Hopp til hovedinnhold

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

4 x 15

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Samlingsbasert med mulighet til å følge undervisningen digitalt

Neste oppstart

Høsten 2022

Søknadsfrist

10.08.2022

Pris

15 000,- pr modul + sem.avg.

Skolen er et sted der barn og unge tilbringer mange timer i hverdagen. Læreren er et fast kontaktpunkt og en sentral aktør for å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel, og til å fange opp elever med vanskelig livssituasjon, endret adferd eller debuterende psykiske helseproblemer. Dette omfatter også selvskading og selvmordsatferd.

Helsedirektoratet

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hver modul går over to semester ( høst og vår). Modulen startes med forbehold om nok påmeldte.

modul 1 er fulltegnet for studieåret 2022/2023

FXPHE1100 Psykisk helsepedaogikk - modul 1

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. PÅ WHOs liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert program. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer også for medarbeidere i kultur- og fritidssektoren.

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker.

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om psykisk helse i skolen.

Bidra til å gi kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/ forebygging/mestring

Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma

Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

19.- 20. august 2022

18. - 19. november 2022

6.- 7. januar 2023

10. mars 2023

Eksamen

Hjemmeeksamen

11.-21. april 2023

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hver modul går over to semester ( høst og vår). Modulen startes med forbehold om nok påmeldte.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på modul 1

FXPHE2110 Psykisk helsepedagogikk - modul 2

Kunnskap om mestring og mestringsstrategier er viktig og nyttig for alle yrkesgrupper som arbeider med barn og unge.

studenter som gir hverandre high five

Kurset er rettet mot lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med barn og unge, og gir økt kunnskap, forståelse og metoder knyttet til mestring og mestringsopplevelser.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak til god mestring

Redegjøre for læringsteorier knyttet til mestring og anvende disse

Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen

Beskrivelse av studiet

Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om mestring og mestringsstrategier

Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe

Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om læring og mestringsopplevelser i skolen

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/forebygging/mestring

Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma

Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

26. - 27. august 2022

25. - 26. november 2022

13. - 14. januar 2023

17. mars 2023

Eksamen

Hjemmeeksamen

24.- 28. april 2022

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hver modul går over to semester ( høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på modul 2

FXPHE3100 Psykisk helsepedagogikk - modul 3

Denne modulen handler om kriser, traumer og overgrep. Kurset gir yrkesgrupper som arbeider med barn og unge kunnskap og verktøy til å håndtere situasjoner knyttet til temaet.

Alle som jobber med barn kan i løpet av arbeidslivet oppleve å ha ansvar for barn som går gjennom kriser eller traumer.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak ved kriser og traumer

Kunne redegjøre for læringsteorier knyttet til kriser og traumer og anvende disse

Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen

Økt kunnskap og forståelse blant lærere om kriser, traumer og overgrep

Styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe

Gi et verktøy til å implementere kunnskapen om forebygging og styrking i skolen

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 og 2: Grunnforståelse og variantforståelse ved kriser og traumer

Del 3: Lærerperspektivet og lærerrollen

Del 4: Resiliens

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

2. - 3. september 2022

2. - 3. desember 2022

20. - 21. januar 2023

24. mars 2023

Eksamen

Hjemmeeksamen

8.- 12. mai 2023

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hver modul går over to semester ( høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på modul 3

FXPHE4100 Psykisk helsepedagogikk - modul 4

Utdanningen ønsker å fremme viktigheten av at gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Mennesket lever i og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik bygges den mentale grunnmuren som skal være elevens grunnutrustning i møte med livets skiftene omstendigheter og påkjenninger.

Dette studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige situasjoner inntrer og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil også fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse, og helseapparatets tilbud.  Studiet sikter mot å bidra til økt kunnskap i forhold til ulike elevgrupper og utfordringer slik at gode tiltak kan iversettes. Kurset vil formidle kunnskap om anerkjente mestringsstrategier og forskning.

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 Grunnforståelse

- Relasjoner sett i et utviklingsperspektiv

- Tilknytning og reguleringsstøtte

- Hjernens utvikling gjennom stimuli

- Relasjoner i flerkulturell kontekst

Del 2 Lærerperspektiv

- Relasjonens betydning for læring

- Relasjoner og sosiale ferdigheter

Del 3: Praktisk relasjonskompetanse

- Trygghet og utforskning er grunnmuren i skolen

- Relasjoner og tilknytning med fokus på ledere, lærere og elever

- I den andre sted; relasjonens betydning i dialog og danning

Del 4: Ivaretagelsen

Relasjonsarbeideren er en containerarbeider – debrifing og erfaring med mellommenneskelige samhandlinger i arbeid med mennesker

God relasjonskompetanse – hvordan og hvorfor?

Undervisning

4 samlinger (fredag og lørdag) fordelt på to semester.

16. - 17. september 2022

9. - 10. desember 2022

27. - 28. januar 2023

31. mars 2022

Eksamen

Hjemmeeksamen

22.- 26. mai 2023

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Hver modul går over to semester ( høst og vår). Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på modul 4

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Høsten 2022 kan du endre på det! Nå får du muligheten t...

Videreutdanning ved Lesesenteret 2022/23

Er du lærer eller barnehagelærer? Finn din videreutdanning her! Søknadsperiode: 1. februar – 1. mars 2022.

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–4. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det vil trolig ikke være midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Student...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det vil trolig ikke være midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studente...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke og videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Studenter fornøyde med kompetanse for kvalitet

Det er kort tid igjen til å søke på «Kompetanse for kvalitet». Videreutdanningsprogrammet får stadig gode tilbakemelding...

Engelsk 1 (1.–7. trinn)

Dette studiet skal gi deg innsikt i hvordan de grunnleggende ferdighetene – å kunne uttrykke deg muntlig, lese, uttrykke...

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...

Fagperson

Førsteamanuensis
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning