Kritisk tenkning i teori og praksis

Lær korleis kritisk tenkning som teori kan gjerast om til praktisk klasseromsundervisning. Vidareutdanningstilbod for lærarar på 5. - 13. trinn.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

2 x 15

Neste oppstart

Del 1 Høsten 2024 Del 2 Høsten 2025

Nivå

Videreutdanning

Søknadsfrist

Del 1 - 14.06.2024 Del 2 - 13.06.2025

Undervisningsform

Nettbasert

Vidareutdanninga 'Kritisk tenking i teori og praksis' er under leiing av Alexandre Dessingue, professor ved Institutt for kultur- og språkvitskap.
Få økonomisk støtte til å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et fag er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Kritisk tenkning i teori og praksis del 1 E-KTE100

Vi henvender oss med dette emnet til lærere i praksis som er interessert i å utvikle innsikt og ferdigheter i hvordan kritisk tenkning som teori kan gjøres om til praktisk klasseromsundervisning.

ungdomsskole klasserom

Den praktiske klasseromsundervisningen vi legger opp til i dette emnet er forskningsbasert og tar utgangspunkt i dialogiske undervisningspraksiser som fremmer kritisk tenkning i klasserommet. Dette emnet opererer med en forståelse av kritisk tenkning som helhetlig kompetanse som går utover en ren kognitiv tilnærming, og berører ulike sentrale perspektiver i overordnet del av Fagfornyelsen (KL20). Kritisk og digital dømmekraft, dybdelæring, folkehelse og livsmestring og demokrati og medvirkning er sentrale dimensjoner i Fagfornyelsen som, etter vår mening, har et nært forhold til kritisk tenkning som helhetlig kompetanse og som vil bli diskutert i dette emnet.
Emnet skal kvalifisere studentene for undervisning i og med kritisk tenkning i grunnskolen (5-10) og den videregående skolen. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike teorier, undervisningsmetoder og praksis knyttet til kritisk tenkning. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder med vekt på temaet kritisk tenkning i undervisning. Studentene skal også prøve ut konkrete undervisningsopplegg som fremmer kritisk tenkning i egen praksis.

Fagperson(er):

Alexandre Dessingué (emneansvarlig)
Navn til flere fagpersoner kommer senere.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap og forståelse for Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med vekt på kritisk tenkning og på trinn 5-13 i skolen.
 • ha inngående forskningsbasert kunnskap om kritisk tenkning som begrep og som undervisningsmetode.
 • ha bred kunnskap om ulike dialogiske undervisningsmetoder som fremmer kritisk tenkning i undervisning.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne reflektere og tolke Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med særlig vekt på kritisk tenkning, dybdelæring og medvirkning.
 • kunne kritisk og selvstendig reflektere over egen praksis knyttet til kritisk tenkning.
 • kunne bruke varierte og relevante dialogiske undervisningsmetoder og vurderingsformer som fremmer kritisk tenkning i undervisning.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne orientere seg i faglitteratur knyttet til kritisk tenkning, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis.
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i fag- og forskningslitteratur i møte med egen praksis.
 • kunne kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kritisk tenkning til elever, kolleger og foresatte.

Forelesninger, seminarer, veiledning og utprøving av undervisningsopplegg i praksis

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Nettbasert undervisning på kveldstid: 18:00-21:00

Datoer kommer

Muntlig eksamen

Arbeidskrav

I løpet av semesteret skal studentene levere inn et konkret undervisningsopplegg som fremmer kritisk tenkning. Oppgaven skal være på 1000 ord +/- 10%. Alle deltakerne må ha bestått innleveringsoppgave for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Lærerutdanning eller tilsvarende

Forkunnskapskrav

Ingen

 • Alexander, R. J. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Dialogos. University of Cambridge. 60 s.
 • Bugge, H.E. & Dessingué, A. (2022) Å tenke kritisk sammen. Kritisk tenkning i dialogisk undervisningspraksis. Cappelen-Damm. Oslo. 200 s.
 • Daniel, M. F., Lafortune, L., Pallascio, R., Splitter, L., Slade, C., & De La Garza, T. (2005). “Modeling the development process of dialogical critical thinking in pupils aged 10 to 12 years”. Communication Education, 54(4), 334-354. 20 s.
 • Freire, P. (1974/2013) Education for critical consciousness. London and New York: Bloomsbury Academic. 140 s.
 • Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2017). Deep learning: Engage the world change the world. London: Corwin Press. 208 s.
 • Kwan, Y. W., & Wong, A. F. L. (2014). “The constructivist classroom learning environment and its associations with critical thinking ability of secondary school students in Liberal Studies”. Learning Environments Research, 17(2), 191-207. 15 s.
 • Schjelderup, A. (2012). Kritisk tenkning i klasserommet: Filosofisk metode i undervisning og veiledning. Oslo: Kommuneforlaget. 180 s.
 • I tillegg så skal studenten presentere et selvvalgt pensum på ca. 200 s i forbindelse med muntlig eksamen.

Kritisk tenkning i teori og praksis del 2 E-KTE110

Vi henvender oss med dette emnet til lærere i praksis som er interessert i å utvikle fordypet innsikt og kompetanse i hvordan kritisk tenkning kan implementeres og utvikles i undervisningen.

lærer med elever

Innhold

I dette emnet skal studentene utarbeide et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til egen praksis i samråd med faglærer.

Prosjektet skal handle om å formulere en problemstilling knyttet til implementering og utvikling av kritisk tenkning i egen praksis. Det skal også handle om å bruke relevante teorier knyttet til kritisk tenkning og metoder for innsamling av data, samt å kunne gjennomføre kritiske og selvstendige analyser.

Emnet skal kvalifisere studentene for undervisning og forskning i og med kritisk tenkning i grunnskolen (5-10) og den videregående skolen. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike teorier, undervisningsmetoder og praksis knyttet til kritisk tenkning. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder med vekt på temaet kritisk tenkning i undervisning og i et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til egen praksis.

Fagperson(er):

Alexandre Dessingué (emneansvarlig)
Navn til flere fagpersoner kommer senere.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

 • utvikle kunnskap og forståelse for kritisk tenkning som kompetanse i skolen relatert til en konkret problemstilling forankret i egen praksis.
 • ha inngående forskningsbasert kunnskap om kritisk tenkning både som ferdighet og som holdning.
 • ha fordypet kunnskap og forståelse for dialogiske undervisningsmetoder som fremmer kritisk tenkning i undervisning.
 • ha kunnskap i akademisk skriving, samt bruk av teori og metode i arbeid med forskning.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne reflektere over Fagfornyelses mandat og verdigrunnlag med særlig vekt på kritisk tenkning i egen praksis.
 • kunne utvikle et konkret forskningsprosjekt knyttet til kritisk tenkning forankret i egen praksis.
 • kunne bruke og vurdere ulike strategier og vurderingsformer som fremmer kritisk tenkning i undervisning.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne orientere seg i og forholde seg kritisk til faglitteratur knyttet til kritisk tenkning for å utvikle egen forståelse og kompetanse.
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å planlegge og å gjennomføre et forskningsprosjekt i egen praksis.
 • kunne drøfte faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kritisk tenkning i et vitenskapelig arbeid.

Forelesninger, seminarer, veiledning og utvikling av forskning i egen praksis (inkl. innsamling av data).

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Innleveringsoppgave - Oppgaven skal være på 6500 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:

Utkast til problemstilling og prosjektbeskrivelse på 1000 ord +/- 10%
To veiledninger

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Kritisk tenkning i teori og praksis del 1.

 • Ellerton, P. (2015). “Metacognition and critical thinking: Some pedagogical imperatives”. In The Palgrave handbook of critical thinking in higher education. Palgrave Macmillan, New York. 409-426. 27 s.
 • Ennis, R. (2016). Critical Thinking Across the Curriculum: A Vision. Topoi, 1-20. 20 s.
 • Hancock Dowson, R. & Algozzine B. (2017) Doing case study research. A practical guide for Beginning Researchers. Columbia University. 115 s.
 • Kuhn, D. (1999). “A Developmental Model of Critical Thinking”. Educational Researcher, 28(2), 16-26. 10 s.
 • Rienecker, L. & Jørgensen Stray, P. (2013). Den gode oppgaven – Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Fagbokforlaget. 306 s.
 • Schraw, G. y Dennison, R. S. (1994). “Assessing Metacognitive Awareness.” Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475. 15 s.
 • Ten Dam, G., & Volman, M. (2004). “Critical Thinking as a Citizenship Competence: Teaching Strategies”. Learning and Instruction, 14(4), 359-379. 20 s.
 • I tillegg så skal studenten presentere et selvvalgt pensum på ca. 400 s i forbindelse med forskningsprosjekt og oppgaven. Selvvalgt pensum vil innebære litteratur knyttet til både metoder og teorier studenten bruker i eget prosjekt.

Faglig ansvarlig

Professor i lesevitenskap med vekt på historiedidaktikk og historie-/minnekultur
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Administrative kontaktpersoner

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Konsulent
51832047
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Mer om videreutdanninger

‒ Får innsikt og energi av å ta videreutdanning!

Trude Stokkan Haugen og Helge Stokka har begge godt med erfaring som lærere i mat og helse, men de har manglet den forme...

Programmering i skolen - videreutdanning

Lær deg grunnleggende programmering til bruk i skolefagene i grunnskolen! Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter ...

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter (1.-...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i barnehage og skole

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i barnehagen og skolen kan samhandle enda bed...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng in...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...