Forsking og innovasjon på helse og velferd ved UiS

Vår forsking og innovasjon innanfor medisin, helse og velferd skal bidra til at helsevesenet og velferdstenesta er godt rusta til å møte framtidas utfordringar.

Publisert Sist oppdatert

Strategisk satsingsområde

FNs berekraftsmål 3: Sikre god helse og fremje livskvalitet for alle, uansett alder.

Helseteknologi

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetenesta

Folkehelse og velferd

Omsorg og etikk

Disputasar

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Trening kan forebygge demens

Kan måling av volumet i en kjevemuskel bidra til at færre blir demente? Det har Miguel Germán Borda forsket på.

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Disputas om pustehjelp til nyfødte

Å måle CO2 i utpustluft hos nyfødte som trenger pustehjelp ved fødsel, kan tidlig i forløpet vise om gjenopplivingen er ...

Trenar helsepersonell på å gjenopplive nyfødde

Disputas: Estomih Raphael Mduma si forsking er knytt til det globale prosjektet Helping babies breathe.

Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Sir...

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling...

Korleis gjere fødslar tryggare

Disputas: Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare.

Overvåker fosterlyd under fødsel i Tanzania

Disputas: Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.

Psykiske problem etter rusmisbruk

Disputas: Melissa Weibell har i doktorgraden sin forska på førstegangspsykose og rus.

Akuttmedisin utanfor sjukehus

Disputas: Korleis kan legar best mogleg hjelpa pasientar å pusta før ein når behandling på sjukehus? Det var tema for Es...

Avansert luftvegshandtering i helikopter

Disputas: Det finst få retningslinjer for når og korleis avansert luftvegshandtering skal utførast utanfor sjukehus. Gei...

Transport av bevisstlause, skadde pasientar

Disputas: Per Kristian Hyldmos doktorgradsarbeid peikar på ein ny metode for transport av bevisstlause, skadde pasientar...

Disputasar velferd

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

«Innvandrerkategorien» påvirker NAVs tjenestetilbud

Noen NAV-saker som involverer innvandrere oppleves av veilederne som så komplekse og uhåndgripelige at de unngås. Andre ...

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Doktorgrad om implementeringsprosesser

Gry Cecilie Høiland har undersøkt hvordan man kan forstå avstanden som ofte finnes mellom planlagt implementeringen av b...

Disputas om førebygging av sjukehusinnleggingar ved bruk av velferdsteknologi

Martha Therese Gjestsen har forska på korleis velferdsteknologi kan brukast for å førebygga sjukehusinnleggingar for eld...

Formidling frå våre forskarar

Innføring av system for rask respons forbedret oppfølging ved endring i pasientens tilstand

Innføringen av et system for tidlig oppdagelse og rask respons viser at færre pasienter opplever for lite overvåkning el...

Øyeblikkelig hudkontakt etter fødsel er den nye gullstandarden for premature

Verdens helseorganisasjon gjør helomvending: Øyeblikkelig hud-mot-hud med forelder rett etter fødsel for premature og sm...

Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de...

Kunnskapskommunikasjon – en balansekunst

Koronapandemien har vært et storstilt studium i kommunikasjon av helseinformasjon og vitenskap. En av tingene vi har lær...

Hvordan opplever pasienter å leve med hjertesvikt?

Pasienter med hjertesvikt opplever behandling og egenomsorg hjemme som en byrde. Det kan lede til stress og redusert li...

Forsker fant den beste metoden for gjenoppliving av nyfødte i Tanzania

Millioner av barn dør hvert år ved fødselen fordi de ikke får hjelp til å puste. Jørgen Erland Linde fant ut hvordan de ...

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år. En forskergruppe tester nytt utstyr som ove...

Derfor tar ikkje psykotiske pasientar medisinane sine

Nesten halvparten av psykotiske pasientar tar ikkje medisinar slik dei er anbefalte av legen. Forskarar ved Universitete...

Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet

KRONIKK: Altfor mange norske pasienter skades når de mottar helsetjenester, skriver Karina Aase i Dagens Medisin.

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.