Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teori og praksis

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

2 x 15

Neste oppstart

Del 1 Høsten 2023 Del 2 Høsten 2023

Nivå

Videreutdanning

Søknadsfrist

Del 1 - 15.06.2023 Del 2 - 15.06.2023

Undervisningsform

Nettbasert

Pris

17.000,- pr del + semesteravgift

Hvordan skal vi forstå og definere kritisk tenkning? Hvordan skal vi undervise i og med kritisk tenkning? Gjennom dette kurset skal vi finne svar til disse sentrale spørsmålene…

Professor Alexandre Dessingué

Kritisk tenkning i teori og praksis del 1

Vi henvender oss med dette emnet til lærere i praksis som er interessert i å utvikle innsikt og ferdigheter i hvordan kritisk tenkning som teori kan gjøres om til praktisk klasseromsundervisning.

ungdomsskole klasserom

Innhold

Den praktiske klasseromsundervisningen vi legger opp til i dette emnet er forskningsbasert og tar utgangspunkt i dialogiske undervisningspraksiser som fremmer kritisk tenkning i klasserommet. Dette emnet opererer med en forståelse av kritisk tenkning som helhetlig kompetanse som går utover en ren kognitiv tilnærming, og berører ulike sentrale perspektiver i overordnet del av Fagfornyelsen (KL20). Kritisk og digital dømmekraft, dybdelæring, folkehelse og livsmestring og demokrati og medvirkning er sentrale dimensjoner i Fagfornyelsen som, etter vår mening, har et nært forhold til kritisk tenkning som helhetlig kompetanse og som vil bli diskutert i dette emnet.
Emnet skal kvalifisere studentene for undervisning i og med kritisk tenkning i grunnskolen (5-10) og den videregående skolen. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike teorier, undervisningsmetoder og praksis knyttet til kritisk tenkning. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder med fokus på tema kritisk tenkning i undervisning. Studentene skal også prøve ut konkrete undervisningsopplegg som fremmer kritisk tenkning i egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten
• ha kunnskap og forståelse for Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med vekt på kritisk tenkning og på trinn 5-13 i skolen.
• ha inngående forskningsbasert kunnskap om kritisk tenkning som begrep og som undervisningsmetode.
• ha bred kunnskap om ulike dialogiske undervisningsmetoder som fremmer kritisk tenkning i undervisning.
Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
• kunne reflektere og tolke Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med særlig vekt på kritisk tenkning, dybdelæring og medvirkning.
• kunne kritisk og selvstendig reflektere over egen praksis knyttet til kritisk tenkning.
• kunne bruke varierte og relevante dialogiske undervisningsmetoder og vurderingsformer som fremmer kritisk tenkning i undervisning.
Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
• kunne orientere seg i faglitteratur knyttet til kritisk tenkning, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis.
• kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i fag- og forskningslitteratur i møte med egen praksis.
• kunne kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kritisk tenkning til elever, kolleger og foresatte.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Datoer for nettbasert undervisning

Undervisning på kveldstid: 18:00-21:00

Datoer kommer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen/ vurdering

Muntlig eksamen

Arbeidskrav

I løpet av semesteret skal studentene levere inn et konkret undervisningsopplegg som fremmer kritisk tenkning. Oppgaven skal være på 1000 ord +/- 10%. Alle deltakerne må ha bestått innleveringsoppgave for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er):

Alexandre Dessingué (emneansvarlig)
Navn til flere fagpersoner blir kommunisert senere

Arbeidsformer:

Forelesninger, seminarer, veiledning og utprøving av undervisningsopplegg i praksis

Åpen for:

Emnet retter seg mot humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Emneevaluering:

Studentene er med og evaluerer emnene i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Litteratur

Alexander, R. J. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Dialogos. University of Cambridge. 60 s.
Bugge, H.E. & Dessingué, A. (2022) Å tenke kritisk sammen. Kritisk tenkning i dialogisk undervisningspraksis. Cappelen-Damm. Oslo. 200 s.
Daniel, M. F., Lafortune, L., Pallascio, R., Splitter, L., Slade, C., & De La Garza, T. (2005). “Modeling the development process of dialogical critical thinking in pupils aged 10 to 12 years”. Communication Education, 54(4), 334-354. 20 s.
Freire, P. (1974/2013) Education for critical consciousness. London and New York: Bloomsbury Academic. 140 s.
Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2017). Deep learning: Engage the world change the world. London: Corwin Press. 208 s.
Kwan, Y. W., & Wong, A. F. L. (2014). “The constructivist classroom learning environment and its associations with critical thinking ability of secondary school students in Liberal Studies”. Learning Environments Research, 17(2), 191-207. 15 s.
Schjelderup, A. (2012). Kritisk tenkning i klasserommet: Filosofisk metode i undervisning og veiledning. Oslo: Kommuneforlaget. 180 s.
I tillegg så skal studenten presentere et selvvalgt pensum på ca. 200 s i forbindelse med muntlig eksamen.

Kritisk tenkning i teori og praksis del 2

Vi henvender oss med dette emnet til lærere i praksis som er interessert i å utvikle fordypet innsikt og kompetanse i hvordan kritisk tenkning kan implementeres og utvikles i undervisningen.

lærer med elever

Innhold

I dette emnet skal studentene utarbeide et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til egen praksis i samråd med faglærer. Prosjektet skal handle om å formulere en problemstilling knyttet til implementering og utvikling av kritisk tenkning i egen praksis. Det skal også handle om å bruke relevante teorier knyttet til kritisk tenkning og metoder for innsamling av data, samt å kunne gjennomføre kritiske og selvstendige analyser.
Emnet skal kvalifisere studentene for undervisning og forskning i og med kritisk tenkning i grunnskolen (5-10) og den videregående skolen. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike teorier, undervisningsmetoder og praksis knyttet til kritisk tenkning. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder med fokus på tema kritisk tenkning i undervisning og i et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten
• utvikle kunnskap og forståelse for kritisk tenkning som kompetanse i skolen relatert til en konkret problemstilling forankret i egen praksis.
• ha inngående forskningsbasert kunnskap om kritisk tenkning både som ferdighet og som holdning.
• ha fordypet kunnskap og forståelse for dialogiske undervisningsmetoder som fremmer kritisk tenkning i undervisning.
• ha kunnskap i akademisk skriving, samt bruk av teori og metode i arbeid med forskning.
Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
• kunne reflektere over Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med særlig vekt på kritisk tenkning i egen praksis.
• kunne utvikle et konkret forskningsprosjekt knyttet til kritisk tenkning forankret i egen praksis.
• kunne bruke og vurdere ulike strategier og vurderingsformer som fremmer kritisk tenkning i undervisning.
Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
• kunne orientere seg i og forholde seg kritisk til faglitteratur knyttet til kritisk tenkning for å utvikle egen forståelse og kompetanse.
• kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å planlegge og å gjennomføre et forskningsprosjekt i egen praksis.
• kunne drøfte faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kritisk tenkning i et vitenskapelig arbeid.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Kritisk tenkning i teori og praksis del 1.

Eksamen/vurdering:

Innleveringsoppgave - Oppgaven skal være på 6500 ord +/- 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:

Utkast til problemstilling og prosjektbeskrivelse på 1000 ord +/- 10%
To veiledninger

Fagperson(er):

Alexandre Dessingué (emneansvarlig)
Navn til flere fagpersoner blir kommunisert senere

Arbeidsformer:

Forelesninger, seminarer, veiledning og utvikling av forskning i egen praksis (inkl. innsamling av data).

Åpen for:

Studentene som har bestått emnet kritisk tenkning i teori og praksis del 1.

Emneevaluering:

Studentene er med og evaluerer emnene i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Litteratur

Ellerton, P. (2015). “Metacognition and critical thinking: Some pedagogical imperatives”. In The Palgrave handbook of critical thinking in higher education. Palgrave Macmillan, New York. 409-426. 27 s.
Ennis, R. (2016). Critical Thinking Across the Curriculum: A Vision. Topoi, 1-20. 20 s.
Hancock Dowson, R. & Algozzine B. (2017) Doing case study research. A practical guide for Beginning Researchers. Columbia University. 115 s.
Kuhn, D. (1999). “A Developmental Model of Critical Thinking”. Educational Researcher, 28(2), 16-26. 10 s.
Rienecker, L. & Jørgensen Stray, P. (2013). Den gode oppgaven – Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Fagbokforlaget. 306 s.
Schraw, G. y Dennison, R. S. (1994). “Assessing Metacognitive Awareness.” Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475. 15 s.
Ten Dam, G., & Volman, M. (2004). “Critical Thinking as a Citizenship Competence: Teaching Strategies”. Learning and Instruction, 14(4), 359-379. 20 s.
I tillegg så skal studenten presentere et selvvalgt pensum på ca. 400 s i forbindelse med forskningsprosjekt og oppgaven. Selvvalgt pensum vil innebære litteratur knyttet til både metoder og teorier studenten bruker i eget prosjekt.

Ja, du har tid til å studere.

Slik foregår etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Søknadsfristen for våre studietilbud med oppstart høsten 2023 er utløpt. Emnet "Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsar...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Nå får du muligheten til å lære å lede læringsarbeidet ...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...

Fagperson

Professor i lesevitenskap med vekt på historiedidaktikk og historie-/minnekultur
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning