Barnehagelærer - arbeidsplassbasert (ABLU)

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Har du en arbeidsgiver i barnehagen som ønsker flere barnehagelærere og vil du bli en barnehagelærerstudent som bidrar til at barnehagen er en lærende organisasjon? Da bør du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Published Endret
Faktaboks
Varighet

4 år / 8 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

15

Linjeforening

Pedagogstudentene

Samlinger

Det er ca. fem samlinger ved UiS, to ute i barnehagene, pluss praksisperioder.

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak (NB: 1.mars for realkompetanse-vurdering).

Om studiet

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en deltidsutdanning over fire år hvor størstedelen av studiet legges til egen arbeidsplass i barnehagen.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trygghet, trivsel og faglighet for barn i barnehagen. Det handler også om kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø og du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning.

ABLU stiller krav til studenter og arbeidsgiver

Målgruppen for utdanningen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage i Rogaland. Studentene på ABLU må ha en arbeidstilknytning til barnehage i 40-60% stilling gjennom hele studiet. Det er en forutsetning at studentene har avsatt 40% av heltidsstilling til studiene. Dagene dette utgjør skal være fristilt innenfor arbeidstiden.

Det er videre krav om at studenten har sammenlagt minimum 2 års arbeidspraksis fra barnehage. Barnehagen skal trekkes inn som en viktig læringsarena for studenten, og det forutsettes derfor et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Arbeidsgiver skal stille med en mentor i barnehagen som kan følge opp studenten mellom samlingene. Dette kan være en kollega som har barnehagelærerutdanning.

Les mer om opptakskravene.

ABLU skal på denne måten også bidra til kompetanseutvikling for hele personalgruppen og styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom økt oppmerksomhet på faglige problemstillinger. Barnehageeier og barnehagens ledelse må derfor samarbeide med UiS for å legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av studiet.  

Arbeidsformene varierer mellom studentens eget arbeid, besøk av faglærere, regionale samlinger, nettmøter og samlinger på UiS. I tillegg vil det til sammen gjennomføres 95 dager veiledet praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet.

Les mer:

ABLU-studentene er svært godt fornøyde

Bachelor i arbeidsplassert barnehagelærerutdanning ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,8 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret.

Utendørs portrett av mann i hvit genser med grønn skog i bakgrunnen
Per Einar Sæbbe er studieprogramleder og setter pris på de positive tilbakemeldingene.

NOKUT gjennomfører hver høst Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Resultatene ble offentliggjort i februar i 2022.

ABLU-studentene gir gjennom undersøkelsen uttrykk for at studieprogrammet er stimulerende, og at undervisningen er engasjerende og legger opp til aktiv deltakelse fra studentene. Studentene rangerer studieprogrammet bedre enn landsgjennomsnittet for barnehagelærerutdanninger på nesten samtlige punkter.

Undersøkelsen undersøker blant annet undervisning, læringsmiljø, organisering, tidsbruk, læringsutbytte, praksis, forventninger og overordnet tilfredshet.

Les den fullstendige vurderingen av ABLU i Studiebarometeret.

Per Einar Sæbbe er studieprogramleder ved ABLU og setter pris på de positive tilbakemeldingene.

- Dette er selvsagt veldig kjekt. ABLU-programmet er forholdsvis nytt, og vi jobber kontinuerlig med å justere og forbedre undervisningen basert på tilbakemeldingene fra studentene og barnehagene hvor studentene jobber.

Hele 93% av studentene som går på andre studieår besvarte Studiebarometeret. Sæbbe peker på at det er en liten studentgruppe, med bare 15 studenter i hvert kull.

- Det bidrar også til at studentene blir godt kjent med hverandre og vi ser at studentene gir en score på 4,4 av 5 mulige poeng på spørsmålet om det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet. At studentene trives med hverandre og med de faglige ansatte på programmet betyr mye for læringen.

I motsetning til andre barnehagelærerstudenter er det et krav at ABLU-studentene jobber i barnehage parallelt med at de studerer.

- Det betyr at studentene har mer praktisk erfaring med arbeid i barnehagen i forkant, og kan ta det de lærer i teorien med seg tilbake i jobb umiddelbart. Vi ser også at de er gjennomgående veldig godt fornøyd med praksisperiodene, relevansen av oppgavene i praksis og hvordan de får anledning til å reflektere rundt erfaringer fra praksisperiodene. Alt i alt er både vi og studentene fornøyde, smiler Sæbbe.

Hva kan du bli?

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse. Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav & slik søker du om opptak

Informasjon om opptakskrav og hvordan du kan søke på dette studiet.

Krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse, politiattest og medisinsk testing. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad sendes via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. NB: dersom du søker med bakgrunn i realkompetanse, er søknadsfristen 1. mars.

Spørsmål om opptak?

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Dokumentasjon som må vedlegges søknaden

 • Kontrakten med din leder: Last ned skjema (Det må være dette skjemaet som brukes)
 • Bekreftelse på minimum to års arbeidserfaring i barnehage (ved søknad med realkompetanse må det dokumenteres minimum 5 års relevant praksis)
 • Motivasjonsbrev (ved søknad med realkompetanse)
 • Vitnemål fra videregående dersom du søker med generell studiekompetanse
 • Dokumentasjon på fagbrev eller annen relevant kompetanse dersom du søker med realkompetanse

Møt våre studenter

Samlingsdatoer 2022-2023

For 1. trinn 2022-2023 er samlingene lagt til følgende datoer.

(Med forbehold om endring.)

Torsdag 25. august, 13.-16. september, 7.-9. desember, 5.-6. januar, 26.-28. april.

I uke 42 og 12 er det samling i barnehagene.

Praksis: Uke 2-6 i 2023.

Ofte stilte spørsmål om ABLU

Svar på de vanligste spørsmålene vi får om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Er det obligatorisk undervisning?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i det aktuelle emnet. 

Kan jeg ha praksis i egen barnehage?

En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage.

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Her søker du om politiattest.

Praksis

All praksis er obligatorisk og en viktig del av studiet.

Barnehagelærerutdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer – på universitetet, på nett og i praksisbarnehagene. Praksisstudiet har et omfang på 100 dager hvorav 95 dager er i barnehage og 5 dager i grunnskolen, er integrert i utdanningen og fordelt over alle de fire studieårene. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet.

All praksisopplæring i utdanningen er obligatorisk, veiledet og vurdert. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, har en klar progresjon og inngår i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena gir deg blant annet erfaring med å reflektere kritisk og analytisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis i en barnehage hvor du er ansatt.

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger, men vi har også praksisbarnehager i andre kommuner i Rogaland.

Les mer om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis i barnehagelærerutdanningene spesielt.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barns utvikling, lek og læring

   Første år, semester 1

   Barns utvikling, lek og læring (ABL101)

   Studiepoeng: 10

  • Natur, helse og bevegelse

   Første år, semester 1

   Natur, helse og bevegelse (ABL110)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Første år, semester 1

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL201)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 1. trinn 25 dager

   Første år, semester 2

   Praksis 1. trinn 25 dager (ABLPR1)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Andre år, semester 3

   Barns utvikling, lek og læring (ABL102)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk

   Andre år, semester 3

   Samfunn, religion, livssyn og etikk (ABL120)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Andre år, semester 3

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL202)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 2. trinn 25 dager

   Andre år, semester 3

   Praksis 2. trinn 25 dager (ABLPR2)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Tredje år, semester 5

   Barns utvikling, lek og læring (ABL103)

   Studiepoeng: 10

  • Språk, tekst og matematikk

   Tredje år, semester 5

   Språk, tekst og matematikk (ABL210)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 3. trinn 25 dager

   Tredje år, semester 5

   Praksis 3. trinn 25 dager (ABLPR3)

   Studiepoeng: 0

  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

   Tredje år, semester 6

   Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (ABL300)

   Studiepoeng: 15

  • Skolepraksis 3. trinn 5 dager

   Tredje år, semester 6

   Skolepraksis 3. trinn 5 dager (ABLPRS)

   Studiepoeng: 0

  • Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 8

   Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager (ABLPR4)

   Studiepoeng: 0

  • Bacheloroppgave

   Fjerde år, semester 7

   Bacheloroppgave (ABLBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 7

   Praksis 4. trinn 10 dager (ABLPR5)

   Studiepoeng: 0

 • Fordypning: Velg mellom seks fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Aktiv i naturen

   • Aktiv i naturen fordypning

    Fjerde år, semester 8

    Aktiv i naturen fordypning (BLU340)

    Studiepoeng: 30

  • Musisk praksis

   • Musisk praksis, bevegelse og samspill

    Fjerde år, semester 8

    Musisk praksis, bevegelse og samspill (BLU360)

    Studiepoeng: 30

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse for barnehagelærere

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse for barnehagelærere (BLU310)

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Mangfold og tilhørighet

   • Mangfold og tilhørighet

    Fjerde år, semester 8

    Mangfold og tilhørighet (BLU370)

    Studiepoeng: 30

  • Språk, kreativitet og mangfold

   • Språk, kreativitet og mangfold

    Fjerde år, semester 8

    Språk, kreativitet og mangfold (BLU320)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på tilrettelagte program kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer, bachelor.

Didaktisk digitalt verksted

Her kan du utforske digitale verktøy du kan bruke i barnehagen

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Kontakt oss

Rådgiver i pedagogikk
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833491
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse.

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Liknende utdanninger