Barnehagelærer - bachelor deltid

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide noe samtidig som du studerer? Da bør du velge deltidsløpet for barnehagelærerutdanningen ved UiS!

Published Endret
Fakta
Varighet

4 år / 8 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

60

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak (NB: 1.mars for realkompetansevurdering).

Hvorfor bør du velge barnehagelærerutdanningen ved UiS?
Voksne leker med barn på gulvet innendørs i en barnehage

Om studiet

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har 100 dagers veiledet praksis hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Du skal ha 95 dager med veiledet, variert og vurdert praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet. Praksis på 1. trinn deltid er i uke 11-16.

Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder og fag der du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og du får god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Studiet er samlings- og nettbasert over fire studieår. Det er 4-6 samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester. Hver samling har 3 til 4 undervisningsdager. Dette er et arbeidskrevende studium, med en arbeidsbelastning på 75% av fulltid. Det innebærer et forventa arbeidsomfang på om lag 28 timer per uke. Studenter anbefales derfor ikke å jobbe mer enn opp til 60 % ved siden av studiet.

Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved instituttet. Det er også mulig å gjennomføre 8. semester av studiet i utlandet.

Liknende utdanninger

Hva kan du bli?

Barnehagebarn leker i sandkasse.

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. 

Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid

  • Barns utvikling, lek og læring

   Første år, semester 1

   Barns utvikling, lek og læring (BBD101)

   Studiepoeng: 10

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Første år, semester 1

   Kunst, kultur og kreativitet (BBD201)

   Studiepoeng: 15

  • Natur, helse og bevegelse

   Første år, semester 1

   Natur, helse og bevegelse (BBD110)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 1. trinn 25 dager

   Første år, semester 2

   Praksis 1. trinn 25 dager (BBDPR1)

   Studiepoeng: 0

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk

   Andre år, semester 3

   Samfunn, religion, livssyn og etikk (BBD120)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 2. trinn 25 dager

   Andre år, semester 3

   Praksis 2. trinn 25 dager (BBDPR2)

   Studiepoeng: 0

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Andre år, semester 3

   Kunst, kultur og kreativitet (BBD202)

   Studiepoeng: 15

  • Barns utvikling, lek og læring

   Andre år, semester 3

   Barns utvikling, lek og læring (BBD102)

   Studiepoeng: 10

  • Barns utvikling, lek og læring

   Tredje år, semester 5

   Barns utvikling, lek og læring (BBD103)

   Studiepoeng: 10

  • Språk, tekst og matematikk

   Tredje år, semester 5

   Språk, tekst og matematikk (BBD210)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 3. trinn 35 dager

   Tredje år, semester 5

   Praksis 3. trinn 35 dager (BBDPR3)

   Studiepoeng: 0

  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

   Tredje år, semester 6

   Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (BBD300)

   Studiepoeng: 15

  • Skolepraksis 3. trinn 5 dager

   Tredje år, semester 6

   Skolepraksis 3. trinn 5 dager (BBDPRS)

   Studiepoeng: 0

  • Bacheloroppgave

   Fjerde år, semester 7

   Bacheloroppgave (BBDBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 8

   Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager (BBDPR4)

   Studiepoeng: 0

 • Fordypning: Velg mellom seks fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng

  • Aktiv i naturen

   • Aktiv i naturen fordypning

    Fjerde år, semester 8

    Aktiv i naturen fordypning (BLU340)

    Studiepoeng: 30

  • Musisk praksis

   • Musisk praksis, bevegelse og samspill

    Fjerde år, semester 8

    Musisk praksis, bevegelse og samspill (BLU360)

    Studiepoeng: 30

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse for barnehagelærere

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse for barnehagelærere (BLU310)

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Mangfold og tilhørighet

   • Mangfold og tilhørighet

    Fjerde år, semester 8

    Mangfold og tilhørighet (BLU370)

    Studiepoeng: 30

  • Språk, kreativitet og mangfold

   • Språk, kreativitet og mangfold

    Fjerde år, semester 8

    Språk, kreativitet og mangfold (BLU320)

    Studiepoeng: 30

Samlingsdatoer 2022-2023

Det er opp til ti samlinger per studieår hvor hver samling strekker seg over tre dager, som regel onsdag-fredag

For 1. trinn 2022-2023 er samlingene lagt til følgende uker (med forbehold om endring):

2022: Uke 33 (tirsdag-torsdag), og deretter ukene 36, 39, 43, og uke 47.

2023: Uke 3, 6, 11 og uke 19.

Praksis skjer i 2023: Uke 12-13, samt 11. april - 2. mai.

Studiets oppbygging

Her finner du studiemodellene for barnehagelærerstudentene som starter på deltidsstudiet i henholdsvis 2021 og 2022.

Mannlig barnehageansatt hjelper en gruppe barn som sitter ved et bord og spiser

Studiemodell for deg begynte på studiet høsten 2021 (pdf)

Studiemodell for deg som skal begynne høsten 2022 (pdf)

Barn og voksen tegner med kritt på bakken

Praksis

Praksis er obligatorisk og en veldig viktig del av barnehagelærerutdanningen

Barnehagelærerutdanningen foregår på ulike læringsarenaer – på universitetet og i praksisbarnehagene. Praksisstudiet har et omfang på 100 dager hvorav 95 dager er i barnehage og 5 dager i grunnskolen, er integrert i utdanningen og fordelt over alle de fire studieårene. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet. All praksisopplæring i utdanningen er obligatorisk, veiledet og vurdert. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, har en klar progresjon og inngår i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena gir deg blant annet erfaring med å reflektere kritisk og analytisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis i en barnehage hvor du er ansatt.

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger, men vi har også praksisbarnehager i andre kommuner i Rogaland.

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis i barnehagelærerutdanningene spesielt.

spørsmål og svar SOS

Spørsmål og svar

Få svar på noen av vanligste spørsmålene vi får om å ta barnehagelærerutdanningen på deltid ved Universitetet i Stavanger.

Er det obligatorisk undervisning?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i det aktuelle emnet. 

Kan jeg ha praksis i egen barnehage?

En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage.

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest. Les mer om bruk av politiattest i lærerutdanningene.

Didaktisk Digitalt Verksted (DDV)

Lær hvordan barnehagen kan bruke digitale verktøy.

Møt Kristine

Barnehagelærerstudent i Stavanger

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor - heltid.

Kontakt oss

Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Rådgiver i pedagogikk
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse.

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Undervisere du kan møte på studiet

Universitetslektor i peadagogikk
51832347
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i fysisk fostring
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i naturfag
51832937
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i musikk
51833435
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i kunst og håndverk
51833437
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i drama
51833455
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning