Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i psykisk helsepedagogikk.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

4 x 15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert med mulighet til å følge undervisningen digitalt

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

01.08.2024

Pris

15 000,- pr emne + sem.avg. Påmelding og betalingsbetingelse

Skolen er et sted der barn og unge tilbringer mange timer i hverdagen. Læreren er et fast kontaktpunkt og en sentral aktør for å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel, og til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret adferd eller debuterende psykiske helseproblemer. Dette omfatter også selvskading og selvmordsatferd.

Helsedirektoratet
Få økonomisk støtte til å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et fag er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester ( høst og vår). Emnet startes med forbehold om nok påmeldte.

Det er 40 studieplasser per emne.

Finn ut mer om hvert emne ved å trykke på "Les mer" knappen.

Psykisk helsepedaogikk - emne 1 FXPHE1100

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHOs liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert program. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker.

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om psykisk helse i skolen.

Bidra til å gi kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/ forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • Kunnskap og forståelse av psykiske helsevansker som barn og unge strever med, ved hjelp av teori og faglige refleksjoner.
 • Skape forståelse for og lære om tidlig intervensjon og samarbeid med andre hjelpesystemer i saker hvor barn unge viser emosjonelle vansker
 • Hjelpeapparatets tilbud og samarbeidsmuligheter ved psykiske vansker.
 • Hvor viktig lærer/ansattes relasjonsarbeid er og hvordan relasjonsarbeidet kan styrkes
 • Om hvordan lærer/ansatte kan ivareta egen og andres velvære i dette arbeidet

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:

 • Kunne identifisere tidlige tegn og symptomer på psykiske vansker.
 • Vurdere ulike tiltak og verktøy som kan brukes i arbeidet med barn og unge for å skape en positiv utvikling og læring.
 • Kunne utøve et godt relasjonsarbeid for å fremme læring hos barn og unge

Profesjonell (generell) kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Vite hvordan psykiske vansker oppstår og hvordan det påvirker liv og læring
 • Gå i dybden og lære om noen spesifikke psykiske vansker,
 • Studere sammenheng med individuelle og samfunnsmessige risikofaktorer
 • Lære om forebygging og tiltak for å hjelpe barn og unge.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner med case. De oppsatte forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre som selvstudiet.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 1. samling 16. - 17. august 2024
 2. samling 25. - 26. oktober 2024
 3. samling 10. - 11. januar 2025
 4. samling 07. mars 2025

Undervisningen foregår hovedsakelig kl 09.00-15.00 på fredager og kl 09.00-14.00 på lørdager.

Med forbehold om endring

5 dagers individuell hjemmeeksamen

Dato: 7.-11. april 2025

Med forbehold om endring.

Lærerutdanning eller tilsvarende

Lenke til PDF av pensumliste under.

Melde deg på emne 1.

Psykisk helsepedagogikk - emne 2 FXPHE2110

Kunnskap om mestring og mestringsstrategier er viktig og nyttig for alle yrkesgrupper som arbeider med barn og unge.

studenter som gir hverandre high five

Kurset er rettet mot lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med barn og unge, og gir økt kunnskap, forståelse og metoder knyttet til mestring og mestringsopplevelser.

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om mestring og mestringsstrategier

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om læring og mestringsopplevelser i skolen

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • Mestring og mestringsstrategier, i arbeidet med barn og unge ved hjelp av utviklings- og sosialpsykologisk teori og pedagogisk teori, og teori knyttet til barn og unges stress og mestring.
 • Psykiske helsevansker, om årsaker, tidlig symptomer og tiltak som kan være til hjelp, ved hjelp av teori og refleksjon omkring praksis.
 • Hvordan vanskelige situasjoner, knyttet til psykiske vansker, kan forebygges og håndteres når det oppstår emosjonelle vansker i barnehage og skolesituasjoner.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:

 • Identifisere tidlig symptomer på vansker
 • Lære om verktøy som kan være til hjelp, hvor det er mulig å søke hjelp og hvordan det kan skapes samarbeid for å hjelpe barn og unge.

Profesjonell (generell) kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Ha kunnskap om viktigheten av lærer/ansattes relasjonskompetanse og tiltak, som kan styrke og skape gode utviklingsmuligheter for barn og ansatte, samt positiv utvikling og læring.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner med case. De oppsatte forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre som selvstudiet.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 1. samling 23. - 24. august 2024
 2. samling 01. - 02. november 2024
 3. samling 17. - 18. januar 2025
 4. samling 14. mars 2025

Undervisningen foregår hovedsakelig kl 09.00-15.00 på fredager og kl 09.00-14.00 på lørdager.

Med forbehold om endring

5 dagers individuell hjemmeeksamen.

Dato: 5.-9. mai 2025

Med forbehold om endring

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Lenke til PDF av pensumliste under.

Melde deg på emne 2

Psykisk helsepedagogikk - emne 3 FXPHE3100

Dette emnet handler om en helhetlig forståelse av reaksjoner og konsekvenser av kriser og traumer med fokus på vold, seksuelle overgrep, selvmord og håndtering av utfordrende situasjon.

Studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige og traumatiske situasjoner oppstår. Studiet vil også fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse og hjelpeapparatets tilbud når krisen rammer.

Innhold

Del 1 og 2: Grunnforståelse og variantforståelse ved kriser og traumer
Del 3: Lærerperspektivet og lærerrollen
Del 4: Resiliens

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • Å kunne skape en forståelse for hvordan kriser og traumer oppstår, hvilke symptomer de som rammes kan få og hvordan barn og unge som har opplevd kriser og traumer fungerer i hverdagen
 • Årsaker og ulike former for negative hendelser og psykiske- og samfunnsmessige konsekvenser av traumereaksjoner av vold og seksuelle overgrep og forebygging av dette, og barn som pårørende, samt å lære om forebygging av selvmord.
 • Traumesensitiv omsorg, og traumesensitive/informerte barnehager og skoler, for å få kunnskap om tiltak som kan iverksettes, for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår og læring.
 • Relasjonsarbeid og viktigheten av en god lærer/ansatte relasjon i dette arbeidet.
 • Hvordan samregulering og selvregulering henger sammen, og hvordan man selv kan ivareta seg selv for å skape bedre forhold for barn og unge.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:

 • Lære om håndtering av utfordrende situasjoner, som kan oppstå i barnehage og skole, eller i hjelpeapparatsystemet og arbeid knyttet til tematikken.
 • Å få kunnskap om ulike praktiske verktøy og modeller, som kan være til hjelp i tiltak rettet mot barn og unge, som har opplevd traumer.
 • Å få kunnskap om henvisningskompetanse og samarbeid med hjelpeapparatet.

Profesjonell (generell) kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forstå hvordan traumer påvirker barns fungering og læring, samt om hvordan traumebasert omsorg og traumesensitive/informerte skoler kan være til hjelp for barn.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner med case. De oppsatte forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre som selvstudiet.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 1. samling 30. - 31. august 2024
 2. samling 08. - 09 november 2024
 3. samling 24. - 25. januar 2025
 4. samling 21. mars 2025

Undervisningen foregår hovedsakelig kl 09.00-15.00 på fredager og kl 09.00-14.00 på lørdager.

Med forbehold om endring

5 dagers individuell hjemmeeksamen.

Dato: 12.-16. mai 2025

Med forbehold om endring

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Lenke til PDF av pensumliste under.

Melde deg på emne 3.

Psykisk helsepedagogikk - emne 4 FXPHE4100

Utdanningen ønsker å fremme viktigheten av at gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Mennesket lever i og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik bygges den mentale grunnmuren som skal være elevens grunnutrustning i møte med livets skiftene omstendigheter og påkjenninger.

Dette studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige situasjoner inntrer og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil også legge vekt på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse, og helseapparatets tilbud.  Studiet sikter mot å bidra til økt kunnskap til ulike elevgrupper og utfordringer slik at gode tiltak kan iverksettes. Kurset vil formidle kunnskap om anerkjente mestringsstrategier og forskning.

Innhold

Del 1 Grunnforståelse

Del 2 Lærerperspektiv

Del 3: Praktisk relasjonskompetanse

Del 4: Ivaretagelsen

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • Psykiske vansker og hvordan de kan forstås og forebygges i arbeidslivet, spesielt i en barnehage og skolekontekst
 • Hvordan psykiske vansker påvirker vår fungering i arbeid og i livet.
 • Å kunne skape forståelse og gi kunnskap om hvordan tidlig tilknytning og relasjonsutvikling henger sammen med vår utvikling og personlighet, og påvirker oss gjennom livsløpet.
 • Forståelse og kunnskap om relasjonsarbeid som beskyttende faktor i barn og unges utvikling, og også i voksnes fungering i livsløpet og når man møter vanskelige situasjoner i arbeid eller privat.
 • Hvordan gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø
 • Hvordan man kan ivareta egen helse og fungering i arbeidet med barn, unge og i omsorgsarbeid.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å:

 • Vurdere å velge tiltak som kan være til hjelp for å fremme god relasjonsutvikling og læring i et barnehage/skole og arbeidsmiljø
 • Utvikle kompetanse på kommunikasjon og relasjonsarbeid, ved å øve på kommunikasjonsferdigheter gjennom øvelser og verktøy

Profesjonell (generell) kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Ha kjennskap til hvordan gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner med case. De oppsatte forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre som selvstudiet.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 1. samling 13. - 14. september 2024
 2. samling 15. - 16. november 2024
 3. samling 31.januar - 1. februar 2025
 4. samling 28. mars 2025

Undervisningen foregår hovedsakelig kl 09.00-15.00 på fredager og kl 09.00-14.00 på lørdager.

Med forbehold om endring

5 dagers individuell hjemmeeksamen.

Dato: 19. - 23. mai 2025

Med forbehold om endring

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Lenke til PDF av pensumliste under.

Meld deg på emne 4.

Fagperson

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Administrative kontaktpersoner

Konsulent
51832047
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Mikroemne: Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Som en del av en nasjonal satsing på lesing og at vi sammen må jobbe for økte leseferdigheter i skolen, tilbyr nå Nasjon...

‒ Får innsikt og energi av å ta videreutdanning!

Trude Stokkan Haugen og Helge Stokka har begge godt med erfaring som lærere i mat og helse, men de har manglet den forme...

Programmering i skolen - videreutdanning

Lær deg grunnleggende programmering til bruk i skolefagene i grunnskolen! Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter ...

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter (1.-...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i barnehage og skole

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i barnehagen og skolen kan samhandle enda bed...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng in...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...