Hopp til hovedinnhold

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Publisert: Endret:
Fakta
Prosjekteier:

Utdanningsetaten i Oslo

Finansiering:
Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Lesesenteret, UiS Matematikksenteret, NTNU Inspera Assessment

Prosjektleder:

Arild Michel Bakken

Samarbeidskommuner:

Stavanger, Trondheim, Bærum, Sandnes, Fredrikstad og Tromsø

Adaptvurder 
adaptvurder

Om Adaptvurder

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Skolene er pliktige til å iverksette tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Lærere og skoleledere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir bedre informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn dagens prøver. 

Oslo kommune har engasjert Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i Adaptvurder - et prosjekt med mål om å utvikle adaptive prøver i lesing og regning for tredje trinn. Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring. 

Gir bedre informasjon om alle elevene

Dagens kartleggingsprøver i lesing og regning avdekker de 20 prosent av elevene som presterer svakest. Disse prøvene gir imidlertid lite detaljert informasjon om hva elevene strever med. De gir heller ikke informasjon om ferdighetene til det store flertallet at elevene som gjennomfører kartleggingen uten merknader.

Adaptive prøver vil gi lærerne informasjon om alle elevene, og utfyllende informasjon om dem som presterer lavest og høyest.

Det blir lagt vekt på at prøvene skal gi god informasjon om elevene, være motiverende å gjennomføre og at de skal oppleves som nyttige for lærerne. I perioden frem til prøvene skal implementeres i 2021/22, vil forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle rammeverk og prøvespesifikasjon, utvikle en oppgavebank, utvikle rammeverk for pilotering og gjennomføring, prøve ut forskjellige modeller og tekniske løsninger, og undersøke opplevelsene til elever og lærere.

Første tildeling i FORKOMMUNE

ADAPTVURDER ble tildelt midler i den første runden av Programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) i Norges forskningsråd. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. 8 prosjekter fikk tildeling. Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre har lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.

Informasjon til deltakerskolene

Ofte stilte spørsmål om utprøvingen av Adaptvurders leseprøve - og svar på disse.

Hvorfor er utprøvingen nødvendig?

For å kunne lage en adaptiv leseprøve er vi nødt til å vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer. Denne informasjonen er nødvendig for å vite hvilke oppgaver en elev skal få i den endelige prøven. Der vil elevens ferdighetsnivå kalkuleres fortløpende, og eleven vil til enhver tid få den oppgaven som passer best til sitt nivå.

For å få vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer må oppgavene prøves ut på et stort antall elever, i flere omganger.

Er prøven adaptiv?

Den endelige prøven vil være adaptiv, men utprøvingen er ikke adaptiv. For å kunne lage en adaptiv prøve må vi først vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer, og dette er formålet med utprøvingen.

Dermed vil elevene som deltar i utprøvingen oppleve at noen oppgaver er altfor vanskelige, mens andre er altfor lette. Det er viktig at lærer kommuniserer dette til elevene i forkant av utprøvingen.

Hvorfor får vi ikke resultatene fra våre elever?

Resultatene fra utprøvingen vil gi oss verdifull informasjon om hvordan oppgavene fungerer, men informasjonen som kommer frem om elevens nivå vil være usikker siden oppgavene ikke er kvalitetssikret på forhånd. Det er derfor ikke forsvarlig å bruke denne informasjonen pedagogisk.

Hva er forskjellen på utprøving og pilot?

Disse to begrepene brukes om det samme: utprøving av oppgaver som del av utviklingen av den endelige prøven.

Når vil den endelige prøven være ferdig?

Den endelige prøven skal være ferdig i 2022.

Hva har vi igjen for å være med?

Først og fremst at dere bidrar til utviklingen av et flott vurderingsverktøy som både vil gi en mer presis vurdering og en bedre prøveopplevelse for elevene fordi de får oppgaver tilpasset sitt nivå. Dette vil komme fremtidige elever ved deres skole til gode.

Som takk for deltagelsen vil dere også få et undervisningsopplegg fra Lesesenteret.

Medarbeidere i Adaptvurder

51832984
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
1011 Førsteamanuensis
51833136
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51831268
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Postdoktor
51833244
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor