Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-MEDTEK

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Befolkningen blir eldre, og helsevesenet trenger mer avansert medisinsk teknologi. Samtidig vet vi  
stadig mer om sykdommer og diagnostisering på grunn av forskning og utvikling. Vi tilbyr nå en  
bachelorgrad som gir deg mulighet til å jobbe med koblingen mellom teknologi og medisin. Den  
tverrfaglige bachelorgraden i medisinsk teknologi gir deg kunnskap om hvordan man kan bruke teknologi som et verktøy i medisin for å utvikle bedre behandlingsmetoder og bedre diagnoseverktøy. Teknologi man tar for gitt i dag, har blitt til fordi noen så et behov som teknologien kunne løse.  

 
Robotkirurgi, elektriske rullestoler og graviditetstester som i løpet av sekunder viser en medisinsk  
tilstand, har blitt utviklet og tilgjengeliggjort. Utdanningen medisinsk teknologi er tverrfaglig, og kombinerer avansert matematikk, fysikk, elektroteknikk og programmering med anatomi og fysiologi, medisinsk teknologiforvaltning og andre emner som er rettet direkte mot medisinsk teknisk utstyr. Arbeidsformene varierer, du er innom både laboratoriearbeid, gruppearbeid, praktisk og teoretisk  
oppgaveløsning i løpet av studiet. 

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 

 Bachelorstudiet i medisinsk teknologi bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap, som gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet. Slike grunnlagsfag er derfor plassert i første del av studiet. Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av medisinskteknologiske emner. Disse er tekniske emner, som innledningsvis gir en introduksjon til områder som er spesielt viktige for studiet.

  

UiS har lagt forholdene godt til rette for bachelorstudentene i elektroteknologi. Studentene har eget arbeidsrom/sosialrom som disponeres sammen med bachelorstudentene i datateknologi. 

 

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper: 

 

 • 30 studiepoeng ingeniørfaglige basisemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Ingeniørfaglige basisemner er felles for alle studieprogram. 
   
 • 50-70 studiepoeng programfaglige basisemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram. 
   
 • 50-70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis. 
   
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden. 

 

 

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, forelesninger, oppgaveløsning, nettbasert undervisning, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valgemner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. I tillegg finnes det tilbud om å ta et praksisemne med utplassering i en relevant bedrift eller ved sykehus. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, bør utføres i grupper. En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva, samt forkunnskapskrav som angitt i emnebeskrivelsen. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse: 

 

 • Arbeids- og undervisningsformer 
 • Pensumlitteratur 
 • Evalueringsformer 
 • Vurderingsformer  

  

Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. 

 

Ønsker du å kombinere studiet med jobb? Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid. Dette søkes om etter opptak, og instituttet vil da kunne tilby en deltidsplan. Disse deltidsplanene følger ordinær undervisning på dagtid. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag – medisinsk teknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, analog og digital elektronikk, datamaskinarkitektur, sensorer og måleteknikk, reguleringsteknikk samt medisinsk utstyr og medisinsk teknologiforvaltning. 

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk, statistikk, kjemi, programmering og relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig og medisinskteknisk problemløsning.  

K3: Kandidaten har kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet, samt hvordan den teknologiske utviklingen som har vært innen elektrofaget generelt og innen medisinskteknisk utstyr spesielt, preger dagens samfunn.  

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ingeniørfaget, og da spesielt med tanke på anvendelse av elektronikk og metoder innen automatisering, instrumentering, og medisinsk teknologi.  

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og ved å ha kjennskap til fagmiljøer og praksis. 

Ferdigheter 

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse elektrorelaterte problemstillinger som inkluderer modellering, simulering og analyse, samt å gjøre begrunnede valg der det trengs. 

F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse innen programmering (Python, Matlab, Simulink, C). 

F3: Kandidaten har praktisk kompetanse innen bruk av oscilloskop, multimeter, signalgenerator og oppkopling av utstyr, samt behersker forskjellige måletekniske prinsipper, både generelt og innen medisinske anvendelser spesielt. 

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre elektro- og medisinskteknisk relaterte prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan videre dokumentere dette i rapportform. 

F5: Kandidaten kan identifisere og bruke elektrofaglig og medisinskteknisk informasjon og fagstoff til å belyse en elektrorelatert/medisinskteknisk problemstilling. 

F6: Kandidaten kan gjennom innovasjon og entreprenørskap bidra til å finne løsninger på elektrorelaterte/medisinskteknisk problemstillinger med mål om å lage bærekraftige og samfunnsnyttige produkter eller systemer. 

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT. 

G3: Kandidaten kan formidle til ulike målgrupper teknologiens betydning og konsekvenser. 

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre innen ingeniørfaglige problemstillinger. 

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. 

Fagplan

Her finner du skisser over studieplanene.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø. 

Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning 

Hva kan du bli?

Du vil være kvalifisert til jobber i helsesektoren med teknisk utstyr, diagnostikk og bildebehandling. Du vil også være en attraktiv kandidat i medisinsk teknisk industri og farmasøytisk industri. Det antas å være 60-70 sykehus i Norge som enten er offentlige, eller drives med offentlig finansiering. I tillegg kommer primærhelsetjenesten, kommunale helsetjenester, private helse tjenester som drives uten offentlig støtte, utstyrsleverandører og produsenter. 

Alle må etterleve lov og forskrift om medisinsk utstyr der de er pålagt systematisk og planlagt opplæring, risikovurdering, drift, kontroll og vedlikehold av MU. 

Fullført studium kvalifiserer for opptak til 2-årig master i robotteknologi og signalbehandling.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Første år, semester 1

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • RED102: Fysikk for data/elektro

   Første år, semester 1

   Fysikk for data/elektro (RED102)

   Studiepoeng: 5

  • ELE100: Elektroteknikk 1

   Første år, semester 2

   Elektroteknikk 1 (ELE100)

   Studiepoeng: 10

  • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

   Første år, semester 2

   Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • ELE230: Sensorer og måleteknikk

   Andre år, semester 3

   Sensorer og måleteknikk (ELE230)

   Studiepoeng: 10

  • MTE200: Medisinsk utstyr

   Andre år, semester 3

   Medisinsk utstyr (MTE200)

   Studiepoeng: 10

  • MTE210: Medisinsk teknologiforvaltning

   Andre år, semester 3

   Medisinsk teknologiforvaltning (MTE210)

   Studiepoeng: 10

  • BIO110: Anatomi og fysiologi

   Andre år, semester 4

   Anatomi og fysiologi (BIO110)

   Studiepoeng: 10

  • ELE320: Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • MTEBAC: Bacheloroppgave i medisinsk teknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i medisinsk teknologi (MTEBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Annet valgemne 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

5. semester 

Opplegg for utvekslingen 

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlands-opphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde, i tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet. 

I 5. semester på bachelorprogrammet i medisinsk teknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarer fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer

Kontaktperson  
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: 

Patricia Retamal 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal, tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no