Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleie master

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

25

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Helsesykepleier med mor og barn

Tjeneste som helsesykepleier er en viktig del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene. Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesykepleier etter å ha gjennomført 75 sp (avkortet løp). Velger du å avslutte studiet etter de obligatoriske emnene, erstattes valgemnet og masteroppgaven av en fordypningsoppgave (5 sp).

Studiet er et deltidsstudium som hovedsakelig er organisert i ukesamlinger. Ettersom studentene her tar 20 studiepoeng per semester, utgjør studiet 66% av et fulltidssemester på 30 studiepoeng.

Les mer:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om forebyggende helsearbeid, i historisk og nåtidig perspektiv
 • har inngående kunnskap om aktuelle områder og utfordringer for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid knyttet til barn og unge
 • har inngående innsikt i et selvvalgt, avgrenset tema innen helsesykepleiefaget
 • har god kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har god kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter

 • kan analysere problemstillinger knyttet til forebyggende helsearbeid overfor barn, unge og familier
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen helsesykepleie
 • kan utøve faglig forsvarlig helsesykepleie
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper om praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid til barn, unge og deres familier på en ansvarlig, selvstendig og kompetent måte, også på nye områder og i uforutsette situasjoner
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister innen helsetjenesten og til allmenheten
 • kan synliggjøre, initiere og gjennomføre fagutviklings- og forskningsoppgaver innen forebyggende helsearbeid, herunder nytenkning og innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i helsesykepleie nedenfor.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Viktig

Ny søknadsperiode: Åpent for søking fra 5. januar til 5. februar for alle søkere.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fag

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Studiepoeng: 10

  • Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

   Første år, semester 1

   Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

   Studiepoeng: 10

  • Barn og unges helse og utvikling

   Første år, semester 2

   Barn og unges helse og utvikling

   Studiepoeng: 20

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I

   Studiepoeng: 10

  • Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Andre år, semester 3

   Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Studiepoeng: 10

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Velg 4. semester utveksling eller ved UiS

   • Obligatoriske emner

    • Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie

     Studiepoeng: 30

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Tredje år, semester 5

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Tredje år, semester 5

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Tredje år, semester 5

     Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Tredje år, semester 5

     Health in Humanitarian Crisis

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Tredje år, semester 5

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

  • Videreutdanning

   • Obligatorisk emne

    • Fag- og profesjonsutvikling

     Andre år, semester 4

     Fag- og profesjonsutvikling

     Studiepoeng: 5

    • Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Andre år, semester 4

     Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Studiepoeng: 10

Praksisstudier

Gjennom praksisstudiene skal studentene lære å anvende kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vaksinering av barn
Helsesykepleiere har blant annet ansvar for vaksinering av barn (Foto: Shutterstock)

Studentene skal videreutvikle sine sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forbyggende arbeid med barn, unge og deres familier.

De skal videreutvikle sine ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og handlingsevne, og vise økende grad av selvstendighet i utøvelsen av helsesykepleie gjennom gode kunnskapsbaserte vurderinger og etiske refleksjoner.

Organisering

Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene på studieprogrammet. Studiet inneholder totalt 10 uker veiledet praksis fordelt på to semestre, som tilsvarer 15 studiepoeng. Praksisstudiene gjennomføres som fulltidsstudium med om lag 30 timer tilstedeværelse i praksis og om lag 10 timer selvstudium per uke.

Praksisstudiet skal legge til rette for at studentene skal bli i stand til å ivareta helsesykepleiers administrative og lovfestede oppgaver innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studentene skal delta i oppsøkende helsearbeid, i nettverksarbeid og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. De skal utføre konsultasjoner og veiledning overfor målgruppen, delta i opplysningsvirksomhet, miljø- og befolkningsrettet helsevern og smittevernsarbeid.

I praksis veiledes studentene av en erfaren helsesykepleier i nært samarbeid med faglærere ved UiS. Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene generelt.

Fagmiljøet innen helsesykepleie

Fagmiljøet innen helsesykepleie ved UiS er voksende, variert og dekker en stor bredde innen forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn, unge og deres familier.

baby hender

Vår kompetanse dekker forskjellige vitenskapelige vinklinger på hva som påvirker barn og unges helse og oppvekst.

Våre fokusområder er:

 • Barnets tidlige livsfase, hvordan det er å bli mor/far og familie. Hva trenger foreldre for å kunne gi barna et best mulig utgangspunkt for en god utvikling.
 • Utjevning av forskjeller i samfunnet og hvordan forskjellene påvirker befolkningens helse hos f. eks. innvandrer.
 • profesjonell utvikling som omsorgsarbeidere og profesjonsidentitet, etikk og av omsorgsfull ledelse. 
 • Utvikling av profesjonelle relasjoner og gode samtale verktøy til bruk i det helsefremmende arbeidet.

Det internasjonale forskningsnettverket Childbearing - Qualitative research network ledes fra vårt fagmiljø.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4. semester

Opplegg for utvekslingen

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det forebyggende helsearbeidet helsesykepleiere er en del av er tett knyttet til både store og små endringer i samfunnet vårt. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i andre samfunnsperspektiv som vil være både verdifullt og nyttig i arbeidet som helsesykepleier.

På master-programmet i helsesykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4. semester. Studenter har 2 muligheter:

1. Du kan reise for et kortere opphold, dvs 8 ukers praksisperiode i utlandet.Praksisperioden varer f.o.m. 24. januar 2022 t.o.m. 18. mars 2022.

2. Du kan reise for et semesteropphold, dvs under utenlandsoppholdet må du ta emner tilsvarende MHEP14 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier (10 studiepoeng, 8 uker praksis) og MHEPRO Prosjektplan for masteroppgaven (10 studiepoeng) eller MHEFOR Fag- og profesjonsutvikling (5 studiepoeng). Hvis du i tillegg velger et emne som tilsvarer et valgemne fra 5. semester på 10 studiepoeng, kan du få fritak for dette emnet i 5. semester.

Praksisperioden for 2021/2022 varer f.o.m. 24. januar 2022 t.o.m. 18. mars 2022.

Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Karakterkrav

Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena BrekkeGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

+
Utveksling
 • Alle land

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

Kontakt:

Universitetslektor
51834153
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: