Maskiningeniør - bachelor

Mekaniske komponenter finnes overalt. Se deg rundt i huset ditt eller tenk på det mens du kjører bil eller tar buss. De mekaniske komponentene fungerer bare om de er satt sammen på rett måte.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

30

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

Om studiet

På maskiningeniørstudiet får du et godt grunnlag innenfor mekanikk, teknisk design, produktutvikling, 3D-modellering, produksjon og materialteknologi. Det gjør deg i stand til å foreta materialvalg, og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner.

Ingeniørstudiet i maskin er sammensatt av grunnlagsemner og kjerneemner i fagområdet med fokus på både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg konkurransedyktig som maskiningeniør og attraktiv for flere arbeidsgivere.

Studiet starter med å gi deg et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er nødvendige redskap for å mestre de tekniske fagene.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke program som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Utveksling

I løpet av studiet har du en unik anledning til å reise på utveksling til et av partneruniversitetene i ECIU Tvillingprogrammet, som er spesielt tilrettelagt for ingeniørstudenter i maskin. Gjennom Tvillingprogrammet kan du velge mellom ferdige semesterpakker ved anerkjente universitet i Europa og Mexico.

Studentmiljø

Maskinstudentene har sin egen linjeforening (Aksel) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing og UiS subsea.

Les mer:

Hva kan du bli?

Aktuelle eksempler på arbeid er i bedrifter knyttet både til landbasert virksomhet og til offshorevirksomhet, som energiselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offentlig forvaltning og en rekke andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse. Aktuelle arbeidsområder kan være konstruksjon og design av maskiner og utstyr, materialtesting og kontroll, drift og vedlikehold og konsulentvirksomhet. Maskiningeniørens arbeidshverdag er generelt variert. Samarbeid og kommunikasjon med personer fra andre yrkesgrupper er ofte en viktig del av jobben.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor i maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjons- og maskinteknikk, Marin- og offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse, Risk Analysis, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.

Som maskiningeniør finner du morgendagens løsninger

Velger du å bli maskiningeniør får du en allsidig utdannelse og muligheten til å jobbe innenfor svært mange virksomheter. Som student ved Universitetet i Stavanger blir du i tillegg del av et sterkt faglig miljø, med nærhet til relevant industri og arbeidsliv.

En mann med briller og mørk skjorte smiler til kamera. Han står foran noen maskiner. Foto.
Håkon Ola Velund studerer maskiningeniør

Håkon Ola Velund (27) går nå sitt tredje år på maskiningeniørstudiet ved UiS. Etter endt utdannelse ser han for seg å jobbe med fornybar energi, gjerne innenfor offshore vind – vindkraft til havs.  

– Jeg tror fornybar energi er fremtiden, ikke bare for verdenen vi lever i generelt, men for oss maskiningeniører også. Fornybar energi vil gi oss jobb i mange, mange år fremover.   

En allsidig utdannelse med mange jobbmuligheter 

For å utvikle store, bærekraftige løsninger, som hurtigtog mellom Oslo og Stavanger, eller nettopp offshore vind, trengs det dyktige maskiningeniører. Bærekraft står sentralt i en maskiningeniørs hverdag, fordi veldig mye av jobben vi gjør, gjør vi for å løse morgendagens utfordringer.  

– Vi må både imøtekomme samfunnets behov for bærekraft, og samtidig sørge for å ikke skape problemer og begrensninger for kommende generasjoner. Det er komplekst arbeid, men det er også veldig spennende!  

Som maskiningeniør jobber du typisk med design av maskiner og produkter, utvikling av utstyret som trengs for å produsere disse, og drift og vedlikehold. Dette får du som student ved UiS god øvelse i, noe Håkon Ola trekker frem som et høydepunkt ved utdannelsen han tar. All teorien han og hans medstudenter lærer, får de også mulighet til å omsette til virkelighet. Slik blir forståelsen av det gjør enda større.  

 – Vi løser oppgaver som er relevante for oss og vår utdanning, og får ikke bare bruke det i praksis på studiet, men vi vet at det også er direkte overførbart til jobben vi kommer til å gjøre som ferdig utdannet ingeniør.   

Les om dine jobbmuligheter som maskiningeniør på studiets emneside.  

Realfag og kreativitet i samspill  

Særlig i emnet Maskinkonstruksjon (MSK210) fikk Håkon Ola og hans medstudenter øvelse i å gjøre teori om til praksis.  

– I dette faget fikk vi i oppgave å fritt velge en problemstilling, for så å finne en løsning på det. Min gruppe kom opp med idéen om å designe en skipsheis som skal løfte mindre serviceskip opp av vannet. Da dimensjonerte vi tannhjul og diverse andre komponenter som er nødvendige for å få en slik konstruksjon til å fungere slik vi vil den skal fungere.  

– Mest sentralt i oppgaven var det som er veldig sentralt i ingeniørutdanningen generelt: Å tenke selv, og å være kreativ. Å komme opp med kreative løsninger er en stor del av jobben.  

Det er nemlig kun fantasien som setter grenser for hva en maskiningeniør kan få til, og jo mer teknisk fremtiden blir, jo større rolle vil maskiningeniørene spille i den. Som maskiningeniør er du en viktig brikke blant annet når samfunnet skal gjennom en energiomstilling, enten fordi du kan forbedre og effektivisere eksisterende teknologi, eller bidra til å finne opp teknologi som ikke eksisterer enda.  

– Som maskiningeniør er du ikke opptatt av gårsdagens problemer, men av å finne løsninger for morgendagen.  

Under «Studieplan og emner» kan du lese mer om de ulike emnene som inngår i bachelorgraden.  

Mange arenaer for utvikling  

På spørsmålet om hva han liker best ved å ta maskiningeniørstudiet ved UiS, trekker Håkon Ola frem kombinasjonen av en rekke ting:   

– Vi har et sterkt faglig miljø, nærhet til relevant industri, gode muligheter for å engasjere oss i studentorganisasjoner, og ikke minst et bra studentmiljø!  

Det er mange måter å være en engasjert student på, og selv valgte Håkon Ola å melde seg inn i AKSEL, linjeforeningen for maskin og offshorestudenter. Det oppmuntrer han også kommende maskiningeniørstudenter til å gjøre.  

– Jeg valgte å bli med i AKSEL for det sosiale, og for å benytte meg av muligheten til å knytte studentlivet enda tettere opp mot næringslivet. I organisasjonen jobber vi nemlig for at relevante bedrifter innen maskin og offshore skal komme på besøk til oss, og for at vi skal få lov til å besøke dem.   

Av andre aktiviteter trekker han også frem ION Racing og UiS Subsea som fine arenaer for kommende maskiningeniører å utvikle seg faglig på.  

– I ION Racing får du være med på å utvikle, bygge og konkurrere med egenproduserte racingbiler i Formula Student, og i UiS Subsea utvikler de ROVer. Her får du som maskiningeniørstudent testet din innovative side, samtidig som du knytter relasjoner på tvers av studieretninger. Det kan være fint både for ditt sosiale liv, og for fremtiden din!  

Endring skjer ikke av seg selv. Gjør som Håkon Ola, bli maskiningeniør ved UiS!  

Les mer om de ulike ingeniørutdannelsene som tilbys ved Universitetet i Stavanger

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, maskin, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K-1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i eget ingeniørfag.

K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan innpasses i ingeniørfaglig problemløsning.

K-3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K-5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniørfaget og begrunne sine valg.

F-2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F-3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F-4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F-5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F-6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G-3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G-4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G-5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i maskin er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene om maskiningeniørstudiet.

spørsmål og svar SOS

Hva slags jobber kan man få som maskiningeniør?

Maskinstudiet er en veldig fleksibel utdanning. Som en av de eldste ingeniørdisiplinene er utdanningen relevant innenfor mange fagfelt. Som maskiningeniør kan du være med å lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon, lede produksjonen og selge produkter, jobbe med drift og vedlikehold eller markedsføre og drive økonomistyring.

Hva tjener man som maskiningeniør?

Begynnerlønnen for ingeniør med bachelorutdanning er i snitt 498 447 kr per år.

Begynnerlønnen for ingeniør med masterutdanning er i snitt 529 195 kr per år.

Kilde: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/

Trenger jeg fordypning i matte og fysikk for å bli maskiningeniør?

Universitetet i Stavanger tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning. Vi har også en egen utdanning for maskiningeniører kalt Y-vei hvis du har fagbrev innenfor en relevant displin.

Kan jeg dra på utveskling i løpet av studieløpet mitt?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 5. semester på bachelor i maskin.

Praksis

I femte semester kan du velge praksis som en del av utdanningen din. Dette gir deg praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Du kan for eksempel ha praksis hos en bedrift, eller som en del av et større godkjent prosjektarbeid ved UiS (studentprosjekt), eksempelvis Ion Racing. Du må selv finne en arbeidsplass eller et prosjekt. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.

Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en avtale/kontrakt og plan for gjennomføring av praksisarbeidet og hvordan veiledningen skal skje. Du skal også levere en rapport om praksisarbeidet.

Les mer om praksis i maskinteknikk (MSK390).

Les mer

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger