Datateknologi - bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-DATA

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Datateknologi handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. Noen eksempler er IT-systemene bak mobiltelefonen, nettbank, nett-tv og fildelingsnettverk. Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra programvareutvikling til styring av datanettverk. For å kunne lage slike systemer må du tilegne deg gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder. 

 

Undervisningen foregår gjennom forelesinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering, samt viktige emner som webprogrammering, databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelorstudiet i datateknologi bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap, som gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet.  Slike grunnlagsfag er derfor plassert i første del av studiet. Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av data- og elektrotekniske emner. Disse er tekniske emner, som innledningsvis gir en introduksjon til områder som er spesielt viktige for studiet. 

UiS har lagt forholdene godt til rette for bachelorstudentene i datateknologi.

Studentene har eget arbeidsrom/sosialrom som disponeres sammen med bachelorstudentene i elektroteknologi. 

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

 • 30 studiepoeng ingeniørfaglige basisemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Ingeniørfaglige basisemner er felles foralle studieprogram.
 • 50-70 studiepoeng programfaglige basisemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 50-70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, ogsom bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valgemner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, bør utføres i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva, samt forkunnskapskrav som angitt i emnebeskrivelsen.

 

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer

Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester.

 

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. 

 

Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr deltidsplaner.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i dataingeniørfaget. Sentrale kunnskaper for alle som omfattes av studieprogram i datateknologi inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk. 

K2: Kandidaten har bred ingeniørfaglig og digital kompetanse, har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, og har kunnskap om hvordan disse kan benyttes i informasjons- og kommunikasjonsteknologiske problemløsning. 

K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og utvikling av programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, prinsippene for universell utforming, samt relevante metoder og arbeidsmåter for utvikling og evaluering av programvare- og datasystemer. 

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis. 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg. 

F2: Kandidaten kan anvende operativsystemer, systemprogramvare samt plattformer for beregnings-, lagrings- og nettverksressurser for utvikling og drift av datasystemer.

F3: Kandidaten kan arbeide i datalaboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter for spesifikasjon av krav, analyse, modellering, abstraksjon, testing, validering og verifikasjon samt utvikling, integrasjon, og evaluering av datasystemer. Kandidaten kan anvende operativsystemer, systemprogramvare og datanettverk samt programmeringsverktøy, modelleringsverktøy og systemutviklingsmiljø.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjons- og kommunikasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten behersker ulike systemutviklingsmetodikker, kan relatere dem og kan velge metodikk til ulike typer datateknologiske systemutviklingsprosjekter.

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en datateknologisk problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i datateknologiske systemløsninger samt integrere og konfigurere standardiserte komponenter for data- og programvaresikkerhet herunder konfidensialitet og tilgjengelighet, informasjonskvalitet og integritet.

G3: Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser. 

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Hva kan du bli?

Dataingeniører er etterspurt i nesten alle bransjer. Du kan få jobb i IT-konsulentselskaper, bedrifter som utvikler annen type teknologi, energiselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og oppgavene for en dataingeniør kan være allsidige.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til master i teknologi, datateknologi.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • DAT240: Videregående programmering

     Tredje år, semester 5

     Videregående programmering (DAT240)

     Studiepoeng: 10

    • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

     Tredje år, semester 5

     Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

     Studiepoeng: 10

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Tredje år, semester 5

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • MAT120: Diskret matematikk

     Tredje år, semester 5

     Diskret matematikk (MAT120)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

   Andre år, semester 3

   Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

   Studiepoeng: 10

  • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

   Andre år, semester 3

   Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

   Studiepoeng: 10

  • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

   Andre år, semester 3

   Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

   Studiepoeng: 10

  • DAT220: Databaser

   Andre år, semester 4

   Databaser (DAT220)

   Studiepoeng: 10

  • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

   Andre år, semester 4

   Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • DAT240: Videregående programmering

     Tredje år, semester 5

     Videregående programmering (DAT240)

     Studiepoeng: 10

    • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

     Tredje år, semester 5

     Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

     Studiepoeng: 10

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Tredje år, semester 5

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • MAT120: Diskret matematikk

     Tredje år, semester 5

     Diskret matematikk (MAT120)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Første år, semester 1

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • RED102: Fysikk for data/elektro

   Første år, semester 1

   Fysikk for data/elektro (RED102)

   Studiepoeng: 5

  • DAT310: Webprogrammering

   Første år, semester 2

   Webprogrammering (DAT310)

   Studiepoeng: 10

  • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

   Første år, semester 2

   Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

   Andre år, semester 3

   Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

   Studiepoeng: 10

  • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

   Andre år, semester 3

   Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

   Studiepoeng: 10

  • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

   Andre år, semester 3

   Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

   Studiepoeng: 10

  • DAT220: Databaser

   Andre år, semester 4

   Databaser (DAT220)

   Studiepoeng: 10

  • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

   Andre år, semester 4

   Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • DAT240: Videregående programmering

     Tredje år, semester 5

     Videregående programmering (DAT240)

     Studiepoeng: 10

    • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

     Tredje år, semester 5

     Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

     Studiepoeng: 10

    • DAT330: Praksis i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i datateknologi (DAT330)

     Studiepoeng: 10

    • MAT120: Diskret matematikk

     Tredje år, semester 5

     Diskret matematikk (MAT120)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Tredje år, semester 5

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlands-opphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

5. semester på bachelorprogrammet i datateknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sheryl Josdal

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Spania

  University of Seville

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal , tlf. 51 83 17 47 , e-post: sheryl.josdal@uis.no