Maskiningeniør - Y-veien

Maskiningeniør yrkesveistudiet (Y-veien) bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

10

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak.Caroline tar maskiningeniør y-vei!

Om studiet

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

På maskiningeniørstudiet får du et godt grunnlag innen mekanikk, teknisk design, produktutvikling, produksjon og materialteknologi. Det gjør deg i stand til å foreta materialvalg, og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner.

Studiet er sammensatt av grunnlagsemner og kjerneemner i fagområdet med fokus på både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg konkurransedyktig som maskiningeniør og attraktiv for flere arbeidsgivere.

To av realfag-emnene i Y-veistudiet er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til det første undervisningsåret. I disse emnene vil du oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Som maskiningeniør har du en solid ingeniørfaglig kompetanse og behersker bruk av relevante maskintekniske verktøy og utstyr i laboratoriet. Du lærer grunnleggende matematikk og fysikk som er nødvendig for å mestre de maskintekniske fagene. Gjennom bacheloroppgaven bruker du alt du har lært og viser at du er i stand til å utføre praktisk ingeniørarbeid av høy kvalitet.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid.

Studentmiljø

Maskinstudentene har sin egen linjeforening (Aksel) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing og UiS subsea.

Les mer:

Hva kan du bli?

Aktuelle eksempler på arbeid er i bedrifter knyttet både til landbasert virksomhet og til offshorevirksomhet, som energiselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offentlig forvaltning og en rekke andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse. Aktuelle arbeidsområder kan være konstruksjon og design av maskiner og utstyr, materialtesting og kontroll, drift og vedlikehold og konsulentvirksomhet. Maskiningeniørens arbeidshverdag er generelt variert. Samarbeid og kommunikasjon med personer fra andre yrkesgrupper er ofte en viktig del av jobben.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor i maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjons- og maskinteknikk, spesialisering i maskinteknikk, Marin- og offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse, Risk Analysis, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

- Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Portrettbilde av mann med blå genser som smiler til kamera. I bakgrunnen er en 3D-printer. Foto.
Student Christian René Jakobsen Grashei

Navn og alder: Christian René Jakobsen Grashei, 25 år
Hjemsted: Stavanger
Her bor jeg i Stavanger: Figgjo
Dette studerer jeg nå: Maskiningeniør Y-veien

Jeg studerer maskiningeniør Y-veien fordi:

For å ha mulighet til å holde på med kule ting, for eksempel 3D-printing, som jeg vanligvis ikke hadde jobbet med. Det er i tillegg veldig kjekt å kunne diskutere med professorene. Jeg går også Y-veien for å utvikle meg faglig og teknisk ut fra bakgrunnen jeg har som industrirørlegger.

Mine favorittemner på studiet er:

Mattefagene (MAT100 og MAT200) er kjekke fordi der får vi et konkret spørsmål som gir et konkret svar. Forelesningene er interessante, og vi lærer nye ting hele tiden. Jeg liker også emnet produktutvikling og 3D modellering (MSK220). I MSK220 modellerer vi deler helt fra bunnen av, og vi lærer å sammenstille, tegnsette og regne på operasjoner som inngår ved modellering. Vi får skolelisens på modelleringsprogram til PC, og vi kan derfor sitte hvor som helst og jobbe med modellering, noe som er veldig praktisk.

Har du en jobb i tillegg til studiene? 

Ja, jeg har tre studentassistentjobber. Jeg er assistent i MSK220 og i emnet innføring i maskinteknikk (MSK100), men jeg er i hovedsak ansatt på laboratoriet der vi har 3D-printerne. På laboratoriet jobber jeg med å fikse og drifte printerne. Det kjekkeste med å jobbe på lab hos UiS er å få være en del av en sterk faglig avdeling, som jeg lærer utrolig mye av. For min del så gjør dette meg til en bedre ingeniør når jeg skal tilbake i arbeid etter studiene, og det gir meg et godt grunnlag for arbeidslivet som maskiningeniør.

Jeg hadde også en sommerjobb på UiS i fjor der jeg jobbet med forebyggende vedlikehold og drift av 3D-printere. Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print. På UiS har vi mange ulike printere og kan printe mye forskjellig. På lab hjelper jeg for eksempel bachelor- og masterstudenter som skal printe modeller. Det hender også at bedrifter tar kontakt og spør om vi kan printe prototyper og modeller av ting de skal lage. I forbindelse med produktutvikling er det veldig greit å bruke 3D-print som et verktøy. Vi kan designe modeller til produktutvikling i mange former og varianter.

Dette er mitt beste studietips:

Ha rutiner som innebærer å være tidlig på campus. Delta i forelesninger og ha en god studiegruppe som du kan jobbe med.

Dette er min drømmejobb:

Jeg har lyst til å være på UiS og jobbe med de samme tingene som jeg gjør nå. Det vil si å jobbe med 3D-printing og måleteknikk. Jeg har også lyst til å jobbe med subsea (havbunnsinstallasjoner). For eksempel rørledninger og kabelinstallasjoner. Det er subsea jeg primært har jobbet med tidligere, så drømmen er å jobbe som ingeniør innen subsea.

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Gjennom fadderuken, og gjennom øvingstimer og fag. Jeg er også medlem i linjeforeningen Aksel og har blitt kjent med mange der. Vi var for eksempel nettopp på studietur sammen.

Dette liker jeg å gjøre på fritiden:

Jeg liker godt å spille golf og trene. I tillegg finner jeg på ting med medstudenter. Y-veien har for eksempel julebord sammen. Vi er tett knyttet sammen og ble det allerede på første året.  

Dette er typisk Stavanger:

Varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Det er også et godt uteliv her. Domkirken og sildefiske vil jeg også si er typisk Stavanger. Og ikke minst; halvt horn med ost, skinke og piffi som varmes i mikrobølgeovnen!

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, maskin, y-vei, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K-1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i eget ingeniørfag.

K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan innpasses i ingeniørfaglig problemløsning.

K-3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K-5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniørfaget og begrunne sine valg.

F-2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F-3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F-4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F-5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F-6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G-3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G-4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G-5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve eller relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Hvordan søke?

Hvilke fagbrev kvalifiserer for opptak?

Kontakt

Med spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • 5. semester (med mulighet for utveksling)

  • Valgemne 5. termin - 10 sp

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre relevante valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

5. semester på bachelorprogrammet i maskin, y-vei, er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 10 studiepoeng valgemner og 20 studiepoeng obligatoriske emner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet tilsvarer de obligatoriske emnene ved UiS, samtidig som andre emner du velger ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt. Emnene må være godkjente før du reiser ut.

 

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan  studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

 

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene om maskiningeniørstudiet.

spørsmål og svar SOS

Hva slags jobber kan man få som maskiningeniør?

Maskinstudiet er en veldig fleksibel utdanning. Som en av de eldste ingeniørdisiplinene er utdanningen relevant innenfor mange fagfelt. Som maskiningeniør kan du være med å lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon, lede produksjonen og selge produkter, jobbe med drift og vedlikehold eller markedsføre og drive økonomistyring.

Hva tjener man som maskiningeniør?

Begynnerlønnen for ingeniør med bachelorutdanning er i snitt 498 447 kr per år.

Begynnerlønnen for ingeniør med masterutdanning er i snitt 529 195 kr per år.

Kilde: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/

Trenger jeg fordypning i matte og fysikk for å bli maskiningeniør?

Universitetet i Stavanger tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning. Vi har også en egen utdanning for maskiningeniører kalt Y-vei hvis du har fagbrev innenfor en relevant displin.

Kan jeg dra på utveksling i løpet av studieløpet mitt?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 5. semester på bachelor i maskin.

Les mer

AKSEL

Linjeforeningen for Maskin & Offshore ved UiS

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Mer fra instituttet

Lise studerer konstruksjons- og maskinteknikk og er aktiv i studentmiljøet

Som tilflytter til Stavanger bestemte Lise seg tidlig for å utforske hvilke studentaktiviteter hun kunne bli en del av. ...

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

- Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

OTICS – Marin- og undergrunnsteknologi​​

Våre forskere ser nærmere på noen av utfordringene og mulighetene knyttet til marin- og undergrunnsteknologi.

OTICS – Vindkraft til havs

Etterspørselen og utviklingen av global vindkraft har økt betydelig de siste tiårene. Vindkraften kan fanges opp og konv...

OTICS – Fjordkryssinger

Dette forskningsområdet fokuserer på vind-, bølgelast- og responsmodellering og overvåking​.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...