Presentasjoner fra Nasjonal konferanse om lesing 2022

Her finner du presentasjonene fra Nasjonal konferanse om lesing 2022: "Mellom - Engasjerende tekstarbeid på mellomtrinnet".

Publisert Sist oppdatert

Foredrag og foredragsholdere - dag 1

Trykk på "+" for å lese mer om foredragsholderne.

Oddny judith solheim, bente rigmor walgermo, aslaug fodstad gourvennec, lesesenteret

Engasjerende undervisning: med blikk for elevens, tekstens og lærerens rolle

Engasjement handler om å koble seg på og forholde seg aktivt til det som skal læres. Det kommer til uttrykk i deltakelse, iver, glød, innsats og utholdenhet. Engasjement påvirkes i stor grad av undervisningen. I denne presentasjonen vil Solheim, Walgermo og Gourvennec beskrive hvilke forutsetninger som må være til stede for at elevene skal engasjere seg og komme med eksempler på hvordan en kan iscenesette tekst- og læringsarbeid på en måte som fremmer engasjement.

Engasjer er et forskningsprosjekt ved Lesesenteret i samarbeid med Bærum kommune.

Med professor Oddny Judith Solheim, førsteamanuensis Bente R. Walgermo, førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec.

oddny judith solheim

Intensivt opplegg for elever som strever med lesing

Elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet har ofte mange nederlagsopplevelser knyttet til lesing og læring. Mange av disse elevene utvikler derfor negative holdninger til lesing og framstår som passive og uselvstendige lesere. Tiltak for denne elevgruppen må en derfor sikte mot å fremme både leseferdighet, mestringstro og motivasjon for lesing. I dette innlegget vil Oddny Judith Solheim beskrive hvordan prinsipper for engasjerende undervisning kan ivaretas i tiltak for elever som strever med lesing.

Portrett: Oddny Judith Solheim - Foto: Elisabeth Tønnessen
Professor Oddny Judith Solheim

Med professor Oddny Judith Solheim

førsteamanuensis Hege rangnes, Lesesenteret:

«Vi vet at vi skal jobbe med begrep, men ikke så mye annet» Læreres arbeid med fagtekster i språkheterogene klasserom

Mange lærere opplever å stå i et dilemma når de skal undervise i fagtekster. Tekstene er skrevet med akademisk språk, og lærerne opplever at mange elever ikke har språklige forutsetninger for å forstå tekstene. I dette foredraget tematiseres arbeid med tekster som et utgangspunkt for å støtte elevenes utvikling av språk- og leseferdigheter.

Hege Rangnes
Førsteamanuensis Hege Ranges

Hege Rangnes er førsteamanuensis ved Lesesenteret. Hun har mange års erfaring som lærer i barneskolen og er særlig opptatt av arbeid med språk og tekster i et inkluderende læringsfellesskap.

Førsteamanuensis Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret:

 «Da jeg bare fikk roa levra litt …»

Lærere kan ta en dominerende eller mer tilbaketrukket rolle i tekstsamtaler på mellomtrinnet. I dette innlegget vil Johanne Ur Sæbø fortelle fra sin forskning der en lærer prøver ut ulike tilnærminger i norsktimene på 7.trinn. Da læreren tok en risiko i sin egen undervisning, viste det seg å skape noen nye muligheter for elevene.

Portrett: Johanne Ur Sæbø - Foto: Elisabeth Tønnessen
Førsteamanuensis og ph.d-student Johanne Ur Sæbø

 Johanne Ur Sæbø har mange års erfaring som lærer i barneskolen, og er nå førsteamanuensis ved Lesesenteret. Hennes PhD-prosjekt omhandler muntlighet på mellomtrinnet.

kari frendem folgerø

«Skal me på biblioteket i dag?»

Born og unge brukar mindre tid på lesing i dag enn dei gjorde for berre nokre år sidan. I innlegget tek Kari Frendem Folgerø utgangspunkt i masteroppgåva si der ho undersøkte korleis bibliotektimen kan vera eit bidrag i arbeidet med engasjement og motivasjon for lesing hos elevar på barneskulen, og om det er ulikskapar knytt til alder og kjønn på elevane.

gutt leser i bibliotek

Kari Frendem Folgerø er kontaktlærar og lærarspesialist i norsk på Svortland skule. Foredraget er basert på ein kvalitativ studie om korleis bibliotektimen kan stimulera engasjement og motivasjon for lesing hos elevar på barneskulen.

monica mitchell og marit aasen

Skolebiblioteket og læreplanen

Hva slags skolebibliotek trenger vi i møte med dagens unge lesere og dagens skole? I dette foredraget ser Monica Mitchell og Marit Aasen nærmere på hvordan skolebiblioteket kan være en ressurs i realiseringen av fagfornyelsen.

Monica Mitchell og Marit Aasen
Førsteamanuensis Monica G. Mitchell og universitetslektor Marit Aasen

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis i Utdanningsvitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Hun underviser i emner som omhandler lesing og litteraturarbeid i klasserommet, lesestimulering og leseglede og bildeboka som tekst. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns litterære tekstmøter, med særlig vekt på bildeboka.

Marit Aasen er universitetslektor i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Hun underviser i emner som omhandler lesing i alle fag på mellomtrinnet og andrespråkspedagogikk. Marit Aasen jobber ellers med lokal kompetanseutvikling og har blant annet utviklet nettressursen «Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs» i Språkløyper.no

paolo scarabocci og ingebjørg madland, ddv, igis, uis

Dataspill i undervisningen

I didaktisk digitalt verksted (DDV) ved UiS finnes det en imponerende mengde digitalt utstyr, som alle drar deg med inn i "fremtidens klasserom". I dette foredraget vil universitetslektor Paolo Scarabocci og lærerstudent Ingebjørg Madland fortelle om mulighetene dataspill kan gi for undervisningen.

Paolo Haaland Scarbocci, IGIS
Paolo Scarabocci, DDV, UIS

Ingebjørg Madland er studentassistent i Didaktisk digitalt verksted (DDV) og GLU-student. Paolo H. Scarbocci:
Prosjektleder i Didaktisk digitalt verksted (DDV)/Universitetslektor i digitale medier - Lead Ambassador for Future Classroom Lab i Norge.

Forskningsområder

  • Bruk av immersive teknologier som pedagogisk verktøy i skole og utdanning. Publiserte i mars 2021 en rapport om «Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen» sammen med Morten B. Njå.
  • Data- og videospill som estetiske læringsopplevelser i skolen. Var sammen med Kulturtanken med å utvikle et rammeverk for formidling av dataspill i skolen. Det foreligger også en rapport som vil komme ut nå i mars 2022.
  • Deltar et europeisk prosjekt – NOTELEB (No Teacher Educator Left Behind, 2020-2023) som skal bidra til å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i høyere utdanning.
  • Deltar i europeiske prosjekt – The STEAM Upgrade, hvor målet er å utvikle digitale ressurser gjennom STEAM Learning for pedagoger i barnehager og skoler.
  • Har vært med å utvikle Språkløyper.

Tønes

Tønes er årets musikalske gjest under Nasjonal konferanse om lesing. Tønes er en av våre fremste visekunstnere og har vunnet en rekke priser.

Tønes NB KUN VED AVTALE
Foto: Tommy Ellingsen

Tønes heter egentlig Frank Tønnesen, kommer fra det lille stedet Sokndal i Rogaland og regnes som en av landets beste låtskrivere og tekstforfattere.
I låtene sine forteller han underfundige og humoristiske historier om små og store ting. Han har vunnet Prøysenprisen, Dialektprisen og 3 Spellemannspriser. Dette er en visekunstner verdt å få med seg!
Vil du ha med deg denne eksklusive konserten med en av Norges mest unike låtskrivere, må du melde deg på middagen under Nasjonal konferanse.

Foredrag og foredragsholdere - dag 2

Universitetslektor Evy Jøsok og førsteamanuensis Ingvill Krogstad Svanes, OsloMet:

Åpning av dag 2: Bruk av nyheter og barnelitteratur for å skape rom for kritisk tenking på mellomtrinnet

I foredraget vil Evy Jøsok og Ingvill Krogstad Svanes pakke ut begrepet kritisk tenking og diskutere hva det kan bety for lærere og elever på mellomtrinnet. De skal presentere og drøfte erfaringer i arbeidet med bruk av nyheter og barnelitteratur for å skape rom for kritisk tenking. Hvilke muligheter finnes, og hvilke utfordringer støter vi på?

Ingvill Krogstad Svanes og Evy Jøsok, Oslo Met.

Evy Jøsok er universitetslektor ved  samfunnsfagsseksjonen på lærerutdanningen ved OsloMet. Hun har tidligere jobbet som lektor i undoms,- og videregående skole. Hun forsker hovedsaklig på samfunnsfagsdidaktikk i fagfeltet demokrati og medborgerskap, og kritisk tenking.

Ingvill Krogstad Svanes er førsteamanuensis ved  norskseksjonen på lærerutdanningen ved OsloMet. Hun har tidligere jobbet som lærer på barnetrinnet og er lærebokforfatter. Hennes forskningsinteresser er innen lese- og skriveopplæring, samtaler i norskfaget og kritisk tenkning.

ingrid hilmer, uis

Bærekraft i litteraturundervisninga

I læreplanen i norsk står det at «elevane skal utvikle kunnskap om korleis tekstar framstiller natur, miljø og livsvilkår». Kva betyr dette i praksis? I dette foredraget gir doktorgradstudent Ingrid Hilmer døme på tekstar og tilnærmingar me kan bruke i litteraturundervisning om berekraftig utvikling på mellomtrinnet.

Bilde av ansatt
Stipendiat Ingrid Hilmer

Ingrid Hilmer er stipendiat ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

atle skaftun, lesesenteret

Gruppesamtaler om tekst som rom for elevmedvirkning

Foredraget er knyttet til prosjektet Partnere i praksis, som er et samarbeid mellom UiS og Jærskolen. Skaftun presenterer idegrunnlaget for prosjektet, og noen erfaringer fra arbeidet i norskfaget. En sentral ide i Partners in Practice er å knytte elevmedvirkning til dialogisk deltakelse om ekte faglige problem. I norskfaget handler det om å se teksten som meningsfullt problem.

Atle Skaftun

Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om litteratur, lesing og literacy i norske undervisningskontekster. I den senere tid har han forsket på arbeidet med digitalisering av skolen og tanketeknologier i videre forstand, ikke minst med muntlighetens plass i skolehverdagen. Litterære samtaler forstått som en engasjerende og produktiv arena for elevenes deltakelse i faglig praksis, har vært og er et sentralt interesseområde i Skaftuns forskning.

arne olav nygard, lesesenteret

Elevmedvirkning i naturfag

Førsteamanuensis Arne Olav Nygard forteller fra forskningsprosjektet Partners in practice.

Portrett: Arne Olav Nygard

Arne Olav Nygard er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler om literacy og tekstkultur i digitale medium. I den senere tiden har han vært tilknyttet forskingsprosjekt som handler om muntlighet i skolehverdagen.

ingeborg marie jensen, lesesenteret

Og hva tenker elevene?

Med den nye læreplanens vekt på elevengasjement og elevmedvirkning, kan det være et poeng å finne ut hvordan elevene selv opplever undervisningen. I dette foredraget vil doktorgradsstipendiat Ingeborg Marie Jensen bidra til innsikt i hvordan elever erfarer roller og aktiviteter knyttet til den faglige praksisen i matematikk, samfunnsfag, naturfag og norsk, og hvilke muligheter de opplever at de har for dialog og medvirkning i klasserommet.

Ingeborg Marie Jensen er doktorgradsstipendiat på Lesesenteret med prosjektet «Vilkår for dialog og elevdeltakelse i norskfaget». Målet med studien er å undersøke hvilket rom elever erfarer at de har for medvirkning og deltakelse, og hvordan problembasert dialogisk undervisning kan påvirke refleksjon, kreativitet og kritisk refleksjon hos elevene. Ingeborg Marie Jensen har master i Lesevitenskap og mangeårig erfaring som journalist.

Ingeborg Marie Jensen
Ingeborg Marie Jensen

unni fuglestad, lesesenteret

Engasjerande tekstarbeid på mellomtrinnet, med støtte i Språkløyper

Språkløyper har ført til "høyere prioritering av arbeid med språk, lesing og skriving, bedre koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og kompetanse blant ansatte i utdanningssektoren" står det i evalueringsrapporten frå NIFU. I dette innlegget vil Unni Fuglestad vise korleis arbeid med Språkløyper kan styrke samarbeidet i profesjonsfelleskapet om å vidareutvikle engasjerande undervisning.

Portrett: Unni Synnøve Fuglestad – Foto: Elisabeth Tønnessen
Universitetslektor Unni Fuglestad, Lesesenteret

Unni Fuglestad er universitetslektor og leiar for samfunnskontakt ved Lesesenteret, og har tidlegare arbeidd i ungdomsskule. Ho er prosjektleiar for Språkløyper, og har erfaring frå ei rekke utviklingssamarbeid, som språkkommunar, ungdomstrinn i utvikling og desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Som leiar for samfunnskontakt koordinerer ho Lesesenteret sitt samarbeid med skular, barnehagar og kommunar.

professor åse kari hansen wagner og førsteamanuensis olaug strand, Lesesenteret:

PIRLS 2021

Det er knyttet stor spenning til resultatene fra den store internasjonale undersøkelsen PIRLS 2021, der vi får kunnskap om hvordan det går med leseferdigheten til norske 10-åringer. Resultatene fra PIRLS 2021 blir lagt frem i desember 2022. I dette foredraget vil professor og prosjektleder for PIRLS i Norge, Åse Kari H. Wagner og førsteamanuensis Olaug Strand fortelle hva PIRLS er, hvilken kunnskap denne undersøkelsen gir om norske elevers lesing, og hvilken betydning resultatene fra tidligere PIRLS-runder kan ha for praksis.

Åse Kar H Wagner og Olaug Strand. Foto Elisabeth Tønnessen
Professor Åse Kari H. Wagner og førsteamanuensis Olaug Strand, Lesesenteret

Åse Kari H. Wagner er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Hun leder for tiden Norges deltakelse i PIRLS 2021, en internasjonal studie av 10-åringers leseferdigheter, med over 60 deltakende land. Wagner har ellers arbeidet med emner som spenner fra språkhistorie, språkkontakt og flerspråklighet – til tidlig språkutvikling, begynneropplæring og observasjon/testing (språk og lesing), og vært engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt.

Bidragsytere

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Ekstern tilknyttet UiS
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51832384
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i norskdidaktikk
51831495
HG-N317
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
National Reading Center, University of Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking