Energi- og petroleumsteknologi – Y-veien

Vil du være med og endre energisektoren? Dette bachelorprogrammet gir deg kunnskap om teknologier for å utnytte alle former for energi, som petroleumsressurser, sol, vind, vann og geotermi.  

Sist oppdatert
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

15

Poenggrense

Nytt studieprogram fra høsten 2024

Søknadsfrist

15. april Les mer om opptak til Y-veien

Her får du en blanding av praktisk labarbeid og teoretisk undervisning.

Om studiet

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi, Y-vei, bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.

To av realfagsemnene er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til det første undervisningsåret. I disse emnene vil du få tett oppfølging for å lære gode arbeidsvaner som universitetsstudent. Du vil også ta flere emner sammen med studentene på energi- og petroleumsteknologi. Her får du en blanding av praktisk labarbeid og teoretisk undervisning.  

Dette bachelorprogrammet utdanner ingeniører med en bred energikompetanse. Som student lærer du å overføre teknologikompetanse fra petroleumsindustrien til andre bransjer. De siste hundre årene har vært dominert av kull, olje og gass, i de kommende tiårene vil vi se en bredere miks av energiformer, og da spesielt innen fornybar energi. Det er utfordrende å møte det økende energibehovet – og på samme tid redusere CO₂-utslippene. Dette studieprogrammet gir derfor kunnskap om teknologier for å utnytte alle former for energi, som petroleumsressurser, sol, vind, vann og geotermi.   

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke studieprogram som kan være aktuelle for deg etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i all industrivirksomhet. Det er primært rettet mot olje- og gassvirksomhet, men også mot fornybar energi. De fleste jobbene for energi- og petroleumsingeniørene finnes i service-, engineering- og konsulentselskaper som har spesialisert sin virksomhet inn mot oppdrag for olje- og energiindustrien. De fleste selskaper som har tilknytning til olje- og energiindustrien er internasjonale og det kan være anledning til å eksponere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning. I og med at mange olje- og energiselskaper er i ferd med å diversifisere sin virksomhet, så vil studentene fra dette studiet være mer robuste i forhold til jobbmuligheter enn tidligere.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke studieprogram som kan være aktuelle for deg etter fullført bachelorgrad.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag - energi- og petroleumsteknologi, Y-vei, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hele utvinningsprosessen for olje og gass, herunder boring, petroleumsproduksjon og prosessteknikk, samt om teknologibasen for energiproduksjon generelt.
 • K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i energi- og petroleumsteknologi.
 • K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter innen eget fagfelt.
 • K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan anvende både grunnleggende og ny kunnskap for å formulere, planlegge og løse energi- og petroleumsrelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.
 • F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy for målrettet arbeid.
 • F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • F5: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte informasjon og fagstoff på en kritisk måte, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
 • G3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

   Første år, semester 1

   Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

   Studiepoeng: 0

  • Matematikk og fysikk for Y-vei 1

   Første år, semester 1

   Matematikk og fysikk for Y-vei 1 (YMF100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematikk og fysikk for Y-vei 2

   Første år, semester 1

   Matematikk og fysikk for Y-vei 2 (YMF110)

   Studiepoeng: 10

  • Brønnteknologi

   Første år, semester 2

   Brønnteknologi (ENP110)

   Studiepoeng: 10

  • Energiressurser

   Første år, semester 2

   Energiressurser (GEO150)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • Prosess og produksjon

   Andre år, semester 3

   Prosess og produksjon (ENP100)

   Studiepoeng: 10

  • Mekanikk

   Andre år, semester 3

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 1

   Andre år, semester 3

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • Energiteknologi

   Andre år, semester 4

   Energiteknologi (ENP120)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 2

   Andre år, semester 4

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Termo- og fluiddynamikk

   Tredje år, semester 5

   Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende kjemi

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • Numerisk modellering 1

   Tredje år, semester 5

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester

  • Emne ved UiS 5. semester

   • Anbefalt valgemne

    • Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • Energisystemteknikk

     Tredje år, semester 5

     Energisystemteknikk (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • Reologi av væsker

     Tredje år, semester 5

     Reologi av væsker (ENP160)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

5. semester på bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi, y-vei, er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 10 studiepoeng valgemner og 20 studiepoeng obligatoriske emner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet tilsvarer de obligatoriske emnene ved UiS, samtidig som andre emner du velger ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt. Emnene må være godkjente før du reiser ut.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner

Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

Opptakskrav

Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve eller relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Søknad: via lokalt opptak.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi