Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-BYSAM

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Bachelorgraden i byplanlegging og samfunnssikkerhet gir et godt grunnlag for å delta, forme og utvikle fremtidens byer og urbane miljøer i et bærekraftig, klimavennlig og sikkert perspektiv. Flere av emnene grenser til ingeniørfag, og det er derfor sterkt anbefalt med matematikk fra videregående skole (S1 og S2 eller R1) for å få fullt utbytte av studieprogrammet. 

Økende urbanisering over hele verden skaper et behov for kompetanse som kombinerer byplanlegging og samfunnssikkerhet. Med fag som blant annet fysisk planlegging, mobilitet, risiko, sikkerhet og krisehåndtering, kan vi møte noen av disse behovene for en mer bærekraftig fremtid. 

Kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, konsulentbedrifter og store entreprenører utfører samfunnsplanleggingsoppgaver og arbeid med samfunnssikkerhet. En bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet vil gi studentene en unik fagkompetanse som gjør dem relevante for mange ulike jobber innen en rekke bransjer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet i infrastruktur, institusjoner og samfunnsfunksjoner.

K2: Kandidaten har kunnskap om hvordan byer kan utformes og videreutvikles for å redusere risiko og sårbarheter og bedre livskvalitet.

K3: Kandidaten har kunnskap om ekstraordinære hendelser og påkjenninger som kritisk infrastruktur, institusjoner, funksjoner og personer kan bli utsatt for.

K4: Kandidaten har kunnskap om hvorfor planlegging av trygge byer krever flere ulike perspektiver, teoretiske tilnærminger og faglig kompetanse som er gjensidig fordelaktig.

K5: Kandidaten er kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan vurdere risikoer og trusler knyttet til byens infrastruktur, funksjoner og institusjoner.

F2: Kandidaten kan bidra til å forhindre skader, ondsinnede handlinger og ulykker gjennom risikoreduserende metoder.

F3: Kandidaten kan jobbe i tverrfaglige prosjektgrupper og team.

F4: Kandidaten kan bruke digitale dataverktøy som CAD og Revit.

F5: Kandidaten kan utvikle temaer, problemstillinger og spørsmål for forsknings- og utredningsdesign basert på anerkjente metoder og prosedyrer i tråd med eksisterende planbestemmelser.

F6: Kandidaten kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og presentere dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har kunnskap om hvordan kombinasjoner av teknologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til risiko og sikkerhet i byen kan skape trygge lokalsamfunn.

G2: Kandidaten har kunnskap om hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas gjennom risikoanalyser, politiske beslutninger, og byplanlegging.

G3: Kandidaten har kunnskap om praktiske og teoretiske perspektiver på hvordan skadeforebygging, avbøtende og krisehåndtering kan ivaretas gjennom byplanlegging.

G4: Kandidaten kan formidle sentrale fagstoff som teorier, problemer og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Hva kan du bli?

Risiko- og sikkerhetsutfordringer er sterkt knyttet opp mot utforming av de fleste funksjoner i samfunnet, klimautfordringer, teknologisk utvikling og politisk ustabilitet. I 2050 kan mellom 80 og 90% av verdens befolkning bo i byer. Dette byr på store utfordringer for de som skal planlegge fremtidens byer samtidig som sikkerheten for de som bor der blir ivaretatt. Det er derfor et voksende fokus på og behov for byplanlegging i kombinasjon med samfunnssikkerhet.

Risikovurderinger og beredskap inngår som en lovpålagt del av samfunns- og arealplanleggingen, noe som i Norge skjer etter den norske plan- og bygningsloven. Det er derfor et stort behov for en kompetanse som kan kombinere risikohåndtering og beredskap med samfunns- og byplanlegging. En akselererende urbanisering, forventede konsekvenser av klimaendringer og et sterkere fokus på samfunnssikkerhet vil trolig bidra til å øke dette behovet i fremtiden. Samtidig er det få (om noen) utdanningsmuligheter som har integrert en helhetlig tilnærming til samfunnsplanlegging og sikkerhet hverken i Norge eller internasjonalt. Særlig i mindre kommuner og organisasjoner er det nødvendig ut fra ressursmessige hensyn å kunne forene nødvendig kompetanse i både byplanlegging og samfunnssikkerhet i en og samme person. Samtidig vil en ny utdanning som integrerer byplanlegging og samfunnssikkerhet ha behov for god markedsføring for å etablere seg i arbeidsmarkedet. 

Kandidater som har gjennomført dette bachelorstudiet, vil ha mulighet til å gå videre enten på masterutdanningen i byplanlegging eller masterutdanningen i samfunnssikkerhet. Det er også mulig å fortsette med PhD-utdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet for kandidater som har ambisjoner om det.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BYSBAC: Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • BST210: Miljø- og energipolitikk

     Tredje år, semester 5

     Miljø- og energipolitikk (BST210)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG240: Byregionen

     Tredje år, semester 5

     Byregionen (BYG240)

     Studiepoeng: 10

    • BYS300: Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS300)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne 5. semester

    • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • BYG120: Områdeplanlegging

   Andre år, semester 3

   Områdeplanlegging (BYG120)

   Studiepoeng: 10

  • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Andre år, semester 3

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BYG125: Vann og avløp

   Andre år, semester 4

   Vann og avløp (BYG125)

   Studiepoeng: 10

  • BYS120: Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder

   Andre år, semester 4

   Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder (BYS120)

   Studiepoeng: 10

  • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Andre år, semester 4

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • BYSBAC: Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BYS310: Klima, risiko og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Klima, risiko og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • BST210: Miljø- og energipolitikk

     Tredje år, semester 5

     Miljø- og energipolitikk (BST210)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG240: Byregionen

     Tredje år, semester 5

     Byregionen (BYG240)

     Studiepoeng: 10

    • BYS300: Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS300)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne 5. semester

    • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • BYS100: Risikosamfunnet

   Første år, semester 1

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 1

   Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

   Studiepoeng: 10

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

   Første år, semester 2

   Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

   Studiepoeng: 5

  • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

   Første år, semester 2

   Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

   Studiepoeng: 10

  • BYG115: Byrommet

   Første år, semester 2

   Byrommet (BYG115)

   Studiepoeng: 5

  • BYS220: Kriser og samfunnssikkerhet

   Første år, semester 2

   Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

   Studiepoeng: 10

  • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

   Andre år, semester 3

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • BYG120: Områdeplanlegging

   Andre år, semester 3

   Områdeplanlegging (BYG120)

   Studiepoeng: 10

  • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • BYS120: Risiko- og sårbarhetsanalyse

   Andre år, semester 4

   Risiko- og sårbarhetsanalyse (BYS120)

   Studiepoeng: 10

  • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Andre år, semester 4

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • BYSBAC: Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 4. semester

  • BYG125: Vann og avløp

   Andre år, semester 4

   Vann og avløp (BYG125)

   Studiepoeng: 10

  • BYG285: Arealplanlegging for bærekraft og resiliens

   Andre år, semester 4

   Arealplanlegging for bærekraft og resiliens (BYG285)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Valgbare emner 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • BST210: Miljø- og energipolitikk

     Tredje år, semester 5

     Miljø- og energipolitikk (BST210)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG240: Byregionen

     Tredje år, semester 5

     Byregionen (BYG240)

     Studiepoeng: 10

    • BYS300: Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS300)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne 5. semester

    • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

     Tredje år, semester 5

     Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

(Det er anbefalt å ha matematikk R1 eller S1 og S2 fra videregående skole).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch