Hopp til hovedinnhold

Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-KONMAT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Med en mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. 

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. 

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende. 

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 

Av studiets 120 studiepoeng (sp) utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget fra bachelorstudiet. De resterende 100 studiepoengene utgjøres av 15 sp obligatoriske kjernefag (K), 55 sp spesialiseringssemner (S) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). Studiet har to spesialiseringer:   

 • Maskinteknikk 
 • Konstruksjonsteknikk   

I 3. semester tilbys en rekke valgemner der studenten selv kan fordype seg i emner som passer sine interesser. Innen maskinteknikk kan man enten fordype seg videre innen mekaniske systemer eller lære mer om fornybar energi. For konstruksjonsteknikk kan man velge å lære mer om enten landbaserte eller offshore konstruksjoner.  

Masteroppgaven kan enten tas ved instituttet eller i samarbeid med næringslivet. Instituttet har god kontakt med blant annet offshorerelaterte bedrifter i regionen. For å kunne skrive masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven).  

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.   

Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:  

 • Arbeids- og undervisningsformer  
 • Pensumlitteratur  
 • Evalueringsformer  
 • Vurderingsformer  

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen utforming og beregning av konstruksjoner og spesialisert innsikt avhengig av valg av spesialisering.

K2: En kandidat med spesialisering i konstruksjonsteknikk har inngående kunnskap om naturlaster, materialegenskaper, dimensjonering og analyse av konstruksjoner En kandidat med spesialisering i maskinteknikk har inngående kunnskap om dimensjonering, modellering og analyse av maskintekniske komponenter og systemer, om mikrostruktur og egenskaper av metalliske materialer, korrosjon og korrosjonsvern. Avhengig av valgemner vil en også ha inngående kunnskap om sveiseteknologi, additive produksjonsmetoder eller kunnskap om produksjon av vind- og bølgeenergi og andre energisystemer.

K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet. 

K4: Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Kandidaten behersker konstruksjonsmetodikk, kan anvende dataverktøy for modellering, analyse og simulering og kan realisere løsninger og systemer. 

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.   

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 

F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige problemstillinger og skal kunne delta i utviklingen av ny teknologi samt benytte konvensjonelle metoder for konstruksjon og analyse innen sin spesialisering. 

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. 

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.   

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten. 

G5: Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser. 

Fagplan

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan kandidatene kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

En fullført mastergrad med en gjennomsnittlig gjennomsnittskarakter B for fag, og karakteren A eller B på masteroppgaven, kan kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre universiteter. ​​ 

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt ikvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner
 • Spesialisering konstruksjonsteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Studiepoeng: 5

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering Maskinteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • DAK/DAP og 3D Printing

      Andre år, semester 3

      DAK/DAP og 3D Printing

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

     • Energy, energy technologies, and energy system integration

      Andre år, semester 3

      Energy, energy technologies, and energy system integration

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Studiepoeng: 5

     • Prosjektledelse

      Andre år, semester 3

      Prosjektledelse

      Studiepoeng: 5

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Energy Conversion Technologies

      Andre år, semester 3

      Advanced Energy Conversion Technologies

      Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering konstruksjonsteknikk

  • Obligatoriske emner

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Studiepoeng: 5

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Studiepoeng: 10

     • Offshore feltutvikling

      Andre år, semester 3

      Offshore feltutvikling

      Studiepoeng: 5

     • Rørledninger og stigerør

      Andre år, semester 3

      Rørledninger og stigerør

      Studiepoeng: 5

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering maskinteknikk

  • Obligatoriske emner

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • DAK/DAP og 3D Printing

      Andre år, semester 3

      DAK/DAP og 3D Printing

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi

      Studiepoeng: 10

     • Energy, energy technologies, and energy system integration

      Andre år, semester 3

      Energy, energy technologies, and energy system integration

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Studiepoeng: 5

     • Prosjektledelse

      Andre år, semester 3

      Prosjektledelse

      Studiepoeng: 5

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Studiepoeng: 10

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Energy Conversion Technologies

      Andre år, semester 3

      Advanced Energy Conversion Technologies

      Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen 

I 3. semester på masterprogrammet i konstruksjons – og maskinteknikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter!

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter!

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialisering i konstruksjonsteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med minimum 40 studiepoeng spesialiseringsemner innen konstruksjonstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Opptakskrav til spesialisering i maskinteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon - studentsider

Studiekoordinator: Iselin T. Tjensvold

Studieprogramleder:

 • Maskinteknikk: Knut Erik Teigen Giljarhus
 • Konstruksjonsteknikk: Sudath C. Siriwardane