et kunst- og kulturfag og et praktisk estetisk ferdighetsfag. Kunst-, arkitektur, designhistorie og kunstopplevelser i nærmiljøet er en integrert del av studiet og studiet vil by på en veksling mellom sanseinntrykk, formell kunnskap, analyse, refleksjon, fabulering og handling i materialer. 
Utdanningen er rettet inn mot pedagogisk arbeid i grunnskolen, og studiet er også et videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen. Studiet kan og kvalifisere deg for videre kunststudier. Studiet passer deg som er lærer eller for deg som ønsker å fordype deg i et visuelt kunstfag hvor praktisk estetisk arbeid i ulike materialer står sentralt, kombinert med kunsthistorie og fagdidaktikk. 

Årsstudium i matematikk gir deg en innføring i utvalgte, sentrale tema i ren og anvendt matematikk, og gir deg en solid basis for videre studier i realfag. Du vil få innføring i matematikkens historie, tallteori, gruppeteori, lineær algebra, statistikk og diskret matematikk. Etter studiet vil du ha mer kunnskap om sentrale klassiske områder innen matematikk.
Dette studiet passer deg som ønsker å implementere matematikk i bachelorgraden din, for lærerstudenter som ønsker matematikk i undervisningsfeltet, for lærere i ungdomsskole eller videregående skole som vil oppgradere matematikkompetansen sin, eller for deg som bare ønsker å lære mer matematikk.

Årsstudium nordisk er et bredt sammensatt studium. Du vil få grunnleggende kunnskap i litterær, språklig og retorisk analyse. Du vil tilegne deg analytiske redskaper og teorier til å se tekster i sammenheng på tvers av tidsepoker og kulturelle kontekster. Studiet er bygd opp av fire emner: Språkstruktur og språkvariasjon, nordisk språk og språkhistorie, tekst i kontekst og tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse.
Studiet gir bred tekst- og språkkompetanse, og er dermed nyttig for alle som arbeider med språk og kommunikasjon. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier i nordisk språk og litteratur.

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger og få undervisningskompetanse! Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.
Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5-13) eller voksenopplæring og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU. Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk, som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk med allmennfaglig eller yrkesfaglig retning.  

For PPU kreves det mastergrad eller bachelorgrad/fagbrev og innpasses ikke et ordinær studieløp eller bachelorgrad. Søknad for PPU går via søknadsweb – lokalt opptak.

Årsstudiet i nordisk er et bredt sammensatt studium. Du vil få grunnleggende kunnskap i litterær, språklig og retorisk analyse. Du vil tilegne deg analytiske redskaper og teorier til å se tekster i sammenheng på tvers av tidsepoker og kulturelle kontekster.Studiet er bygd opp av fire emner: Språkstruktur og språkvariasjon, nordisk språk og språkhistorie, tekst i kontekst og tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse.
Studiet gir bred tekst- og språkkompetanse, og er dermed nyttig for alle som arbeider med språk og kommunikasjon. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier i nordisk språk og litteratur.

Årsstudium i sosiologi passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får verktøy til å delta i samfunnsdebatten. Studiet utruster deg med perspektiver og teorier på samfunnsforhold, som gir grunnlag til å diskutere ulike tema fra ulike synsvinkler. Dette er kunnskap som er etterspurt i dagens arbeidsliv. 
Årsstudium i sosiologi ved UiS gir en grunnleggende samfunnsforståelse. Du får oversikt over sosiologiens arbeidsområde, samt grunnleggende teorier, begreper og forskningsmetoder innen disiplinen. Årsstudiet inngår som 1. år i bachelorgraden i sosiologi. Fullført studium gir grunnlag for å søke direkte opptak til andre året på bachelorprogrammet i sosiologi.