Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon - masterstudium (M-ØKAD)

Fakta
Studieprogramkode

M-ØKAD

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science in Business Administration - Siviløkonom

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten skal:

Kunnskap: 

 • ha fagkunnskap innen teorier og metoder på sentrale fagområder (regnskap, finans, markedsføring, administrasjon, ledelse, innovasjon og strategi).  
 • kunne undersøke forretningsutfordringer ut fra en forståelse av den kontekst og betydning disse har i beslutningsprosessen.  
 • ha et engasjement i vår tids samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske utfordringer.  
 • ha avansert teoretisk og praktisk kompetanse innen eget spesialiseringsområde (Strategisk markedsføring, Økonomisk analyse, Anvendt finans, Ledelse i en digital økonomi og Næringsutvikling og innovasjon).  
 • ha en grunnleggende forståelse av de forskjellige teoretiske og empiriske tilnærmingene innen økonomi og administrasjon.  
 • ha internalisert de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling (klima og miljø, økonomi og sosiale forhold).  

Ferdigheter: 

 • kunne presentere ideer og beslutninger på en hensiktsmessig måte gjennom god muntlig og skriftlig kommunikasjon.  
 • kunne identifisere, skaffe seg tilgang til, behandle og analysere en rekke informasjonskilder og bruke dem til å utarbeide, teste og evaluere både praktiske og vitenskapelige argumenter.  
 • kunne bruke aktuelle teorier, metoder og analyser innen økonomi og administrasjon generelt, og spesielt innen eget spesialiseringsområde.  
 • kunne bruke faglig kunnskap til å fatte gode bedriftsøkonomiske beslutninger.  
 • kunne individuelt og i samarbeid utvikle og/eller gjennomføre analyser og prosjekter innenfor egne spesialiseringsområder.  
 • kunne evaluere forretningspraksiser ut fra et bærekraftperspektiv.  
 • kunne anvende sin breddekunnskap i et næringsliv i rask endring.

Generell kompetanse:  

 • kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å skaffe seg innsikt på nye og ukjente områder.  
 • kunne analysere relevante problemstillinger på en faglig forsvarlig måte.  
 • kunne oppdatere egen kompetanse og oppnå livslang læring.  
 • kunne fremme etisk og profesjonell atferd.  
 • kunne analysere relevante faglige, akademiske og etiske problemstillinger, og handle deretter på en ansvarsbevisst og bærekraftig måte.  
 • kunne kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger.  
 • kunne medvirke til innovasjon og innovasjonsprosesser.  
 • kunne bidra til samfunnsmessige forbedring gjennom både kommersielle og ideelle organisasjoner.
Intro

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon har en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et spesialiseringsområde som består av tre spesialiseringsemner (til sammen 30 studiepoeng) og en masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng). Studiet består i tillegg av til sammen 30 studiepoeng emner som er felles for alle spesialiseringene (emnene Business Decisions + Data Analytics and Research Methods,) og til sammen 30 studiepoeng som studentene kan velge å bruke på valgemner, internship og/eller utveksling.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder:

 • Anvendt finans
 • Økonomisk analyse
 • Strategisk markedsføring
 • Ledelse i en digital økonomi
 • Næringsutvikling og innovasjon

Mer informasjon om de ulike spesialiseringene finner du under.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø. 

Anvendt finans
Spesialiseringen i anvendt finans forbereder deg på arbeid med finansiering av investeringer og drift i private og offentlige virksomheter. Her møter du tema som kapitalstruktur, verdsetting av eiendeler og investeringsprosjekter, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger innen selskapsorganisering og ledelse samt prosesser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med metoder og verktøy som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansinstitusjoner. Med spesialiseringen Anvendt finans har du gode jobbmuligheter innen bankvirksomhet, kapitalforvaltning og kapitalanskaffelse.

Økonomisk analyse
Spesialiseringen Økonomisk analyse gir deg kompetanse og verktøy til å analysere økonomisk atferd og økonomiske sammenhenger i næringslivet, for offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Du blir i stand til å utføre kompetente analyser av konjunkturutvikling og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, miljøøkonomi og energimarkeder. Spesialiseringen har to retninger: Fordypning i Arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Med denne spesialiseringen har du gode jobbmuligheter både i det private næringslivet (finans, industri, energi) og i offentlig sektor (stat og kommune, fagdirektorat).

Strategisk markedsføring
Strategisk markedsføring gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og danner grunnlaget for en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og setter deg i stand til å håndtere reelle utfordringer som bedrifter stilles overfor. Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med casestudier i grupper, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet. Spesialiseringen innen strategisk markedsføring bygger på prinsippene for et engasjert miljø for samarbeidslæring der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og faglige relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Ledelse i en digital økonomi
Spesialiseringen Ledelse i en digital økonomi gir deg kunnskap om ledelse, strategi og teknologi, og setter deg i stand til å møte de digitale utfordringene dagens organisasjoner stilles overfor. Digital teknologi omgir oss som aldri tidligere og gjør seg gjeldende overalt. Virksomheter må digitalisere for å overleve. Men teknologien innebærer både nye muligheter og en potensiell trussel. Den åpner for nye forretningsmodeller, nye produkter og nye tjenester. Jobber skapes, men jobber forsvinner også, og i tillegg finnes andre trusler - som brudd på personvern og sikkerhet. Etter vårt syn handler digital transformasjon om å ta i bruk forretningsprosesser og arbeidsmåter som gjør at organisasjoner kan konkurrere effektivt i den stadig mer digitale økonomien. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi setter deg i stand til å innta en ledende rolle i denne viktige utviklingen.

Næringsutvikling og innovasjon
Spesialiseringen Næringsutvikling og innovasjon gir deg spesialistkunnskap om hvordan støttende forhold for bærekraftig næringsutvikling skapes og utvikles over tid. Her vil du lære om hvilke roller lokale og nasjonale myndigheter, konsulentfirmaer og ulike støtteorganisasjoner spiller i en slik utvikling, og om hvordan tiltak som fremmer samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og politikkutforming, fungerer. Denne spesialiseringen passer for studenter som tar sikte på karrierer innen nærings- og industriutvikling, regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon, utviklingsorganisasjoner, konsulentvirksomheter, tenketanker, handelskamre, innovative bedrifter eller forskningsvirksomhet.

Fagplan

Studieplanen går over fire semestre og er organisert som følger:

Semester 1
For å etablere et felles utgangspunkt for tenkemåter og metodikk, og for å oppmuntre til kontakt med studenter med ulik bakgrunn og ulike interesser, er to av de tre emnene i første semester fellesemner som tas av samtlige studenter på studiet. Det tredje emnet er en innføring i den spesialiseringen du velger.

Semester 2
Studentene tar så to emner innen spesialiseringen som er valgt, samtidig som de fortsetter med forskningsmetodekurset som er skreddersydd for hver enkelt spesialisering. 

Semester 3
I tredje semester åpnes det for stor fleksibilitet - her står alle studenter fritt til å ta valgemner, dra på utveksling og/eller ta en praktikantstilling ("internship") hos en av våre partnere i næringslivet. Minst et av valgemnene må være utenfor spesialiseringen.

Semester 4
I det fjerde og siste semesteret skriver studentene masteroppgave.

Emneevaluering

Studenter vil bli gitt mulighet til å evaluere studiet gjennom tidligdialoger og sluttevalueringer av emner.

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Kontaktinformasjon - studentsider

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no

Studieplan og emner
 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

  • Spesialisering strategisk innovasjonsledelse

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

     • Velg ett emne

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship

        Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Practices

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Practices

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

  • Spesialisering anvendt finans

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

     • Velg ett emne i 2. eller 3. semester

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance

       Studiepoeng: 10

     • Frie valgemner i 2. og 3. semester

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

     • Velg 10 sp valgemne

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Minor in Economics - obligatorisk emne

       • Minor in Economics - velg to emner

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Practices

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Practices

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering ledelse i en digital økonomi

 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomi og administrasjon - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • Obligatoriske emner

    • Strategy and Business Models

     Første år, semester 1

     Strategy and Business Models

     Studiepoeng: 10

    • Developing and Marketing Innovations

     Første år, semester 2

     Developing and Marketing Innovations

     Studiepoeng: 10

    • Advanced Marketing Analytics

     Første år, semester 2

     Advanced Marketing Analytics

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

  • Spesialisering næringsutvikling og innovasjon

   • Obligatoriske emner

    • Business Development and Innovation: Introduction

     Første år, semester 1

     Business Development and Innovation: Introduction

     Studiepoeng: 10

    • Business development and Innovation: The policy perspective

     Første år, semester 2

     Business development and Innovation: The policy perspective

     Studiepoeng: 10

    • Business development and innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Business development and innovation: The firm perspective

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Studiepoeng: 10

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation

       Studiepoeng: 10

      • Developing and Marketing Innovations

       Første år, semester 2

       Developing and Marketing Innovations

       Studiepoeng: 10

      • Advanced Marketing Analytics

       Første år, semester 2

       Advanced Marketing Analytics

       Studiepoeng: 10

      • Information Management and Digitalization

       Første år, semester 2

       Information Management and Digitalization

       Studiepoeng: 10

      • Investments

       Første år, semester 2

       Investments

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Studiepoeng: 10

      • Business development and Innovation: The policy perspective

       Første år, semester 2

       Business development and Innovation: The policy perspective

       Studiepoeng: 10

      • Business development and innovation: The firm perspective

       Første år, semester 2

       Business development and innovation: The firm perspective

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance

       Studiepoeng: 10

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance

       Studiepoeng: 5

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

     • Velg ett emne

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship

        Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Studiepoeng: 10

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Studiepoeng: 10

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

     • Frie valgemner i 2. og 3. semester

      • Developing and Marketing Innovations

       Første år, semester 2

       Developing and Marketing Innovations

       Studiepoeng: 10

      • Advanced Marketing Analytics

       Første år, semester 2

       Advanced Marketing Analytics

       Studiepoeng: 10

      • Information Management and Digitalization

       Første år, semester 2

       Information Management and Digitalization

       Studiepoeng: 10

      • Empirical Labor Economics

       Første år, semester 2

       Empirical Labor Economics

       Studiepoeng: 10

      • Business development and Innovation: The policy perspective

       Første år, semester 2

       Business development and Innovation: The policy perspective

       Studiepoeng: 10

      • Business development and innovation: The firm perspective

       Første år, semester 2

       Business development and innovation: The firm perspective

       Studiepoeng: 10

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics

       Studiepoeng: 10

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation

       Studiepoeng: 5

     • Velg 10sp valgemne

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering ledelse i en digital økonomi

   • Obligatoriske emner

    • Sustainable Business Practices

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Practices

     Studiepoeng: 10

    • Leadership and Organisational Change

     Første år, semester 2

     Leadership and Organisational Change

     Studiepoeng: 10

    • Information Management and Digitalization

     Første år, semester 2

     Information Management and Digitalization

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship

        Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter som søker studieopphold i utlandet om å ha fullført normert studieplan, ved å ha bestått de første 60sp av programmet.

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan ta utgangspunkt i din spesialisering eller andre interessefelt.

Emnene du velger må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Bandung Institute of Technology

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Doshisha University

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Friedrich Schiller University of Jena

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  The University of Tokyo

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Indonesia

  Bandung Institute of Technology

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  Doshisha University

  The University of Tokyo

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  Friedrich Schiller University of Jena

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Østerrike

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.