Hopp til hovedinnhold

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - heltid

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger og få undervisningskompetanse! Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

220

Studiepoeng

60

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Du kan ta PPU på heltid, deltid eller samlingsbasert deltid.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5-13) eller voksenopplæring og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Studiet består av 30 studiepoeng med pedagogikk, som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk med allmennfaglig eller yrkesfaglig retning.  

Praksis

Praksis er en viktige del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemester. Praksis er på heltid og krever 100% tilstedeværelse. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få paksis både på ungdomstrinn og videregående skole. For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjenomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget  i første semester kan avlegges.

Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge samt gjennomføre undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

 Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (allmennfag):

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Kunnskap

Kandidaten

                - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante 

                  for profesjons- og yrkesutøvelsen.

                - har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,  

                  arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

                  og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

                - kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

                - har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

                  helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

                  yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

                - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

                  sosiale og flerkulturelle kontekster.

                - har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

                  om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

                  nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

                  tiltak etter gjeldende regelverk.

                - kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

                  relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

                  faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

                - kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

                  kunnskaper.

                - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

                  relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

                - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

                  herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

                - kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

                  tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

                  læring.

                - kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

                  og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

                  (8. - 13. trinn)

                - behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og  

                  kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

                - kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

                  valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

                - kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

                  på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

                  kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

                  samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

                  har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

                  sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

                  dokumentasjonsformer.

                - kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

                  elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

                -kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

                  kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

                - kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon,  og at lokalt

                  arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

                - kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

                  inkluderende læringsmiljø

                - kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

                  samarbeidspartnere.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Religion fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Fremmedspråk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Religion fagdidaktikk del 2

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Religion fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk

     Studiepoeng: 15

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     ÅR 1 SEMESTER 1

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon

     Studiepoeng: 15

    • Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag

     ÅR 1 SEMESTER 2

     Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/design og håndverksfag

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Klikk her for å lese mer om de spesifikke fagkravene.

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Klikk her for å finne mer informasjon om opptakskravene.

Slik søker du opptak til PPU

Les mer opptakskrav og hvordan du søker.

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Om PPU

Fagtilbud på PPU heltid

UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på heltidsstudium for studieåret 2021/22, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag.

Allmennfaglig PPU 

 • Engelsk
 • Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • Historie og samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Medier og kommunikasjon
 • Naturfag
 • Norsk
 • Religion
 • Økonomisk-administrative fag

Yrkesfaglig PPU 

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
 • Økonomisk-administrative fag
Om ppu

Praksis

Praksis er en viktig og obligatorisk del av PPU.

Praksis er en viktige del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemester. Praksis er på heltid og krever 100% tilstedeværelse. Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislærer har, for å få god innsikt i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få paksis både på ungdomstrinn og videregående skole. For å bidra til god sammenheng mellom teori og praksis må en praksisperiode være gjenomført og bestått før eksamen i pedagogikkfaget  i første semester kan avlegges.

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og PPU spesielt.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

 • Er det obligatorisk fremmøte på studiet?

På samlingsbasert PPU er det obligatorisk tilstedeværelse 80%.

På heltid og vanlig deltid som regel ikke. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

 • Går det an å utsette praksis?

For å få gå opp til eksamen har ett av emnene krav om at en må ha gjennomført praksis senest i det semesteret den er satt opp.

 • Kan jeg undervise i fag jeg ikke har fagdidaktikk i?

Du kan undervise i fag du har nok studiepoeng i. Du må ikke ha fagdidaktikk i alle fag.

Det går an å ta flere fag (årstudier, enkeltemner f.eks.) etter at du har fullført PPU, og en trenger ikke da søke PPU på ny for å få fagdidaktikk i flere fag for å være kvalifisert til å undervise i fagene.

 • Hva er forskjellen på allmennfaglig og yrkesfaglig PPU?

Kort sagt så har allmennfaglig PPU krav til master, og en kan undervise fra trinn 5 – 13.

Yrkesfaglig PPU har andre opptakskrav, og en kan undervise fra trinn 8 – 13.

 • Hvordan er timeplanen?

Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne. Et av pedagogikkemnene har flere seminarer. På seminarene bearbeider en videre det som er gjennomgått på forelesningen tidligere i uken. På seminarene er det lagt opp til mye studentaktivitet. Det tilbys flere seminarer, som alle er like, med tidspunkt både på dagtid og på ettermiddagstid. Det gjøres for at studentene skal ha mulighet til å velge et tidspunkt som passer for den enkelte. (Seminarene er ikke obligatoriske).

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med en tur inn i framtidens klasserom.

Alumnportrett: PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Linjeforeninger

Lektorstudentene ved UiS

Forening for lektor- og PPU-studenter ved Universitetet i Stavanger

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Ta kontakt om du har spørsmål!

51832846
irene.husveg@uis.no
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831269
Administrasjon IKS
Førstekonsulent
Institutt for kultur- og språkvitenskap
51831223
Administrasjon IGIS
Førstekonsulent

Du er kanskje også interessert i:

Balanse i livet

Livsmestring er et begrep som lærere må forholde seg til. Hvordan kan du som lærer hjelpe elevene dine til å håndtere sk...

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra Forskningsrådet innenfor kategorie...

Skolen bør ha ansvar for risikoutsatte barn

Nina Jentoft har studert hvordan grunnskolen kan styrke den forebyggende innsatsen for risikoutsatte barn.

Finnes det noe som heter sårbare barn?

Blogg: Et annerledes år teller sine siste dager. Et år der stadig nye ord og begreper har blitt tatt i bruk for å hjelpe...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Rapport: Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd

Hva skjer om man fjerner karakter i orden og atferd i videregående skole? Det ble testet ut i seks skoler i Rogaland. I ...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering. Å omsette teorier, aktiv...

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs. der grupper eller klasser har utviklet en nega...

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensi...

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om systematiske tiltak for å ...

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skolestart. – Det fører ...

– Vil bruke observasjonsverktøyet CLASS for å heve kvaliteten i skolen

– Dette er et veldig godt verktøy som fokuserer på de sentrale områdene for hva som bør være på plass i et klasserom, si...

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Skoler som har vært med i forsøket med å fjerne karakterer i orden og atferd opplever at relasjonene mellom lærere og el...

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

– Ønsker oppfølgingsplikt for skolen ved skolefravær

Praktikere, foreldre, beslutningstakere og forskere fra 14 land var samlet da den første internasjonale konferansen om s...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

– Viktig at fagpersoner setter seg inn i diagnosen

Hvordan arbeider skolen med barn som har Smith-Magenis’ syndrom? Og hva kan gjøres for at de skal ha en best mulig skole...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Hva er best – lesing på skjerm eller papir?

Lesing på skjerm og lesing på papir har ulike fordeler. Tilgang til begge er nødvendig for at barn skal bli gode lesere,...

Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

Lærerens lederskap er den viktigste faktoren for hvordan klassemiljøet blir.

Klasseledelse: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet filmer om klasseledelse og refleksjonoppgaver til filmene.

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Psykiske problemer er tabu blant unge

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer. Det forteller ungdom i en studie.

Bok: Flyktningkompetent skole

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt på.

Råd til barnehager, skoler og foresatte i forbindelse med koronapandemien

Utbruddet av Covid-19 har påvirket alle deler av samfunnet, også barnehager og skoler. Mange barn og unge føler stor usi...