Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-BIOKJE

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i realfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Treårig bachelor i biologisk kjemi – bioteknologi utdanner kandidater som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid innen praktisk laboratoriearbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring. Normert studietid for graden er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng.

Studiets innhold, oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiet i biologisk kjemi har i tillegg til basisemner flere spesialiseringsemner som organisk kjemi, biokjemi, mikrobiologi, genteknologi, analytisk kjemi, bioinformatikk og en bacheloroppgave. Undervisningen er allsidig: I noen basisemner er det store forelesninger, i andre emner undervises det i mindre grupper og prosjekter. Emnene i kjemi, mikrobiologi og bioteknologi har laboratorieoppgaver som gir praktisk øving og muligheten til å omsette teori til praksis. Siste semester avsluttes studiet med et større selvstendig arbeid, bacheloroppgaven. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. I bacheloroppgaven jobber en alene eller sammen to studenter. Her får studenten spesialtilpasset veiledning og jobber på et prosjekt som er en del av forskningen til de ansatte, eller i en bedrift etter avtale med ekstern veileder og faglærer på universitetet. Institusjonene skal legge til rette for et internasjonalt semester og et internasjonalt perspektiv i utdanningen. Utdanningen har tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv. Gjennom laboratoriearbeid og prosjektarbeid viser utdanningen teknologiens anvendelse og komplimenterer den teoretiske delen av utdanningen.

Informasjon om valgemner: Valgemner gir en videre fordypning i biologiske eller kjemiske emner. Studenter som ønsker å velge FYS100 Mekanikk som valgemne må ha Fysikk FYS 1 fra videregående skole. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon.

K3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen kjemi og molekylærbiologi gjennom kjemiske, og biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.

K5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologirelaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.

F2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.

F3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, PCR (Polymerase Chain Reaction), identifisering av gener og kloning.

F4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere en problemstilling og skrive en faglig rapport.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.

G3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og gjennom andre relevante uttrykksformer.

G4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Hva kan du bli?

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, akvakultur og havbruk, samt muligheter innen offentlige etater. 

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Dersom en student ønsker opptak til Master i miljøteknologi, bør MAT200 Matematiske metoder 2, MAF310 Numerisk modellering 1 og FYS100 Mekanikk velges som valgemner. 

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

 • Anbefalte valgemner i 6. semester

  • BIO300: Sykdomslære

   Tredje år, semester 6

   Sykdomslære (BIO300)

   Studiepoeng: 10

  • BIO340: Praksis i biovitenskap

   Tredje år, semester 6

   Praksis i biovitenskap (BIO340)

   Studiepoeng: 10

  • BIO600: Bærekraftig mat for fremtiden

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig mat for fremtiden (BIO600)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner i 6. semester

 • Obligatoriske emner

  • BIO230: Molekylærgenetikk og bioinformatikk

   Andre år, semester 3

   Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

   Studiepoeng: 10

  • KJE200: Organisk kjemi 1

   Andre år, semester 3

   Organisk kjemi 1 (KJE200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO200: Biokjemi

   Andre år, semester 4

   Biokjemi (BIO200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO210: Bioteknologi

   Andre år, semester 4

   Bioteknologi (BIO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE240: Analytisk miljøkjemi

   Andre år, semester 4

   Analytisk miljøkjemi (KJE240)

   Studiepoeng: 10

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Velg et av disse to emnene i 3. semester

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

 • Anbefalte valgemner i 6. semester

 • Annet valgemne i 6. semester

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Tredje år, semester 6

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BIO100: Cellebiologi

   Første år, semester 1

   Cellebiologi (BIO100)

   Studiepoeng: 10

  • KJE150: Generell kjemi

   Første år, semester 1

   Generell kjemi (KJE150)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • BIO110: Anatomi og fysiologi

   Første år, semester 2

   Anatomi og fysiologi (BIO110)

   Studiepoeng: 10

  • KJE200: Organisk kjemi 1

   Første år, semester 2

   Organisk kjemi 1 (KJE200)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • BIO230: Molekylærgenetikk og bioinformatikk

   Andre år, semester 3

   Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

   Studiepoeng: 10

  • HHEXPHIL: Examen Philosophicum - HH

   Andre år, semester 3

   Examen Philosophicum - HH (HHEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BIO200: Biokjemi

   Andre år, semester 4

   Biokjemi (BIO200)

   Studiepoeng: 10

  • BIO210: Bioteknologi

   Andre år, semester 4

   Bioteknologi (BIO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE240: Analytisk miljøkjemi

   Andre år, semester 4

   Analytisk miljøkjemi (KJE240)

   Studiepoeng: 10

  • BIOBAC: Bacheloroppgave i biologisk kjemi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Velg et av disse to emnene i 3. semester

 • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester ved Universidad Católica de Valencia

   • Utveksling ved andre læresteder

 • Anbefalte valgemner i 6. semester

 • Annet valgemne i 6. semester

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Tredje år, semester 6

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

Utveksling

I 5. semester på bachelorprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Studiekoordinator ved IKBM: Alina Fandieieva

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-post: post-tn@uis.no.

Studiekoordinator ved IKBM: Alina Fandieieva