Hopp til hovedinnhold

Barnehagelærer, arbeidsplassbasert (ABLU)

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Har du en arbeidsgiver i barnehagen som ønsker flere barnehagelærere og vil du bli en barnehagelærerstudent som bidrar til at barnehagen er en lærende organisasjon? Da bør du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

4 år / 8 semestre

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

180

Linjeforening

Pedagogstudentene

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak (1. mars for realkompetansevurdering)

Kvinnelig barnehagelærer hjelper en gruppe barn med å male

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en deltidsutdanning over fire år hvor størstedelen av studiet legges til egen arbeidsplass i barnehagen.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trygghet, trivsel og faglighet for barn i barnehagen. Det handler også om kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø og du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning.

Målgruppen for utdanningen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage i Rogaland. Det er en forutsetning at studentene har avsatt 40% av heltidsstilling til studiene og har en arbeidstilknytning i 40-60% stilling gjennom hele studiet.

Det er videre krav om at studenten har sammenlagt minimum 2 års arbeidspraksis fra barnehage. Barnehagen skal trekkes inn som en viktig læringsarena for studenten, og det forutsettes derfor et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Arbeidsgiver skal stille med en mentor i barnehagen som kan følge opp studenten mellom samlingene. Dette kan være en kollega som har barnehagelærerutdanning.

ABLU skal på denne måten også bidra til kompetanseutvikling for hele personalgruppen og styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom økt oppmerksomhet på faglige problemstillinger. Barnehageeier og barnehagens ledelse må derfor samarbeide med UiS for å legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av studiet.  

Arbeidsformene varierer mellom studentens eget arbeid, besøk av faglærere, regionale samlinger, nettmøter og samlinger på UiS. I tillegg vil det til sammen gjennomføres 95 dager veiledet praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole.

Mer informasjon om studiets oppbygging, emnebeskrivelse, opptakskrav og lenke til søknadsskjema etc. vil bli lagt ut snart.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder.Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Søknad: via søknadsweb, lokalt opptak

Søknadsfrist: 15. april (realkompetanse 1. mars)

OM studiet

Ofte stilte spørsmål om ABLU

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

 • Er det obligatorisk undervisning?

  Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er det krav om minimum 80 % deltakelse. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen. 
 • Kan jeg ha praksis i egen barnehage?

  En del av målet med praksis er å bli kjent med ulike barnehager og deres pedagogiske arbeid så det er ikke mulig å ha praksis i egen barnehage. En annen årsak til at man ikke skal ha praksis på eget arbeidssted er mulighet for dilemmaer ved vurdering dersom man står i fare for å få ikke bestått.
 • Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

  Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. I teorien er det mulig, men i praksis vanskelig
 • Hvordan søker jeg om politiattest?

  Her søker du om politiattest.
Om studiet

Praksis

All praksis er obligatorisk og en viktig del av studiet.

Barnehagelærerutdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer – på universitetet, på nett og i praksisbarnehagene. Praksisstudiet har et omfang på 100 dager hvorav 95 dager er i barnehage og 5 dager i grunnskolen, er integrert i utdanningen og fordelt over alle de fire studieårene. Praksisopplæring i utdanningen er veiledet og vurdert, og obligatorisk. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, har en klar progresjon og inngår i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena gir deg blant annet erfaring med å reflektere kritisk og analytisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Det er ikke mulig å gjennomføre praksis i en barnehage hvor du er ansatt.

Du får praksisplass i en av barnehagene UiS har avtale med i. De fleste av disse ligger i området rundt Stavanger. Vi har dessverre ikke anledning til å legge til rette for praksis andre steder i landet.

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis i barnehagelærerutdanningene spesielt.

hvordan søke

Slik søker du om opptak

Her finner du mer informasjon om opptakskrav og hvordan du kan søke på dette studiet.

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing.

Søknad sendes via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Dokumentasjon som må vedlegges søknaden:

 • Kontrakt med din leder (last ned skjema her)
 • Bekreftelse på minimum to års arbeidserfaring i barnehage
 • Motivasjonsbrev (redegjør for hvorfor du ønsker å studere til barnehagelærer)
 • Vitnemål fra videregående dersom du søker med generell studiekompetanse
 • Dokumentasjon på fagbrev eller annen relevant kompetanse dersom du søker med realkompetanse

Studiet er samlings- og nettbasert over fire studieår. Det er 4-6 samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester. Hver samling har vanligvis 3 undervisningsdager.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Utveksling ett semester - 30 studiepoeng

  • Aktiv i naturen

  • Kreativ barnehage

  • Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på tilrettelagte program kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor.

+

Didaktisk digitalt verksted

Her kan du utforske digitale verktøy du kan bruke i barnehagen

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse.

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU
Førsteamanuensis
51833491
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning

Kanskje du også er interessert i:

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Nå kan du lære å gjøre overgangene i barns liv enda bedre

Jobber du med en gruppe skolestartere som snart har sine siste dager i barnehagen og begynner august med SFO? Eller skal...

Digital sommerskole for lærerstudenter

Fremtidens lærere trenger profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor arrangerer DDV sommerskole for lærerstudenter ved ...

Marie jobber mens hun studerer

Marie Ørland begynte høsten 2020 i første kullet på den nye arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke og videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig. Det ønsket foreleserne å gjøre noe med, og...

Jubler for barnehagesenter til UiS!

UiS blir tildelt 25 millioner til et nytt senter for barnehageforskning. – Dette er en gledelig nyhet som vil ha stor be...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med ...

DDV - fremtidens klasserom

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter o...

Praksisopplæring i PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er rettet mot de som har fag- eller yrkesutdanning fra før, og som ønsker å bli lære...

Praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen

Her finner du informasjon om praksis for barnehagelærerutdanningen - heltid og deltid.

Praksisopplæring i lærerutdanningene

Lærerutdanningene samarbeider med barnehager og skoler i regionen om å gi studentene god praksis.

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av ko...

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka i 2019 var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, ...