Hopp til hovedinnhold

Byplanlegging - master i teknologi, 5.årig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-BYUTV5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet integrerer teknisk kompetanse med formgivning og design samt samfunnsforståelse. Stedsforståelse og –analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Masterstudiet i byplanlegging / City and Regional Planning fokuserer på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
Hva lærer du?

Se læringsutbyttebeskrivelsene for

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning byplanlegging (treårig)
 • Master i teknologi – byplanlegging (toårig)
Fagplan

Mastergradsstudiet i byplanlegging baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studentene først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innen bygg, studieretning byplanlegging, før de fortsetter med den toårige mastergradutdanningen. Mastergraden er internasjonal og undervises på engelsk. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen. 

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske-, samfunnsvitenskapelige- og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, forskning og undervisning.

Mastergraden gir mulighet for å ta doktorgradsutdanning innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Studieplan og emner
 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • Miljøkjemi og HMS

    Andre år, semester 3

    Miljøkjemi og HMS

    Studiepoeng: 10

   • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Andre år, semester 4

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Studiepoeng: 10

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Byggingeniør, studieretning byplanlegging
Masternivå:
Byplanlegging

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, E-mail: iorp.service@uis.no