Hopp til hovedinnhold

Barnehagelærer, bachelor deltid

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Da bør du velge deltidsløpet for barnehagelærerutdanningen ved UiS!

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

4 år / 8 semestre

Antall studieplasser

60

Studiepoeng

180

Poenggrense

41,1 / Alle (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Hvorfor bør du velge barnehagelærerutdanningen ved UiS?

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har 100 dagers veiledet praksis hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Du skal ha 95 dager med veiledet, variert og vurdert praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Praksis på 1. trinn deltid er i uke 11-16.

Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder der du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, utvikling, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø. Du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Studiet er samlings- og nettbasert over fire studieår. Det er 4-6 samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester. Hver samling har vanligvis 3 undervisningsdager. Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved instituttet. Det er også mulig å gjennomføre 8. semester av studiet i utlandet.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Du kan også arbeide med barn i ulike institusjoner.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Aktiv i naturen

  • Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Kreativ barnehage

  • Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng

Barn og voksen tegner med kritt på bakken

Praksis

Praksis er obligatorisk og en veldig viktig del av barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer – på universitetet, på nett og i praksisbarnehagene. Allerede i første semester skal du ut i praksis i en av partnerbarnehagene våre. Gjennom praksisperiodene blir du fortrolige med yrkesutøvelsen og får erfaringer med de arbeidsområdene som møter deg i yrket.

All praksisopplæring i utdanningen er veiledet og vurdert, og obligatorisk. Praksis er til sammen 100 dager. Minimum fem dager vil være skolepraksis, med fokus på overgangen mellom barnehage og skole. Det er ikke mulig å ha praksisperioden i en barnehage hvor du er ansatt. 

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med i. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger. Vi har dessverre ikke anledning til å legge til rette for praksis andre steder i landet.

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt og barnehagelærerutdanningen spesielt.

spørsmål og svar SOS

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å ta barnehagelærerutdanningen på deltid ved Universitetet i Stavanger.

Er det obligatorisk undervisning?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.

Kan jeg ha praksis i egen barnehage?

En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage. En annen årsak til at man ikke skal ha praksis på eget arbeidssted er mulighet for dilemmaer ved vurdering dersom man står i fare for å få ikke bestått.

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. I teorien er det mulig, men i praksis vanskelig

Hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest. Les mer om bruk av politiattest i lærerutdanningene her.

Studentliv i Stavanger

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor - heltid.

+

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse.

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Kontakt oss

51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IBU
Førstekonsulent
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IBU
Seniorrådgiver

Undervisere du kan møte på studiet

51832347
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51832937
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51833435
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor
51833437
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833455
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor