Hopp til hovedinnhold

Energi- og petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-ENERGI

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Overordnet mål for treårig bachelor i ingeniørfag er å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.

En bachelorgrad i energi- og petroleumsteknologi vil kvalifisere deg for en rekke stillinger innenfor energifeltet. Programmet har høy fokus på ingeniørvitenskap og vil i tillegg til å kvalifisere til jobber for olje- eller oljeserviceselskaper, kvalifisere til jobber innenfor geotermi, vindenergi, bioenergi og solenergi. Synergi og energimiks er to nøkkelord for programmet. Vår veletablerte petroleumskompetanse blir brukt til geotermiske anvendelser og til brønner brukt til karbonlagring. En sterk bakgrunn i metoder for energiomforming besørger et program med mange teknologiske anvendelser.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er et høyteknologisk studium der bruk av datamaskiner, digitalisering og automatisering går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Dette vil kvalifisere kandidater for en energi- og petroleumsbransje som er i sterk endring og som forbereder seg til en framtid der de kan operere langt mer effektivt enn i dag. Programmet danner basis for mange av våre masterprogrammer grunnet den brede basisen i matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap. 

Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk/matematikk, spesialiserende emner innen energi og petroleum og øvrige fag (HMS og teknologiledelse). Studiet gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå.

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.

50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.

70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.

30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentasjon. Valg emner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse: 

Arbeids- og undervisningsformer

Pensumlitteratur

Evalueringsformer

Vurderingsformer

Læringsutbytte

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Hva lærer du?

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i energi- og petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hele oljeutvinningsprosessen for olje og gass, herunder boring, petroleumsproduksjon og prosessteknikk, samt om teknologibasen for kraftproduksjon generelt. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i energi- og petroleumsteknologi.

K3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk og kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse energi- og petroleumsrelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Kandidaten behersker digitale verktøy og kan særlig anvende programmer for modellering og simulering av energi- og petroleumsrelaterte problemstilling.

F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F4: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

G5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Fagplan

Skisser til studieplaner.

Hva kan du bli?

Med utdanning innenfor energi- og petroleumsteknologi har du interessante jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt. Du kan jobbe hos land- og offshorebaserte operatører, service- eller ingeniørselskaper som planlegger, designer, bygger, drifter og vedlikeholder olje- og gassfelt.

En kandidat med bestått studium vil være kvalifisert til følgende masterstudier ved UiS; master i energiteknikk (planlagt oppstart høsten 2024), Master i Computational Engineering, master i industriell teknologi og driftsledelse, master i industriell økonomi og Master i Risk Analysis.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte valgemner 5. semester

 • Andre valgemner 5. semester

 • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.  

Opplegg for utvekslingen
Femte semester på bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut.  Det er også viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet.  Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.  

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS. 

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner
Anita Malde Rasmussen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon - studentsider

Kontakt oss:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tel (47) 51831700, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Anita Malde Rasmussen, tel (47) 51831704, E-post: anita.malde@uis.no