Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-GEONRG

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

To av de viktigste utfordringene i det moderne samfunn er energi og miljø. Som student på bachelorprogrammet i geovitenskap og energiressurser vil du bli introdusert for geologien og teknologien knyttet til energiressurser med utgangspunkt i undergrunnen, men også andre komponenter i jordsystemet (som hydro, vind og sol) som bidrar til energimiksen.

Vi er inne en tidsalder med et energiskifte, fra fossil energi til en energimiks med mer lavkarbonenergi. Dette innebærer bruk av både fornybar- og fossil energi for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling. Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørselen til en utfordring i overgangen mot lavkarbonenergi. I studieprogrammet i geovitenskap og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene og vil øke studentens forståelse av ressursene for energimiksen, letingen og utviklingen av disse ressursene, rollene som hver av energitypene spiller, og om dekarbonisering av energiutslipp. De fleste energiressurser kommer fra geologiske materialer og er et resultat av geologiske prosesser i jordsystemet. Undergrunnen er en av komponentene i jordsystemet som i dag bidrar til 80% av energimiksen og kan derfor være en viktig del i overgangen mot bærekraftig energiproduksjon. Dekarbonisering kan utvikles ved å sekvestrere CO2 i undergrunnen og samtidig sikre at en bærekraftig utvikling av hydrokarbonreserver kan imøtekomme verdens økende energibehov. I tillegg utvikles geotermisk energi og gruvedrift (på land og offshore) som gir muligheter for energiproduksjon, og her er kunnskap om undergrunnen essensiell. Vann-, vind- og solenergi er relatert til overflate og atmosfære.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag - geovitenskap og energiressurser skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap  

K-1: Kandidaten har bred kunnskap om jordsystemet, dets tidligere og fremtidige utfordringer, og de ulike typene energiressurser som er tilgjengelig. 

K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap om undergrunnens rolle som energisystem (for eksempel for petroleum og geotermisk energi), og lagringssystem (som CO2). 

K-3: Kandidaten har bred kunnskap om de grunnleggende prosessene som styrer dannelsen og utviklingen av energiressurser fra et geologisk og ingeniørfaglig utgangspunkt, med hovedvekt på undergrunnen. Derfor har kandidaten også grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres for å forstå geovitenskap og energiressurser. 

K-4: Kandidaten har kunnskap om fagets historie og utvikling, og om ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har også kunnskap om konsekvenser som følger av industriell virksomhet som har jordens ressurser som basis. 

K-5: Kandidaten har god kunnskap- og kan oppdatere sin kunnskap om hvordan energiressurser skapes, hvor de finnes, hvordan de kan utvinnes, deres indre verdi med tanke på reserver og investering i energigjenvinning, om de er bærekraftige eller ikke, og hvordan bruken av disse energiressursene påvirker miljøet. Dette skal kandidaten klare både gjennom informasjonshenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. 

K-6: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter som brukes for geovitenskap og energiressurser. 

Ferdigheter 

F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å vurdere og begrunne forekomst av ulike typer energiressurser, deres utvikling, økonomisk og miljømessig påvirkning. 

F-2: Kandidaten kan utvikle geologiske modeller av undergrunnen ved å benytte både berggrunns-tolkning og digital prosessmodellering støttet av analogdata, både med bruk av relevant programvare og programmering. 

 F-3: Kandidaten kan arbeide i felt, fysiske og digitale laboratorier og behersker relevante metoder og verktøy som grunnlag for målrettet innovativt geovitenskap og energiressursarbeid. 

F-4: Kandidaten kan, både selvstendig og i team, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter som leder til utvikling av ingeniørtekniske modeller basert på fysiske og kjemiske prinsipper for å simulere og forutse utfallet av prosesser i undergrunnen, hydrosfæren og atmosfæren. 

F-5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger om jordens ressurser, både skriftlig og muntlig. 

F-6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom å evaluere effektive og bærekraftige måter for utvinning av energiressurser, og også påvirkningen av lagring av avfall (som CO2) i undergrunnen basert på dannelsen av energiressurser og -reserver. 

Generell kompetanse 

G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT i energisektoren.  

G-3: Kandidaten kan formidle, både skriftlig og muntlig og både på norsk og engelsk, utfordringer rundt energiskiftet basert på analyser av geologiske og ingeniørfaglige data, og usikkerheten ved denne analysen. 

G-4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen. 

G-5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner om jordens ressurser og bruket av disse, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. 

G-6: Kandidaten har innsikt i hvordan utnyttelse av de ulike energiressursene påvirker samfunn, etikk, miljø, helse og økonomi, og forstå bakgrunnen for ulike kort- og langsiktige energipolitiske alternativer.​​​​ 

Fagplan

Bachelorstudiet i geovitenskap og energiressurser  bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap, som gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet. Slike grunnlagsfag er derfor plassert i første del av studiet. 

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper: 

30 studiepoeng ingeniørfaglige basisemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Ingeniørfaglige basisemner er felles for alle studieprogram.. 

50-70 studiepoeng faglige basisemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram. 

50-70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis. 

30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden. 

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valg emner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva, samt forkunnskapskrav som angitt i emnebeskrivelsen.. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:  

Arbeids- og undervisningsformer 

 • Pensumlitteratur 
 • Evalueringsformer 
 • Vurderingsformer 
 • Læringsutbytte 

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig. 

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Hva kan du bli?

Etter fullført grad vil kandidaten være kvalifisert for arbeid innen både offentlig- og privat sektor. I dag er tradisjonelle oljeselskap utfordret til å ha mer fokus på energi gjennom fornybare energikilder, i tillegg til å bli mer effektive på petroleumsleting- og produksjon. Dette krever en ny generasjon av kandidater til arbeidsmarkedet som har en bredere forståelse av energiressurser, energimikser og teknologien som kreves for å få til denne utviklingen, og samtidig inneha en høy kompetanse innenfor undergrunnen.

En bachelorgrad i geovitenskap og energiressurser åpner for flere muligheter innenfor mastergradsstudier avhengig av de valgte valgemner i bachelorgraden. Blant annet kan masterstudier i Energi, reservoar og geovitenskap, Petroleumsteknologi, Computational Engineering og Risk Analysis være aktuelle.​​ 

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • GEOBAC: Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser (GEOBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

  • Fordypning 1: Geovitenskap

   • Anbefalte valgemner

    • GEO170: Geoteknikk

     Tredje år, semester 5

     Geoteknikk (GEO170)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

     Studiepoeng: 10

    • GEO270: Petrologi

     Tredje år, semester 5

     Petrologi (GEO270)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Tredje år, semester 5

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

  • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

   • Anbefalte valgemner

    • ENP130: Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • ENP150: Integrerte energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Integrerte energisystemer (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • PET210: Bore- og brønnvæsker

     Tredje år, semester 5

     Bore- og brønnvæsker (PET210)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Tredje år, semester 5

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

  • Fordypning 3: Computational Engineering

   • Anbefalte valgemner

    • ENE210: Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF320: Numerisk modellering 2

     Tredje år, semester 5

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • MAT300: Vektoranalyse

     Tredje år, semester 5

     Vektoranalyse (MAT300)

     Studiepoeng: 10

    • MOD300: Teknisk modellering

     Tredje år, semester 5

     Teknisk modellering (MOD300)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Tredje år, semester 5

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

  • Fordypning 4: Økonomi, risiko og sikkerhetsledelse

   • Anbefalte valgemner

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Tredje år, semester 5

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • GEO110: Sedimentologi og stratigrafi

   Andre år, semester 3

   Sedimentologi og stratigrafi (GEO110)

   Studiepoeng: 10

  • GEO210: Strukturgeologi

   Andre år, semester 3

   Strukturgeologi (GEO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • GEO130: Geofysikk

   Andre år, semester 4

   Geofysikk (GEO130)

   Studiepoeng: 10

  • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

   Andre år, semester 4

   Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

   Studiepoeng: 10

  • GEO150: Energiressurser

   Andre år, semester 4

   Energiressurser (GEO150)

   Studiepoeng: 10

  • GEOBAC: Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser (GEOBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

  • Fordypning 1: Geovitenskap

   • Anbefalte valgemner

    • GEO170: Geoteknikk

     Tredje år, semester 5

     Geoteknikk (GEO170)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

     Studiepoeng: 10

    • GEO270: Petrologi

     Tredje år, semester 5

     Petrologi (GEO270)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

   • Anbefalte valgemner

    • ENP130: Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • ENP150: Energisystemteknikk

     Tredje år, semester 5

     Energisystemteknikk (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Fordypning 3: Computational Engineering

   • Anbefalte valgemner

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske emner

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS100: Mekanikk

   Første år, semester 1

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • GEO100: Jord, energi og klima

   Første år, semester 2

   Jord, energi og klima (GEO100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • GEO110: Sedimentologi og stratigrafi

   Andre år, semester 3

   Sedimentologi og stratigrafi (GEO110)

   Studiepoeng: 10

  • GEO210: Strukturgeologi

   Andre år, semester 3

   Strukturgeologi (GEO210)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • GEO130: Geofysikk

   Andre år, semester 4

   Geofysikk (GEO130)

   Studiepoeng: 10

  • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

   Andre år, semester 4

   Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

   Studiepoeng: 10

  • GEO150: Energiressurser

   Andre år, semester 4

   Energiressurser (GEO150)

   Studiepoeng: 10

  • GEOBAC: Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser (GEOBAC)

   Studiepoeng: 20

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

  • Fordypning 1: Geovitenskap

   • Anbefalte valgemner

    • GEO170: Geoteknikk

     Tredje år, semester 5

     Geoteknikk (GEO170)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

    • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

     Tredje år, semester 5

     Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

     Studiepoeng: 10

    • GEO270: Petrologi

     Tredje år, semester 5

     Petrologi (GEO270)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

   • Anbefalte valgemner

    • ENP130: Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • ENP150: Energisystemteknikk

     Tredje år, semester 5

     Energisystemteknikk (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Fordypning 3: Computational Engineering

   • Anbefalte valgemner

   • Andre valgemner

    • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

     Tredje år, semester 5

     Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

     Studiepoeng: 10

    • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

     Tredje år, semester 5

     Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

     Studiepoeng: 5

    • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

     Studiepoeng: 10

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

5. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap og energiressurser er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
Som student på geovitenskap og energiressurser har du mulighet til å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)som en del av utdanningen. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator for mer informasjon.

Studenter fra UiS kan også søke om å delta på Geological Field School på UniLaSalle i Frankrike. Dette er et emne på 10 studiepoeng som går hvert år i mai og juni. Du må søke om dette via Internasjonal seksjon ved UiS. Mer informasjon her.

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator ved Institutt for energiressurser: Karina Sanni

Studieprogramleder: Lisa Jean Watson