Hopp til hovedinnhold

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - deltid

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan praktiskpedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg. Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

220

Studiepoeng

60

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Gjør som Maren, ta PPU og bli lærer!

Studiet retter seg mot deg som fra før har en fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5 -13) eller voksenopplæring, og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng innen allmenn- eller yrkesfaglig retning.  

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i første høstsemester og 6 uker i siste semester. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjenomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget  i første semester kan avlegges.

Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Allmennfaglig PPU kvalifiserer til arbeid på 5 - 13 trinn.

Yrkesfaglig PPU kvalifiserer for arbeid på 8-13 trinn.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag):

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13:

Kunnskap

Kandidaten

                - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante 

                  for profesjons- og yrkesutøvelsen.

                - har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,  

                  arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

                  og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

                - kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

                - har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

                  helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

                  yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

                - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

                  sosiale og flerkulturelle kontekster.

                - har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

                  om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

                  nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

                  tiltak etter gjeldende lovverk.

                - kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

                  relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

                  faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

                - kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

                  kunnskaper.

                - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

                  relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

                - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

                  herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

                - kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

                  tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

                  læring.

                - kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

                  og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

                  (8. - 13. trinn)

                - behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og  

                  kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

                - kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

                  valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

                - kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

                  på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

                  kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

                  samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

                  har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

                  sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

                  dokumentasjonsformer.

                - kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

                  elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

                -kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

                  kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

                - kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon,  og at lokalt

                  arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

                - kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

                  inkluderende læringsmiljø

                - kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

                  samarbeidspartnere.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Religion fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Religion fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Kunst og håndverk fagdidaktikk

     Andre år, semester 4

     Kunst og håndverk fagdidaktikk

     Studiepoeng: 15

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 1

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 2

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Kunst, håndverk og design, yrkesdidaktikk

     Andre år, semester 4

     Kunst, håndverk og design, yrkesdidaktikk

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk elektro og datateknologi

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk elektro og datateknologi

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk teknologi- og industrifag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk teknologi- og industrifag

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Les mer om de spesifikke fagkravene.

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Finn mer informasjon om opptakskravene.

Språkkrav

Opptak til PPU studiet har krav i forhold til norsk språk, se forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2.

Slik søker du opptak til PPU

Les mer opptakskrav og hvordan du søker.

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

To voksne studenter sammen med lærer
om ppu

Fagtilbud på PPU deltid

UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på deltidsstudium for studieåret 2021/22, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag.

Allmennfaglig PPU:

 • Engelsk
 • Fremmedspråk (fransk, tysk, spansk)
 • Historie og samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Religion
 • Kunst og håndverk

Yrkesfaglig PPU:

 • Kunst, håndverk og design
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Kvinnelig lærer ser ut over klasserom
Om PPU

Praksis

Praksis er en viktig og obligatorisk del av PPU.

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemester. Praksis er på heltid og krever 100% tilstedeværelse. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få paksis både på ungdomstrinn og videregående skole. 

For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjenomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget  i første semester kan avlegges.

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og PPU spesielt.

spørsmål og svar SOS
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

 • Er det obligatorisk fremmøte på studiet?

På samlingsbasert PPU er det obligatorisk tilstedeværelse 80%.

På heltid og vanlig deltid som regel ikke. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

 • Går det an å utsette praksis?

For å få gå opp til eksamen har ett av emnene krav om at en må ha gjennomført praksis senest i det semesteret den er satt opp.

 • Kan jeg undervise i fag jeg ikke har fagdidaktikk i?

Du kan undervise i fag du har nok studiepoeng i. Du må ikke ha fagdidaktikk i alle fag.

Det går an å ta flere fag (årstudier, enkeltemner f.eks.) etter at du har fullført PPU, og en trenger ikke da søke PPU på ny for å få fagdidaktikk i flere fag for å være kvalifisert til å undervise i fagene.

 • Hva er forskjellen på allmennfaglig og yrkesfaglig PPU?

Kort sagt så har allmennfaglig PPU krav til master, og en kan undervise fra trinn 5 – 13.

Yrkesfaglig PPU har andre opptakskrav, og en kan undervise fra trinn 8 – 13.

 • Hvordan er timeplanen?

Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne. Et av pedagogikkemnene har flere seminarer. På seminarene bearbeider en videre det som er gjennomgått på forelesningen tidligere i uken. På seminarene er det lagt opp til mye studentaktivitet. Det tilbys flere seminarer, som alle er like, med tidspunkt både på dagtid og på ettermiddagstid. Det gjøres for at studentene skal ha mulighet til å velge et tidspunkt som passer for den enkelte. (Seminarene er ikke obligatoriske).

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med en tur inn i framtidens klasserom.

Alumnportrett: PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Linjeforeninger

Lektorstudentene

Fagforeningen for lektor- og PPU-studenter ved Universitetet i Stavanger.

FIKS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Du er kanskje også interessert i:

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og stiller seg noe krit...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Folder og plakat: Doaibmangeatnegasvuohta praksisas (Aktivitetsplikten)

Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre og en plakat om aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9 A. Last...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

MOVE-P – motivasjon og mestring i videregående skole

Hvordan kan skolefaglig motivasjon stimuleres gjennom å fremme et mestringsorientert læringsmiljø?

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Spørsmål frå publikum

Under arrangementet «Kva no, SFO?» under Arendalsuka kom det inn spørsmål frå tilhøyrarar i salen og frå dei som fulgde ...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal ram...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og godt oppvekstmiljø i næ...

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan...

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. ...

SFO

Skolefritidsordningen (SFO/AKS) er en viktig del av norsk skole, og i år kom den aller første, nasjonale rammeplanen for...

Læring for livet

UiS skal vere banebrytande på utdanningsfeltet gjennom å utforske og etablere nye måtar å samhandle på, nasjonalt og int...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Organisasjonsutvikling i barnehage og skole

Her finner du ressurser om organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

Mangfold og inkludering i barnehage og skole

Her finner du ressurser om mangfold og inkludering i barnehage og skole.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Partners in practice

I Partners in practice går forskere, skoler og lærerutdanning sammen om å utvikle skolens praksis. Elevmedvirkning og mo...

Psykisk helse og livsmestring - ressursside

Her finner du ressurser om psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole.

Mobbing - ressursside

Her finner du ressurser om mobbing i barnehage og skole.

Utforsking av tilhøvet mellom språkleg og matematisk dugleik

:

INTERACT – kvalitet i klasseromsinteraksjoner

Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærerer i arbeidet med å sty...

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

Blogg: Ensom – men ikke alene

Ungdata-undersøkelsen fra 2018 viser at minst to elever i hver klasse rammes av ensomhet.

Ta kontakt om du har spørsmål!

Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS
Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS
Seniorkonsulent
51831223
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS