Matematikk og fysikk - femårig integrert master


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-MAFYS5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i realfag, matematikk og fysikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener for så å anvende denne viten til å utvikle ny teknologi.

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utruste deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder, og du vil være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse samfunnsfag og ledelse. Matematikk og fysikk er avgjørende for at vi skal kunne løse utfordringene vi står overfor med grønn omstilling. Fagenes essensielle rolle som grunnlag for forståelse av natur og framtidens teknologi, gjør matematikk og fysikk til hjørnesteiner for livslang læring der kompetanse for omstilling er sentralt.

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsarbeid, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

De første seks semestrene av studiet dekker alle de sentrale ferdigheter som en matematiker og fysiker trenger; herunder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, astrofysikk, kvantemekanikk, samt statistikk, videregående kalkulus, abstrakt algebra, differensialligninger og numeriske metoder.

Etter bestått første tre år (første seks semestre), melder studenten overgang til masternivå (semester 7). I tillegg velger også studenten å spesialisere seg innenfor enten matematikk eller fysikk.

Masterprosjektet i semester 9-10 gir mulighet for å anvende de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende, problemstilling innenfor moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innenfor matematikk (algebraisk og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder og ideer innen dataanalyse (statistisk simulering, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, gravitasjonsbølger, supercomputere).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått femårig master i matematikk og fysikk vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk.

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.

K3: Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.

K4: Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag.

K5: Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon.

F2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.

F3: Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.

F4: Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement.

F5: Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet.

F6: Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.

G2: Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.

G3: Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.

Hva kan du bli?

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, modellering og simulering, maskinlæring og kunstig intelligens.

Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.

Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.

Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering og medier.

Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Etter fullførte studier kan studenten søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering matematikk

   • Obligatoriske emner

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Fjerde år, semester 7

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • MATMAS: Masteroppgave i matematikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i matematikk (MATMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Fjerde år, semester 7

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • MAT600: Matrisegrupper

      Fjerde år, semester 8

      Matrisegrupper (MAT600)

      Studiepoeng: 10

     • MAT610: Matematisk analyse II

      Fjerde år, semester 8

      Matematisk analyse II (MAT610)

      Studiepoeng: 10

     • MAT630: Algebraisk geometri

      Fjerde år, semester 8

      Algebraisk geometri (MAT630)

      Studiepoeng: 10

     • STA600: Generaliserte lineære modeller

      Fjerde år, semester 8

      Generaliserte lineære modeller (STA600)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

  • Spesialisering fysikk

   • Obligatoriske emner

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Fjerde år, semester 7

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Fjerde år, semester 7

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

    • FYSMAS: Masteroppgave i fysikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • FYS600: Generell relativitetsteori og kosmologi

      Fjerde år, semester 8

      Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

      Studiepoeng: 10

     • FYS610: Kvantefeltteori

      Fjerde år, semester 8

      Kvantefeltteori (FYS610)

      Studiepoeng: 10

     • FYS620: X-ray and Neutron scattering

      Fjerde år, semester 8

      X-ray and Neutron scattering (FYS620)

      Studiepoeng: 10

     • FYS630: Numerisk faststoffysikk

      Fjerde år, semester 8

      Numerisk faststoffysikk (FYS630)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne i 5. semester (høst)

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS220: Astronomi og astrofysikk

   Tredje år, semester 5

   Astronomi og astrofysikk (FYS220)

   Studiepoeng: 10

  • MAT310: Matematisk analyse

   Tredje år, semester 5

   Matematisk analyse (MAT310)

   Studiepoeng: 10

  • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Tredje år, semester 5

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering matematikk

   • Obligatoriske emner

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Fjerde år, semester 7

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • MATMAS: Masteroppgave i matematikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i matematikk (MATMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Fjerde år, semester 7

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • MAT600: Matrisegrupper

      Fjerde år, semester 8

      Matrisegrupper (MAT600)

      Studiepoeng: 10

     • MAT610: Matematisk analyse II

      Fjerde år, semester 8

      Matematisk analyse II (MAT610)

      Studiepoeng: 10

     • MAT630: Algebraisk geometri

      Fjerde år, semester 8

      Algebraisk geometri (MAT630)

      Studiepoeng: 10

     • STA600: Generaliserte lineære modeller

      Fjerde år, semester 8

      Generaliserte lineære modeller (STA600)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

  • Spesialisering fysikk

   • Obligatoriske emner

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Fjerde år, semester 7

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Fjerde år, semester 7

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

    • FYSMAS: Masteroppgave i fysikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • FYS600: Generell relativitetsteori og kosmologi

      Fjerde år, semester 8

      Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

      Studiepoeng: 10

     • FYS610: Kvantefeltteori

      Fjerde år, semester 8

      Kvantefeltteori (FYS610)

      Studiepoeng: 10

     • FYS620: X-ray and Neutron scattering

      Fjerde år, semester 8

      X-ray and Neutron scattering (FYS620)

      Studiepoeng: 10

     • FYS630: Numerisk faststoffysikk

      Fjerde år, semester 8

      Numerisk faststoffysikk (FYS630)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne i 5. semester (høst)

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS220: Astronomi og astrofysikk

   Tredje år, semester 5

   Astronomi og astrofysikk (FYS220)

   Studiepoeng: 10

  • MAT310: Matematisk analyse

   Tredje år, semester 5

   Matematisk analyse (MAT310)

   Studiepoeng: 10

  • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Tredje år, semester 5

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering matematikk

   • Obligatoriske emner

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Fjerde år, semester 7

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • MATMAS: Masteroppgave i matematikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i matematikk (MATMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Fjerde år, semester 7

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • MAT600: Matrisegrupper

      Fjerde år, semester 8

      Matrisegrupper (MAT600)

      Studiepoeng: 10

     • MAT610: Matematisk analyse II

      Fjerde år, semester 8

      Matematisk analyse II (MAT610)

      Studiepoeng: 10

     • MAT630: Algebraisk geometri

      Fjerde år, semester 8

      Algebraisk geometri (MAT630)

      Studiepoeng: 10

     • STA600: Generaliserte lineære modeller

      Fjerde år, semester 8

      Generaliserte lineære modeller (STA600)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

  • Spesialisering fysikk

   • Obligatoriske emner

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Fjerde år, semester 7

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Fjerde år, semester 7

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

    • FYSMAS: Masteroppgave i fysikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • FYS600: Generell relativitetsteori og kosmologi

      Fjerde år, semester 8

      Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

      Studiepoeng: 10

     • FYS610: Kvantefeltteori

      Fjerde år, semester 8

      Kvantefeltteori (FYS610)

      Studiepoeng: 10

     • FYS620: X-ray and Neutron scattering

      Fjerde år, semester 8

      X-ray and Neutron scattering (FYS620)

      Studiepoeng: 10

     • FYS630: Numerisk faststoffysikk

      Fjerde år, semester 8

      Numerisk faststoffysikk (FYS630)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

 • Obligatoriske emner

  • FYS100: Mekanikk

   Første år, semester 1

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT110: Lineær algebra

   Første år, semester 1

   Lineær algebra (MAT110)

   Studiepoeng: 10

  • FYS210: Fysikklaboratorium

   Første år, semester 2

   Fysikklaboratorium (FYS210)

   Studiepoeng: 10

  • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

   Første år, semester 2

   Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

   Studiepoeng: 10

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

   Andre år, semester 3

   Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

   Studiepoeng: 10

  • MAT120: Diskret matematikk

   Andre år, semester 3

   Diskret matematikk (MAT120)

   Studiepoeng: 10

  • MAT300: Vektoranalyse

   Andre år, semester 3

   Vektoranalyse (MAT300)

   Studiepoeng: 10

  • FYS300: Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

   Andre år, semester 4

   Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

   Studiepoeng: 10

  • FYS330: Mikrofysikk

   Andre år, semester 4

   Mikrofysikk (FYS330)

   Studiepoeng: 10

  • MAT320: Differensialligninger

   Andre år, semester 4

   Differensialligninger (MAT320)

   Studiepoeng: 10

  • FYS320: Kvantemekanikk

   Tredje år, semester 5

   Kvantemekanikk (FYS320)

   Studiepoeng: 10

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Tredje år, semester 5

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • MAF320: Numerisk modellering 2

   Tredje år, semester 5

   Numerisk modellering 2 (MAF320)

   Studiepoeng: 5

  • FYS340: Statistisk fysikk

   Tredje år, semester 6

   Statistisk fysikk (FYS340)

   Studiepoeng: 10

  • MAT240: Matematikkens historie

   Tredje år, semester 6

   Matematikkens historie (MAT240)

   Studiepoeng: 10

  • MAT250: Abstrakt algebra

   Tredje år, semester 6

   Abstrakt algebra (MAT250)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 5. semester (høst)

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS220: Astronomi og astrofysikk

   Tredje år, semester 5

   Astronomi og astrofysikk (FYS220)

   Studiepoeng: 10

  • MAT310: Matematisk analyse

   Tredje år, semester 5

   Matematisk analyse (MAT310)

   Studiepoeng: 10

  • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Tredje år, semester 5

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering matematikk

   • Obligatoriske emner

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Fjerde år, semester 7

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • MATMAS: Masteroppgave i matematikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i matematikk (MATMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Fjerde år, semester 7

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Fjerde år, semester 7

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • MAT600: Matrisegrupper

      Fjerde år, semester 8

      Matrisegrupper (MAT600)

      Studiepoeng: 10

     • MAT610: Matematisk analyse II

      Fjerde år, semester 8

      Matematisk analyse II (MAT610)

      Studiepoeng: 10

     • MAT630: Algebraisk geometri

      Fjerde år, semester 8

      Algebraisk geometri (MAT630)

      Studiepoeng: 10

     • STA600: Generaliserte lineære modeller

      Fjerde år, semester 8

      Generaliserte lineære modeller (STA600)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

  • Spesialisering fysikk

   • Obligatoriske emner

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Fjerde år, semester 7

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Fjerde år, semester 7

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

    • FYSMAS: Masteroppgave i fysikk

     Fjerde år, semester 8

     Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 7. semester

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester

    • Velg 3 emner i 8. semester (vår)

     • FYS600: Generell relativitetsteori og kosmologi

      Fjerde år, semester 8

      Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

      Studiepoeng: 10

     • FYS610: Kvantefeltteori

      Fjerde år, semester 8

      Kvantefeltteori (FYS610)

      Studiepoeng: 10

     • FYS620: X-ray and Neutron scattering

      Fjerde år, semester 8

      X-ray and Neutron scattering (FYS620)

      Studiepoeng: 10

     • FYS630: Numerisk faststoffysikk

      Fjerde år, semester 8

      Numerisk faststoffysikk (FYS630)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 8. semester (vår)

Utveksling

Utvekslingssemester

8. semester

Opplegg for utvekslingen

I 8. semester på masterprogrammet i matematikk og fysikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 8. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Helene Nicolaisen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. (Matematikk på realfagskurs dekker også kravet).


Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Helene Nicolaisen