Barnehagelærer - arbeidsplassbasert (ABLU)

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Dette er barnehagelærerstudiet for deg som allerede har barnehagen som arbeidsgiver. Dersom barnehagen du jobber i ønsker flere barnehagelærere kan du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Sist oppdatert
Faktaboks
Varighet

4 år / 8 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

15

Linjeforening

Pedagogstudentene

Kontakt studiekoordinator

Karin Berner

Samlinger

Det er ca. fem samlinger ved UiS, to ute i barnehagene, pluss praksisperioder.

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak (NB: 1.mars for realkompetanse-vurdering).

Praksis

100 dager

Opptakskrav

Les detaljer og hvordan du går fram. Kontakt opptak@uis.no ved spørsmål.

Om studiet

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning åpnet en mulighet og gjør at jeg kan jobbe og studere samtidig

Marie Ørland , student ved ABLU og jobber i Rishagen FUS barnehage.

Hva kan du bli?

Jeg trives med å jobbe med barn og hjelpe dem med å utforske og oppleve verden. Var ikke klar for å bli fullt student og si opp jobben, så dette studiet passet bra med tanke på jeg kunne beholde jobben mens jeg studerte.

Liam

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barns utvikling, lek og læring

   Første år, semester 1

   Barns utvikling, lek og læring (ABL101)

   Studiepoeng: 10

  • Natur, helse og bevegelse

   Første år, semester 1

   Natur, helse og bevegelse (ABL110)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Første år, semester 1

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL201)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 1. trinn 25 dager

   Første år, semester 2

   Praksis 1. trinn 25 dager (ABLPR1)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Andre år, semester 3

   Barns utvikling, lek og læring (ABL102)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk

   Andre år, semester 3

   Samfunn, religion, livssyn og etikk (ABL120)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Andre år, semester 3

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL202)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 2. trinn 25 dager

   Andre år, semester 3

   Praksis 2. trinn 25 dager (ABLPR2)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Tredje år, semester 5

   Barns utvikling, lek og læring (ABL103)

   Studiepoeng: 10

  • Språk, tekst og matematikk

   Tredje år, semester 5

   Språk, tekst og matematikk (ABL210)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 3. trinn 25 dager

   Tredje år, semester 5

   Praksis 3. trinn 25 dager (ABLPR3)

   Studiepoeng: 0

  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

   Tredje år, semester 6

   Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (ABL300)

   Studiepoeng: 15

  • Skolepraksis 3. trinn 5 dager

   Tredje år, semester 6

   Skolepraksis 3. trinn 5 dager (ABLPRS)

   Studiepoeng: 0

  • Bacheloroppgave

   Fjerde år, semester 7

   Bacheloroppgave (ABLBAC)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 7

   Praksis 4. trinn 10 dager (ABLPR5)

   Studiepoeng: 0

  • Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 8

   Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager (ABLPR4)

   Studiepoeng: 0

 • Fordypning: Velg mellom seks fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Aktiv i naturen

   • Aktiv i naturen fordypning

    Fjerde år, semester 8

    Aktiv i naturen fordypning (BLU340)

    Studiepoeng: 30

  • Musisk praksis

   • Musisk praksis, bevegelse og samspill

    Fjerde år, semester 8

    Musisk praksis, bevegelse og samspill (BLU360)

    Studiepoeng: 30

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse for barnehagelærere

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse for barnehagelærere (BLU310)

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Mangfold og tilhørighet

   • Mangfold og tilhørighet

    Fjerde år, semester 8

    Mangfold og tilhørighet (BLU370)

    Studiepoeng: 30

  • Språk, kreativitet og mangfold

   • Språk, kreativitet og mangfold

    Fjerde år, semester 8

    Språk, kreativitet og mangfold (BLU320)

    Studiepoeng: 30

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav og slik gjør du det

Se opptakskravene og hvordan du søker på dette studiet.

Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad sendes via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. NB: dersom du søker med bakgrunn i realkompetanse, er søknadsfristen 1. mars.

Spørsmål om opptak?

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Dokumentasjon som må vedlegges søknaden

 • Kontrakten med din leder: Last ned skjema (Det må være dette skjemaet som brukes)
 • Bekreftelse på minimum to års arbeidserfaring i barnehage (ved søknad med realkompetanse må det dokumenteres minimum 5 års relevant praksis)
 • Motivasjonsbrev (ved søknad med realkompetanse)
 • Vitnemål fra videregående dersom du søker med generell studiekompetanse
 • Dokumentasjon på fagbrev eller annen relevant kompetanse dersom du søker med realkompetanse

Praksis i utlandet

Som student på barnehagelærerutdanningen har du mulighet til å ha en praksisperiode i utlandet på et av disse stedene:

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor - heltid.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Søknad om utveksling i Søknadsweb: Velg søknadsalternativet "Andre land - Andre utvekslingsavtaler (skriv i merknadsfelt)". I merknadsfeltet må man velge inntil 5 institusjoner som er anbefalt for barnehagelærerstudiene, og presisere ønsket prioritering.