Journalistikk - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-JOURNAL

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i journalistikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Journaliststudiet ved Universitetet i Stavanger kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i blant annet avis, på nett og mobil og i radio og tv. Hele fjerde semester har du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Journalister skal samle inn og formidle informasjon for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å avdekke kritikkverdige forhold, særlig skal journalister kikke makthavere i kortene.

Journalister må ha god kunnskap om samfunnet, evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk og kunne reflektere over eget journalistisk arbeid. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Journalister skal være uavhengige og være kritiske i valg av kilder.

Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Det legges stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdigheter til å arbeide journalistisk for avis, radio, tv, mobil og nett. På tredje semester får du en innføring i datajournalistikk.

Du får blant annet studere emner som praktisk journalistikk, fortellende journalistikk og undersøkende journalistikk.

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Arbeids- og undervisningsformer

Journaliststudiet er et tidkrevende fulltidsstudium der de enkelte emnene henger sammen og bygger på hverandre. Mye av undervisningen består av obligatoriske øvinger og prosjekter, og studiet kan derfor ikke kombineres med fulltidsjobb eller annen tidkrevende aktivitet. Studiet forutsetter gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Journalistutdanningen ved UIS inneholder to praksisperioder som hver varer i ti uker. Som journaliststudent vil du arbeide i to mediebedrifter i løpet av fjerde semester. Det kan gjerne være ti uker i en avisredaksjon og så ti uker i en radio- eller tv-redaksjon. Praksisbedriftene kan være i og utenfor Rogaland. Praksis er fulltidsarbeid med vakter og kan ikke kombineres med arbeid andre steder. En avtale mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag gjør at journaliststudenter i praksisperioden får en beskjeden lønn.

Femte semester kan brukes til utveksling og studier i utlandet. Svært mange journaliststudenter velger å dra til Danmark, USA eller Australia.

Vurderingsformer

Det brukes ulike typer eksamens- og vurderingsformer, bl.a. skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om journalistrollen, den redaksjonelle prosessen og medias rolle i samfunnet.
 • ha kunnskap om journalistikk for ulike publiseringsplattformer.
 • ha kunnskap om journalistiske metoder og sjangre.
 • ha kunnskap om presseetikk og kildekritikk.
 • ha innsikt i journalistikkens historie og forskning innen fagfeltet.

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
 • kunne gjøre opptak, fotografere og redigere lyd og bilder.
 • kunne formidle journalistikk i ulike sjangere på ulike medieplattformer som avis, nett, tv, radio, podkast og mobil.
 • kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
 • kunne beherske, presentere og formidle innhold på korrekt norsk.

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • kunne arbeide raskt i en til tider hektisk arbeidssituasjon, men også evne å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekter.
 • ha innsikt i grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.

Hva kan du bli?

Journalister jobber i mange forskjellige medier og bruker flere forskjellige formidlingsformer. Journalister jobber blant annet i avis, nettredaksjoner, tv, radio, podkast, magasin, ukeblad, tidsskrifter, fagblader, offentlige og private virksomheter.

Bachelor i journalistikk kvalifiserer til å søke opptak til master i dokumentarproduksjon og andre samfunnsvitenskapelige masterstudier ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved masterprogrammer i journalistikk ved andre universiteter. Fullført studium gir rett til tittelen "Bachelor i journalistikk".

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BJOBAC: Bacheloroppgave i journalistikk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i journalistikk (BJOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

  • 5. semester ved UiS

   • KOM101: Innføring i PR og kommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

    Studiepoeng: 10

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

   • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

    Tredje år, semester 5

    Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

    Studiepoeng: 10

   • BST210: Miljø- og energipolitikk

    Tredje år, semester 5

    Miljø- og energipolitikk (BST210)

    Studiepoeng: 10

   • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

    Tredje år, semester 5

    Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

    Studiepoeng: 10

   • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling

 • Velg ett emne i 6. semester

  • BFJ302: Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

   Tredje år, semester 6

   Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap (BFJ302)

   Studiepoeng: 10

  • BJO300: Multimedial og global journalistikk

   Tredje år, semester 6

   Multimedial og global journalistikk (BJO300)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BJO201: Undersøkende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Undersøkende journalistikk (BJO201)

   Studiepoeng: 10

  • BJO202: Fortellende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Fortellende journalistikk (BJO202)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Andre år, semester 3

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BJOPRA: Journalistisk praksis

   Andre år, semester 3

   Journalistisk praksis (BJOPRA)

   Studiepoeng: 30

  • BJOBAC: Bacheloroppgave i journalistikk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i journalistikk (BJOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • 5. semester ved UiS

   • KOM101: Innføring i PR og kommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

    Studiepoeng: 10

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

   • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

    Tredje år, semester 5

    Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

    Studiepoeng: 10

   • BST210: Miljø- og energipolitikk

    Tredje år, semester 5

    Miljø- og energipolitikk (BST210)

    Studiepoeng: 10

   • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

    Tredje år, semester 5

    Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

    Studiepoeng: 10

   • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

 • Obligatoriske emner

  • BJO101: Introduksjon til journalistikk

   Første år, semester 1

   Introduksjon til journalistikk (BJO101)

   Studiepoeng: 10

  • BJO102: Praktisk journalistikk 1

   Første år, semester 1

   Praktisk journalistikk 1 (BJO102)

   Studiepoeng: 10

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BJO103: Redaksjonell organisering og produksjon

   Første år, semester 2

   Redaksjonell organisering og produksjon (BJO103)

   Studiepoeng: 10

  • BJO104: Praktisk journalistikk 2

   Første år, semester 2

   Praktisk journalistikk 2 (BJO104)

   Studiepoeng: 10

  • BSS120: Kvalitative forskningsmetoder

   Første år, semester 2

   Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • BJO201: Undersøkende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Undersøkende journalistikk (BJO201)

   Studiepoeng: 10

  • BJO202: Fortellende journalistikk

   Andre år, semester 3

   Fortellende journalistikk (BJO202)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Andre år, semester 3

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BJOPRA: Journalistisk praksis

   Andre år, semester 3

   Journalistisk praksis (BJOPRA)

   Studiepoeng: 30

  • BJOBAC: Bacheloroppgave i journalistikk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i journalistikk (BJOBAC)

   Studiepoeng: 20

 • 5. semester ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • 5. semester ved UiS

   • KOM101: Innføring i PR og kommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

    Studiepoeng: 10

   • BFJ220: Film: historie, teori og analyse

    Tredje år, semester 5

    Film: historie, teori og analyse (BFJ220)

    Studiepoeng: 10

   • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

    Tredje år, semester 5

    Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

    Studiepoeng: 10

   • BST210: Miljø- og energipolitikk

    Tredje år, semester 5

    Miljø- og energipolitikk (BST210)

    Studiepoeng: 10

   • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

    Tredje år, semester 5

    Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

    Studiepoeng: 10

   • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 6. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Journalistikkstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket. 

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så lenge de er relevante for studieprogrammet ditt. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. 

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til et seminar. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med studiekonsulent Kari Riste for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Wollongong

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

 • Frankrike

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Tlf.: 51 83 15 00/15 35, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Ragnhild Sofie Selstø

Studieadministrative spørsmål rettes til studierådgiver kari Riste

Opptaksspørsmål rettes til opptak@uis.no.