Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

4 x 15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert med mulighet til å følge undervisningen digitalt

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

14.06.2024

Pris

15 000,- pr emne + sem.avg. Påmelding og betalingsbetingelse

Skolen er et sted der barn og unge tilbringer mange timer i hverdagen. Læreren er et fast kontaktpunkt og en sentral aktør for å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel, og til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret adferd eller debuterende psykiske helseproblemer. Dette omfatter også selvskading og selvmordsatferd.

Helsedirektoratet
Få økonomisk støtte til å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et fag er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester ( høst og vår). Emnet startes med forbehold om nok påmeldte.

Det er 40 studieplasser per emne.

Finn ut mer om hvert emne ved å trykke på "Les mer" knappen.

Psykisk helsepedaogikk - emne 1 FXPHE1100

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHOs liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert program. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer også for medarbeidere i kultur- og fritidssektoren.

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker.

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om psykisk helse i skolen.

Bidra til å gi kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/ forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

 1. samling 16.-17. august
 2. samling 25.-.26. oktober
 3. samling 10.-11. januar
 4. samling 07. mars

Med forbehold om endring.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. 7.-11. april.

Med forbehold om endring.

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire emner

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester (høst og vår). Emnet startes med forbehold om nok påmeldte.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Meld deg på emne 1.

Psykisk helsepedagogikk - emne 2 FXPHE2110

Kunnskap om mestring og mestringsstrategier er viktig og nyttig for alle yrkesgrupper som arbeider med barn og unge.

studenter som gir hverandre high five

Kurset er rettet mot lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med barn og unge, og gir økt kunnskap, forståelse og metoder knyttet til mestring og mestringsopplevelser.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak til god mestring

Redegjøre for læringsteorier knyttet til mestring og anvende disse

Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om mestring og mestringsstrategier

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om læring og mestringsopplevelser i skolen

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

 1. samling 23.-24. august
 2. samling 01.-02. november
 3. samling 17.-18. januar
 4. samling 14. mars

Med forbehold om endring.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. 5.-9. mai.

Med forbehold om endring.

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire emner

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester (høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte emnet.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Melde deg på emne 2.

Psykisk helsepedagogikk - emne 3 FXPHE3100

Dette emnet handler om kriser, traumer og overgrep. Kurset gir yrkesgrupper som arbeider med barn og unge kunnskap og verktøy til å håndtere situasjoner knyttet til temaet.

Alle som jobber med barn kan i løpet av arbeidslivet oppleve å ha ansvar for barn som går gjennom kriser eller traumer.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak ved kriser og traumer

Kunne redegjøre for læringsteorier knyttet til kriser og traumer og anvende disse

Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen

Økt kunnskap og forståelse blant lærere om kriser, traumer og overgrep

Styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe

Gi et verktøy til å implementere kunnskapen om forebygging og styrking i skolen

Innhold

Del 1 og 2: Grunnforståelse og variantforståelse ved kriser og traumer
Del 3: Lærerperspektivet og lærerrollen
Del 4: Resiliens

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

 1. samling 30.-31. august
 2. samling 08.-09 november
 3. samling 24.-25. januar
 4. samling 21. mars

Med forbehold om endring.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. 12.-16. mai.

Med forbehold om endring.

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire emner

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester (høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte emnet.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Meld deg på emne 3.

Psykisk helsepedagogikk - emne 4 FXPHE4100

Utdanningen ønsker å fremme viktigheten av at gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Mennesket lever i og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik bygges den mentale grunnmuren som skal være elevens grunnutrustning i møte med livets skiftene omstendigheter og påkjenninger.

Dette studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige situasjoner inntrer og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil også legge vekt på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse, og helseapparatets tilbud.  Studiet sikter mot å bidra til økt kunnskap til ulike elevgrupper og utfordringer slik at gode tiltak kan iverksettes. Kurset vil formidle kunnskap om anerkjente mestringsstrategier og forskning.

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 Grunnforståelse

 • Relasjoner sett i et utviklingsperspektiv
 • Tilknytning og reguleringsstøtte
 • Hjernens utvikling gjennom stimuli
 • Relasjoner i flerkulturell kontekst

Del 2 Lærerperspektiv

 • Relasjonens betydning for læring
 • Relasjoner og sosiale ferdigheter

Del 3: Praktisk relasjonskompetanse

 • Trygghet og utforskning er grunnmuren i skolen
 • Relasjoner og tilknytning med fokus på ledere, lærere og elever
 • I den andre sted; relasjonens betydning i dialog og danning

Del 4: Ivaretagelsen

 • Relasjonsarbeideren er en containerarbeider – debrifing og erfaring med mellommenneskelige samhandlinger i arbeid med mennesker
 • God relasjonskompetanse – hvordan og hvorfor?

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

 1. samling 13.-14. september
 2. samling 15.-16. november
 3. samling 31.januar-1. februar
 4. samling 28. mars

Med forbehold om endring.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. 19.-23. mai.

Med forbehold om endring.

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire emner

Psykisk helsepedagogikk består av fire emner. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hvert emne går over to semester (høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte emnet.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Meld deg på emne 4.

‒ Får innsikt og energi av å ta videreutdanning!

Trude Stokkan Haugen og Helge Stokka har begge godt med erfaring som lærere i mat og helse, men de har manglet den forme...

Programmering i skolen - videreutdanning

Lær deg grunnleggende programmering til bruk i skolefagene i grunnskolen! Kurset er rettet mot lærere og lærerstudenter ...

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er et tilleggsutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer til fast stilling som pedagogisk l...

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Lær korleis kritisk tenkning som teori kan gjerast om til praktisk klasseromsundervisning. Vidareutdanningstilbod for læ...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter (1.-...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng in...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...

Fagperson

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Administrative kontaktpersoner

Konsulent
51832047
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning