Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon - masterstudium (M-ØKAD)

Fakta
Studieprogramkode

M-ØKAD

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i økonomi og administrasjon

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon har en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et spesialiseringsområde som består av tre spesialiseringsemner (til sammen 30 studiepoeng) og en masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng). Studiet består i tillegg av til sammen 30 studiepoeng emner som er felles for alle spesialiseringene (emnene Business Decisions + Data Analytics and Research Methods,) og til sammen 30 studiepoeng som studentene kan velge å bruke på valgemner, internship og/eller utveksling.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder:

 • Anvendt finans
 • Økonomisk analyse
 • Strategisk markedsføring
 • Ledelse i en digital økonomi
 • Næringsutvikling og innovasjon

Mer informasjon om de ulike spesialiseringene finner du under.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø. 

Anvendt finans
Spesialiseringen i anvendt finans forbereder deg på arbeid med finansiering av investeringer og drift i private og offentlige virksomheter. Her møter du tema som kapitalstruktur, verdsetting av eiendeler og investeringsprosjekter, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer. Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger innen selskapsorganisering og ledelse samt prosesser knyttet til fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med metoder og verktøy som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansinstitusjoner. Med spesialiseringen Anvendt finans har du gode jobbmuligheter innen bankvirksomhet, kapitalforvaltning og kapitalanskaffelse.

Økonomisk analyse
Spesialiseringen Økonomisk analyse gir deg kompetanse og verktøy til å analysere økonomisk atferd og økonomiske sammenhenger i næringslivet, for offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Du blir i stand til å utføre kompetente analyser av konjunkturutvikling og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, miljøøkonomi og energimarkeder. Spesialiseringen har to retninger: Fordypning i Arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Med denne spesialiseringen har du gode jobbmuligheter både i det private næringslivet (finans, industri, energi) og i offentlig sektor (stat og kommune, fagdirektorat).

Strategisk markedsføring
Strategisk markedsføring gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv, styrker dine strategiske evner og ferdigheter og danner grunnlaget for en suksessfull karriere. Spesialiseringen kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking. Spesialiseringen er anvendt og setter deg i stand til å håndtere reelle utfordringer som bedrifter stilles overfor. Du vil lære av faglig ansatte i verdensklasse som kjenner deg ved navn, arbeide med casestudier i grupper, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet. Spesialiseringen innen strategisk markedsføring bygger på prinsippene for et engasjert miljø for samarbeidslæring der medstudenter, de faglige ansatte, næringsliv og tidligere studenter utgjør ditt nettverk av personlige og faglige relasjoner som hjelper deg med å nå dine karrieremål.

Ledelse i en digital økonomi
Spesialiseringen Ledelse i en digital økonomi gir deg kunnskap om ledelse, strategi og teknologi, og setter deg i stand til å møte de digitale utfordringene dagens organisasjoner stilles overfor. Digital teknologi omgir oss som aldri tidligere og gjør seg gjeldende overalt. Virksomheter må digitalisere for å overleve. Men teknologien innebærer både nye muligheter og en potensiell trussel. Den åpner for nye forretningsmodeller, nye produkter og nye tjenester. Jobber skapes, men jobber forsvinner også, og i tillegg finnes andre trusler - som brudd på personvern og sikkerhet. Etter vårt syn handler digital transformasjon om å ta i bruk forretningsprosesser og arbeidsmåter som gjør at organisasjoner kan konkurrere effektivt i den stadig mer digitale økonomien. Dette krever først og fremst ledelse og strategier, og profilen Ledelse i en digital økonomi setter deg i stand til å innta en ledende rolle i denne viktige utviklingen.

Næringsutvikling og innovasjon
Spesialiseringen Næringsutvikling og innovasjon gir deg spesialistkunnskap om hvordan støttende forhold for bærekraftig næringsutvikling skapes og utvikles over tid. Her vil du lære om hvilke roller lokale og nasjonale myndigheter, konsulentfirmaer og ulike støtteorganisasjoner spiller i en slik utvikling, og om hvordan tiltak som fremmer samarbeid, innovasjon, entreprenørskap og politikkutforming, fungerer. Denne spesialiseringen passer for studenter som tar sikte på karrierer innen nærings- og industriutvikling, regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon, utviklingsorganisasjoner, konsulentvirksomheter, tenketanker, handelskamre, innovative bedrifter eller forskningsvirksomhet.

Fagplan

Studieplanen går over fire semestre og er organisert som følger:

Semester 1
For å etablere et felles utgangspunkt for tenkemåter og metodikk, og for å oppmuntre til kontakt med studenter med ulik bakgrunn og ulike interesser, er to av de tre emnene i første semester fellesemner som tas av samtlige studenter på studiet. Det tredje emnet er en innføring i den spesialiseringen du velger.

Semester 2
Studentene tar så to emner innen spesialiseringen som er valgt, samtidig som de fortsetter med forskningsmetodekurset som er skreddersydd for hver enkelt spesialisering. 

Semester 3
I tredje semester åpnes det for stor fleksibilitet - her står alle studenter fritt til å ta valgemner, dra på utveksling og/eller ta en praktikantstilling ("internship") hos en av våre partnere i næringslivet. Minst et av valgemnene må være utenfor spesialiseringen.

Semester 4
I det fjerde og siste semesteret skriver studentene masteroppgave.

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

  • Spesialisering innovasjon

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

     • Valg av minor eller frie valgemner

     • Velg ett emne i 2. eller 3. semester

  • Spesialisering anvendt finans

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester ved UiS

     • Velg ett emne i 2. eller 3. semester

     • 3. semester ved UiS