Hopp til hovedinnhold

Universitetsskoler og universitetsbarnehage

Det er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og på universitetet skal utvikle kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og praksis. I Rogaland tar dette blant annet form gjennom et samarbeid med universitetsskoler og en universitetsbarnehage.

Publisert: Endret:

Signering av avtale om at Jåttå barnehage blir universitetsbarnehage. Jorunn Melberg, Tove Erna Belland fra Jåttå barnehage, Monica Buvig Stenseth fra Stavanger kommune, Elaine Munthe og Inger Benny Tungland fra IBU
Signering av avtale om at Jåttå barnehage blir universitetsbarnehage. Jorunn Melberg, Tove Erna Belland fra Jåttå barnehage, Monica Buvig Stenseth fra Stavanger kommune, Elaine Munthe og Inger Benny Tungland fra IBU.

Satsingen på universitetsskoler og -barnehager er tuftet på et partnerskap mellom UiS, kommuner og fylkeskommunen på eiersiden, og utvalgte skoler og barnehager i regionen. Hensikten med partnerskapet er å styrke samarbeidet om kvalitet i lærerutdanningene og den profesjonsfaglige praksisopplæringen.  

Praksisstudiet er avgjørende i en lærers transformasjon fra student til profesjonsutøver, og praksis har en viktig rolle i å sikre studentene progresjon knyttet til pedagogisk ledelse.  

Siden oppstart høsten 2018 har UiS inngått partnerskapsavtaler med tre universitetsskoler og en universitetsbarnehage, Storevarden skole, Lunde ungdomsskole, St. Svithun videregående og Jåttå barnehage. Perioden fram til sommeren regnes som en pilotfase for satsingen. 

I pilotfasen arbeides det med å skape kontakter og samarbeidsarenaer mellom partene om praksisnær forskning og forskningsnær praksis og utviklingsarbeid. Målet er å styrke lærerutdanningene både på campus og i praksisfeltet, og utvikle varige samhandlings- samarbeidsarenaer.  

Lærerutdanningen er profesjonsrettet og har lange tradisjoner for godt samarbeid og partnerskap med praksisskoler om den ordinære praksisopplæringen. På universitetsskolene og i universitetsbarnehagen er dette partnerskapet tettere og bygger på universitetssykehusmodellen med «klinisk praksis og forskning». Målet er at universitetsskolene og -barnehagene på sikt kan tilby alle lærerstudenter i løpet av studietiden tilrettelagt FoU basert («klinisk») praksisopplæring.  

Det tar tid å bygge et likeverdig partnerskap. For å få til god samhandling mellom partene blir den arbeidsplassbaserte praksislærerutdanningen prioritert, samtidig som det legges til rette for samhandling og felles FoU-prosjekter innenfor ulike fag hvor studenter involveres. Samhandling og samarbeid er nøkkelord for å nå målet om et likeverdig partnerskap. Campus og praksisfeltet skal dra veksler på hverandre, og sammen bygge bro mellom kunnskapsfeltene. 

Samarbeidet vil kunne omfatte forskning og utviklingsarbeid, prosjekter knyttet til praksis, kompetanseheving, samarbeid om undervisning, samarbeid om evaluering og utvikling av kunnskapsområder/emner, hospitering og samarbeid om studentenes mastergradsarbeid. Samtidig skal dette prosjektet kunne komme alle barnehager til gode, ved at for eksempel nye former for praksis prøves ut i lærerutdanningsbarnehagene med erfaringsspredning til andre partnerbarnehager. 

Om partnerskapet 

Grunnlaget for satsingen er det nasjonale strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet (2017), Lærerutdanning 2025. Dokumentet beskriver universitetskoler og –barnehager som et av flere innsatsområder for å styrke praksisopplæringen og kvaliteten på lærerutdanningene. KD har støttet dette tiltaket med ekstra midler og nasjonale retningslinjer for satsingen er under utarbeidelse.

En styringsgruppe med representanter fra fakultetsledelsen og skole- og barnehageeiere har det overordnede ansvaret for satsingen, mens faglige kontaktpersoner på UiS, skole- og barnehageledelsen og studentrepresentanter danner Arbeidsgruppen som ivaretar daglig drift og framdrift i utviklingsarbeidet. Hjertet i selve satsingen foregår på campus og i praksisfeltet, i samhandlingen mellom faglige kontaktpersoner på UiS og de ansatte på universitetsskolene og -barnehagen. 

Arbeidsplassbasert praksislærerutdanning 

Arbeidsplassbasert praksislærerutdanning er et prioritert satsingsområde for å etablere en god grobunn for samhandling om lærerutdanning og praksisopplæring både på campus og i praksisfeltet. Målet med utdanningen er å bidra til skolebasert kompetanseutvikling hvor praksisveiledning blir en del av skolens faglige utviklingsarbeid.  

Deltakerne skal utvikle profesjonsidentitet som praksislærere for lærerstudenter og kunne delta i et forsknings- og utviklingsorientert profesjonsfelleskap ved egen skole. Universitetsskolene og -barnehagen får gjennom utdanningen muligheter til å etablere et fagligmiljø for praksislærere på egen skole. Praksislærerne vil med utdanning og eget fagmiljø utvikle kompetanse i veiledning av studentene og involvere dem i skolens forsknings- og profesjonsfaglige utviklingsarbeid. Målet er å styrke praksislærernes identitet som «med-utdannere» og styrke samarbeidet med campus om praksisopplæringen. 

Aktuelt fra universitetsskole- og barnehagesatsningen

Kontakt

51834048
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver